De Dietrich DHT1156X Návod na obsluhu

Značka
De Dietrich
Kategória
odsávače pár
Model
DHT1156X
Typ
Návod na obsluhu
FR Prescriptions de montage et mode d’emploi
CS Návod na montáž a používání
DA Bruger- og monteringsvejledning
DE Montage- und Gebrauchsanweisung
EL ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ
EN Instruction on mounting and use
ES Montaje y modo de empleo
HU Felszerelési és használati utasítás
IT Istruzioni di montaggio e d'uso
NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen
PL Instrukcja montażu i obsługi
PT Instruções para montagem e utilização
SK Návod k montáži a užití
SV Monterings- och bruksanvisningar
Hotte aspirante
Digestoř
Emhætte
Dunstabzugshaube
Αποροφητήρας
Cooker Hood
Campana extractora
Konyhai páraelszívó
Cappa aspirante
Afzuigkap
Okap kuchenny
Exaustor
Odsávač pary
K
ö
k
s
fl
ä
k
t
58
Inhoudsopgave
NL - Montagevoorschriften en gebruiksaanwiizing................................................. 59
Het gebruik .................................................................................................................. 59
Beschrijving van de wasemkap................................................................................. 59
Waarschuwing............................................................................................................. 59
Het installeren ............................................................................................................. 60
Elektrische aansluiting................................................................................................................................60
Montage .....................................................................................................................................................60
Werking ........................................................................................................................ 61
Onderhoud................................................................................................................... 61
Schoonmaak ..............................................................................................................................................61
Vetfilter .......................................................................................................................................................61
Koolstoffilter (alleen voor filterend apparaat)..............................................................................................62
Vervanging lampjes....................................................................................................................................62
Problemen en oplossingen ........................................................................................ 62
Servicedienst............................................................................................................... 62
74
Obsah
SK - Návod na použitie a montáž .............................................................................. 75
Používanie ................................................................................................................... 75
Opis odsávača pary .................................................................................................... 75
Upozornenia ................................................................................................................ 75
Montáž.......................................................................................................................... 76
Elektrické napojenie ...................................................................................................................................76
Montáž........................................................................................................................................................76
Činnosť ........................................................................................................................ 77
Údržba .......................................................................................................................... 77
Čistenie ......................................................................................................................................................77
Protitukový filter..........................................................................................................................................77
Uhoľný filter (iba pre filtračnú verziu)..........................................................................................................77
Výmena žiaroviek .......................................................................................................................................78
Poruchy v činnosti...................................................................................................... 78
Služba Post Predaj...................................................................................................... 78
75
SK - Návod na použitie a montáž
Prísne sa dodržiavať návodom uvedenými v tejto
príručke. Vyhýba sa každej zodpovednosti za prípadne
nespôsoblivosti, škody alebo nehody spôsobenè
nedodržiavaním návodov uvedených v tejto príručke.
Odsávač pary bol projektovaný výnimočne pre používanie v
domácnosti.
Používanie
Odsávač pary je realizovaný na požitie vo verzii odsávania a
vonkajšej evakulácie alebo filtrácie s vnútornou recykláciou.
Odsávacia verzia
Odsávač pary je vybavený horným východom vzduchu B pre
odvod dymov vonkajším smerom ( odvodová rúra a
upevňovacie pásky nie sú dodané). Obr. 5
Pozor! Ak odsávač pary je vybavený uhoľným filtrom, ten
musí byť odstánený.
Filtračná verzia
Keď nie je možné vzduch evakuovať vonku, používa sa filter
s aktívnym uhlim.
Vzduch sa prečistí cez filter a ynovu sa vyvedie do prostredia.
Pozor! Ak odsávač pary nie je vybavený uhoľným filtrom,
ten musí byť objednaný a namontovaný ešte pred
použitím.
Prefiltrovaný vzduch je vypustený nad hornou závesnou
oporou prostredníctvom trubice prechádzajúcej samotnou
závesnou oporou, a ktrorá musí mať rovnaký priemer ako
príruba H.
Na výstupnom otvore môže byť pripevnený vychylovač J
prostredníctvom 2 skrutiek, ktoré sú súčasťou výbavy.
Sl. 4-5
Opis odsávača pary
Sl. 1.1
1. Vypínač osvatlenia
2. Vypínač rýchlosti motoru
3. Osvetlenie pracovnej plochy
4. Filter tukov/podstavná mriežka filtra tukov
5. Podstavec stropného osvetlenia
6. Vyťahovacia zásuvka
Model s nosnou mriežkou filtra tukov
Otvorenie nosných mriežok tukových filtrov – Obr. 2.1
a. Celkovo vytiahnúť vyťahovaciu zásuvku
b. Posunte odopínacie zázvory mriežok A jedno k druhému
(vo smere „Open“ ako je vytlačené na umelohmotnej
časti samotnej odopínacej zázvory).
c. Kôli celkovému vybratiu mriežok, zatlačte na
upevňovacie pružiny B, ktoré slúžia ako čapíky
samotných mriežok (Obr. 3)
Model so samonostnými kovovými filtrami
Odstránenie filtrov tuku – Obr. 2.2
a. Celkovo vytiahnúť vyťahovaciu zásuvku.
b. Stisnúť bočnú rukoväť C (niektoré modely sú dodavané
bez rukoväti Z – Obr. 2.3) opačným smerom a vytiahnúť
filtre.
Znovunamontovanie filtrov
a. Celkovo vytiahnúť vyťahovaciu zásuvku a namontovať
fiter tukov, tak aby prikrýval zásuvku.
b. Znovu zavrieť zásuvku a namontovať zostávajúci filter
tukov.
Otvorenie podstavca stropného osvetlenia
a. Celkovo vytiahnúť vyťahovaciu zásuvku.
b. Na základe obdržaného medelu:
Stropné osvetlenie D s odopínacími zázvorami typu A
Obr. 2.2
Posunúť odopínacie zázvory podstavca jedno k druhému
(vo smere „Open“ ako je vytlač
ené na umelohmotnej
časti samotnej odopínacej zázvory).
Stropní osvetlenie F s odopínacími zázvorami typu S
Obr. 1.2
Posunúť odopínacie zázvory takým spôsobom ako je
vyznačené šípkami a celkovo vybrať stropové osvetlenie
zo svojho uloženia (Obr. 1.3).
Upozornenia
Uchovajte tento návod k použitiu s Vaším prístrojom. Ak má
byť prístroj predaný alebo prenechaný inej osobe, presvedčte
sa, aby bola doručená aj táto príručka.
Skôr ako začnete s montážou alebo užívaním vášho prístroja,
prečítajte si pozorne túto príručku, pretože obsahuje dôležité
informácie pre Vašu bezpečnosť a toho kto bude montovať
alebo používať tento prístroj.
Tento prístroj bol výrobený, aby bol namontovaný v kuchyni
a na normálne domáce použitie.
Nepoužívať ho za obchodným alebo priemyselným účelom
alebo za iné ciele, pre ktoré nebol vyrobený.
Neobnovujte alebo nepokúšajte sa obnovovať charakteristiky
tohto prístroja. Je to pre Vás nebezpečenstvo.
Nie je dovolené používanie nad horľavou pracovnou plochou
(drevo, uhlie).
V prípade, že kuchyňa je ohrievaná prístrojom, ktorý je
pripojený ku kozubu (napríklad kachle), je potrebné
namontovať odsávač pary vo filtračnej verzii. Nepoužívať
odsávač pary bez filtrov tukov.
Na čistenie Vášho prístroja, nepoužívať prístroje na čistenie
s parou alebo s vysokým tlakom (kôli dôvodom elektrického
bezpečia).
Upozornenie! Nenapojiť zariadenie na elektrickú sieť skôr
ako inštalácia nie je celkovo ukončená.
Skôr ako sa začne akákoľvek činnosť čistenia alebo údržby,
odpojiť odsávač pary od elektrickej siete odpojením zástrčky
alebo vypnutím hlavného vypínača bytu.
Pri všetkých inštalačných a údržbárskych prácach používajte
ochranné pracovné rukavice.
Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí)
so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi
schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí,
pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytuje
dohľad alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.
Deti musia byť pod dohľadom, aby sa nehrali so zariadením.
76
Nepoužívať NIKDY odsávač pary bez správne namontovanej
mriežky!
Odsávač pary sa nesmie NIKDY používať ako oporná plocha,
iba za predpokladu, že je to výslovne určené.
V prípade, že sa kuchynský odsávač používa súčastne
s inými zariadeniami, ktoré sú v styku s plynom alebo inými
horľavinami, miestnosť musí byť zariadená vhodnou
ventiláciou.
Odsávací vzduch nesmie byť odvádzaný do toho istého
odvodu, ktorý sa používa na odvod dymov, ktoré vylučujú
zariadenia spaľujúce plyny alebo iné horľaviny.
Je prísne zakázané pod odsávačom pary pripravovať jedlá na
plameni.
Použitie voľného plameňa poškodzuje filtry, čo može byť
príčinou vyvolania požiaru, preto sa ho v každom prípade
treba vyvarovať.
Vyprážanie potravín sa musí vykonávať pod kontrolou a treba
sa vyhnúť tomu, aby prepálený olej začal horieť.
Pri použití spolu s varnými spotrebičmi, prístupové časti sa
môžu značne zohriať.
Čo sa týka technických a bezpečnostných opatrení
schválených pre odvod dymov, je potrebné dodržiavať sa
presne predpismi stanovenými príslušnými miestnými úradmi.
Odsávač pary je potrebné pravidelne čistiť vnútorne aj zvonku
(ASPOŇ JEDENKRÁT ZA MESIAC, akokoľvek rešpektovať
ako je vyslovene určené v poučeniach o údržbe uvedených
v tejto príručke).
Nedodržiavanie pravidiel týkajúcich sa čistenia odsávača pary
a výmeny a čistenia filtrov, vyvoláva nebezpečenstvo vzniku
požiaru.
Nepoužívať alebo nenechať odsávač pary bez správne
namontovaných žiaroviek kôli možnému nebezpečenstvu
elektrického otrasu.
Neberú sa do úvahy žiadne zodpovednosti za prípadné
neprimerannosti, škody a požiare vyvolané zariadením,
pochádzajúce z nedodržiavania sa návodov uvádzaných
v tejto príručke.
Montáž
Minimálna vzdialenosť medzi povrchom podstavca pre
nádoby na kuchynskom sporáku a najspodnejšej časti
kuchynského odsávača pary nesmie byť kratšia ako 43cm v
prípade elektrického sporáka a ako 65cm v prípade plynového
alebo kombinovaného sporáka.
Ak návody kuchynského plynového aparátu uvádzajú väčšiu
vzdialenosť, je ptrebné s tým počítať.
Elektrické napojenie
Napätie siete musí zodpovedať s napätím udaným na etikete
charakteristiky umiestnené vo vnútri odsávača pary. Ak je
predložená zástrčka, zapojiť odsávač pary do rozvodu
zhodného so stanovenými právnymi predpismi na prístupnom
území aj po inštalácii. Ak nie je predložená zástrčka (priamy
spoj so sieťou), alebo zástrčka nie je umiestnená na
prístupnom území, aj po inštalácii, pripojiť dvojpólový vypínač
zhodný s predpismi, ktoré zaručujú kompletné odpojenie sa zo
siete podľa podmienok kategórie nadmierného napätia III,
v zhode s pravidlami inštalácie.
Upozornenie! pred napojením okruhu odsávača pary do
prívodovej elektrickej siete a pred kontrolou jeho správnej
činnosti, skontrolovať stále, aby kábel siete bol správne
namontovaný.
Montáž
Skôr ako sa začína s inštaláciou:
• Persvedčiť sa či zakúpený výrobok je rovnakého rozmeru
ako piestor určený na inštaláciu.
• Odmontovať uhoľno aktíny/e filter/filtre ak sú vo výbave
(pozrieť sa aj na relatívny paragraf v príručke).
Tento/tieto sa znovu namontuje/ú iba v prípade, keď sa
žiada používať odsávač pary vo filtračnej verzii.
• Presvedčiťsa, aby sa vo vnútri odsávača pary
nenachádzali (kôli dôvodu dopravy) priložené materiály
(napríklad sáčok so závitmi, záruka, atď), za týchto
predpokladov odstrániť ich a uchovať ich.
Ak je možné, odpojiť a dočastne odstrániť nábytok pod
a okolo priestoru inštalácie odsávača pary takým
spôsobom, aby sa uľahčil prístup k stropu/stene ku
ktorému odsávač pary bude namontovaný. V opačnom
prípade,podľa možnosti, ochrániť nábytky a každé časti
týkajúce sa inštalácie. Určiť jednu rovnú plochu a pokryť
ju nejakou ochranou, kde sa potom oprie odsávač pary
a jednotlivé časti vybavenia.
• Presvedčiť sa, okrem toho, či v blízkosti inštalácie
odsávača pary (na prístupnom mieste aj
s namontovaným odsáva
čom pary) je k dispozícii
elektrická zástrčka a či je možné napojiť sa na jedno
zariadenie slúžiace na odvod dymov vonkajším smerom
(iba Odsávacia verzia).
• Uskutočniť každé nevyhnutné murárske práce (napríklad:
instalácia elektrickej zástrčky a/alebo otvor pre prechod
odvodovej trubice).
Odsávač pary je vybavený upevňovacími klinmy vhodnými pre
čšinu typov stien/stropov. Jednako je nevyhnutné poradiť sa
s kvalifikovaným technikom, aby vám schválil spôsoblivosť
materiálov na základe akého typu je stena/strop. Stena/strop
musí byť dostatočne mohutná, aby udržala hmotnosť
odsávača pary.
Tento typ odsávača pary musí byť vložný do závesnej opory
alebo do inej podpory.
Obr. 8.1 - 8.2 - 8.3
Upozornenie! Ako súčasť vybavenia odsávača pary sú
k dispozícii 4 bočné vzdialovače (2 pre ľavú stranu a 2 per
pravú stranu), tieto slúžia ak šírka ložiska krabice motora
a odsávača pary je širšia ako 6 mm.
V tomto prípade vzdialovače sú namontované na vonkajšej
strane krabice v zodpovednosti otvorov pre prechod skrutiek
na upevnenie závesnej opory. Z - Obr. 8.1-8.3
Trubica pre odvod dymov musí byť rovnakého priemeru ako
príruba namontovaná na vyvodzovaciom otvore odsávača
pary.
77
Pri upevňovaní odsávača postupovať následovne:
- Umiestniť vrtaciu šablónu na pravú stranu závesného
podstavca tak, aby šípka bola obrátená smerom
k zadnemu okraju závesného podstavca.
- Vyvŕtať ovtory v súlade so značkami na šablóne.
- Zopakovať uvedený postup na ľavej strane závesného
podstavca.
- Ak širka závesného podstavca je 16 mm, na obidvoch
stranách odsávača pary vložte 4 vzdialovače Z.
- Umiestniť odsávač pary a zašrúbovať 4 skrutky
do otvarov na závesnom podstavci. Používať skrutky N z
výbavy.
Obr. 8.3
Príloha k návodu na montáž
Regulácia zásuvky
Odsávač pary môže byť namontovaný na nabytky s rônou
hľbkou.
Čelná strana zásuvky môže byť stále vyrovnaná s nábytkom
vhodným regulovaním zadných dorazov zasuvky. Regulácia
sa prevadie uvoľnením skrutiek „M“, posunutím bločiek „G“a
znovudotiahnutím skrutiek „M“. Obr. 9
Činnosť
Odsávač pary je vybavený ovládacím panelom s kontrolou
odsávacej rýchlosti a s kontrolou zapínania svietidla na
osvetlenie varnej pracovnej plochy.
V prípade mimoriadného zhromaždenia sa pary v kuchyni,
používaťčšiu rýchlosť. Odporúčame zapnúť odsávanie 5
minút pred začatím varenia a nechať ho v chode ešte približne
ďalších 15 minút po ukončení varenia.
Údržba
Skôr ako začína ktorákoľvek údržba, odpojiť odsávač
pary z elektrického vedenia.
Čistenie
Odsávač pary sa pravidelne čistí zvonku aj zvnútra (aspoň
rovnako častým opakovaním ako sa vykonáva údržba filtrov
tuku).
Na čistenie používať vlhké plátno s neutrálnymi tekutými
čistiacími prostriedkami.
Vyhnúť sa používania prostriedkov obsahujúcich škrabacie
látky.
NEPOUŽÍVAŤ ALKOHOL!
Upozornenie: Nedodržanie noriem na čistenie zariadenia
a výmenu filtrov predstavuje riziko požiaru. Odporúča sa preto
dodržiavať uvedené pokyny.
Odmieta sa akákoľvek zodpovednosť za prípadné škody na
motore, požiare vyvolané nesprávnou údržbou alebo
nedodržaním vyššie uvedených upozornení.
Protitukový filter
Udržuje častice tukov pochádzajúcich z varenia.
Ak je umiestnený vo vnútri podstavcovej mriežke, može byť
jedným s nasledujúcich druhov:
Filter z papiera musí byť vymenený jedenkrát za mesiac
alebo ak je na vrchnej strane farebný, keď farba presvitá cez
otvory mriežky.
Filter z kovu musí byť čistený jedenkrát za mesiac, s nie
dráždivými čistiacími prostriedkami, ručne alebo v umývačke
riadu pri nízkej teplote a krátkym umývacím cyklom.
Umývaním v umývačke riadu, protitukový filter sa može
odfarbiť ale jeho charakteristcké vlastnosti sa tým vôbec
nezmenia
Montáž filtrov tukov ( pre modely s nosnými mriežkami
filtra tukov)
Pri odstránení špinavého filtra tukov postupovať nasledovne:
a. Vytiahnúť vyťahovaciu zásuvku a otvoriť mriežky
odsávania, na ktorých sú uložené filtre tukov.
b. Odstrániť upevňovacie uzávery Q fitra tukov a potom ho
vytiahnúť (Obr. 10.1), alebo v prípade špeciálnych
kovových filtrov zatlačiť na umelohmotné pružiny R (Obr.
10.2), aby sa odopnuli od svojho uloženia.
c. Ak sa prevádza umývanie alebo výmena filtra tukov,
umývať aj mriežku s vlažnou saponátovou vodou.
d. Znovu namontovať dobre vysušenú mriežku, alebo
v prípade výmeny filtra namontovať nový fiter tukov.
Uhoľný filter (iba pre filtračnú verziu)
Udržuje nepríjemné zápachy pochádzajúce z varenia.
Nasýteľnosť uhoľného filtru sa odhaľuje iba po viac-menej
predľženom použití, na základe typu kuchyne a pravidelnosti
čistenia filtra tukov. V každom prípade je nevyhnutné vymeniť
zásobník maximálne každé štyri mesiace (alebo keď
upevňovací systém nasýteľnosti filtrov – ak je s ním príslušný
model vybavený – upozorňuje túto nevyhnutnosť).
NEMÔŽE byť umývaný alebo regenerovaný.
Pre montovanie a odmontovanie uhoľného fitra:
a. Požiadať dodávateľa o uhoľno – aktívy filtera uviesť
pritom model odsávača pary , ktorý vlastníte.
Upozornenie! Niektoré uhoľné filtre sú dodávané zabalené do
priesvtnej umelohmotnej folie (kôli ochrane ich filtračných
vlastností); v tomto prípade je potrebné pred inštaláciou filtra
stiahnúť umoelohmotnú foliu.
b. Celkovo vytiahnúť vysúvaciu zásuvku.
c. Odstrániť filter tukov alebo mriežky.
d. Umiestniť uhoľno – aktívny filter:
1. verzia s motorom: vložiť filter do svojho uloženia
s krytom umelohmotnej mriežky a točiť ho v smere
hodinových ručičiek až do jeho zablokovania (Obr.
6);
2. verzia s dvoma motormi: Montáž filtra sa prevádza
jeho vložením do svojho uloženia a upevniť ho
pomocou prostredníctvom háčkov
L (Obr.7).
e. Znovu namontovať fitre tukov alebo mriežky.
Odmontovanie uhoľného filtra sa prevádza opačným
postupom ako je uvedené v bodoch 1) a 2), a na základe
verzie, ktorú vlastníte.
78
ČISTENIE A ÙDRŽBA VÁŠHO PRÍSTROJA
Na uchovávanie Vášho prístroja, odporúčame Vám používať
udržovacie výrobky Clearit.
Skúsenosť odbornej služby pre
privátov
Clearit navrhuje profesionálne výrobky a riešenia vhodné pre
každodennú údržbu elektrických domacich spotrebičov
a kuchýň.
Prostredníctvom Vášho dôveruhodného predajcu, môžte
zohnať tieto výrobky a celú líneu príslušenstva a spotreby.
Výmena žiaroviek
Vypnite odsávač z elektrickej siete.
Pozor! Skôr ako sa dotknete žiaroviek, presvedčte sa, že sú
chladné.
Sl. 1.2
1. Vytiahnite ochranný kryt s použitím malého skrutkovača
s rezným hrotom alebo podobným nástrojov.
2. Vymeňte poškodenú žiarovku.
Používajte len halogénové žiarovky 12V - 20W, max. - G4,
a dbajte pritom, aby ste sa ich nedotkli rukami.
3. Zatvorte ochranný kryt (upevnenie na zápakdu).
Ak by osvetlenie nefungovalo, skôr ako zavoláte technic
asistenciu, overiť správne nasadenie žiaroviek do sedla.
Tento prístroj je poznačený v zhode s Europským Vedením
2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment
(WEEE).
Uistením sa, že tento výrobok bol po svojej životnosti
odstránený správnym spôsobom, užívateľ prispieva
k predchádzaniu možným negatívnym následkom pre životné
prostredie a zdravie.
Symbol
výrobku alebo na jeho sprievodnej
dokumentácii, upozorňuje, že s týmto výrobkom sa nesmie
zaobchádzať ako s domácim odpadom, ale musí byť
odovzdaný do príslušné miesta zberu pre recykláciu
elektrických a elektronických prístrojov. Zbaviť sa ho
riadením sa podľa miestných zákonov o odstránení odpadkov.
Kôli dokonalejším informáciam o zaobchádzaní, znovuzískaní
a recyklácii tohto výrobku, kontaktujte príslušné miestné
úrady, služby pre zber domáceho odpadu alebo predajňu ,
v ktorej výrobok bol zakúpený.
Poruchy v činnosti
PRÍZNAKY RIEŠENIA
Odsávač pary nefunguje... Presvedčiť sa, že:
nie je výpadok elektrickej
energie.
• bola zvolená nejaká
rýchlosť.
Odsávač pary má slabú
výkonnosť...
Presvedčiť sa, že:
• zvolená rýchlosť motora je
dostačujúca pre množstvo
uvoľneného dymu a pary.
• kuchyňa je dostatočne
vetraná s možnosťou
odberu vzduchu.
Systém odvádzacieho
potrubia spôsobuje stratu
účinnosti odsávača pary.
Obráťte sa na
kvalifikovaného technika.
• uhoľný filter nie je
opotrebený (odsávač pary
vo verzii recyklácie).
Odsávač pary sa vypol
v priebu svojej normalnej
činnosti.
Presvedčiť sa, že:
nie je výpadok elektrickej
energie.
• aparát všepòlového
vypínača nie je spustený.
Služba Post Predaj
• ZÁKROKY
Eventualne zákroky strediska technickej asistencie na
Vašom prístroji, musia byť vykonané odborným
technikom od majiteľa predajnej značky. Kôli žiadosti o
asistenciu, oznámte stále komletné údaje vášho prístroja
(model, typ, sériové číslo).
Tieto údaje sú označené na etikete charakteristiky (viď.
obrázok dole).
79
Innehållsförteckning
SV - Monterings- och bruksanvisningar................................................................... 80
Användning ................................................................................................................. 80
Beskrivning av fläkten................................................................................................ 80
Varningsföreskrifter.................................................................................................... 80
Installation ................................................................................................................... 81
Elektrisk anslutning ....................................................................................................................................81
Montering ...................................................................................................................................................81
Funktion ....................................................................................................................... 81
Underhåll...................................................................................................................... 82
Rengöring...................................................................................................................................................82
Fettfilter ......................................................................................................................................................82
Kolfilter (gäller endast filterversionen)........................................................................................................82
Byte av Lampor ..........................................................................................................................................82
Funktionsstörningar ................................................................................................... 83
Service efter försäljningen......................................................................................... 83
LI18MF Ed. 07/11
/