LIVARNO 101133 Návod na obsluhu

Typ
Návod na obsluhu
GB PL HU
- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 -
Introduction
Congratulations on the purchase of your new light
bulb. You have decided to purchase a high-quality
product. The operating instructions are a constituent
of this product. They contain important information
with regard to safety, use and disposal. Before using
the product, familiarise yourself with all operating and
safety instructions. Use this device only as described
and only for the specifi ed areas of application. Retain
these instructions for future reference. Please also pass
these operating instructions on to any future owner(s).
Intended use
This light bulb with movement sensor is for use as a
light source in private households. The light bulb is
for internal use only. This light bulb is not intended
for commercial use.
The product is not intended for any other use or for
uses extending beyond those stated. Claims of any
kind for damage arising as a result of non-intended
use will not be accepted. The operator alone bears
liability.
Scope of delivery
LED lamp with motion sensor
This operating manual
Technical details
Voltage supply 220 - 240 V ∼, 50 Hz
Power consumption max. 6 W
Lamp holder E27
Movement sensor range 360°, Ø max. 8 m
Installation height 2 - 4 m
Operating time approx. 60 seconds
Service life approx. 25000 h
Colour temperature 6000 - 6500 K
Operating temperature -20°C to 45°C,
optimum 25°C
Dimensions (ø x height) approx. 61 x 127 mm
Weight approx. 130 g
Safety instructions
Always switch off the power supply before installing
or removing light bulbs.
Check light bulb for visible external damage
before use. Do not use damaged light bulbs.
Risk of electrocution.
Do not install the light bulb with wet hands.
Risk of electrocution.
Opening, repairing or modifying the light bulb
could cause a fi re.
Do not look directly into the beam of light, do
not use optical instruments such as a magnifying
glass to look directly into the beam of light. Risk
of severe eye damage.
Do not touch the light bulb if it is switched on or
has only just been switched off Risk of burns.
Do not install the light bulb outdoors.
Ensure that the light bulb is always fi rmly seated
in the holder so that it does not fall out.
The light bulb is not suitable for use with
dimmers.
Do not use the light bulb in the vicinity of fl uctuating
temperatures such as ignition sources, heaters or
air conditioning systems.
Function description
The light bulb is equipped with an integrated
movement sensor and a brightness sensor. The
movement sensor automatically switches the light
on and off . When it is light (more then 20 Lux)
the light bulb does not come on.
In twilight or darkness (less than 20 Lux) the
movement sensor switches the light bulb on as
soon as someone enters the detection range.
The light bulb remains on for as long as movement
is being detected.
If no more movement is detected, the light bulb
switches off after about 1 minute.
The light switch does not have to be operated and
can remain permanently ON.
Installation and operation
Screw the light bulb into a lamp with an E27
holder.
CAUTION
Please note that the heavier weight of the light
bulb may reduce the mechanical stability of
certain lights and lamp holders, and may
adversely aff ect the contacting and the lamp
holder.
This light bulb must not be put into a closed holder
or lamp, since the lamp glass will block the move-
ment sensor.
Move the light switch to the ON position.
Auto mode is now activated and the light bulb will
switch on and off automatically. The light switch
can be left permanently in the ON position.
NOTE
In order to test the operation of the light bulb,
cover the front part of the bulb with your hand.
This will force the brightness sensor to detect
ambient brightness of less than 20 Lux and the
light bulb will switch on.
Coverage
43210
120°
1234
1
2
3
4
m
m
Example: The radiation angle of the movement sensor
is 120°. If the light bulb is installed at a height of 2.5m,
the diameter of the 360° detection range is 6m.
Fault rectifi cation
Light stays off in spite of movement in
detection area.
Possible cause:
- Light switch is off .
- Light bulb not screwed into holder properly.
- Movement sensor is covered, e.g. by the glass of
a lamp.
- Lens of movement sensor is dirty.
- Ambient brightness is more than 20 Lux.
- Insuffi cient temperature diff erence between person
and surroundings.
Remedy:
- Turn on the light switch.
- Screw light bulb into holder properly.
- Remove all objects beneath movement sensor.
- Clean light bulb with a soft, dry cloth.
- Light bulb remains off if brightness of more than
20 Lux is detected.
- Body temperature may not be detected if you are
wearing a lot of clothing (winter) or the surroundings
are too hot (summer).
Light goes off although persons are in the
detection area.
Possible cause:
- The persons are not moving.
Remedy:
- The motion sensor will not detect persons who are
not moving. Make a movement.
Light remains on although there is no-one
in the detection area.
Possible cause:
Other triggers may be present such as:
- heat sources, air conditioning system, fan
- Pets moving around
- Movement caused by the wind (curtains, plants)
- Refl ections from water, glass or walls
Remedy:
- Remove all interfering objects or choose a diff erent
installation site.
Cleaning
CAUTION
Only clean the light bulb when it is switched
off and cold.
Clean the light bulb with a soft, dry cloth.
Disposal
Do not dispose of the light bulb in your
normal domestic waste. This product is
subject to the provisions of European
Directive 2012/19/EU-WEEE (Waste Electrical
and Electronic Equipment).
Dispose of the product via an approved disposal
centre or at your community waste facility. Please
observe the currently applicable regulations. Please
contact your waste disposal centre should you be in
any doubt.
Service
Service Great Britain
Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.)
IAN 101133
Hotline availability:
Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET)
Importer
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com
Wstęp
Serdecznie gratulujemy zakupu nowej lampy. Wybrany
produkt charakteryzuje się wysoką jakością. Instrukcja
obsługi stanowi element składowy produktu. Zawiera
ona ważne informacje na temat bezpieczeństwa, użyt-
kowania i utylizacji. Przed rozpoczęciem użytkowania
produktu należy zapoznać się ze wszystkimi informa-
cjami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa.
Produkt należy użytkować wyłącznie zgodnie z za-
mieszczonym tu opisem oraz w podanym zakresie
zastosowań. Instrukcję obsługi należy zawsze prze-
chowywać w bezpiecznym miejscu. W przypadku
przekazania urządzenia innej osobie należy dołą-
czyć również instrukcję obsługi.
Użytkowanie zgodne z
przeznaczeniem
Lampa z czujnikiem ruchu jest przeznaczona do stoso-
wania jako źródło światła w gospodarstwie domowym.
Lampy można używać tylko wewnątrz budynku. Lampa
nie jest przeznaczona do zastosowań przemysłowych.
Inne sposób użycia lub użycie wykraczające poza
powyższy zakres uznaje się za niezgodne z prze-
znaczeniem. Wszelkie roszczenia z tytułu szkód
wynikających z użytkowania niezgodnego z prze-
znaczeniem są wykluczone. Wszelkie ryzyko ponosi
wyłącznie użytkownik.
Zakres dostawy
Lampa-LED z czujnikiem ruchu
Niniejsza instrukcja obsługi
Dane techniczne
Zasilanie 220 - 240 V ∼, 50 Hz
Pobór mocy maks. 6 W
Gwint cokołu E27
Obszar detekcji
czujnika ruchu 360°, Ø maks. 8 m
Wysokość montażu od 2 do 4 m
Czas włączenia ok. 60 sekund
Długość okresu
eksploatacji ok. 25000 godzin
Temperatura barwowa od 6000 do 6500 K
Temperatura robocza od -20°C do 45°C,
optymalna: 25°C
Wymiary
(ø x wysokość) ok. 61 x 127 mm
Masa ok. 130 g
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Przed wkręcaniem lub wykręcaniem lampy należy
odłączyć zasilanie elektryczne.
Przed użyciem należy sprawdzić, czy lampa nie
ma widocznych uszkodzeń zewnętrznych. Nie
wolno używać uszkodzonej lampy. Istnieje niebez-
pieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
Nie wolno wkręcać lampy, mając mokre ręce.
Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem
elektrycznym.
Otwieranie, naprawa lub modyfi kacja lampy
mogą prowadzić do pożaru.
Nie wolno spoglądać bezpośrednio w snop
światła ani poprzez przyrządy optyczne, jak np.
poprzez szkło powiększające. Istnieje niebezpie-
czeństwo uszkodzenia wzroku.
Nie wolno dotykać lampy, gdy jest ona włączo-
na ani bezpośrednio po wyłączeniu. Występuje
zagrożenie oparzeniem się.
Nie wolno montować lampy na zewnątrz.
Należy zapewnić, aby lampa zawsze była
dobrze wkręcona do oprawki i nie mogła z niej
wypaść.
Lampa nie jest przeznaczona do używania
ze ściemniaczem.
Nie wolno używać lampy w miejscach, w których
mają miejsce wahania temperatury, np. w pobliżu
grzejników, klimatyzatorów lub źródeł zapłonu.
Opis działania
W lampę jest wbudowany czujnik ruchu i czujnik
jasności. Czujnik ruchu steruje samoczynnym włą-
czaniem i wyłączaniem światła. Gdy jasność
przekracza 20 luksów, lampa się nie zapala.
Podczas zmierzchu i o zmroku (jasność poniżej
20 luksów) czujnik ruchu włącza lampę w przy-
padku wykrycia ruchu w obszarze detekcji.
Lampa pozostaje włączona tak długo, jak długo
czujnik wyrywa ruch.
Gdy czujnik nie wykrywa ruchu, lampa wyłącza
się po upływie ok. 1 minuty.
Nie wymaga to naciśnięcia włącznika światła, który
może pozostać przez cały czas w położeniu
włączonym.
Instalacja i użytkowanie
Wkręcić lampę do oprawy o gwincie E27.
UWAGA
Należy mieć na uwadze, że większy ciężar
lampy LED może negatywnie wpływać na
mechaniczną stabilność niektórych opraw
oświetleniowych i lamp oraz na samą oprawę i
styk elektryczny.
Lampy LED nie wolno stosować w zamkniętej
oprawie ani w lampach, których szklany abażur
zasłania czujnik ruchu.
Ustawić włącznik światła w położeniu włączonym.
Powoduje to włączenie samoczynnego trybu pracy
i lampa będzie się samoczynnie włączać i wyłą-
czać. W tym celu włącznik światła powinien pozo-
stać w położeniu włączonym.
WSKAZÓWKA
Aby sprawdzić działanie lampy, należy zakr
dłonią jej przednią część. Powoduje to symula-
cję zaciemnienia poniżej 20 luksów, co sprawia
samoczynne włączenie lampy.
Obszar detekcji czujnika
43210
120°
1234
1
2
3
4
m
m
Przykład: Kąt detekcji czujnika ruchu wynosi 120°.
Przy montażu lampy na wysokości 2,5 m średnica
obszaru detekcji o kącie 360° wynosi 6 m.
Usuwanie usterek
Pomimo ruchu w obszarze detekcji czujnika
lampa nie zapala się.
Możliwa przyczyna:
- Włącznik światła jest wyłączony.
- Lampa nie jest wkręcona do samego końca oprawki.
- Czujnik ruchu jest zasłonięty, np. przez szklany abażur.
- Soczewka czujnika ruchu jest zabrudzona.
- Jasność otoczenia przekracza 20 luksów.
- Zbyt niska różnica temperatur między osobą
a otoczeniem.
Usunięcie usterki:
- Włączyć włącznik światła.
- Wkręcić całkowicie lampę do oprawy.
- Usunąć wszystkie przedmioty spod czujnika ruchu.
- Wyczyścić lampę za pomocą miękkiej, suchej
szmatki.
- Lampa nie zapala się, gdy czujnik jasności stwierdzi
natężenie światła powyżej 20 luksów.
- Temperatura ciała może ewentualnie nie zostać
określona, gdy osoba ma na sobie za dużo ubrań
(zimą) lub temperatura otoczenia jest zbyt wysoka
(latem).
Światło gaśnie, choć w obszarze detekcji
znajdują się osoby.
Możliwa przyczyna:
- Osoby nie poruszają się.
Usunięcie usterki:
- Czujnik ruchu nie wykrywa osób, jeśli stoją one
w miejscu. Należy wykonać parę ruchów.
Światło pali się, choć w obszarze detekcji
nikogo nie ma.
Możliwa przyczyna:
Mogą występować inne elementy powodujące
włączenie się lampy, takie jak np.:
- Źródła ciepła, klimatyzator, wentylator
- Zwierzęta domowe
- Ruchy spowodowane wiatrem (fi ranki, rośliny)
- Odbicia od wody, szkła lub ścian
Usunięcie usterki:
- Usunąć wszystkie obiekty, które powodują zakłócenia
lub zamontować lampę w innym miejscu.
Czyszczenie
UWAGA
Lampę wolno czyścić tylko wtedy, gdy jest
wyłączona i zimna.
Lampę należy czyścić za pomocą miękkiej, suchej
szmatki.
Utylizacja
W żadnym przypadku nie wolno
wyrzucać lampy wraz z normalnymi
odpadami domowymi. Ten produkt
podlega przepisom dyrektywy europej-
skiej 2012/19/EU w sprawie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE).
Lampę LED należy zutylizować w akredytowanej fi rmie
zajmującej się oczyszczaniem i przetwarzaniem odpa-
w lub komunalnym zakładzie oczyszczania i prze-
twarzania odpadów. Przestrzegać aktualnie obowią-
zujących przepisów. W razie pytań i wątpliwości odno-
śnie do zasad utylizacji należy się skontaktować z
najbliższym zakładem utylizacji odpadów.
Beveze
Gratulálunk új lámpája megvásárlásához. Vásárlásával
kiváló minőségű termék mellett döntött. A használati
utasítás a termék része. Fontos tudnivalókat tartalmaz
a biztonságra, használatra és ártalmatlanításra vonat-
kozóan. A termék használata előtt ismerkedjen meg
valamennyi használati útmutatóval és biztonsági fi gyel-
meztetéssel. Csak a leírtak szerint és a megadott
célokra használja a készüléket. Őrizze meg ezt a
leírást. A készülék harmadik személynek történő
továbbadása esetén adja át a készülékhez tartozó
valamennyi leírást is.
Rendeltetésszerű használat
Ez a mozgásérzékelős lámpa magánháztartások
fényforrásaként szolgál. A lámpát csak belső térben
használja. Ez a lámpa nem való kereskedelmi haszná-
latra.
Más vagy ezen túlmenő használat rendeltetéselle-
nesnek minősül. Semmilyen, a nem rendeltetésszerű
használatból eredő kárigény nem érvényesíthető.
A kockázatot egyedül az üzemeltető viseli.
A csomag tartalma
LED izzó mozgásérzékelővel
a jelen használati útmutató
Műszaki adatok
Feszültségellátás 220 - 240 V ∼, 50 Hz
Teljesítményfelvétel max. 6 W
Lámpafoglalat E27
Mozgásérzékelő
lefedési tartománya 360°, Ø max. 8 m
Szerelési magasság 2 - 4 m
Kapcsolási idő kb. 60 másodperc
Élettartam kb. 25000 h
Színhőmérséklet 6000 - 6500 K
Üzemelési hőmérséklet -20°C ... 45°C,
optimális: 25°C
Méretek
(ø x magasság) kb. 61 x 127 mm
Súly kb. 130 g
Biztonsági utasítások
A lámpa behelyezése vagy kiszerelése előtt mindig
válassza le az áramellátást.
Használat előtt ellenőrizze a lámpát, hogy nincs-e
rajta látható sérülés. Ne vegyen használatba
sérült lámpát. Áramütés veszélye áll fenn!
A lámpa beszerelését ne nedves kézzel végezze.
Áramütés veszélye áll fenn!
A lámpa kinyitása, javítása vagy megváltoztatása
tüzet okozhat.
Ne nézzen közvetlenül a fénysugárba és ne
használjon olyan optikai eszközöket, mint pl. a
nagyító, hogy közvetlenül a fénysugárba nézzen.
Megsérülhet a szeme!
Ne érintse meg a lámpát, ha be van kapcsolva,
vagy éppen kikapcsolta. Égési sérülés veszélye
áll fenn.
Ne szerelje fel a lámpát a szabadban.
Gondoskodjon arról, hogy a lámpa mindig szoro-
san legyen rögzítve a foglalatban és így ne eshes-
sen le.
A lámpa nem alkalmas fényerőszabályozó-
val együtt való használatra.
Ne használja a lámpát váltakozó hőmérsékletek
közelében, pl. gyújtóforrások, fűtés vagy légkondi-
cionáló berendezés mellett.
Működési leírás
A lámpa integrált mozgásérzékelővel és fényerősség
érzékelővel van felszerelve. A mozgásérzékelő
önműködően kapcsolja be és ki a fényt. Világosban
(20 lux fölött) a lámpa már nem kapcsol be.
Alkonyatkor/sötétben (20 lux alatt) a mozgásér-
zékelő bekapcsolja a lámpát, amint valaki belép
az érzékelési tartományba.
Amíg mozgás érzékelhető, a lámpa bekapcsolva
marad.
Ha már nem állapítható meg mozgás, a lámpa
kb. 1 perc múlva kialszik.
A lámpakapcsolót ehhez nem kell működtetni és
az tartósan BE állásban maradhat.
Szerelés és üzemeltetés
Csavarja be a lámpát egy E27-es lámpafoglalatba.
FIGYELEM
Vegye fi gyelembe, hogy a lámpa nagyobb súlya
csökkentheti bizonyos lámpák és lámpafoglala-
tok stabilitását és hátrányosan befolyásolhatja
az érintkezést, illetve a lámpatartást.
Ezt a lámpát nem szabad zárt tartóban vagy lám-
patestben használni, mert a lámpaüveg blokkolja
a mozgásérzékelőt.
Állítsa a lámpakapcsolót BE állásba.
Ezzel aktiválódik az automata mód és a lámpa
önműködően kapcsol be és ki. Ehhez hagyja a
lámpakapcsolót mindig BE állásban.
TUDNIVALÓ
A lámpa működésének ellenőrzéséhez takarja
le kezével a lámpa elülső részét. Ezzel a fé-
nyerősség érzékelőnek 20 lux alatti környezeti
fényerőt utánoz és a lámpa bekapcsol.
Lefedési tartomány
43210
120°
1234
1
2
3
4
m
m
Példa: A mozgásérzékelő sugárzási szöge 120°.
Ha a lámpát 2,5 m magasságba szereli, a 360°-os
lefedési tartomány átmérője 6 m.
Hibaelhárítás
A lefedési tartományban mozgás ellenére
a fény nem kapcsolódik be.
Lehetséges ok:
- A lámpakapcsoló ki van kapcsolva.
- A lámpa nincs teljesen becsavarva a foglalatba.
- A mozgásérzékelő takarva van, pl. egy lámpaüveg-
gel.
- A mozgásérzékelő lencséje beszennyeződött.
- A környezeti fényerő 20 lux fölött van.
- A hőmérséklet-különbség a személy és a környezet
között túl kicsi.
Megszüntetés:
- Kapcsolja be a lámpakapcsolót.
- Csavarja be a lámpát teljesen a foglalatba
- Távolítsa el az összes tárgyat a mozgásérzékelő
alatt.
- Tisztítsa meg száraz, puha kendővel a lámpát.
- A lámpa nem kapcsol be, ha a fényerősség érzékelő
20 lux fölötti világosságot ismer fel.
- A testhőmérséklet felismerése adott esetben sikertelen,
ha Ön túl sok ruhát visel (télen), vagy a környezet túl
forró (nyáron).
A fény kialszik, bár vannak személyek
a lefedési tartományban.
Lehetséges ok:
- A személyek nem mozognak.
Megszüntetés:
- A mozgásérzékelő nem mozgó személyeket nem
ismer fel. Mozogjon.
LED BULB WITH
MOTION SENSOR LLLB 27 A1
IAN 101133
LED-LAMPE MIT BEWEGUNGSSENSOR
Bedienungsanleitung
LED BULB WITH MOTION SENSOR
Operating instructions
- 13 -
LAMPA-LED Z CZUJNIKIEM RUCHU
Instrukcja obsługi
LED IZZÓ MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL
Használati utasítás
LED ŽÁROVKA S POHYBOVÝM SENZOREM
Návod k obsluze
LED LAMPA S POHYBOVÝM SENZOROM
Návod na obsluhu
Serwis
Serwis Polska
Tel.: 22 397 4996
IAN 101133
Czas pracy infolinii:
od poniedziałku do piątku, w godzinach
08:00 - 20:00 czasu środkowoeuropejskiego
Importer
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com
A fény bekapcsolva marad, bár nincs
személy a lefedési tartományban.
Lehetséges ok:
Lehetséges más kioldó okok:
- hőforrások, légkondicionáló berendezés, ventilátor
- háziállatok mozgása
- szél általi mozgatás (függönyök, növények)
- víz, üveg vagy falak visszaverése
Megszüntetés:
- Távolítsa el az összes zavaró tárgyat, vagy válasz-
szon más felszerelési helyet.
Tisztítás
FIGYELEM
A lámpát kizárólag kikapcsolt és hideg állapotban
tisztítsa.
Száraz, puha kendővel tisztítsa a lámpát.
Ártalmatlanítás
Semmi esetre se dobja a lámpát a
háztartási hulladékba. A termék az
európai 2012/19/EU WEEE (Waste
Electrical and Electronic Equipment) irány-
elv alá tartozik.
A lámpát engedélyezett hulladékgyűjtő helyen vagy a
helyi hulladékeltávolító üzemnél tudja kidobni. Vegye
gyelembe az érvényben lévő előírásokat. Ha bizony-
talan, vegye fel a kapcsolatot a hulladékkezelővel.
Szerviz
Szerviz Magyarország
Tel.: 0640 102785
IAN 101133
Az ügyfélszolgálati forródrót elérhetősége:
hétfőtől péntekig 8.00 és 20.00 óra között
(közép-európai idő szerint)
Gyártja
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com
IB_101133_LLLB27A1_LB4.indd 1IB_101133_LLLB27A1_LB4.indd 1 23.05.14 13:4923.05.14 13:49
IAN 101133
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
DEUTSCHLAND / GERMANY
www.kompernass.com
Last Information Update · Stan informacji
Információk állása · Stav informací
Stav informácií · Stand der Informationen:
05 / 2014 · Ident.-No.: LLLB27A1-032014-1
- 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - - 26 -
Úvod
Gratulujeme vám k zakoupení nového světelného
zdroje. Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výrobek.
Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku.
Obsahuje důležité informace o bezpečnosti, použití
a likvidaci. Před použitím výrobku se, prosím, dobře
seznamte se všemi provozními a bezpečnostními
pokyny. Výrobek používejte pouze předepsaným
způsobem a v uvedených oblastech použití. Tento
návod dobře uschovejte. Při předávání výrobku třetím
osobám předejte i tyto podklady.
Použití v souladu s určením
Tento světelný zdroj se snímačem pohybu slouží jako
světelný zdroj k soukromému použití. Používejte světelný
zdroj výhradně ve vnitřním prostoru. Tento světelný zdroj
není určen ke komerčnímu použití.
Jakékoliv jiné použití, než k danému účelu, se považuje
za použití v rozporu s určením. Nároky jakéhokoliv
druhu kvůli poškození, které vzniklo na základě neod-
borného použití, jsou vyloučeny. Riziko nese v plném
rozsahu sám provozovatel.
Rozsah dodávky
LED žárovka s pohybovým senzorem
Tento návod k obsluze
Technická data
Napájení napětím 220 - 240 V ∼, 50 Hz
Příkon max. 6 W
Objímka žárovky E27
Dosah snímače pohybu 360°, Ø max. 8 m
Montážní výška 2 - 4 m
Délka sepnutí cca 60 sekund
Životnost cca 25000 hodin
Teplota barvy 6000 - 6500 K
Provozní teplota -20°C až 45°C,
optimálně 25°C
Rozměry (ø x výška) cca 61 x 127 mm
Hmotnost cca 130 g
Bezpečnostní pokyny
Před montáží a demontáží světelného zdroje vždy
odpojte přívod elektrického proudu.
Před použitím světelného zdroje zkontrolujte, zda
nevykazuje vnější poškození. Poškozený světelný
zdroj neuvádějte do provozu. Hrozí nebezpečí
úrazu elektrickým proudem.
Montáž světelného zdroje neprovádějte mokrýma
rukama. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
Otevření, oprava nebo úprava světelného zdroje
může vést k požáru.
Nedívejte se přímo do světelného paprsku a nepou-
žívejte optické přístroje jako je např. lupa, když se
přesto chcete podívat přímo do světelného paprsku.
Hrozí nebezpečí poškození zraku.
Nedotýkejte se světelného zdroje, když je zapnutý,
nebo se právě vypnul. Hrozí nebezpečí popálení.
Neinstalujte světelný zdroj venku.
Pro zabránění vypadnutí světelného zdroje se
přesvědčte, zda pevně sedí v objímce.
Světelný zdroj není určen k provozu se
stmívači.
Nepoužívejte světelný zdroj v blízkosti míst, na
kterých se často mění teplota, jako např. zdrojů
zapálení, topení nebo klimatizace.
Funkční popis
Světelný zdroj je vybaven vnitřním snímačem
pohybu a snímačem světlosti. Snímač pohybu
samostatně zapíná a vypíná světlo. Při světlosti
(nad 20 luxů) se světelný zdroj přestane zapínat.
Při stmívání / ve tmě (pod 20 luxů) zapne snímač
pohybu světelný zdroj ve chvíli, jakmile někdo
vstoupí do rozsahu detekce.
Dokud snímač detekuje pohyb, zůstává světelný
zdroj zapnutý.
Jakmile přestane být pohyb detekován, zhasne
světelný zdroj po cca 1 minutě.
Přitom se nemusí stisknout světelný spínač, který
může trvale zůstat v poloze ZAP.
Obsluha a provoz
Našroubujte světelný zdroj do lampy s objímkou
E27.
POZOR
Mějte na paměti, že vyšší hmotnost světelného
zdroje může snížit mechanickou stabilitu určitých
svítidel a objímek lamp a může mít negativní
dopad na kontakt držení svítidla.
Tento světelný zdroj se nesmí používat v uzavřeném
držáku nebo svítidlu, protože sklo svítidla překáží
snímači pohybu.
Dejte světelný spínač do polohy ZAP.
Tím aktivujete automatický režim a světelný zdroj
se samočinně zapíná a vypíná. Proto světelný
spínač vždy nechávejte v poloze ZAP.
UPOZORNĚNÍ
Pro vyzkoušení funkce světelného zdroje zakryjte
rukou jeho přední část. Tím na snímači světlosti
simulujete okolní světlost pod 20 luxů a světelný
zdroj se zapne.
Oblast zachycení
43210
120°
1234
1
2
3
4
m
m
Příklad: Úhel dosahu snímače pohybu činí 120°.
Pokud světelný zdroj namontujete ve výšce 2,5 m,
je průměr 360° oblasti zachycení 6 m.
Odstranění závad
I přes pohyb v oblasti zachycení se světelný
zdroj nezapíná.
Možná příčina:
- Světelný spínač je vypnutý.
- Světelný zdroj není zcela našroubován v objímce.
- Snímač pohybu je zakrytý, např. sklem svítidla.
- Čočka snímače pohybu je znečištěná.
- Intenzita okolního světla je vyšší než 20 luxů.
- Teplotní rozdíl mezi osobou a okolím je příliš malý.
Odstranění:
- Zapněte světelný spínač.
- Našroubujte světelný zdroj na doraz do objímky.
- Odstraňte všechny objekty pod snímačem pohybu.
- Vyčistěte světelný zdroj měkkým, suchým hadříkem.
- Světelný zdroj nespíná, pokud snímač intenzity
světla registruje vyšší intenzitu než 20 luxů.
- Tělesná teplota není za určitých okolností rozpozná-
na, když má uživatel na sobě příliš mnoho oblečení
(zima) nebo když je okolí příliš teplé (léto).
DE / AT / CH CZ SK
Einleitung
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen
Leuchtmittels. Sie haben sich damit für ein hochwer-
tiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung
ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige
Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung.
Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit
allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benut-
zen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die
angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese
Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei
Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.
Bestimmungsgemäße Verwendung
Dieses Leuchtmittel mit Bewegungsmelder dient als
Lichtquelle im privaten Hausgebrauch. Verwenden Sie
das Leuchtmittel nur im Innenbereich. Dieses Leucht-
mittel ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.
Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung
gilt als nicht bestimmungsgemäß. Ansprüche jeglicher
Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer
Verwendung sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt
allein der Betreiber.
Lieferumfang
LED-Lampe mit Bewegungssensor
Diese Bedienungsanleitung
Technische Daten
Spannungsversorgung 220 - 240 V ∼, 50 Hz
Leistungsaufnahme max. 6 W
Lampenfassung E27
Erfassungsbereich
Bewegungsmelder 360°, Ø max. 8 m
Montagehöhe 2 - 4 m
Schaltdauer ca. 60 Sekunden
Lebensdauer ca. 25000 h
Farbtemperatur 6000 - 6500 K
Betriebstemperatur -20°C bis 45°C,
optimal 25°C
Maße (ø x Höhe) ca. 61 x 127 mm
Gewicht ca. 130 g
Sicherheitshinweise
Trennen Sie immer die Stromversorgung, bevor Sie
das Leuchtmittel einsetzen oder ausbauen.
Kontrollieren Sie das Leuchtmittel vor der Verwen-
dung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie
ein beschädigtes Leuchtmittel nicht in Betrieb. Es
besteht Stromschlaggefahr.
Installieren Sie das Leuchtmittel nicht mit nassen
Händen. Es besteht Stromschlaggefahr.
Öff nen, Reparieren oder Ändern des Leuchtmittels
kann zu einem Brand führen.
Blicken Sie nicht direkt in den Lichtstrahl und benut-
zen Sie keine optischen Instrumente wie z.B. ein
Vergrößerungsglas, um direkt in den Lichtstrahl zu
schauen. Es besteht die Gefahr von Augenschäden.
Berühren Sie das Leuchtmittel nicht, wenn es einge-
schaltet ist oder gerade erst ausgeschaltet wurde.
Es besteht Verbrennungsgefahr.
Installieren Sie das Leuchtmittel nicht im Freien.
Stellen Sie sicher, dass das Leuchtmittel immer
fest in der Fassung sitzt, um ein Herunterfallen zu
verhindern.
Das Leuchtmittel ist nicht für den Betrieb mit
Dimmern geeignet.
Betreiben Sie das Leuchtmittel nicht in der Nähe
wechselnder Temperaturen wie z.B. Zündquellen,
Heizung oder Klimaanlage.
Funktionsbeschreibung
Das Leuchtmittel ist mit einem integrierten Bewe-
gungsmelder und einem Helligkeitssensor ausge-
stattet. Der Bewegungsmelder schaltet das Licht
selbstständig ein und aus. Bei Helligkeit (über 20
Lux) schaltet sich das Leuchtmittel nicht mehr ein.
Bei Dämmerung/Dunkelheit (unter 20 Lux) schaltet
der Bewegungsmelder das Leuchtmittel ein, sobald
jemand den Erfassungsbereich betritt.
Solange eine Bewegung festgestellt wird, bleibt
das Leuchtmittel eingeschaltet.
Wird keine Bewegung mehr festgestellt, erlischt
das Leuchtmittel nach ca. 1 Minute.
Der Lichtschalter muss dabei nicht betätigt werden
und kann dauerhaft in der EIN-Stellung verbleiben.
Installation und Betrieb
Schrauben Sie das Leuchtmittel in eine Lampe mit
E27-Fassung.
ACHTUNG
Beachten Sie, dass das höhere Gewicht des
Leuchtmittels die mechanische Stabilität bestimmter
Leuchten und Lampenfassungen reduzieren kann
und die Kontaktierung und Lampenhalterung
beeinträchtigen kann.
Dieses Leuchtmittel darf nicht in einer verschlosse-
nen Halterung oder Lampe eingesetzt werden, da
das Lampenglas den Bewegungsmelder blockiert.
Stellen Sie den Lichtschalter in die EIN-Stellung.
Der Auto-Modus ist nun aktiviert und das Leuchtmittel
schaltet sich selbstständig ein und aus. Lassen Sie
den Lichtschalter dazu immer in der EIN-Stellung.
Úvod
Srdečne vám gratulujeme ku kúpe tohto nového svetelný
zdroja. Touto kúpou ste sa rozhodli pre vysokokvalitný
výrobok. Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku.
Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpeč-
nosti, používania a zneškodnenia. Pred používaním
výrobku sa oboznámte so všetkými pokynmi na obsluhu
abezpečnostnými upozorneniami. Výrobok používajte
iba tak, ako je popísané aiba vuvedených oblastiach
použitia. Tento návod na obsluhu starostlivo uschovajte.
Pri postúpení výrobku tretej osobe sním odovzdajte
aj všetky podklady.
Používanie vsúlade surčením
Tento svetelný zdroj s pohybovým senzorom sa používa
ako zdroj svetla v domácnosti. Svetelný zdroj použí-
vajte iba v interiéri. Tento svetelný zdroj nie je určený
na komerčné použitie.
Iné alebo nad rámec siahajúce používanie sapovažuje
zapoužívanie v rozpore surčením. Nároky akéhokoľ-
vek druhu za škody spôsobené používaním v rozpore
s určením sú vylúčené. Riziko nesie sám prevádzkovateľ.
Rozsah dodávky
LED lampa s pohybovým senzorom
Návod na obsluhu
Technické údaje
Napájanie napätím 220 - 240 V ∼, 50 Hz
Príkon max. 6 W
Objímka E27
Rozsah zachytenia
pohybového senzora 360°, Ø max. 8 m
Montážna výška 2 - 4 m
Spínací čas cca 60 sekúnd
Životnosť cca 25 000 h
Farebná teplota 6000 - 6500 K
Prevádzková teplota -20°C až 45°C,
optimálne 25°C
Rozmery (ø x výška) cca 61 x 127 mm
Hmotnosť cca 130 g
Bezpečnostné upozornenia
Pred vložením alebo vybratím svetelného zdroja
vždy odpojte zdroj elektrickej energie.
Pred použitím prekontrolujte svetelný zdroj, či nemá
zvonka viditeľné poškodenia. Neuvádzajte do
prevádzky poškodený alebo spadnutý svetelný
zdroj. Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým
prúdom.
Svetelný zdroj neinštalujte mokrými rukami. Hrozí
nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
HINWEIS
Um die Funktion des Leuchtmittels zu testen,
decken Sie mit der Hand den vorderen Teil des
Leuchtmittels ab. Dadurch wird dem Helligkeits-
sensor eine Umgebungshelligkeit unter 20 Lux
simuliert und das Leuchtmittel schaltet sich ein.
Erfassungsbereich
43210
120°
1234
1
2
3
4
m
m
Beispiel: Der Strahlungswinkel des Bewegungsmel-
ders beträgt 120°. Wird das Leuchtmittel in einer
Höhe von 2,5 m montiert, beträgt der Durchmesser
des 360°-Erfassungsbereichs 6 m.
Fehlerbehebung
Trotz Bewegung im Erfassungsbereich
bleibt das Licht aus.
Mögliche Ursache:
- Der Lichtschalter ist aus.
- Das Leuchtmittel ist nicht vollständig in die Fassung
eingeschraubt.
- Der Bewegungsmelder ist verdeckt, z.B. durch ein
Lampenglas.
- Die Linse des Bewegungsmelders ist verschmutzt.
- Die Umgebungshelligkeit liegt über 20 Lux.
- Die Temperaturdiff erenz zwischen der Person und
der Umgebung ist zu gering.
Behebung:
- Schalten Sie den Lichtschalter ein.
- Schrauben Sie das Leuchtmittel vollständig in die
Fassung.
- Entfernen Sie alle Objekte unter dem Bewegungs-
melder.
- Reinigen Sie das Leuchtmittel mit einem weichen
trockenen Tuch.
- Das Leuchtmittel bleibt aus, wenn der Helligkeitssen-
sor eine Helligkeit über 20 Lux erkennt.
- Die Körpertemperatur wird unter Umständen nicht
erkannt, wenn Sie zu viel Kleidung tragen (Winter)
oder die Umgebung zu heiß ist (Sommer).
Otvorenie, oprava alebo úprava svetelného zdroja
môže viesť k požiaru.
Nepozerajte sa priamo so svetelného lúča a nepo-
užívajte žiadne optické nástroje, napr. lupu na
priame pozeranie do svetelného lúča. Hrozí
nebezpečenstvo poranenia zraku.
Nedotýkajte sa svetelného zdroja, keď je zapnutý
alebo bezprostredne po vypnutí. Hrozí nebezpe-
čenstvo popálenia.
Svetelný zdroj nepoužívajte v exteriéri.
Zabezpečte, aby svetelný zdroj bol pevne osadený
v objímke, aby sa zabránilo jeho vypadnutiu.
Svetelný zdroj nie je určený pre prevádzku
so stmievačmi.
Svetelný zdroj neprevádzkujte v blízkosti meniacich
sa teplôt, napr. zápalných zdrojov, vykurovania
alebo klimatizačných zariadení.
Popis činnosti
Svetelný zdroj je vybavený zabudovaným pohybo-
vým senzorom a senzorom jasu. Pohybový senzor
automaticky zapína a vypína svetlo. Pri jase (nad
20 luxov) sa svetelný zdroj už nezapne.
Za súmraku/pri tme (pod 20 luxov) zapne pohy-
bový senzor svetelný zdroj, akonáhle niekto vstúpi
do snímanej oblasti.
Tak dlho, ako je detekovaný pohyb, svetelný zdroj
stále svieti.
Ak už nie je detekovaný žiadny pohyb, svetelný
zdroj po asi 1 minúte zhasne.
Pritom nie je nutné použiť vypínač svetla a môže
natrvalo zostať v polohe ZAP.
Inštalácia a prevádzka
Svetelný zdroj zaskrutkujte do svietidla s objímkou
E27.
POZOR
Majte na pamäti, že vyššia hmotnosť svetelného
zdroja môže redukovať mechanickú stabilitu
určitých svietidiel a objímok žiaroviek a môže
obmedziť spojenie kontaktov a uchytenie svietidla.
Tento svetelný zdroj nesmie byť nasadený do
uzavretého držiaka alebo svietidla, pretože sklo
svietidla blokuje pohybový senzor.
Dajte vypínač do polohy ZAP.
Automatický režim je teraz aktivovaný a svetelný
zdroj sa automaticky zapne a vypne. Nechajte
vypínač svetla vždy v polohe ZAP.
Das Licht geht aus, obwohl Personen im
Erfassungsbereich sind.
Mögliche Ursache:
- Die Personen bewegen sich nicht.
Behebung:
- Der Bewegungsmelder erkennt Personen ohne
Bewegung nicht. Führen Sie ein Bewegung aus.
Das Licht bleibt an, obwohl keine Personen
im Erfassungsbereich sind.
Mögliche Ursache:
Es gibt möglicherweise andere Auslöser wie:
- Wärmequellen, Klimaanlage, Ventilator
- Bewegung von Haustieren
- Bewegung durch Wind (Vorhänge, Pfl anzen)
- Refl ektionen von Wasser, Glas oder Wänden
Behebung:
- Entfernen Sie alle störenden Objekte oder wählen
Sie einen anderen Installationsort.
Reinigung
ACHTUNG
Reinigen Sie das Leuchtmittel ausschließlich im
ausgeschaltetem und kalten Zustand.
Reinigen Sie das Leuchtmittel mit einem weichen
trockenen Tuch.
Entsorgung
Werfen Sie das Leuchtmittel keines-
falls in den normalen Hausmüll. Dieses
Produkt unterliegt der europäischen
Richtlinie 2012/19/EU WEEE (Waste Electri-
cal and Electronic Equipment).
Entsorgen Sie das Leuchtmittel über einen zugelasse-
nen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale
Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell
geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall
mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.
UPOZORNENIE
Ak chcete otestovať funkčnosť svetelného zdroja,
zakryte prednú časť svetelného zdroja rukou.
To bude pre senzor jasu simulovať jas okolia
pod 20 luxov a svetelný zdroj sa zapne.
Rozsah zachytenia
43210
120°
1234
1
2
3
4
m
m
Príklad: Uhol lúča pohybového senzora je 120°.
Ak je svetelný zdroj namontovaný vo výške 2,5 m,
priemer 360° rozsahu zachytenia je 6 m.
Odstraňovanie porúch
Napriek pohybu v rozsahu zachytenia
svetlo zostáva vypnuté.
Možné príčiny:
- Vypínač svetla je vypnutý.
- Svetelný zdroj nie je úplne zaskrutkovaný do objímky.
- Pohybový senzor je zakrytý, napr. sklom svietidla.
- Šošovka pohybového senzora je znečistená.
- Jas okolia je nad 20 luxov.
- Teplotný rozdiel medzi osobou a okolím je príliš malý.
Odstránenie:
- Zapnite vypínač svetla.
- Úplne zaskrutkujte svetelný zdroj do objímky.
- Odstráňte všetky predmety pod pohybovým senzorom.
- Očistite svetelný zdroj mäkkou suchou handričkou.
- Svetelný zdroj zostáva vypnutý, ak senzor jasu
rozpozná jas vyšší ako 20 luxov.
- Telesná teplota nie je rozpoznaná napríklad, ak máte
oblečené príliš veľa odevov (zima) alebo okolie je
príliš horúce (leto).
Svetlo zhasne, aj keď sú osoby v rozsahu
zachytenia.
Možné príčiny:
- Osoby sa nehýbu.
Odstránenie:
- Pohybový senzor nerozpoznáva nehybné osoby.
Vykonajte nejaký pohyb.
Service
Service Deutschland
Tel.: 0800 5435111
IAN 101133
Service Österreich
Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
IAN 101133
Service Schweiz
Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min.,
Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
IAN 101133
Erreichbarkeit Hotline:
Montag bis Freitag von 8:00 Uhr – 20:00 Uhr (MEZ)
Importeur
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
DEUTSCHLAND
www.kompernass.com
Svetlo ostáva svietiť, aj keď v rozsahu
zachytenia nie sú žiadne osoby.
Možné príčiny:
Pravdepodobne existujú iné spúšťe, ako:
- Zdroje tepla, klimatizácia, ventilátor
- Pohyb domácich zvierat
- Pohyb spôsobený vetrom (záclony, rastliny)
- Odrazy od vody, skla alebo stien
Odstránenie:
- Odstráňte všetky rušivé predmety alebo zvoľte iné
umiestnenie inštalácie.
Čistenie
POZOR
Svetelný zdroj čistite výlučne vo vypnutom
astudenom stave.
Svetelný zdroj čistite len suchou mäkkou handričkou.
Zneškodnenie
Svetelný zdroj vžiadnom prípade
nevyhadzujte do bežného komunál-
neho odpadu. Na tento výrobok sa
vzťahuje európska smernica č. 2012/19/EU
o odpadoch z elektrických a elektronických
zariadení (WEEE).
Svetelný zdroj zneškodnite vautorizovanej prevádzke
na zneškodňovanie odpadu alebo vkomunálnej inšti-
túcii na zneškodňovanie odpadov. Dodržiavajte pritom
aktuálne platné predpisy. V prípade pochybností
kontaktujte zberňu odpadov.
Servis
Servis Slovensko
Tel. 0850 232001
IAN 101133
Dostupnosť hotline: pondelok až piatok od
8:00 hod. – 20:00 hod. (SEČ)
Dovozca
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com
4
Světlo se vypne, i když se v dosahu zachy-
cení nacházejí osoby.
Možná příčina:
- Osoby se nepohybují.
Odstranění:
- Snímač pohybu nerozpozná osoby bez jejich
pohybu. Proveďte pohyb.
Světlo zůstává svítit, i když se v dosahu
zachycení nenacházejí osoby.
Možná příčina:
Jsou možné i jiné příčiny:
- Tepelné zdroje, klimatizační zařízení, ventilátor
- Pohyb domácích zvířat
- Pohyb v důsledku větru (závěsy, rostliny)
- Odraz od vody, skla nebo stěn
Odstranění:
- Odstraňte všechny rušivé objekty nebo vyberte jiné
instalační místo.
Čištění
POZOR
Čistěte světelný zdroj výhradně ve vypnutém
a chladném stavu.
Čistěte světelný zdroj měkkým, suchým hadříkem.
Likvidace
V žádném případě nevyhazujte
světelný zdroj do běžného domovního
odpadu. Tento výrobek podléhá
evropské směrnici č. 2012/19/EU WEEE
(Waste Electrical and Electronic Equipment).
Světelný zdroj předejte k likvidaci odborné fi rmě či
jej odevzdejte ve Vašem místním recyklačním zařízení.
Dodržujte aktuálně platné předpisy. V případě
pochybností se informujte ve Vašem recyklačním
zařízení.
Servis
Servis Česko
Tel.: 800143873
IAN 101133
Dostupnost horké linky:
pondělí až pátek 8:00 hod. – 20:00 hod. (SEČ)
Dovozce
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com
IB_101133_LLLB27A1_LB4.indd 2IB_101133_LLLB27A1_LB4.indd 2 23.05.14 13:4923.05.14 13:49
  • Page 1 1
  • Page 2 2

LIVARNO 101133 Návod na obsluhu

Typ
Návod na obsluhu