Remington AC5911 Návod na obsluhu

Kategória
Fén
Typ
Návod na obsluhu
38
Ďakujeme, že ste si kúpili nový výrobok značky Remington®. Prosíme Vás, aby
ste si pozorne prítali tento návod a odložili ho na bezpečné miesto.
Pred použitím odstráňte všetky obaly.
F DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
1 Upozornenie-predodatočnúochranuodporúčamedoelektrickéhookruhu
kúpeľne inštalovať zariadenie na zvyškový prevádzkový prúd s menovitou
hodnotou neprevyšujúcou 30 mA. Poraďte sa s elektrikárom.
2 Používanie,čisteniealeboúdržbaprístrojadeťmistaršímiako8rokovalebo
kýmkoľveksnedostatočnýmivedomosťami,skúsenoamialebozníženými
fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami by malo prebiehať
ibapozískaníprimeranéhopoučeniaapodprimeranýmdozorom
zodpovednejdospelejosoby,abybolazaistenábezpnosťabolibranéna
vedomie s tým spojené riziká, ktorým je potrebné sa vyhnúť. Deti sa nes
hraťsospotrebičom.Spotrebič,vrátanekábla,nesmúpoužívať,hraťsas
m,čistiťaleboudržiavaťosobymladšieako8rokovamalbybyťvždy
uložený mimo ich dosah.
3 Predzapojenímdoelektrickejsietevždyskontrolujte,činapätie,ktoréjev
sieti,jezhodnésnapätímuvedenýmnaprístroji.
4 Upozornenie : Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vane, sprchy,
umývadla alebo iných nádob s vodou.
5 Keď je prístroj používaný v kúpeľni, po použití ho odpojte z
elektrickej siete, keďže blízkosť vody predstavuje riziko, aj keď je
vypnutý.
6 Neotáčajteelektrickýkábelokoloprístroja.Kábelpravidelnekontrolujte,či
nejaví akékoľvek známky pkodenia.
7 Ak sa elektrický kábel tohto prístroja poškodí, prestaňte okamžite s jeho
používaním a prístroj odovzdajte do najbližšieho servisného strediska
Remington® na opravu alebo výmenu, aby ste predišli akémukoľvek riziku.
8 Prístroj nepoužívajte, ak je poškodený alebo nefunguje správne.
9 Nedovoľte,abysaakoľvekčasťprístrojadotklatre,krkualebokožena
temene hlavy.
10 Chráňteočiainécitlivéoblastipredpriamymprúdomvzduchu.
11 Pri používaní dbajte o to, aby nasávacia a výstupná mriežka neboli
akokoľvek blokované, kže by to spôsobilo automatické zastavenie
prístroja. Ak sa tak stane, vypnite prístroj a nechajte ho vychladnúť.
12 Skontrolujte,čisavnasávacejmriežkenenachádzajúprežkyakochumáče
prachu, vlasy a pod.
13 Prístroj nenechávajte bez dozoru, keď je zapojený do elektrickej zásuvky.
14 Neukladajte prístroj, keď je ešte horúci.
SLOVENČINA
39
15 Prístrojneukladajtenažiadnemäkkémateriály.
16 Nepoužívajte iné ako nami dodávané nadstavce.
17 Difuzér nepoužívajte pri nastavení s najvyššou teplotou.
18 Tentoprístrojniejeurčenýnakomerčnépoužívaniealebopoužívaniev
kaderníctvach.
19 Nadstavce nechajte pred demontážou / vybratím vychladnúť.
20 Predčistenímauskladnenímnechajteprístrojvychladnúť.
C DÔLEŽITÉ VLASTNOSTI
1 3 nastavenia teploty
2 2 nastavenia rýchlosti
3 Studená vlna
4 Koncentrátor
5 Difuzér
6 Odnímateľnázadnámriežkapreľahkéčistenie
7 tko / uško na zavesenie
8 Kábel
C VLASTNOSTI VÝROBKU
Turmalín-keramickámriežka.
Výkon 1850 – 2200 W.
7mmúzkykoncentrátornapresnejšiuúpravuúčesu.
11 mm širší koncentrátor na rýchlejšie vysušenie.
Skutočnástudenávlna–naustálenieúčesuadosiahnutievyššieholesku.
C NÁVOD NA POUŽÍVANIE
1 Umyte a ošetrite si vlasy kondicionérom ako vždy.
2 Osuštevlasyuterákomaprečešte.
, Vlasovésprejeobsahujúhorľavémateriály–počaspoužívaniaprístrojaich
nepoužívajte.
3 Zapojte prístroj do elektriny.
4 Zvoľtepadovanúteplotuarýchlosťpomocouspínačovnarukoväti.
5 PrístrojzapneteposunutímprepínačarýchlostiraznastrednúrýchlosťF
alebo dvakrát na vysokú rýchlosť E.
6 NastavenieteplotyvyberieteposunutímprepínačateplotynanízkuN,
strednú O alebo vysokú teplotu P.
7 Rýchlevysušenieaodstránenienadbytočnejvlhkostizvlasovdosiahnete
použitímsušičaprivysokejteploteavysokejrýchlosti.
GBDNLFEIDKSFINPSKCZ
HUN
PLRUTRROGRSLAE
HR
SLOVENČINA
40
8 Navytvoreniehladkýchúčesovpoužitepočassušeniakoncentrátora
okrúhlukefunavlasy(niejesúčasťoubalenia).
9 Navytvorenieprirodzenýchkučieravĺnpripojteksušičudifuzér.Otočte
hlavunadolajemnevložtevlasydodifuzéra,pričompriúpravevlasov
mierneotáčajtesušičomvruke.
10 Nazaxovanieúčesustlačtepočasúpravytlačidlosostudenouvlnou/
vzduchom. Uvoľnením obnovíte teplý vzduch.
12 Na vytvorenie bohatšieho objemu pri korienkoch vlasov držte hlavu
vzpriameneaumiestnitedifuzérnavrchhlavy.Jemneotáčajtesušičom,aby
mohli výstupky difuzéra jemne masírovať pokožku hlavy. Buďte opatrní, aby
ste si nespálili pokožku hlavy.
, Sušte jemne pri nízkej teplote/nízkej rýchlosti.
13 Poskončenísušičvypniteavytiahnitehozozásuvky.
C ČISTENIE A ÚDBA
Prístroj odpojte zo siete a nechajte ho vychladnúť.
Naudržanievynikajúcehovýkonuvýrobkuapredĺženieživotnostimotoraje
dôležité pravidelné odstraňovanie prachu a špiny zo zadnej mriežky a
čisteniejemnoukefkou.
Všetky povrchy utrite vlhkou utierkou.
, Vybratie zadnej mriežky na čistenie -
Dterukoväťsušičavjednejruke,potompoltepalecaukazovákdruhej
rukynastrednúčasťzadnejmriky.Otočteprotismeruhodinových
ručičiekavytiahnitemriežkuzosušiča.
, Vrátenie / založenie mriežky sušiča späť po čistení -
Zadnúmrikuumiestnitespäťnazadnústranusušičanavlasyaotočteňou
vsmerehodinovýchručičiek,kýmnezapadnenamiesto.
H OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia a životného prostredia vplyvom
nebezpečnýchlátokvelektrickýchaelektronickýchvýrobkoch,nesmú
byťspotrebičeoznačenétýmtosymbolomlikvidovanésnetriedeným
komunálnymodpadom.Jenutnéichtriediť,znovupoužiťalebo
recyklovať.
SLOVENČINA
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76

Remington AC5911 Návod na obsluhu

Kategória
Fén
Typ
Návod na obsluhu