ECG VT 3420 Používateľská príručka

Kategória
Vysávače
Typ
Používateľská príručka
VT 3420 2in1 Jerome
VT 4420 3in1 Simon
VT 4520 2in1 Bruno
VT 4620 3in1 Hugo
English
Deutsch
Čeština
Eesti keel
Hrvatski
Bosanski
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
Magyar
Polski
Română
Slovenčina
Slovenščina
Srpski
Crnogorski
Ελληνικά
Українська мова
Always read the safety&use instructions carefully before using your appliance for the rst time. The user´smanual must be always included. Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Produktes diese Anleitung und
die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Die Bedienungsanleitung muss dem Gerät immer beigelegt sein. Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod abezpečnostní
pokyny, které jsou vtomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen kpřístroji. Enne seadme esmakordset kasutamist lugege ohutus- ja kasutusjuhised alati hoolikalt läbi. Kasutusjuhend peab alati kaasas
olema. Uvijek pročitajte sigurnosne upute i upute za uporabu prije prvog korištenja vašeg uređaja. Upute moraju uvijek biti priložene. Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes vienmēr rūpīgi izlasiet drošības un
lietošanas norādījumus. Rokasgrāmata vienmēr jāpievieno ierīcei. Prieš naudodamiesi prietaisu pirmąjį kartą, visuomet atidžiai perskaitykite saugos ir naudojimo instrukcijas. Kartu su gaminiu visada privalo
būti jo naudotojo vadovas. A termék használatba vétele előtt gyelmesen olvassa el ezt ahasználati útmutatót és az útmutatóban található biztonsági rendelkezéseket. Ahasználati útmutatót tartsa a készülék
közelében. Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy ouważne zapoznanie się zinstrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa iużytkowania. Instrukcja obsługi musi być zawsze dołączona. Citiți întotdeauna
instrucțiunile de siguranță și utilizare cu atenție înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată. Manualul utilizatorului trebuie să e întotdeauna inclus. Pred uvedením výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento
návod abezpečnostné pokyny, ktoré sú vtomto návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený kprístroju.
Pred vklopom izdelka temeljito preberite ta navodila in varnostne napotke, ki so navedeni vteh
navodilih. Navodila morajo biti vedno priložena knapravi.
Uvek pažljivo pročitajte uputstva za sigurnost iupotrebu pre upotrebe uređaja po prvi put. Korisničko uputstvo mora uvek biti priloženo.
Πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες ασφάλειας και χρήσης. Το εγχειρίδιο χρήστη πρέπει να περιλαμβάνεται πάντα στη συσκευασία.
Завжди уважно читайте
інструкції з техніки безпеки та використання перед першим використанням пристрою. Посібник користувача повинен бути завжди включений.
CORDLESS STICK VACUUM CLEANER
INSTRUCTION MANUAL
AKUMULATOROWY ODKURZACZ PIONOWY
INSTRUKCJA OBSŁUGI
AKKU-STIELSTAUBSAUGER
BEDIENUNGSANLEITUNG VENTILATOR PE STATIV
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
AKUMULÁTOROVÝ TYČOVÝ VYSAVAČ
NÁVOD KOBSLUZE AKUMULÁTOROVÝ TYČOVÝ VYSÁVAČ
NÁVOD NA OBSLUHU
JUHTMETA VARSTOLMUIMEJA
KASUTUSJUHEND AKUMULATORSKI SESALNIK
NAVODILA
BATERIJSKI ŠTAPNI USISAVAČ
UPUTE ZA UPORABU BATERIJSKI ŠTAPNI USISAVAČ
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
BEZVADU SPIEĶA TIPA PUTEKĻUSŪCĒJS
ROKASGRĀMATA ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ
BELAIDIS DULKIŲ SIURBLYS
INSTRUKCIJŲ VADOVAS ВЕНТИЛЯТОР
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
AKKUMULÁTOROS NYELES PORSZÍVÓ
HASZNÁLATI ÚTMUTA
DESCRIPTION / BESCHREIBUNG / POPIS / KIRJELDUS / OPIS / APRAKSTS /
APRAŠYMAS / AKÉSZÜLÉK SZEI / OPIS / DESCRIERE / POPIS / OPIS / OPIS /
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ОПИС
A
B
D
C
E
G
H
F
I
English
1. On/O switch
2. Button to release handle of the
handheld vacuum cleaner
3. O switch of the handheld
vacuum cleaner
4. Container release button
5. Handheld vacuum cleaner
6. Dust container
7. Tapered nozzle 2 in 1 with brush
8. Charging adapter
9. Mopping pad (may not be
included with all models)
Deutsch
1. Hauptschalter
2. Taste zur Freigabe des Gris des
Handsaugers
3. Schalter des Handstaubsaugers
4. Taste zur Freigabe des Behälters
5. Handstaubsauger
6. Staubbehälter
7. Fugendüse mit Bürste 2in1
8. Ladeadapter
9. Wischmopp (nicht bei allen
Modellen enthalten)
Čeština
1. Vypínač
2. Tlačítko uvolnění rukojeti
ručního vysavače
3. Vypínač ručního vysavače
4. Tlačítko uvolnění nádoby
5. Ruční vysavač
6. Nádoba na prach
7. žená hubice s kartáčem 2 v1
8. Nabíjecí adaptér
9. Vytírací podložka (nemusí být
součástí všech modelů)
Eesti keel
1. Sees/väljas lüliti
2. Käsitolmuimeja käepideme
vabastamise nupp
3. Käsitolmuimeja väljalülitamise
lüliti
4. Mahuti vabastusnupp
5. Käsitolmuimeja
6. Tolmumahuti
7. Kitsenev harjaga otsak, kaks-
ühes
8. Laadimisadapter
9. Pühkimisalus (ei pruugi kõigi
mudelitega kaasas olla)
Hrvatski
Bosanski
1. Prekid
2. Tipka za oslobađanje ručke
usisavača
3. Prekidač usisavača
4. Tipka za izbacivanje pribora
5. Ručni usisavač
6. Spremnik za prašinu
7. Sužena mlaznica s četkom 2 u 1
8. Adapter za punjenje
9. Podloga za brisanje (moguće da
nije uključena kod svih modela)
Latviešu valoda
1. Iesl./izsl. slēdzis
2. Poga rokas putekļusūcēja roktura
atdalīšanai
3. Rokas putekļusūcēja izslēgšanas
slēdzis
4. Tvertnes atbrīvošanas poga
5. Rokas putekļsūcējs
6. Putekļu tvertne
7. Konusveida sprausla 2-vienā ar
birsti
8. Uzlādēšanas adapteris
9. Mazgāšanas lupata (var
nebūt iekļauta visu modeļu
komplektācijā)
Lietuvių kalba
1. ON/OFF (įjungimo / išjungimo)
mygtukas
2. Rankinio dulkių siurblio
mygtukas rankenos išblokavimui
3. Rankinio dulkių siurblio
išjungimo mygtukas
4. Talpyklės atkabinimo mygtukas
5. Rankinis dulkių siurblys
6. Dulkių talpyklė
7. Kūginis antgalis „du viename“ su
šepečiu
8. Įkrovos adapteris
9. Šluostės pagrindas (ne su visais
modeliais)
Magyar
1. Kapcsoló
2. Fogantyú kioldó gomb
3. Porszívó kapcsoló
4. Porgyűjtő edény nyitógomb
5. Kézi porszívó
6. Porgyűjtő edény
7. 2 az 1-ben keskeny kefés svófej
8. Akkumulátortöltő adapter
9. Padlótörlő egység (nem minden típus tartozéka)
Polski
1. Wyłącznik
2. Przycisk zwolnienia uchwytu odkurzacza
3. Wyłącznik odkurzacza
4. Przycisk zwolnienia pojemnika
5. Odkurzacz ręczny
6. Pojemnik na kurz
7. Wąska ssawka ze szczotką 2 w 1
8. Ładowarka
9. Nakładka do wycierania (może nie być dączona do
wszystkich modeli)
Română
1. Comutator On/O (Pornit/Oprit)
2. Buton de eliberare a mânerului aspiratorului de mână
3. Comutator O (Oprit) al aspiratorului de mână
4. Buton de eliberare a recipientului
5. Aspirator de mână
6. Recipient pentru praf
7. Duză conică 2 în 1 cu perie
8. Adaptor pentru încărcare
9. Suport pentru curățarea cu mopul (poate să nu e
inclus la toate modelele)
Slovenčina
1. Vypínač
2. Tlačidlo uvoľnenia rukoväti ručného vysávača
3. Vypínač ručného vysávača
4. Tlačidlo uvoľnenia nádoby
5. Ručný vysávač
6. Nádoba na prach
7. žená hubica s kefou 2 v1
8. Nabíjací adaptér
9. Vytieracia podložka (nemusí byť súčasťou všetkých
modelov)
Slovenščina
1. Stikalo
2. Tipka za sprostitev ročaja ročnega sesalnika
3. Stikalo ročnega sesalnika
4. Tipka za sprostitev posode
5. Ročni sesalnik
6. Posoda za prah
7. Zožena cev s krtačo 2 v 1
8. Polnilni adapter
9. Podloga za brisanje (ni obvezen sestavni del vseh
modelov)
Srpski
Crnogorski
1. Prekid
2. Taster za oslobađanje ručke usisivača
3. Prekidač usisivača
4. Taster za izbacivanje pribora
5. Ručni usisivač
6. Posuda za prašinu
7. Uski nastavak sa četkom 2 u 1
8. Adapter za punjenje
9. Podloga za brisanje (moguće da nije uključena kod
svih modela)
Ελληνικά
1. Διακόπτης On/O
2. Κουμπί για ελευθέρωση της ηλεκτρικής σκούπας
χειρός
3. Διακόπτης απενεργοποίησης της ηλεκτρικής σκούπας
χειρός
4. Κουμπί ελευθέρωσης δοχείου
5. Ηλεκτρικη σκουπα χειρος
6. Δοχείο σκόνης
7. Λοξό στόμιο 2 σε 1 με βούρτσα
8. Προσαρμογέας φόρτισης
9. Πέλμα σφουγγαρίσματος (μπορεί να μην
περιλαμβάνεται με όλα τα μοντέλα)
Українська мова
1. Вимикач
2. Кнопка звільнення ручки ручного пилососу
3. Вимикач ручного пилососа
4. Кнопка звільнення контейнеру
5. Ручний пилосос
6. Контейнер для пилу
7. Конусна насадка 2 в 1 з щіткою
8. Адаптер для зарядки
9. Насадка для миття підлоги (у деяких моделях може
бути відсутня)
English
English
4
CORDLESS STICK VACUUM CLEANER
SAFETY INSTRUCTIONS
Read carefully and save for future use!
Warning: The safety measures and instructions, contained in this
manual, do not include all conditions and situations possible. The user
must understand that common sense, caution and care are factors that
cannot be integrated into any product. These factors must therefore
be ensured by the user /users using and operating this appliance. We
are not liable for damages caused during shipping, by incorrect use,
voltage uctuation or the modication or adjustment of any part of
the appliance.
To avoid re or electric shock, basic measures should always be followed
when using electrical appliances, including the following:
1. Read all instructions before using the appliance.
2. Make sure that the voltage in your socket corresponds to the voltage
on the appliance label and that the socket is properly grounded.
The outlet must be installed in accordance with applicable electrical
codes according to EN.
3. Do not use the charging adapter if it shows signs of damage. All
repairs, including the replacement of the power supply and the
replacement of the vacuum cleaner battery, should be carried
out by an expert service! Do not remove protective covers of
the appliance, risk of electric shock!
4. Protect the appliance from direct contact with water and other
liquids and neither place containers with liquids to it to avoid
possible electric shock.
5. The hand-held vacuum cleaner is only partially charged after
purchase and must therefore be fully charged before use by
inserting it into the charging holder. Never use the vacuum cleaner
without a lter.
6. Do not use the vacuum cleaner outdoors or in a damp environment.
Do not touch the vacuum cleaner or the charging holder with wet
hands. Risk of electric shock.
CORDLESS STICK VACUUM CLEANER
English
English
English
5
7. Do not allow children to play with the vacuum cleaner. A vacuum
cleaner is not a toy. Be more attentive if you are using the vacuum
cleaner near children.
8. Only use with the supplied adapter, charger, attachment and
accessories approved by the manufacturer.
9. If the vacuum cleaner does not work properly, if it fell (e.g. into
water), if it is damaged or if it was forgotten outdoors, have it
inspected professionally at an authorized service centre.
10. Keep the vacuum cleaner and battery away from heat sources, do
not use the vacuum cleaner when plugged into the charging holder.
Before maintenance of the charging holder unplug the power cable
from the electrical outlet.
11. Never pull the plug of the charging holder from the outlet by pulling
the cable. Unplug the cable from the outlet by grasping the plug.
12. Do not insert any objects into the vacuum cleaner openings. Do
not use the vacuum cleaner if the openings are blocked in any way.
Make sure that the vacuum cleaner and the lter are clean, free of
any lint and other residual dirt that may reduce the suction power
of the vacuum cleaner.
13. Do not used the tapered nozzle close to eyes and ears! Use extra
care when cleaning stairs.
14. Do not vacuum sharp objects like glass, screws, coins, nails, etc.
15. Do not vacuum hot or smouldering materials like embers, cigarettes
or other burning objects.
16. When used excessively or in extreme temperatures the batteries
can leak. If the uid comes into contact with your skin, wash
immediately the aected area with soap and water or neutralize
with a soft acid such as lemon juice or vinegar. If the uid gets into
your eyes, immediately rinse them out with clean water as soon as
possible and seek medical help.
17. Only use the vacuum cleaner in accordance with the instructions
in this manual. This vacuum cleaner is designed for home use only.
The manufacturer is not liable for damages caused by the improper
use of this appliance.
18. This appliance can be used by children aged 8 years and older and
people with lower physical or mental abilities or lack of experience
CORDLESS STICK VACUUM CLEANER
English
English
English
6
and knowledge, if they are supervised or have been instructed to
use the product in a safe manner and understand the potential
dangers. Children shall not play with the appliance. Cleaning and
maintenance performed by the user should not be done by children
unless they are older than 8 years and under supervision.
19. Children under 8 years old must keep away from the appliance and
its power supply.
USING THE VACUUM CLEANER
Assembling the appliance
Note: Before assembling the vacuum cleaner, make sure the appliance is not connected to the charger.
1. Remove the vacuum cleaner and all accessories from the box. Remove all stickers and protective foils.
2. Disconnect the handle from the vacuum cleaner body; align it with the vacuum cleaner body and snap it
in place with light pressure (Fig. 1).
3. Place the desired nozzle on the body of the vacuum cleaner and press it rmly until the nozzle clicks into
place (Fig. 2).
Vacuum cleaner charging
Note: The hand-held vacuum cleaner and oor vacuum cleaner can not be used during charging.
1. Place the vacuum cleaner near an electrical outlet and connect the power adapter to an electrical outlet.
2. Connect the charger to the charging socket. The indicator light will ash when the device starts charging
and will be fully lit when the device is fully charged. The usual charging time is 4-6 hours.
3. The adapter may become hot during charging, this is normal.
4. When not using the vacuum cleaner, leave it connected to the charger. This ensures that it is always ready
for operation.
Dust container assembly
Note: Before cleaning the dust container, make sure the appliance is not connected to the charger.
1. Remove the hand-held vacuum cleaner from the holder in the oor vacuum cleaner. Press the dust
container lock button and remove the dust container and clean it.
2. Make sure that a dust lter is inserted into the dust container and then attach the dust container to the
hand-held vacuum cleaner.
Removing the hand-held vacuum cleaner from the oor vacuum cleaner
Note: Before handling, make sure the appliance is not connected to the charger.
English
English
7
1. To remove the handheld vacuum cleaner from the oor vacuum cleaner press the release button on the
handle of the handheld vacuum cleaner.
2. Grasp the handle of the hand-held vacuum cleaner and pull it out of the oor vacuum cleaner.
3. If you want to return the hand-held vacuum cleaner to the holder in the oor vacuum cleaner, rst insert
the lower part of the hand-held vacuum cleaner into the oor vacuum cleaner holder and then push the
hand vacuum cleaner in such a way that it clicks into place.
Vacuuming
Note: The oor vacuum cleaner is not working without a properly inserted and charged hand-held vacuum
cleaner.
The vacuum cleaner is great for cleaning the stairs, making this unpleasant work a breeze.
1. Make sure that the handheld vacuum cleaner is properly installed in its place.
2. Press the power button on the handle of the oor vacuum cleaner. The suction power of the vacuum
cleaner can be controlled by the speed setting button.
Using the tapered nozzle 2 in 1
You can use the tapered nozzle directly with the handheld vacuum cleaner.
Mopping
You can also mop the oors using the vacuum cleaner. Please note: mopping is only possible with some
models.
Place the cloth on the mopping pad. Place the mop attachment with fabric on the
vacuum cleaner.
Fill the tank with clean water and switch the button on
the mopping pad to the mopping position (marked
with a drop). Before wiping, you need to wait a while
for the fabric to get wet.
English
English
8
CLEANING AND MAINTENANCE
Replacement and cleaning of the dust container lter
To make sure that the vacuum cleaner always delivers optimum performance, empty the dust container after
each use and clean the lter.
1. Remove the hand-held vacuum cleaner from the holder in the oor vacuum cleaner.
2. Press the dust container release button and remove the container.
3. Remove the dust container lter.
4. Empty the container.
5. Rinse the container in cold water and before inserting it back in the dust container allow the lter to
dry thoroughly. Do not wash the dust container lter in the washer. For drying, do not use a hair dryer,
allow the lter let to dry by itself.
6. Replace the lter carefully in the dust container. NEVER use the vacuum cleaner without inserted lter.
7. Insert the dust container in the handheld vacuum cleaner.
WARNING: The suction opening must be permeable and free of obstructions in all circumstances.
Otherwise, it could lead to engine overheating and damage to the appliance.
Note: Depending on the intensity of use, we recommend replacing the lter every 3 to 6 months with a
new one in order to guarantee top performance of the appliance.
Cleaning the vacuum cleaner
Make sure before cleaning that the vacuum cleaner is not connected to the charger.
Use soft and slightly moist cloth with a few drops of detergent to clean the vacuum cleaner. Never use solvents
or other abrasive cleaners.
Never immerse the vacuum cleaner or the adapter in water or any other liquid and do not place it under
running water.
During regular cleaning also clean the wheels and their bearings.
Cleaning the rotary brush
If the rotary brush is blocked for some reason, the vacuum cleaner will move more slowly. In this case, the
rotary brush must be cleaned.
1. Press the rotary brush pull-out lock.
2. Remove the brush from the oor nozzle and clean it, then put it back in place.
Cleaning the water tank
To clean the water tank, mix one part vinegar with three parts water. Pour this mixture into the water tank and
place it on a waterproof surface. Leave the water and vinegar mixture in the water tank overnight, then empty
the water tank and rinse thoroughly with clean water. You can then use the tank again.
English
English
9
TROUBLESHOOTING
Problem Cause Correction
The handheld vacuum
cleaner does not work
The battery is empty.
Faulty battery (does not hold the charge).
Dirty contacts between the appliance and
the charging contacts.
Charging adapter is connected to an outlet
without voltage.
The charger is connected.
Charge the appliance.
The battery is dead.
Clean the contacts.
Check the fuses, use dierent outlet.
Disconnect the charger.
The motorized brush of the
oor vacuum cleaner does
not work.
The blade fan wheel is clogged with dirt.
Broken belt.
The handheld vacuum cleaner is not properly
inserted.
Remove dirt from the blade wheel.
Cu tangled hair, etc. carefully with
scissors.
Call service.
Insert the handheld vacuum properly.
The handheld vacuum
cleaner does not collect dirt
or has weak suction power.
Dust container is full.
You must clean or replace the dust container
lter.
The vacuum cleaner battery is empty.
Empty the dust container.
Remove the lter and make sure the
suction hole is not clogged. Clean or
replace lter.
Charge the vacuum cleaner.
Dust escapes from the
handheld vacuum cleaner.
Dust container is full.
Incorrectly installed dust lter.
Torn dust lter.
Empty the dust container.
Check proper insertion of the dust
lter.
Replace the dust lter.
The battery does not hold
the charge.
The battery has reached the end of its service
life (after about 1000 charge and discharge
cycles).
Contact service
TECHNICAL DATA
VT 3420 2in1
JEROME
VT 4420 3in1
SIMON
VT 4520 2in1
BRUNO
VT 4620 3in1
HUGO
Charging time Approx. 4-4.5 hours Approx. 4-4.5 hours Approx. 4-4.5 hours Approx. 4-4.5 hours
Operation time up to 39 minutes up to 39 minutes up to 45 minutes up to 40 minutes
Dust container
capacity
0.6 l 0.6 l 0.6 l 0.6 l
Accessories tapered nozzle,
motorised brush,
lter, charging
adapter
tapered nozzle,
motorised brush,
lter, charging
adapter, mopping
pad with
attachment
tapered nozzle,
motorised brush,
lter, charging
adapter
tapered nozzle,
motorised brush,
lter, charging
adapter, mopping
pad with
attachment
Mopping NO YES NO YES
Adapter YLJXA-E175055
AC: 100-240 V
50/60 Hz
DC: 17,5 V 550 mA
YLJXA-E175055
AC: 100-240 V
50/60 Hz
DC: 17,5 V 550 mA
YLJXA-E217055
AC: 100-240 V~
50/60 Hz
DC: 21,7 V 550 mA
YLJXA-E260055
AC: 100-240 V~
50/60 Hz
DC: 26,0 V 550 mA
Nominal voltage AC: 100-240V
50/60 Hz
DC: 17,5 V 550 mA
AC: 100-240V
50/60 Hz
DC: 17,5 V 550 mA
AC: 100 -240 V~
50/60 Hz
DC: 21,7 V 550 mA
AC: 100-240 V~
50/60HZ
DC: 26,0 V 550 mA
English
English
10
Battery Li-ion battery 14.8
V (4× 3,7 V), 2200
mAh
Li-ion battery 14.8
V (4× 3,7 V), 2200
mAh
Li-ion battery 18.5
V (5× 3,7 V), 2200
mAh
Li-ion battery 22.2
V (6× 3,7 V), 2200
mAh
USE AND DISPOSAL OF WASTE
Wrapping paper and corrugated paperboard – deliver to scrapyard. Packing foil, PE bags, plastic elements – throw into plastic
recycling containers.
DISPOSAL OF PRODUCTS AT THE END OF LIFETIME
Disposal of electric and electronic equipment (valid in EU member countries and other European
countries with an implemented recycling system)
The represented symbol on the product or package means the product shall not be treated as domestic waste.
Hand over the product to the specied location for recycling electric and electronic equipment. Prevent negative
impacts on human health and the environment by properly recycling your product. Recycling contributes to
preserving natural resources. For more information on the recycling of this product, refer to your local authority,
domestic waste processing organization or store, where you purchased the product.
This product complies with EU directives on electromagnetic compatibility and electrical safety.
The operating manual is available on internet at www.ecg-electro.eu.
Changes of text and technical parameters reserved.
08/05
Deutsch
Deutsch
11
AKKUSTAUBSAUGER
SICHERHEITSHINWEISE
Bitte aufmerksam lesen undgut aufbewahren!
Warnung: Die in dieser Anleitung angeführ ten Sicherheitsvorkehrungen
und Hinweise umfassen nicht alle Umstände und Situationen, zu denen
es kommen kann. Der Anwender muss begreifen, dass der gesunde
Menschenverstand, Vorsicht und Sorgfalt zu Faktoren gehören, die
sich in kein Produkt einbauen lassen. Diese Faktoren müssen durch
den Anwender bzw. mehrere Anwender bei der Verwendung und
Bedienung dieses Geräts gewährleistet werden. Wir haften nicht für
Schäden, die durch Transport, eine unsachgemäße Verwendung,
Spannungsschwankungen oder eine Modikation des Gerätes
entstehen.
Um Bränden oder Stromunfällen vorzubeugen, müssen bei der
Verwendung von elektrischen Geräten grundlegende Maßnahmen
einschließlich folgender Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden:
1. Vor Gebrauch alle Hinweise lesen.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Spannung in Ihrer Steckdose mit
der Spannung auf dem Etikett übereinstimmt und die Steckdose
ordnungsgemäß geerdet wurde. Die Steckdose muss gemäß
geltender elektrotechnischer Norm (EN) installiert werden.
3. Ladeadapter nicht benutzten, falls dieser beschädigt sein könnte.
Sämtliche Reparaturen, sowie das Auswechseln des Stromkabels
und der Staubsaugerbatterie muss eine spezialisierte Fachrma
durchführen! Demontieren Sie niemals die Schutzabdeckung
des Geräts. Es könnte zu einem Stromunfall kommen!
4. Schützen Sie das Gerät vor direktem Kontakt mit Wasser und
sonstigen Flüssigkeiten. Platzieren Sie keine Behälter mit
Flüssigkeiten neben das Gerät, um Stromunfälle auszuschließen.
5. Der Handstaubsauger wurde nur teilweise aufgeladen, weshalb
dieser vor der Erstverwendung vollständig aufgeladen werden
muss. Geben Sie diesen in die Ladehalterung. Staubsauger niemals
ohne Filter benutzen.
AKKU-STAUBSAUGER
Deutsch
Deutsch
Deutsch
12
6. Verwenden Sie den Staubsauger nicht im Freien oder in einer
feuchten Umgebung. Staubsauger oder Ladehalterung niemals mit
nassen Händen berühren. Es könnte zu einem Stromunfall kommen.
7. Kinder dürfen nicht mit dem Staubsauger spielen. Der Staubsauger
ist kein Spielzeug. Seien Sie besonders aufmerksam, falls Sie den
Staubsauger in der Nähe von Kindern verwenden.
8. Gerät ausschließlich mit dem mitgelieferten Adapter, Aufsatzstück
und Zubehör benutzen, das vom Hersteller genehmigt wurde.
9. Falls der Staubsauger nicht richtig funktioniert, gestürzt ist (z.B. ins
Wasser), auf irgendeine Weise beschädigt oder im Freien vergessen
wurde, sollten Sie diesen durch eine autorisierte Kundendienststelle
überprüfen lassen.
10. Handstaubsauger und Batterie in ausreichender Entfernung von
Wärmequellen halten, Staubsauger nicht benutzen, falls dieser
an die Ladehalterung angeschlossen ist. Vor der Wartung der
Ladehalterung das Stromkabel aus der Steckdose ziehen.
11. Niemals am Kabel ziehen, um den Stecker der Ladehalterung aus
der Steckdose zu ziehen. Ziehen Sie am Stecker, um das Kabel aus
der Steckdose zu ziehen.
12. Stecken Sie keine Gegenstände in die Önungen des Staubsaugers.
Verwenden Sie den Staubsauger nicht, falls die Önungen blockiert
sind. Achten Sie darauf, damit Staubsauger und Filter sauber sind
und keine Knollen oder sonstigen restlichen Schmutz enthalten,
die die Staubsaugerleistung reduzieren könnten.
13. Fugendüse und Staubsauger niemals in der Nähe von Augen
und Ohren benutzen! Seien Sie besonders vorsichtig, falls Sie den
Staubsauger auf einer Treppe benutzen.
14. Niemals scharfe Gegenstände wie Glas, Schrauben, Münzen, Nägel
etc. aufsaugen.
15. Niemals heiße oder qualmende Materiale wie Kohle, Zigaretten
oder sonstige brennende Gegenstände aufsaugen.
16. Bei extremer Anwendung oder extremen Temperaturen könnten
die Batterien auslaufen. Falls die Flüssigkeit an Ihre Haut gelangt,
waschen Sie die betroene Stelle sofort mit Seife und Wasser ab
oder neutralisieren mit milder Säure (z.B. Zitronensaft oder Essig).
Deutsch
Deutsch
13
Bei Augenkontakt schnellstmöglich mit klarem Wasser ausspülen
und ärztliche Hilfe aufsuchen.
17. Verwenden Sie das Gerät gemäß den in dieser Anleitung
aufgeführten Hinweisen. Dieser Staubsauger ist ausschließlich
für den Haushaltsgebrauch bestimmt. Der Hersteller haftet nicht
für Schäden, die durch eine unsachgemäße Verwendung dieses
Gerätes entstanden sind.
18. Kinder ab 8 Jahren und Personen mit verminderten physischen
und mentalen Fähigkeiten sowie mangelnden Erfahrungen und
Kenntnissen können dieses Gerät nur unter Aufsicht benutzen oder
nachdem diese über einen gefahrlosen Gebrauch belehrt und mit
möglichen Gefahren bekannt gemacht wurden. Kinder dürfen nicht
mit dem Gerät spielen. Die seitens des Anwenders vorgenommenen
Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich Kinder ab
8 Jahren durchführen, die überdies beaufsichtigt werden.
19. Kinder unter 8 Jahren sind außer Reichweite des Gerätes und
Stromkabels zu halten.
VERWENDUNG DES STAUBSAUGERS
Zusammensetzung des Gerätes
Bemerkung: Bevor Sie den Staubsauger zusammenbauen, vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht an ein
Ladegerät angeschlossen ist.
1. Nehmen Sie den Staubsauger und sämtliches Zubehör aus der Kiste heraus. Entfernen Sie alle Aufkleber
und Schutzfolien.
2. Lösen Sie den Gri vom Staubsaugerkörper; richten Sie ihn am Staubsaugerkörper aus und üben Sie
leichten Druck aus, um ihn einzuschieben, bis Sie einen Klickton hören (Abb. 1).
3. Setzen Sie die gewünschte Düse auf den Körper des Staubsaugers auf und drücken Sie sie fest, bis die Düse
fest verankert ist (Abb. 2).
Auaden des Staubsaugers
Bemerkung: Handstaubsauger und Staubsauger dürfen während des Auadens nicht benutzt werden.
Deutsch
Deutsch
14
1. Platzieren Sie den Staubsauger in die Nähe einer Steckdose und schließen Sie den Ladeadapter an das
Stromnetz an.
2. Stecken Sie den Ladeadapter in die Ladebuchse. Die Anzeige blinkt, wenn das Gerät zu laden beginnt, und
leuchtet vollständig, wenn das Gerät vollständig geladen ist. Die übliche Ladezeit beträgt 4 – 6 Stunden.
3. Der Ladeadapter könnten sich während des Auadens erwärmen, es handelt sich um eine normale
Erscheinung.
4. Sobald Sie den Staubsauger nicht mehr benutzen, sollten Sie diesen an den Ladeadapter anschließen. Auf
diese Weise wird der Staubsauger jederzeit betriebsbereit sein.
Zusammensetzung des Staubbehälters
Bemerkung: Vergewissern Sie sich vor der Reinigung des Staubbehälters, dass das Gerät nicht an den
Ladeadapter angeschlossen ist.
1. Nehmen Sie den Handstaubsauger aus der Halterung des Staubsaugers heraus. Drücken Sie die
Sicherungstaste am Behälter und nehmen Sie den Staubbehälter heraus, um ihn zu reinigen.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Filter in den Staubbehälter hineingelegt wurde. Anschließend können Sie
den Staubbehälter an den Handstaubsauger befestigen.
Herausnehmen des Handstaubsaugers aus dem Staubsauger
Bemerkung: Vergewissern Sie sich vor der Manipulation, dass das Gerät nicht an den Ladeadapter
angeschlossen ist.
1. Wen Sie den Handstaubsauger aus dem Bodenstaubsauger herausnehmen möchten, drücken Sie die
Sicherungstaste zur Freigabe des Gris des Handstaubsaugers.
2. Greifen Sie den Handstaubsauger am Gri und nehmen diesen heraus.
3. Falls Sie den Handstaubsauger in die Halterung des Staubsaugers erneut einlegen möchten, schieben
Sie zunächst den unteren Teil des Handstaubsauger ein und klappen diesen ganz zu, bis ein hörbares
Einschnappgeräusch erzeugt wird.
Staubsaugen
Bemerkung: Der Staubsauger kann nicht richtig arbeiten, falls der Handstaubsauger nicht richtig eingelegt
und aufgeladen ist.
Der Staubsauger eignet sich hervorragend zum Aufräumen von Treppen. Mit seiner Hilfe wird diese
unangenehme Arbeit zum Kinderspiel.
1. Vergewissern Sie sich, dass der Handstaubsauger richtig hineingelegt wurde.
2. Ausschalttaste am Gri des Bodenstaubsaugers drücken. Sie können die Saugleistung des Staubsaugers
mit der Geschwindigkeitstaste regulieren.
Fugendüse 2in1
Die Fugendüse kann direkt am Handstaubsauger benutzt werden.
Boden wischen
Mit dem Staubsauger kann sowohl der Boden gewischt werden. Hinweis: das Abwischen ist nur bei einigen
Modellen möglich.
Setzen Sie das Wischtuch auf den Mopp-Aufsatz auf. Setzen Sie den Mopp-Aufsatz mit dem Sto auf den
Staubsauger auf.
Deutsch
Deutsch
15
Füllen Sie den Behälter mit sauberem Wasser und
versetzen Sie die Taste auf dem Mopp-Aufsatz in die
Wischposition (Tropfen-Symbol). Warten Sie vor dem
Abwischen eine Weile, bis der Sto nass geworden ist.
REINIGUNG UND WARTUNG
Auswechseln und Reinigung des Staubbehälter-Filters
Damit der Staubsauger optimal arbeiten kann, sollte der Staubbehälter nach jedem Gebrauch entleert und der
Filter gereinigt werden.
1. Nehmen Sie den Handstaubsauger aus der Halterung des Staubsaugers heraus.
2. Drücken Sie die Taste zur Freigabe des Staubbehälters und nehmen den Behälter heraus.
3. Nehmen Sie den Filter des Staubbehälters heraus.
4. Leeren Sie den Behälter.
5. Filter mit kaltem Wasser abspülen und vor dem erneuten Hineinlegen in den Behälter gut trocknen
lassen. Filter des Staubbehälters niemals in der Waschmaschine waschen. Zum Trocknen niemals einen
Haartrockner benutzen. Filter von alleine trocknen lassen.
6. Filter erneut in den Staubbehälter hineinlegen. Staubsauger NIEMALS ohne Filter benutzen.
7. Staubbehälter in den Handstaubsauger geben.
HINWEIS: Die Saugönung muss unter allen Umständen durchgängig und ohne Hindernisse sein.
Anderenfalls könnte es zu einer Überhitzung des Motors und Beschädigung des Gerätes kommen.
Bemerkung: Jeweils abhängig von der Verwendungsintensität, empfehlen wir den Filter alle 3 bis 6
Monate auszuwechseln, um eine dauerhaft spitzenmäßige Leistung des Gerätes zu gewährleisten.
Reinigung des Staubsaugers
Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass der Staubsauger nicht an den Ladeadapter angeschlossen ist.
Verwenden Sie zur Reinigung des Staubsaugers ein weiches und leicht befeuchtetes Tuch mit etwas
Reinigungsmittel. Verwenden Sie niemals Verdünner oder abrasive Reinigungsmittel.
Staubsauger oder Ladeadapter niemals ins Wasser und sonstige Flüssigkeiten tauchen oder unter
ießendem Wasser abwaschen.
Reinigen Sie auch regelmäßig die Räder und ihre Lager.
Deutsch
Deutsch
16
Reinigung der Rotationsbürste
Wenn die Rotationsbürste aus irgendeinem Grund blockiert wurde, bewegt sich der Staubsauger langsamer.
In einem solchen Fall muss die Rotationsbürste gereinigt werden.
1. Drücken Sie die Ausziehsicherung der Rotationsbürste.
2. Nehmen Sie die Bürste aus der Bodendüse heraus und reinigen Sie sie. Geben Sie die Bürste dann wieder
zurück.
Reinigung des Wasserbehälters
Wenn Sie den Wasserbehälter reinigen möchten, mischen Sie einen Teil Essig mit drei Teilen Wasser. Gießen
Sie diese Mischung in den Wasserbehälter und stellen Sie ihn auf eine wasserfeste Unterlage. Lassen Sie die
Mischung mit Wasser und Essig im Behälter über Nacht abstehen, leeren Sie dann den Wasserbehälter und
spülen Sie ihn gründlich mit reinem Wasser aus. Danach können Sie den Behälter wieder benutzen.
PROBLEMBEHEBUNG
Problem Ursache Abhilfe
Handstaubsauger arbeitet
nicht
Leerer Akku.
Schlechter Akku (Akku entlädt schnell).
Verschmutzte Kontakte zwischen Gerät und
Ladekontakten.
Ladeadapter wurde an eine Steckdose ohne
Spannung angeschlossen.
Ladeadapter ist angeschlossen.
Gerät auaden.
Akku ist an das Ende seiner
Lebensdauer angelangt.
Kontakte reinigen.
Sicherungen überprüfen, eine andere
Steckdose benutzen.
Ladeadapter trennen
Motorisierte Bürste des
Staubsaugers arbeitet nicht
Das Schaufelrad des Ventilators wurde durch
Schmutz blockiert.
Gerissener Riemen.
Der Handstaubsauger sitzt nicht richtig.
Schmutz vom Schaufelrad entfernen.
Aufgewickelte Haare u.ä. vorsichtig
mit einer Schere abschneiden.
Fachservice kontaktieren.
Handstaubsauger richtig einlegen.
Handstaubsauger sammelt
nicht Schmutz oder saugt
wenig
Voller Staubbehälter.
Der Filter des Staubbehälters muss gereinigt
oder ausgewechselt werden.
Der Staubsauger ist komplett entladen.
Staubbehälter ausleeren.
Filter herausnehmen und überprüfen,
ob die Saugönung nicht verstopft ist.
Filter reinigen oder auswechseln.
Staubsauger auaden.
Aus dem Handstaubsauger
entkommt Staub
Voller Staubbehälter.
Falsch installierter Staublter.
Gerissener Staublter.
Staubbehälter ausleeren.
Vergewissern Sie sich, dass der Filter
richtig eingelegt wurde.
Staublter herausnehmen.
Akku entlädt sich schnell Das Akku erreichte das Ende seiner Lebensdauer
(nach etwa 1000 Lade- und Entladezyklen).
Kontaktieren Sie eine Kundendienststelle.
Deutsch
Deutsch
17
TECHNISCHE ANGABEN
VT 3420 2in1
JEROME
VT 4420 3in1
SIMON
VT 4520 2in1
BRUNO
VT 4620 3in1
HUGO
Ladezeit etwa 4–4,5
Stunden
etwa 4–4,5
Stunden
etwa 4–4,5
Stunden
etwa 4–4,5
Stunden
Betriebszeit bis zu 39 Minuten bis zu 39 Minuten bis zu 45 Minuten bis zu 40 Minuten
Staubbehälter-
Kapazität
0,6 l 0,6 l 0,6 l 0,6 l
Zubehör Fugendüse,
motorisierte
Bürste, Motorlter,
Ladeadapter
Fugendüse,
motorisierte
Bürste, Motorlter,
Ladeadapter,
Aufsatz und
Wischmopp
Fugendüse,
motorisierte
Bürste, Motorlter,
Ladeadapter
Fugendüse,
motorisierte
Bürste, Motorlter,
Ladeadapter,
Aufsatz und
Wischmopp
Boden wischen NEIN JA NEIN JA
Adapter YLJXA-E175055
AC: 100-240 V
50/60 Hz
DC: 17,5 V 550 mA
YLJXA-E175055
AC: 100-240 V
50/60 Hz
DC: 17,5 V 550 mA
YLJXA-E217055
AC: 100-240 V~
50/60 Hz
DC: 21,7 V 550 mA
YLJXA-E260055
AC: 100-240 V~
50/60 Hz
DC: 26,0 V 550 mA
Nennspannung AC: 100-240V
50/60 Hz
DC: 17,5 V 550 mA
AC: 100-240V
50/60 Hz
DC: 17,5 V 550 mA
AC: 100 -240 V~
50/60 Hz
DC: 21,7 V 550 mA
AC: 100-240 V~
50/60HZ
DC: 26,0 V 550 mA
Akku Lithium-Ionen-
Akku 14,8 V (4×3,7
V), 2200 mAh
Lithium-Ionen-
Akku 14,8 V (4×3,7
V), 2200 mAh
Lithium-Ionen-
Akku 18,5 V (5×3,7
V), 2200 mAh
Lithium-Ionen-
Akku 22,2 V (6×3,7
V), 2200 mAh
VERWERTUNG UND ENTSORGUNG VON ABFALL
Verpackungspapier und Wellenpappe an einer Sammelstelle abgeben. Verpackungsfolie, PET-Beutel und Kunststoteile
gehören in Sammelcontainer für Kunststo.
ENTSORGUNG DES PRODUKTES NACH ABLAUF DER LEBENSDAUER
Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (gültig in den Mitgliedsländern
der EU und anderen europäischen Ländern, in denen das Abfalltrennungssystem eingeführt ist)
Das abgebildete Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht
in den Hausmüll gehört. Das Produkt sollte an einem Ort abgeben werden, der für die Wiederverwertung von
elektrischen und elektronischen Geräten bestimmt ist. Eine richtige Entsorgung des Produktes beugt negativen
Einüssen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt vor. Die Wiederverwertung trägt zum Schutz der
Naturressourcen bei. Weitere Informationen über die Wiederverwertung des Produktes erhalten Sie über das
Gemeindeamt, eine Organisation, die sich mit der Behandlung von Hausmüll befasst, oder die Verkaufsstelle, an
der das Produkt erworben wurde.
Dieses Produkt erfüllt sämtliche Anforderungen der EU-Richtlinien über die elektromagnetische
Kompatibilität und elektrische Sicherheit.
Die Bedienungsanleitung ist der Website www.ecg-electro.eu zu entnehmen.
Änderungen des Textes und der technischen Parameter sind vorbehalten.
08/05
Čeština
Čeština
18
AKUMUTORO TYČO VYSAVAČ
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Čtěte pozorně auschovejte pro budoucí potřebu!
Varování: Bezpečnostní opatření apokyny uvedené vtomto návodu
nezahrnují všechny možné podmínky asituace, ke kterým může dot.
Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného
zvýrobků, je zdravý rozum, opatrnost apéče. Tyto faktory tedy mu
t zajištěny uživatelem/uživateli používajícími a obsluhujícími tento
spoebič. Neodpovídáme za škody způsobené během přepravy,
nesprávným používáním, kolísáním napětí nebo změnou či úpravou
jakékoliv části spotřebiče.
Aby nedošlo ke vzniku požáru nebo kúrazu elektrickým proudem, měla
by být při používání elektrických spotřebičů vždy dodržona základní
opatření, včetně těch následujících:
1. ed použitím si přečtěte všechny pokyny.
2. Ujistěte se, že napětí ve vaší zásuvce odpovídá napětí uvedenému
na štítku spotřebiče aže je zásuvka řádně uzemněná. Zásuvka musí
být instalována podle platné elektrotechnické normy ČSN.
3. Nepoužívejte nabíjecí adaptér, pokud vykazuje známky poškoze.
Veškeré opravy včetně výměny napájecího přívodu avýměny
baterie vysavače svěřte odbornému servisu! Nedemontujte
ochranné kryty spotřebiče, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
4. Chraňte spotřebič před přímým kontaktem s vodou a jinými
tekutinami, ani kněmu nestavte nádoby stekutinami, aby nedošlo
kpřípadnému úrazu elektrickým proudem.
5. Ruční vysavač je po zakoupení nabitý jen částečně, aproto je nutné
ho před použitím nabít úplně vložením do nabíjecího držáku.
Vysavač nikdy nepoužívejte bez ltru.
6. Nepoužívejte vysavač venku nebo ve vlhkém prostředí. Nedotýkejte
se vysavače nebo nabíjecího držáku mokrýma rukama. Hro
nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
7. Nedovolte dětem, aby si s vysavačem hrály. Vysavač není hrka.
Dbejte zvýšené pozornosti, pokud používáte vysavač vblízkosti dě.
AKUMULÁTOROVÝ TYČOVÝ VYSAV
Čeština
Čeština
Čeština
19
8. Používejte pouze sdodaným adaptérem, nabíječkou, snástavcem
apříslušenstvím, které bylo schleno výrobcem.
9. Pokud vysavač nefunguje správně, došlo k pádu vysave (na.
kpádu do vody), je-li poškozen nebo byl zapomenut venku, nechte
jej odborně prohlédnout vautorizovaném servisním středisku.
10. Ruční vysavač abaterii udržujte vdostatečné vzdálenosti od zdrojů
tepla, vysavač nepoužívejte zapojený do nabíjecího držáku. Před
údržbou nabíjecího držáku vytáhněte přívodní kabel ze síťové
zásuvky.
11. Zástrčku nabíjecího držáku nikdy nevytahujte ze zásuvky taháním
za kabel. Kabel odpojte ze zásuvky uchopením za zástrčku.
12. Do otvorů vysavače nevkládejte žádné předměty. Nepoužívejte
vysavač, jsou-li otvory jakkoli blokovány. Dbejte na to, aby byl
vysavač altr čistý, bez různých žmolků ajiných zbytkových nečistot,
které mohou snížit sací výkon vysavače.
13. Zúženou hubici avysavač nikdy nepoužívejte blízko očí aí! Dbejte
zvýšené opatrnosti při práci na schodech.
14. Nevysávejte ostré předměty jako sklo, šroubky, mince, hřebíky atd.
15. Nevysávejte horké nebo doutnající materiály jako uhlíky, cigarety
nebo jiné hořící předměty.
16. Při extrémm použití nebo teplotách mohou baterie vytéct. Pokud
by se tekutina dostala do kontaktu s vaší pokožkou, okamžitě
postené místo omyjte mýdlem avodou nebo neutralizujte jemnou
kyselinou, např. citronovou šťávou nebo octem. Pokud by se tekutina
dostala do očí, okamžitě je co nejrychleji vypláchněte čistou vodou
avyhledejte lékařskou pomoc.
17. Používejte vysavač pouze vsouladu spokyny uvedenými vtomto
vodu. Tento vysavač je určen pouze pro domácí použití. Výrobce
neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím tohoto
spotřebiče.
18. Tento spoebič mohou používat děti ve věku 8 let astarší aosoby se
sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem
zkušeností aznalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny
opoužívání spotřebiče bezpečným způsobem arozumí případným
nebezpečím. Děti si se spoebičem nesmějí hrát. Čištění aúdržbu
AKUMULÁTOROVÝ TYČOVÝ VYSAV
Čeština
Čeština
Čeština
20
prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší
8 let apod dozorem.
19. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče ajeho přívodu.
POUŽÍNÍ VYSAVAČE
Sestavení spotřebiče
Poznámka: Před sestavováním vysavače se ujistěte že není spotřebič připojen knabíječce.
1. Vytáhněte vysavač aveškeré příslušenství zkrabice. Odstraňte všechny nálepky aochranné fólie.
2. Odklopte rukojeť od těla vysavače; srovnejte ji do roviny stělem vysavače a lehkým tlakem ji zacvakněte
(obr. 1).
3. Nasaďte požadovanou hubici na tělo vysavače a pevně ji zatlačte, dokud hubice nezakotví na místě (obr.
2).
Nabíjení vysavače
Poznámka: Ruční vysavač apodlahový vysavač nelze během nabíjení používat.
1. Umístěte vysavač do blízkosti elektrické zásuvky azapojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky.
2. Připojte nabíječku do nabíjecí zdířky. Světelný indikátor začne poblikávat ve chvíli, kdy se přístroj začne
nabíjet a začne plně svítit, když bude přístroj plně dobit. Obvyklý nabíjecí čas je 4 – 6 hod.
3. Adaptér se může během nabíjení zahřívat, jedná se onormální jev.
4. Jakmile vysavač nebudete používat, ponechte ho připojený k nabíječce. Zajistíte tak pokaždé jeho
připravenost kprovozu.
Sestavení nádoby na prach
Poznámka: Před čištěním nádoby na prach se ujistěte, že není spotřebič připojen knabíječce.
1. Vyjměte ruční vysavač zdáku vpodlahovém vysavači. Stiskněte tlačítko pojistky nádoby anádobu na
prach odejměte avyčistěte.
2. Ověřte, že je vnádobě na prach vložen ltr apoté nádobu na prach připevněte kručnímu vysavači.
Odejmutí ručního vysavače zpodlahového vysavače
Poznámka: Před manipulací se ujistěte, že není spotřebič připojen knabíječce.
1. Chcete-li ruční vysavač vyjmout zpodlahového vysavače, stiskněte tlačítko uvolnění rukojeti ručního
vysavače.
2. Uchopte rukojeť ručního vysavače avytáhněte ji zpodlahového vysavače.
3. Chcete-li ruční vysavač vrátit do držáku v podlahovém vysavači, zasuňte do držáku v podlahovém
vysavači nejprve spodní část ručního vysavače apoté ruční vysavač přiklopte tak, aby se zacvakl na svém
místě.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112

ECG VT 3420 Používateľská príručka

Kategória
Vysávače
Typ
Používateľská príručka