Garmin 1260 Používateľská príručka

Kategória
Navigátorov
Typ
Používateľská príručka
na použitie s nasledujúcimi modelmi zariadenia nüvi:
1200, 1210, 1240, 1250, 1260
© 2009 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti
Apríl 2009 190-01041-64 Rev. A Vytlačené na Tajvane
nüvi
®
séria 1200
príručka rýchleho spustenia
 Príručkarýchlehospusteniakzariadeniamnüvisérie100
Pohľad na vaše zariadenie
nüvi
Pozrite si príručku Dôležité informácie o
bezpečnosti a produkte v balení s produktom,
kde nájdete varovania späté s produktom a iné
dôležité informácie.
MiniUSBkonektor
Reproduktor
Priečinoknakartu
microSD
TlačidloPower:
Stlačenímzapínateavypínatezariadenienüvi.
Mikrofón
Používanie hlavnej ponuky
➌ ➍
Sila satelitného signálu GPS.
Stav technológie Bluetooth
®
.
Dotykom vyberiete režim
používania.
Aktuálny čas. Dotykom zmeníte
nastavenia času.
Stav batérie.
Dotykom vyhľadáte destináciu.
Dotykom zobrazíte mapu.
Dotykom uskutočníte hovor pri
pripojení ku kompatibilnému
mobilnému telefónu.
➒
Dotykom nastavíte hlasitosť.
➓
Dotykom použijete nástroje,
ako sú nastavenia a pomocník.
Príručkarýchlehospusteniakzariadeniamnüvisérie100
Nastavenie vášho zariadenia nüvi
Pred inštaláciou zariadenia nüvi si pozrite príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte, kde nájdete
informácie o zákonoch usmerňujúcich montáž na čelné sklo.
Montáž vášho nüvi
1. Z prísavnej plochy odstráňte fóliu. Prísavnú plochu umiestnite na sklo.
2. Zatiahnite páčku dozadu smerom k čelnému sklu.
3. Upevnite kolísku na rameno prísavnej plochy.
4. Zapojte napájací kábel do zadnej časti zariadenia
nüvi.
5. Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do
napájacej zásuvky vo vašom vozidle. Ak je vaše
zariadenie pripojené a vozidlo je v prevádzke,
malo by sa automaticky zapnúť. Postupujte podľa
pokynov na obrazovke.
6. Spodnú časť zariadenia nüvi vložte do kolísky.
7. Zariadenie nüvi nakláňajte vzad, kým nezapadne
na miesto.
8. Ak používate dopravný pijímač v Európe, pripevnite
anténu dopravného prijímača na predné sklo
pomocou prísaviek. (Prijímače dopravných informácií
sú v niektorých baleniach zariadení nüvi.)
VAROVANIE: Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Ak chcete predísť poškodeniu, jednotku pri odchode z
vozidla vyberte alebo ju umiestnite mimo dosah slnečných lúčov.
Prísavkovýdržiak
Kolíska
Prísavkovýdržiak
Kolíska
Napájacíkábel
dovozidla
Napájacíkábel
dovozidla
 Príručkarýchlehospusteniakzariadeniamnüvisérie100
Vyhľadávanie satelitov
1. Choďte von na otvorené priestranstvo,
kde sa nenachádzajú vysoké budovy
ani stromy.
2. Zapnite zariadenie nüvi.
Vyhľadávanie satelitných signálov môže
trvať niekoľko minút. Paličky
naznačujú silu satelitného signálu. Keď
je aspoň jedna z paličiek zelená, vaše
zariadenie nüvi vyhľadalo satelitné
signály.
Používanie tlačidla Power
Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo Power,
čím zobrazíte ďalšie možnosti:
Dotykom položiek a nastavíte
jas displeja.
Dotykom položky 
obrazovku zabránite neúmyselným
dotykom obrazovky.
Dotykom položky  vypnite
zariadenie nüvi. Zariadenie nüvi
môžete vypnúť aj podržaním tlačidla
Power po dobu 8 sekúnd.
Reset vášho zariadenia
nüvi
Ak vaše zariadenie nüvi prestane
fungovať, vynulujte ho stlačením a
podržaním tlačidla Power po dobu
10 sekúnd.
Vyhľadanie zaujímavých
miest
1. Dotknite sa položky Kam viesť? >
Zaujímavé miesta.
2. Vyberte kategóriu a podkategóriu.
3. Vyberte cieľové miesto a dotknite sa
položky Choď!.
4. V prípade potreby dotykom položky
Spustiť navigujte po trase.
Ak chcete zadať písmená obsiahnuté v
názve, dotknite sa položky  >
 > .
Ak chcete vyhľadať lokalitu v odlišnej
oblasti, dotknite sa položky 
> Blízko.
Príručkarýchlehospusteniakzariadeniamnüvisérie100
Sledovanie vašej trasy
Vaša trasa je vyznačená alovou čiarou.
Počas jazdy vás bude zariadenie nüvi
sprevádzať k vami stanovenému cieľu
pomocou hlasových výziev, šípok a
smerov, ktoré sa nachádzajú na hornej
strane mapy. Ak sa odchýlite od pôvodnej
trasy, zariadenie nüvi prepočíta trasu.
Dotykom a potiahnutím mapy si môžete
prezerať mapu.
Pri jazde na hlavných cestách sa môže
zobraziť ikona rýchlostného obmedzenia.
➊
Dotykom zobrazíte stranu Ďalšia
odbočka.
➋
Dotykom zobrazíte stranu Zoznam
odbočiek.
➌
Dotykom zobrazíte stranu Kde
som?.
➍
Dotykom položiek a
približujete a odďaľujete pohľad.
Dotykom sa vrátite do hlavnej
ponuky.
Dotykom zobrazíte počítadlo
kilometrov jazdy.
➐
Dotykom zmeníte pole údajov.
Pridanie zastávky
1. Počas navigovania po trase sa
dotknite položky > Kam viesť?.
2. Vyhľadajte ďalšiu zastávku.
3. Dotknite sa položky Choď!.
4. Dotykom položky Pridať ako
zemepisný bod pridáte zastávku
pred vaším konečným cieľom.
 Príručkarýchlehospusteniakzariadeniamnüvisérie100
Vykonanie obchádzky
1. Počas navigovania po trase sa dotknite
položky .
2. Dotknite sa položky alebo .
Používanie dopravných
informácií FM TMC
Spoločnosť Garmin
nenesie zodpovednosť za presnosť
dopravných informácií.
Prijímač dopravných správ o cestnej
premávke FM Trafc Message Channel
(TMC) je súčasťou vybraných balíkov
zariadenia nüvi.
Ak sa majú prijímať dopravné správy,
prijímač informácií o cestnej premávke
a zariadenie nüvi musia byť v dosahu
stanice FM vysielajúcej údaje TMC. Nie
je potrebné aktivovať predplatné, ktoré
je súčasťou FM prijímača informácií
o cestnej premávke. Predplatné sa
aktivuje automaticky potom, ako vaše
zariadenie nüvi rozpozná satelitné signály
pri prijímaní dopravných signálov od
poskytovateľa služby. Prejdite na
www.garmin.com/trafc alebo
www.garmin.com, kde nájdete bližšie
informácie.
Ak sa na vašej trase pri navigácii,
vyskytnú vážne dopravné zdržania,
zariadenie nüvi automaticky prepočíta
trasu. Ikona cestnej premávky
mení farbu, aby naznačila závažnosť
podmienok v cestnej doprave na vašej
trase alebo na ceste, po ktorej práve idete.
POZNÁMKAVyhrievané okná
(s vrstvou kovu) môžu znižovať výkon
prijímača dopravných informácií.
Prezeranie reklám (len Severná
Amerika)
Ak vaše balenie so zariadením nüvi
obsahuje prijímač cestnej premávky,
môžete prijímať miestnu reklamu a
kupóny.
Dotykom reklamy na obrazovke zobrazíte
bližšie informácie.
Nepokúšajte sa zaznačiť
si kódy kupónov počas jazdy.
Príručkarýchlehospusteniakzariadeniamnüvisérie100
Používanie funkcie
Hands-Free
Bezdrôtová technológia Bluetooth je
dostupná v niektorých modeloch zariadení
nüvi.
Ak chcete využívať funkciu hands-free,
musíte so zariadením nüvi spárovať
telefón. Ak ich chcete spárovať a
nadviazať spojenie, vaše zariadenie a
zariadenie nüvi sa musia najskôr zapnúť
a musia sa nachádzať blízko seba.
Párovanie telefónu
1. Zapnite Bluetooth telefónu.
2. Na zariadení nüvi sa dotknite položky
Nástroje > Nastavenia > Bluetooth.
3. Dotknite sa tlačidla pod položkou
Bluetooth a dotknite sa položky
Zapnuté > OK.
4. Dotknite sa položky Pridať
zariadenie > OK.
5. Vyberte svoj telefón a dotknite sa
položky OK.
6. Do telefónu zadajte PIN (1234) pre
zariadenie nüvi.
Vytáčanie čísla
1. Vyberte položku Telefón > Vytočiť.
2. Zadajte číslo a dotknite sa položky
Vytočiť.
3. Hovor ukončite dotykom > Zložiť.
Prijímanie hovoru
Keď obdržíte hovor, otvorí sa okno
prichádzajúceho hovoru.
Dotknite sa položky ,
aby ste odpovedali na hovor.
Dotknite sa položky ,
aby ste ignorovali hovor a zastavili
zvonenie telefónu.
Nabíjanie vášho zariadenia
nüvi
Pripojte napájací kábel vo vozidle.
Pripojte kábel USB (je obsahom
niektorých balení).
Pripojte sieťový adaptér (voliteľné
príslušenstvo).
Zabezpečenie vášho
zariadenia nüvi
1. Uistite sa, že sa nachádzate na
bezpečnostnej pozícii a že vaše
zariadenie nüvi prijíma satelitné
signály.
2. Dotknite sa položky Nástroje >
Nastavenia > Bezpečnosť.
3. Dotknite sa tlačidla pod Garmin Lock.
4. Zadajte štvorciferný kód PIN.
5. Dotknite sa položky Nastaviť.
 Ak zabudnete svoj
kód PIN a svoju bezpečnostnú pozíciu,
musíte zaslať svoje zariadenie nüvi
spoločnosti Garmin, aby vám ho
odomkla. Musíte odoslať aj platnú
registráciu produktu alebo doklad o
kúpe.
nüMaps Guarantee
Ak chcete dostať jednu bezplatnú
aktualizáciu mapy (ak je dostupná),
zaregistrujte svoje zariadenie nüvi na
lokalite http://my.garmin.com do 60 dní
od prvého rozpoznania satelitov a jazdy
s pomocou zariadenia nüvi. Na bezplatnú
aktualizáciu mapy nemáte nárok, ak sa
zaregistrujete telefonicky alebo budete
čakať viac ako 60 dní po prvej jazde so
zariadením nüvi.
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie o zariadení nüvi nájdete
pod položkou  > Pomocník.
Najnovšiu verziu používateľskej príručky
prevezmite z lokality www.garmin.com.
Ďalšie informácie o príslušenstve nájdete
na http://buy.garmin.com alebo po
kontaktovaní predajcu zariadení značky
Garmin.
Garmin
®
, logo Garmin a nüvi
®
sú obchodné známky
spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností,
ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Garmin
Lock
a nüMaps Guarantee
sú obchodné známky
spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností.
Tieto obchodné známky sa nemôžu používať bez
výslovného súhlasu spoločnosti Garmin. Značku slova a
logo Bluetooth
®
vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a
každé použitie tohto slova spoločnosťou Garmin podlieha
licencii. microSD
je obchodná známka spoločnosti
SanDisk alebo jej dcérskych spoločností.
1 / 1

Garmin 1260 Používateľská príručka

Kategória
Navigátorov
Typ
Používateľská príručka