Bosch ART 23 SL Používateľská príručka

Kategória
Vyžínače trávy
Typ
Používateľská príručka

Táto príručka je tiež vhodná pre

Slovensky | 97
Bosch Power Tools F 016 L81 186 | (16.9.14)
Slovensky
Bezpečnostné pokyny
Dôležité upozornenie! Starostlivo si
prečítajte pokyny uvedené v
nasledujúcom texte. Dobre sa
oboznámte s obslužnými prvkami a
so správnym používaním tohto
záhradníckeho náradia. Návod na
používanie si láskavo starostlivo
uschovajte na neskoršie používanie.
Vysvetlenie obrázkových symbolov
Všeobecné upozornenie na
nebezpečenstvo.
Pozorne si prečítajte tento
Návod na používanie.
Dávajte pozor na to, aby ste pri
práci nezranili blízko stojace
osoby odletujúcimi cudzími
telieskami.
Výstraha: Keď záhradnícke
náradie pracuje, zachovávajte
od neho bezpečný odstup.
Vypnite strunovú kosačku a
vytiahnite aj zástrčku zo
zásuvky vždy predtým, ako
budete toto záhradnícke
náradie nastavovať prípadne
čistiť, alebo v situácii, keď sa
sieťová šnúra o niečo zachytila, alebo v
takom prípade, keď strunovú kosačku
čo len na krátku chvíľu opustíte zo
svojho dohľadu. Sieťovú šnúru majte
vždy v takej polohe, aby bola v
dostatočnej vzdialenosti od rezacích
prvkov.
Používajte chrániče sluchu a
ochranné okuliare.
Nekoste počas dažďa a
nenechávajte počas dažďa
strunovú kosačku odloženú
vonku.
Dávajte pozor na to, aby ste pri práci
nezranili blízko stojace osoby
odletujúcimi cudzími telieskami.
Výstraha: Keď záhradnícke náradie
pracuje, zachovávajte od neho
bezpečný odstup.
Obsluha
Toto záhradnícke náradie nie je
určené na používanie pre osoby
(vrátane detí) s obmedzenými
psychickými, senzorickými alebo
duševnými schopnosťami alebo s
nedostatočnými skúsenosťami
a/alebo nedostatočnými
vedomosťami, s výnimkou prípadu,
ak na ne dozerá kompetentná
osoba, alebo ak od nej dostali
presné pokyny, ako majú toto
záhradnícke náradie používať.
Dávajte pozor na deti, aby ste
zabezpečili, že sa nebudú môcť s
týmto záhradníckym náradím hrať.
Nikdy nedovoľte používať túto
strunovú kosačku deťom ani
žiadnym iným osobám, ktoré nie sú
dôkladne oboznámené s jej
používaním. Predpisy niektorej
OBJ_BUCH-2058-003.book Page 97 Tuesday, September 16, 2014 2:30 PM
98 | Slovensky
F 016 L81 186 | (16.9.14) Bosch Power Tools
krajiny môžu prípadne obmedzovať
vek obsluhujúcej osoby. Keď
strunovú kosačku nepoužívate,
uschovávajte ju tak, aby nebola
dosiahnuteľná pre deti.
Nikdy nepoužívajte strunovú
kosačku, ktorá vôbec nemá, alebo
má poškodené kryty či ochranné
prvky, alebo tieto nie sú správne
umiestnené.
Pred použitím skontrolujte sieťovú
šnúru a predlžovaciu šnúru, či nie je
poškodená alebo nevykazuje
príznaky starnutia. Keď sa počas
používania poškodí sieťová šnúra,
okamžite vytiahnite zástrčku
sieťovej šnúry zo zásuvky.
NEDOTÝKAJTE SA SIEŤOVEJ
ŠNÚRY SKÔR, AKO JU ODPOJÍTE
ZO ZÁSUVKY. Nepoužívajte túto
strunovú kosačku v takom prípade,
keď je prívodná šnúra poškodená
alebo opotrebovaná.
Ak je potrebná výmena prívodnej
šnúry, musí ju vykonať výrobca, jeho
niektoré autorizované servisné
stredisko ručného elektrického
náradia alebo určená osoba s
príslušnou kvalifikáciou, aby sa
zabránilo ohrozeniu bezpečnosti
používateľa.
Zabezpečte, aby sa predlžovacia
šnúra nedostala do blízkosti
rezacích elementov.
Skontrolujte záhradnícke náradie
pred použitím a v prípade pádu
alebo úderu, či nie je opotrebované
alebo poškodené a pred ďalším
používaním ho prípadne dajte
opraviť.
Nepracujte so záhradným náradím
nikdy vtedy, keď ste unavený alebo
chorý, alebo ak ste pod vplyvom
alkoholu, drog alebo liekov.
Pri práci noste dlhé nohavice, pevnú
obuv a pracovné rukavice. Nemajte
na sebe široký odev, šperky, krátke
nohavice, sandále a nikdy
nepracujte bosý. Ak máte dlhé
vlasy, zviažte si ich nad plecia, aby
sa zabránili ich zachyteniu
pohybujúcimi sa súčiastkami.
Keď používate toto záhradnícke
náradie, noste ochranné okuliare
a chrániče sluchu.
Zabezpečte si vždy pevný postoj a
udržiavajte rovnováhu. Nikdy sa
nepreceňujte.
Nikdy nepoužívajte túto strunovú
kosačku vtedy, keď sa v
bezprostrednej blízkosti zdržiavajú
nejaké osoby, predovšetkým deti,
ale aj domáce zvieratá.
Obsluhujúca osoba alebo užívateľ je
zodpovedný za úrazy a škody
spôsobené iným ľuďom alebo za
škody na ich majetku.
Skôr ako sa budete dotýkať rezacích
prvkov, počkajte, kým sa úplne
zastavia. Po vypnutí strunovej
kosačky rezacie prvky ešte rotujú
ďalej a mohli by Vám spôsobiť
poranenie.
Pracujte iba za denného svetla alebo
za dobrého umelého osvetlenia.
Nepracujte so strunovou kosačkou
za nepriaznivého počasia, najmä
keď sa blíži búrka.
OBJ_BUCH-2058-003.book Page 98 Tuesday, September 16, 2014 2:30 PM
Slovensky | 99
Bosch Power Tools F 016 L81 186 | (16.9.14)
Používanie strunovej kosačky v
mokrej tráve znižuje pracovný
výkon.
Keď prenášate strunovú kosačku z
jednej pracovnej plochy na inú
pracovnú plochu, kosačku vypnite.
Strunovú kosačku zapínajte len
vtedy, keď sa Vaše ruky a nohy
nachádzajú v dostatočnej
vzdialenosti od rotujúcich sekacích
prvkov.
Nikdy sa nepribližujte rukami ani
nohami do blízkosti rotujúcich
sekacích prvkov.
Nikdy nepoužívajte do tejto
strunovej kosačky kovové sekacie
prvky.
Strunovú kosačku pravidelne
kontrolujte a vykonávajte jej údržbu.
Strunovú kosačku dávajte
opravovať len do autorizovanej
servisnej opravovne.
Vždy majte na pamäti to, aby boli
vetracie štrbiny voľné, aby sa na
nich nenachádzali žiadne usadeniny
nečistoty alebo trávy.
Chráňte sa pred poranením, ktoré
Vám môže spôsobiť zabudovaný
nôž, ktorý odsekáva dĺžku struny
(lanka). Po vložení/zavedení struny
(lanka) otočte kosačku vždy do
vodorovnej pracovnej polohy, až
potom ju môžete zapnúť.
Ručné elektrické náradie vypnite a
vytiahnite zástrčku prívodnej šnúry
zo zásuvky:
vždy, keď nechávate záhradnícke
náradie bez dozoru
pred výmenou cievky
keď sa prívodná šnúra zamotala
pred čistením, alebo keď budete
na strunovej kosačke niečo robiť
Po skončení práce vytiahnite
zástrčku sieťovej šnúry zo zásuvky a
skontrolujte, či nie je záhradnícke
náradie poškodené.
Záhradnícke náradie skladujte na
bezpečnom a suchom mieste mimo
dosahu detí. Neklaďte na
záhradnícke náradie žiadne iné
predmety.
Opotrebované alebo nejakým
spôsobom poškodené súčiastky
vždy pre istotu ihneď vymeňte.
Postarajte sa o to, aby boli použité
originálne náhradné súčiastky
značky Bosch.
Nikdy nespúšťajte toto
záhradnícke náradie skôr, ako ste
zmontovali príslušné súčiastky
dielce.
Elektrická bezpečnosť
Skôr ako budete manipulovať s
hlavou na manuálny prívod
struny, záhradnícke náradie
vypnite a vytiahnite zástrčku zo
zásuvky (pozri obrázok 9). Táto
hlava by sa mala používať len pri
zauzlenej strune.
Dôležité upozornenie! Predtým,
ako začnete robiť údržbu alebo
záhradnícke náradie čistiť,
vypnite ho a vytiahnite zástrčku
prívodnej šnúry zo zásuvky. To
isté platí v prípade, ak je
poškodená, narezaná alebo
zauzlená prívodná šnúra.
OBJ_BUCH-2058-003.book Page 99 Tuesday, September 16, 2014 2:30 PM
100 | Slovensky
F 016 L81 186 | (16.9.14) Bosch Power Tools
Po vypnutí strunovej kosačky sa
rezacia struna ešte niekoľko
sekúnd otáča ďalej.
Pozor – nedotýkajte sa rotujúcej
rezacej struny.
Vaše záhradnícke náradie je kvôli
bezpečnosti vybavené ochrannou
izoláciou a nepotrebuje žiadne
uzemnenie. Prevádzkové napätie je
230 V AC (striedavý prúd), 50 Hz (pre
krajiny mimo EÚ 220 V). Používajte len
schválené predlžovacie šnúry
zodpovedajúce predpisom. Bližšie
informácie Vám poskytne Vaše
autorizované servisné stredisko.
Na zaručenie bezpečnosti
odporúčame používať ochranný
spínač pri poruchových prúdoch (FI)
s maximálnym chybovým 30 mA.
Tento ochranný spínač pri
poruchových prúdoch (FI) treba pred
každým použitím prekontrolovať.
Pokyny k produktom, ktoré sa vo
Veľkej Británii nepredávajú:
UPOZORNENIE: Pre Vašu bezpečnosť
je potrebné, aby zástrčka namontovaná
na záhradníckom náradí bola spojená s
predlžovacou šnúrou. Spojenie
predlžovacej šnúry musí byť chránené
pred ostrekujúcou vodou, musí byť
vyrobené z gumy, alebo musí byť
potiahnuté gumou. Predlžovacia šnúra
musí byť vybavená odľahčovacími
prípravkami pri namáhaní na ťah.
Prívodné vedenie treba pravidelne
kontrolovať, či nevykazuje znaky
poškodenia a smie sa používať len
vtedy, keď je v bezchybnom stave.
Keď je prívodná šnúra poškodená, smie
sa zveriť do opravy len autorizovanému
servisnému stredisku Bosch.
S týmto náradím sa smú používať len
predlžovacie šnúry typu H05VV-F alebo
H05RN-F.
Symboly
Nasledujúce symboly sú pre čítanie a pochopenie tohto
Návodu na používanie veľmi dôležité. Dobre si tieto symboly a
ich významy zapamätajte. Správna interpretácia týchto
symbolov Vám bude pomáhať lepšie a bezpečnejšie používať
toto ručné elektrické náradie.
Používanie podľa určenia
Toto náradie je určené na kosenie trávy a buriny do výšky
125 mm, ktorá sa nedá pokosiť kosačkou na trávnik.
Toto náradie nie je určené na kosenie pri okraji trávnika,
pretože neobsahuje na toto použitie potrebnú výbavu.
Používanie podľa určenia sa vzťahuje na teplotu okolia medzi
C a 4C.
Symbol Význam
Používajte ochranné pracovné rukavice
Smer pohybu
Smer reakcie
Hmotnosť
Zapnutie
Vypnutie
Dovolená manipulácia
Zakázaný druh manipulácie
Počuteľný hluk
Príslušenstvo/náhradné súčiastky
CLICK!
OBJ_BUCH-2058-003.book Page 100 Tuesday, September 16, 2014 2:30 PM
Slovensky | 101
Bosch Power Tools F 016 L81 186 | (16.9.14)
Technické údaje
Informácia o hlučnosti/vibráciách
Vyhlásenie o konformite
Kategória produktu: 33
Poverené pracovisko:
SRL, Sudbury, England, Nr. 1088
Súbor technickej dokumentácie (2006/42/ES,
2000/14/ES) sa nachádza u:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
22.08.2014
Strunová kosačka ART 23 SL ART 26 SL ART 2300 ART 23-28
Vecné číslo
3 600 HA5 0.. 3 600 HA5 1.. 3 600 HA5 0.. 3 600 HA5 0..
Menovitý príkon
W 280 280 280 280
Počet voľnobežných obrátok
min
-1
12500 12500 12500 12500
Priemer sekacieho lanka
mm 1,6 1,6 1,6 1,6
Priemer rezu
cm 23 26 23 23
Kapacita cievky na strunu
m4444
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01/2003
kg 1,7 1,8 1,7 1,7
Trieda ochrany
/II /II /II /II
Sériové číslo
pozri typový štítok na záhradníckom náradí
Tieto údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. V takých prípadoch, keď má napätie odlišné hodnoty a pri vyhotoveniach, ktoré sú špecifické pre
niektorú krajinu, sa môžu tieto údaje odlišovať.
Všimnite si láskavo vecné číslo na typovom štítku svojho záhradníckeho náradia. Obchodné názvy jednotlivých kusov záhradníckeho náradia sa môžu
odlišovať.
Hodnoty hlučnosti zistené podľa EN 50636-2-91. 3 600 ... HA5 0.. HA5 1.. HA5 0.. HA5 0..
Vyhodnotená hladina hluku A tohto náradia je typicky:
Hladina akustického tlaku
Hladina akustického výkonu
Nespoľahlivosť merania K
Používajte chrániče sluchu!
dB(A)
dB(A)
dB
84
91
=2
86
92
=2
84
91
=2
84
91
=2
Celkové hodnoty vibrácií a
h
(suma vektorov troch smerov) a
nepresnosť merania K zisťované podľa normy EN 60335:
Hodnota emisie vibrácií a
h
Nepresnosť merania K
m/s
2
m/s
2
<2,5
=1,5
<2,5
=1,5
<2,5
=1,5
<2,5
=1,5
3 600 ... HA5 0.. HA5 1.. HA5 0.. HA5 0..
Vyhlasujeme na výhradnú zodpovednosť, že výrobok opísaný v časti
„Technické údaje“ spĺňa všetky príslušné ustanovenia smerníc
2011/65/EÚ, 2014/30/EÚ, 2006/42/ES, 2000/14/ES vrátane ich
zmien a je v súlade s nasledujúcimi normami: EN 60335-1,
EN 50636-2-91.
2000/14/ES: Garantovaná hladina akustického výkonu:
Spôsob hodnotenia konformity podľa prílohy VI.
dB(A) 96 96 96 96
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-2058-003.book Page 101 Tuesday, September 16, 2014 2:30 PM
102 | Slovensky
F 016 L81 186 | (16.9.14) Bosch Power Tools
Montáž a používanie
Ak je ochranný kryt zmontovaný s tyčou (telesom),
nesmiete ich už rozoberať.
Neprípájajte záhradnícke náradie do zásuvky predtým,
ako je kompletne zmontované.
Po vypnutí strunovej kosačky rezacia struna ešte
niekoľko sekúnd dobieha. Skôr ako zapnete strunovú
kosačku znova, počkajte,m sa motor/rezacia struna
celkom zastaví.
Nezapínajte a nevypínajte náradie v krátkych
intervaloch po sebe.
Odstráňte usadeniny zvyškov trávy z krytu cievky
vždy, keď sa chystáte vymeniť strunu alebo cievku.
Odporúčame používať sekacie prvky schválené firmou
Bosch. V prípade používania iných sekacích prvkov
môže byť výsledok práce odlišný.
Pred použitím skontrolujte, či upevňovacia skrutka pre
ochranný kryt správne sedí.
Pred použitím skońtrolujte správne spojenie tyče (telesa)
strunovej kosačky.
Pri zapnutí a vypnutí záhradného náradia sa struna
automaticky vysunie a odreže na potrebnú dĺžku.
Hľadanie porúch
Cieľ činnosti Obrázok Strana
Obsah dodávky (základná výbava)
1 189
Odstránenie prepravnej poistky
2 189
Spojenie rúry
3 190
Montáž ochranného krytu
4 190
Zapojenie predlžovacej šnúry
Zapnutie/vypnutie
5 191
Poloautomatický prísun rezacej
struny o 8 mm pri zapnutí a vypnutí
6 191
Demontáž cievky na strunu
7 192
Montáž cievky na strunu
8 192
Manuálny prísun rezacej struny
pomocou gombíka
9 193
Údržba, čistenie a skladovanie
10 193
Voľba príslušenstva
11 194
Symptómy Možná príčina Odstránenie príčiny
Strunová kosačka nebeží Výpadok sieťového napätia Skontrolujte a zapnite
Zásuvka elektrickej siete je chybná Použite inú zásuvku
Predlžovacia šnúra je poškodená Skontrolovať prívodnú šnúru a v prípade, že je
poškodená, ju vymeniť
Poistka vypadla Vymeňte poistku
Strunová kosačka beží s
prerušeniami
Predlžovacia šnúra je poškodená Skontrolovať prívodnú šnúru a v prípade, že je
poškodená, ju vymeniť
Vyhľadajte autorizovanú servisnú opravovňu
Vnútorná kabeláž záhradníckeho
náradia je porušená
Vyhľadajte autorizovanú servisnú opravovňu
Počet obrátok motora strunovej
kosačky sa výrazne zníži
Tráva je príliš vysoká Koste po častiach
Strunová kosačka nekosí Struna je príliš krátka/odlomená Prisuňte strunu anuálne pomocou gombíka
(pozri obrázok 9)
Cievka na strunu je prázdna Vymeniť cievku na strunu
OBJ_BUCH-2058-003.book Page 102 Tuesday, September 16, 2014 2:30 PM
Magyar | 103
Bosch Power Tools F 016 L81 186 | (16.9.14)
Servisné stredisko a poradenstvo pri
používaní
www.bosch-garden.com
Pri všetkých dopytoch a objednávkach náhradných súčiastok
uvádzajte láskavo bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo
uvedené na typovom štítku záhradníckeho náradia.
Slovakia
Na www.bosch-pt.sk si môžete objednať opravu vášho stroja
alebo náhradné diely online.
Tel.: (02) 48 703 800
Fax: (02) 48 703 801
www.bosch.sk
Likvidácia
Neodhadzujte záhradnícke náradie do komunálneho odpadu!
Len pre krajiny EÚ:
Podľa Európskej smernice 2012/19/EÚ o
starých elektrických a elektronických
výrobkoch a podľa jej aplikácií v národnom
práve Vášho štátu sa musia už nepoužiteľné
elektrické a elektronické prístroje zbierať
separovane a dávať na recykláciu
zodpovedajúcu ochrane životného
prostredia.
Zmeny vyhradené.
Magyar
Biztonsági előírások
Figyelem! Gondosan olvassa el a
következő utasításokat.
Ismerkedjen meg a kezelőelemekkel
és a kerti kisgép előírásszerű
használatával. A használati utasítást
biztos helyen őrizze meg a későbbi
használathoz.
A szimbólumok magyarázata
Általános tájékoztató a
veszélyekről.
Gondosan olvassa el az
Üzemeltetési útmutatót.
Ügyeljen arra, hogy a
berendezésből kirepülő idegen
anyagok ne sebesíthessék meg
a közelben álló személyeket.
Figyelmeztetés: Munka közben
tartson biztonságos távolságot
a kerti kisgéptől.
Rezacia struna sa neprivádza Struna je príliš krátka/odlome Prisuňte strunu anuálne pomocou gombíka
(pozri obrázok 9)
Struna je v cievke zamotaná Skontrolujte rezaciu strunu a v prípade potreby ju
naviňte znova
Cievka na strunu je prázdna Vymeniť cievku na strunu
Rezacia struna sa vťahuje späť do
cievky
Struna je príliš krátka/odlomená Naviňte strunu na cievku znova
Rezacia struna sa ďalej láme Struna je v cievke zamota Skontrolujte rezaciu strunu a v prípade potreby ju
naviňte znova
Nesprávna manipulácia so strunovou
kosačkou
Koste len hrotom rezacej struny, vyhýbajte sa
kontaktu s kameňmi, stenami a s inými pevnými
predmetmi; rezaciu strunu pravidelne privádzajte,
aby ste využívali celý sekací priemer.
Symptómy Možná príčina Odstránenie príčiny
OBJ_BUCH-2058-003.book Page 103 Tuesday, September 16, 2014 2:30 PM
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194

Bosch ART 23 SL Používateľská príručka

Kategória
Vyžínače trávy
Typ
Používateľská príručka
Táto príručka je tiež vhodná pre