Philips DCM2170/12 Stručná príručka spustenia

Kategória
MP3 / MP4 prehrávač - príslušenstvo
Typ
Stručná príručka spustenia
VOLUME
Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
DCM2170_12_Short User Manual_V3.0
VOLUME
Short User Manual
USB
SLEEP
DISPLAY
CD
DOCK
VOL
CLOCK
TIMER
PROG
SHUFFLE
REPEAT
SOUND
MUTE
AUDIO IN
FM
PRESET/ALBUM
MENU
USB
SLEEP
DISPLAY
CD
DOCK
VOL
CLOCK
TIMER
PROG
SHUFFLE
REPEAT
SOUND
MUTE
AUDIO IN
FM
PRESET/ALBUM
MENU
CD
USB
USB
SLEEP
DISPLAY
CD
DOCK
VOL
CLOCK
TIMER
PROG
SHUFFLE
REPEAT
SOUND
MUTE
AUDIO IN
FM
PRESET/ALBUM
MENU
USB
SLEEP
DISPLAY
CD
DOCK
VOL
CLOCK
TIMER
PROG
SHUFFLE
REPEAT
SOUND
MUTE
AUDIO IN
FM
PRESET/ALBUM
MENU
USB
SLEEP
DISPLAY
CD
DOCK
VOL
CLOCK
TIMER
PROG
SHUFFLE
REPEAT
SOUND
MUTE
AUDIO IN
FM
PRESET/ALBUM
MENU
VOLUME
DOCK
VOLUME
AUDIO IN
VOLUME
AUDIO IN
3 sec
Switch to standby mode
Before using your product, read all
accompanying safety information.
Repeat steps 2-3 to set hour and minute.
Switch to ECO standby mode
User Manual
www.philips.com/welcome
Always there to help you
Register your product and get support at
Question?
Contact
Philips
To download the full user manual, visit
www.philips.com/support.
Tune to FM radio stations
Store FM radio stations
automatically
Store FM radio stations
manually
USB
SLEEP
DISPLAY
CD
DOCK
VOL
CLOCK
TIMER
PROG
SHUFFLE
REPEAT
SOUND
MUTE
AUDIO IN
FM
PRESET/ALBUM
MENU
FM
FM
USB
SLEEP
DISPLAY
CD
DOCK
VOL
CLOCK
TIMER
PROG
SHUFFLE
REPEAT
SOUND
MUTE
AUDIO IN
FM
PRESET/ALBUM
MENU
2 sec.
2 sec.
PROG
PROG
PROG
SLEEP
SLEEP
FM
3 sec.
VOLUME
USB
DISPLAY
CD
DOCK
VOL
CLOCK
TIMER
PROG
SHUFFLE
REPEAT
SOUND
MUTE
AUDIO IN
FM
PRESET/ALBUM
MENU
SLEEP
Repeat steps 2-3 to set minute, select a source
(CD, FM, USB, or iPod/iPhone), and adjust volume.
VOLUME
Short User Manual
Krátká uživatelská příručka
Kurzanleitung
Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
Manual de usuario corto
Lyhyt käyttöopas
Bref mode d'emploi
Kort brugervejledning
EN
CS
DE
DA
ES
EL
FI
FR
www.philips.com/welcome
Always there to help you
DCM2170
Register your product and get support at
Question?
Contact
Philips
Rövid használati útmutató
Manuale dell'utente breve
HU
IT
Korte gebruikershandleiding
Krótka instrukcja obsługi
Manual do utilizador resumido
Краткое руководство пользователя
Stručný návod na používanie
Kortfattad användarhandbok
PL
NL
RU
PT
SK
SV
Kısa Kullanım Kılavuzu
100-240 V~50/60 Hz
AC MAINS~
100-240 V~50/60 Hz
AC MAINS~
VOLUME
2
3
1
2
3
1
CLOCK
CLOCK
3 sec.
Control play
/
Select a folder.
/
Select an audio le.
Pause or resume play.
Stop play.
MENU Access iPod/iPhone menu.
OK Conrm a selection.
REPEAT Play a track or all tracks repeatedly.
SHUFFLE Play tracks randomly.
VOL +/- Increase or decrease the volume.
MUTE Mute or restore sound.
SOUND Enrich sound effect with DSC: balanced, clear, powerful,
warm, and bright.
DISPLAY Adjust display brightness.
CS
Před použitím výrobku si přečtěte přibalené bezpečnostní informace.
Přepnutí do pohotovostního režimu.
Přepnutí do pohotovostního režimu Eco.
Kompletní uživatelskou příručku naleznete na adrese www.philips.com/support.
Přehrávání
/
Vyberte složku.
/
Vyberte zvukový soubor
Pozastavení nebo obnovení přehrávání.
Zastavení přehrávání.
MENU (nabídka) Přístup do nabídky zařízení iPod/iPhone.
OK (OK) Potvrzení výběru.
REPEAT (opakování) Opakované přehrávání stopy nebo všech stop.
SHUFFLE (náhodné přehrávání) Náhodné přehrání skladeb.
VOL+/- Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
MUTE (ztlumení) Ztlumení nebo obnovení zvuku.
SOUND (zvuk) Obohacení zvukového efektu prostřednictvím
funkce DSC: vyvážený, čistý, silný, klidný
a výrazný.
DISPLAY (displej) Nastavení jasu displeje.
Ladění rádiových stanic VKV
Automatické uložení rádiových stanic VKV
Ruční uložení rádiových stanic VKV
Opakováním kroků 2 až 3 nastavte hodiny a minuty.
Opakujte krok 2 až 3 pro nastavení minut, výběr zdroje (CD, FM , USB nebo iPod/
iPhone) a úpravu hlasitosti.
Specikace
Maximální výstupní výkon 70 W
Rozsah ladění 87,5 až 108 MHz
Krok ladění 50 KHz
USB Direct, verze 2.0, plná rychlost
Napájení USB 5 V ≤500 mA
Průměr disku 12 cm /8 cm
Podporuje disky CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Napájení střídavým proudem 100–240 V~, 47–53 Hz
Spotřeba elektrické energie při
provozu
30 W
Spotřeba energie v pohotovostním
režimu Eco
<0,5 W
Rozměry
- Hlavní jednotka (Š x V x H)
– Reproduktorová skříň (Š x V x H)
180 x 177 x 239 mm
140 x 260 x 185 mm
Hmotnost
– Hlavní jednotka
– Reproduktorová skříň
1,5 kg
2 x 2,1 kg
Kompatibilní zařízení USB:
Paměť Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
Přehrávače Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
paměťové karty (je nutná přídavná čtečka karet vhodná pro tuto jednotku)
Podporované formáty:
USB nebo formát paměťových souborů: FAT12, FAT16, FAT32 (velikost oddílu:
512 bajtů)
Přenosová rychlost MP3: 32-320 Kb/s a proměnlivá přenosová rychlost
Hloubka adresářů maximálně do 8 úrovní
Počet alb/složek: maximálně 99
Počet skladeb/titulů: maximálně 999
Názvy souborů v kódování Unicode UTF8 (maximální délka: 32 bajtů)
Podporované formáty disků MP3
ISO9660, Joliet
Maximální počet titulů: 128 (v závislosti na délce názvu souboru)
Maximální počet alb: 99
Podporované vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Podporované přenosové rychlosti: 32~256 (kb/s), proměnlivé přenosové rychlosti
DA
Før du bruger produktet, skal du læse alle medfølgende sikkerhedsoplysninger.
Skift til standbytilstand.
Skift til Eco-standbytilstand.
Du kan downloade hele brugervejledningen på www.philips.com/support.
Afspilningsstyring
/
Vælg en mappe.
/
Vælg en lydl.
Sæt afspilningen på pause, eller genoptag
afspilningen.
Stop afspilningen.
MENU (menu) Gå til iPod/iPhone-menuen.
OK (OK) Bekræft et valg.
REPEAT (gentag) Afspil et nummer eller alle numre gentagne
gange.
SHUFFLE (bland) Afspil numre i tilfældig rækkefølge.
VOL +/- Øg eller reducer lydstyrken.
MUTE (lydløs) Slå lyd fra eller til.
SOUND (lyd) Forbedring af lydeffekt med DSC: afbalanceret,
klar, kraftfuld, varm og lys.
DISPLAY (display) Juster lysstyrken for displayet.
Find FM-radiostationer
Gem FM-radiostationer automatisk
Gem FM-stationer manuelt
Gentag trin 2 og 3 for at indstille timer og minutter.
Gentag trin 2 og 3 for at indstille minuttal, vælg en kilde (CD, FM, eller USB eller iPod/
iPhone), og juster lydstyrken.
Specikationer
Maksimal udgangseffekt 70 W
Indstillingsområde 87,5 - 108 MHz
Indstilling af gitter 50 KHz
Direkte USB-version 2.0 fuld hastighed
USB 5 V strøm ≤ 500 mA
Diskdiameter 12 cm/8 cm
Understøttet disk CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Vekselstrøm 100-240 V~, 47-53 Hz
Strømforbrug ved drift 30 W
Strømforbrug ved Eco-standby < 0,5 W
Mål
- Hovedenhed (B x H x D)
– Højttalerkabinet (B x H x D)
180 x 177 x 239 mm
140 x 260 x 185 mm
Vægt
- Hovedenhed
- Højttalerkabinet
1,5 kg
2 x 2,1 kg
Kompatible USB-enheder:
USB-ash-hukommelse (USB2.0 eller USB1.1)
USB-ash-afspillere (USB2.0 eller USB1.1)
Hukommelseskort (kræver en ekstra kortlæser for at fungere sammen med denne
enhed)
Understøttede formater:
USB- eller hukommelseslformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)
MP3-bithastighed (datahastighed): 32 - 320 Kbps og variabel bithastighed
Mappen har op til 8 niveauer indlejret
Antal album/mapper: maksimalt 99
Antal spor/titler: maksimalt 999
Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde: 32 byte)
Understøttede MP3-diskformater
ISO9660, Joliet
Maksimalt antal titler: 128 (afhængigt af lnavnenes længde)
Maksimale antal album: 99
Understøttede samplingfrekvenser: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Understøttede bithastigheder: 32~256 (kbps), variable bithastigheder
Specications
Maximum Output Power 70 W
Tuning Range 87.5-108 MHz
Tuning grid 50 KHz
USB Direct Version 2.0 full speed
USB 5 V Power ≤500 mA
Disc Diameter 12 cm/8 cm
Support Disc CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
AC power 100-240 V~, 47-53 Hz
Operation Power Consumption 30 W
Eco Standby Power Consumption <0.5 W
Dimensions
- Main Unit (W x H x D)
- Speaker Box (W x H x D)
180 x 177 x 239 mm
140 x 260 x 185 mm
Weight
- Main Unit
- Speaker Box
1.5 kg
2 x 2.1 kg
Compatible USB devices:
USB ash memory (USB2.0 or USB1.1)
USB ash players (USB2.0 or USB1.1)
memory cards (requires an additional card reader to work with this unit)
Supported formats:
USB or memory le format: FAT12, FAT16, FAT32 (sector size: 512 bytes)
MP3 bit rate (data rate): 32-320 Kbps and variable bit rate
Directory nesting up to a maximum of 8 levels
Number of albums/ folders: maximum 99
Number of tracks/titles: maximum 999
File name in Unicode UTF8 (maximum length: 32 bytes)
Supported MP3 disc formats
ISO9660, Joliet
Maximum title number: 128 (depending on le name length)
Maximum album number: 99
Supported sampling frequencies: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
Supported Bit-rates: 32~256 (kbps), variable bit rates
DE
Lesen Sie vor der ersten Verwendung Ihres Produktes alle beiliegenden
Sicherheitsinformationen.
Wechseln in den Standby-Modus.
Wechseln in den ECO Power Standby-Modus.
Um das vollständige Benutzerhandbuch herunterzuladen, besuchen Sie
www.philips.com/support.
Steuern der Wiedergabe
/
Wählen Sie einen Ordner aus.
/
Wählen Sie eine Audiodatei aus.
Anhalten oder Fortsetzen der Wiedergabe
Stoppen der Wiedergabe
MENU (Menü) Aufrufen des iPod/iPhone-Menüs
OK (OK) Bestätigen einer Auswahl
REPEAT (Wiederholen) Wiederholtes Wiedergeben von einem oder allen
Titeln
SHUFFLE (zufällige Wiedergabe) Wiedergeben der Titel in zufälliger Reihenfolge
VOL +/- Erhöhen bzw. Verringern der Lautstärke
MUTE (Stummschaltung) Stummschalten oder Aktivieren der Tonwiedergabe
SOUND (Sound) Bereichern Sie Soundeffekte mit DSC: ausgeglichen,
hell, kräftig, warm und klar.
DISPLAY (Anzeigefeld) Anpassen der Anzeigehelligkeit
Einstellen eines UKW-Radiosenders
Automatisches Speichern von UKWRadiosendern
Manuelles Speichern von UKWRadiosendern
Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3, um die Stunden und die Minuten einzustellen.
Wiederholen Sie Schritt 2 bis 3, um die Minuten einzustellen, eine Quelle auszuwählen
(CD, UKW, USB oder iPhone/iPod) und die Lautstärke einzustellen.
Technische Daten
Maximale Ausgangsleistung 70 W
Empfangsbereich 87,5 bis 108 MHz
Abstimmungsbereich 50 kHz
USB Direct-Version Full-Speed USB 2.0
USB 5 V Strom ≤ 500 mA
Disc-Durchmesser 12 cm/8 cm
Unterstützte Disc-Typen CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Netzspannung 100 bis 240 V~, 47 bis 53 Hz
Betriebs-Stromverbrauch 30 W
Eco-Standby-Stromverbrauch < 0,5 W
Abmessungen
- Hauptgerät (B x H x T)
Lautsprecher (B x H x T)
180 x 177 x 239 mm
140 x 260 x 185 mm
Gewicht
- Hauptgerät
- Lautsprecher
1,5 kg
2 x 2,1 kg
Kompatible USB-Geräte:
USB-Flash-Speicher (USB 2.0 oder USB 1.1)
USB-Flash-Player (USB 2.0 oder USB 1.1)
Speicherkarten (zusätzliches Kartenlesegerät zum Einsatz mit diesem Gerät
erforderlich)
Unterstützte Formate:
USB- oder Speicher-Dateiformat: FAT12, FAT16, FAT32 (Abschnittsgröße: 512 Byte)
MP3-Bitrate (Übertragungsgeschwindigkeit): 32 – 320 Kbit/s und variable Bitrate
Die Verschachtelung von Verzeichnissen ist auf maximal 8 Ebenen beschränkt.
Anzahl der Alben/Ordner: maximal 99
Anzahl der Tracks/Titel: maximal 999
Dateiname in Unicode UTF8 (maximale Länge: 32 Byte)
Unterstützte MP3-Disc-Formate
ISO9660, Joliet
Maximale Titelanzahl: 128 (je nach Länge des Dateinamens)
Maximale Anzahl von Alben: 99
Unterstützte Sampling-Frequenzen: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Unterstützte Bitraten: 32 bis 256 KBit/s, variable Bitraten
EL
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε όλες τις συνοδευτικές οδηγίες
ασφαλείας.
Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.
Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ECO.
Για να κατεβάσετε το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.philips.com/support.
Έλεγχος της αναπαραγωγής
/
Επιλέξτε ένα φάκελο.
/
Επιλέξτε ένα αρχείο ήχου.
Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
Διακοπή αναπαραγωγής.
MENU (Μενού) Πρόσβαση στο μενού iPod/iPhone.
OK (OK) Επιβεβαίωση επιλογής.
REPEAT (Επανάληψη) Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ενός ή
όλων των κομματιών.
SHUFFLE (Τυχαία αναπαραγωγή) Αναπαραγωγή κομματιών σε τυχαία σειρά.
VOL +/- Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.
MUTE (Σίγαση) Σίγαση ή επαναφορά του ήχου.
SOUND (Ήχος) Εμπλουτισμός του εφέ ήχου με το DSC:
ισορροπημένο, καθαρό, ισχυρό, ζεστό και
φωτεινό.
DISPLAY (Οθόνη) Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης.
Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM
Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών FM
Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM
Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά.
Επαναλάβετε το βήμα 2-3 για να ορίσετε τα λεπτά, να επιλέξετε μια πηγή (CD, FM,
USB ή iPod/iPhone) και να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
Προδιαγραφές
Μέγιστη ισχύς εξόδου 70 W
Εύρος συντονισμού 87,5-108 MHz
Βήμα συντονισμού 50 KHz
USB Direct, έκδοσης 2.0 πλήρους ταχύτητας
USB 5 V Power ≤500 mA
Διάμετρος δίσκου 12 εκ./8 εκ.
Υποστηριζόμενος δίσκος CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Ρεύμα AC 100-240 V~, 47-53 Hz
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία 30 W
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη
λειτουργία αναμονής Eco Power <0,5 W
Διαστάσεις
– Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)
– Ηχείο (π x υ x β)
180 x 177 x 239 χιλ.
140 x 260 x 185 χιλ.
Βάρος
- Κύρια μονάδα
- Ηχείο
1,5 κιλά
2 x 2,1 κιλά
Συμβατές συσκευές USB:
Μνήμη ash USB (USB2.0 ή USB1.1)
Συσκευές αναπαραγωγής ash USB (USB2.0 ή USB1.1)
Κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης κάρτας για να
λειτουργεί με αυτή τη μονάδα)
Υποστηριζόμενες μορφές:
USB ή φορμά αρχείου μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα
Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99
Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 32 byte)
Υποστηριζόμενα φορμά δίσκου MP3
ISO9660, Joliet
Μέγιστος αριθμός τίτλων: 128 (ανάλογα με το μήκος ονόματος αρχείου)
Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 99
Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit: 32~256 (kbps), μεταβλητοί ρυθμοί bit
ES
Antes de utilizar el producto, lea toda la información de seguridad que se adjunta.
Cambio a modo de espera.
Cambio al modo de espera de bajo consumo.
Para descargar el manual de usuario completo, visite www.philips.com/support.
Control de reproducción
/
Seleccione una carpeta.
/
Seleccione un archivo de audio.
Detiene o reinicia la reproducción.
Detiene la reproducción.
MENU (Menú) Accede al menú del iPod/iPhone.
OK (Aceptar) Conrmar una selección.
REPEAT (Repetir) Reproduce una pista o todas las pistas
varias veces.
SHUFFLE (Aleatorio) Reproduce las pistas aleatoriamente.
VOL +/- Aumenta o reduce el volumen.
MUTE (Silenciar) Para silenciar o activar el sonido.
SOUND (Sonido) Enriquezca el efecto de sonido con DSC:
equilibrado, nítido, potente, caliente, y
brillante.
DISPLAY (Pantalla) Ajusta el brillo de la pantalla.
Sintonización de emisoras de radio FM
Almacenamiento automático de las emisoras de radio FM
Almacenamiento manual de las emisoras de radio FM
Repita los pasos 2 y 3 para con gurar la hora y los minutos.
Repita el paso 2 y 3 para ajustar los minutos, seleccionar una fuente (CD, FM, USB o
iPod/iPhone) y ajustar el volumen.
Especicaciones
Potencia de salida máxima 70 W
Rango de sintonización 87,5 - 108 MHz
Intervalo de sintonización 50 kHz
Versión de USB directo 2.0 de alta velocidad
USB con potencia de 5 V ≤500 mA
Diámetro del disco 12 cm /8 cm
Discos compatibles CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Alimentación de CA 100-240 V~, 47-53 Hz
Consumo de energía en funcionamiento 30 W
Consumo en modo de espera de bajo
consumo < 0,5 W
Dimensiones
- Unidad principal (ancho x alto x profundo)
– Caja de altavoz (ancho x alto x profundo)
180 x 177 x 239 mm
140 x 260 x 185 mm
Peso
- Unidad principal
- Caja de altavoz
1,5 kg
2 x 2,1 kg
Dispositivos USB compatibles:
Memoria ash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
Reproductores ash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
Tarjetas de memoria (requieren un lector de tarjetas adicional para funcionar en
esta unidad).
Formatos compatibles:
USB o formato de archivo de memoria: FAT12, FAT16, FAT32 (tamaño de sector:
512 bytes)
Velocidad de bits (velocidad de datos) de MP3: 32-320 Kbps y velocidad de bits
variable
Directorios anidados hasta un máximo de 8 niveles
Número de álbumes/carpetas: 99 como máximo
Número de pistas/títulos: 999 como máximo
Nombre de archivo en Unicode UTF8 (longitud máxima: 32 bytes)
Formatos de disco MP3 compatibles
ISO9660 y Joliet
Número máximo de títulos: 128 (en función de la longitud del nombre del archivo)
Número máximo de álbumes: 99
Frecuencias de muestreo compatibles: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Velocidades de bits compatibles: 32~256 (kbps), velocidades de bits variables
PL
Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy przeczytać wszystkie dołączone
informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Przełączanie w tryb gotowości.
Przełączanie w tryb gotowości ECO.
Pełną wersję instrukcji obsługi można pobrać ze strony internetowej www.philips.com/support.
Sterowanie odtwarzaniem
/
Wybór folderu.
/
Wybór pliku dźwiękowego.
Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
Zatrzymywanie odtwarzania.
MENU (menu) Dostęp do menu urządzenia iPod/iPhone.
OK (OK) Zatwierdzanie wyboru.
REPEAT (powtarzanie) Wielokrotne odtwarzanie jednego lub
wszystkich utworów.
SHUFFLE (losowo) Odtwarzanie losowe utworów.
VOL +/- Zwiększanie lub zmniejszanie głośności.
MUTE (wyciszenie) Wyciszanie lub włączanie dźwięku.
SOUND (dźwięk) Wzbogacanie efektu dźwiękowego za
pomocą cyfrowej korekcji dźwięku (DSC):
zrównoważony, wyraźny, mocny, ciepły i jasny.
DISPLAY (wyświetlanie) Regulacja jasności wyświetlacza.
Wyszukiwanie stacji radiowych FM
Automatyczne zapisywanie stacji radiowych FM
Ręczne zapisywanie stacji radiowych FM
Powtórz czynności 2–3, aby ustawić godzinę i minutę.
Powtórz czynność 2–3, aby ustawić minuty, wybierz źródło (CD, FM, USB lub iPod/
iPhone) i dostosuj głośność.
Dane techniczne
Maksymalna moc wyjściowa 70 W
Zakres strojenia 87,5–108 MHz
Siatka strojenia (50 kHz)
Wersja USB Direct 2.0 full speed
Moc USB 5 V ≤ 500 mA
Średnica płyty 12 cm / 8 cm
Obsługiwane płyty CD-DA, CD-R, CD-RW, płyty MP3
Zasilanie prądem przemiennym 100–240 V~, 47–53 Hz
Pobór mocy podczas pracy 30 W
Pobór mocy w trybie gotowości Eco
Power
< 0,5 W
Wymiary
- jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)
- głośnik (szer. x wys. x głęb.)
180 x 177 x 239 mm
140 x 260 x 185 mm
Waga
- jednostka centralna
- głośnik
1,5 kg
2 x 2,1 kg
Zgodne urządzenia USB:
Karta pamięci ash USB (USB 2.0 lub USB 1.1)
Odtwarzacze audio z pamięcią ash USB (USB 2.0 lub USB 1.1)
karty pamięci (wymagane jest podłączenie do urządzenia dodatkowego czytnika
kart).
Obsługiwane formaty:
USB lub system plików FAT12, FAT16, FAT32 (rozmiar sektora: 512 bajtów)
Szybkość kompresji MP3 (przepustowość): 32–320 kb/s i zmienna
Maksymalnie 8 poziomów katalogów
Maksymalna liczba albumów/folderów: 99
Maksymalna liczba ścieżek/tytułów: 999
Nazwa pliku w standardzie Unicode UTF8 (maksymalna długość: 32 bajty)
Obsługiwane formaty płyt MP3
ISO9660, Joliet
Maksymalna ilość tytułów: 128 (w zależności od długości nazwy pliku)
Maksymalna liczba albumów: 99
Dźwięk o częstotliwości próbkowania: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Dźwięk o szybkości kompresji: 32~256 (kb/s), zmienne szybkości kompresji (VBR)
PT
Antes de utilizar o seu produto, leia as informações de segurança que o acompanham.
Mudar para o modo de espera.
Mudar para o modo de poupança de energia.
Para transferir o manual do utilizador completo, visite www.philips.com/support.
Controlar a reprodução
/
Seleccione uma pasta.
/
Seleccione um cheiro de áudio.
Interromper ou retomar a reprodução.
Parar a reprodução.
MENU (menu) Aceder ao menu do iPod/iPhone.
OK (OK) Conrmar uma selecção.
REPEAT (repetir) Reproduz uma faixa ou todas as faixas
repetidamente.
SHUFFLE (aleatório) Reproduzir as faixas aleatoriamente.
VOL +/- Aumentar ou diminuir o volume.
MUTE (cortar som) Cortar ou restaurar o som.
SOUND (som) Enriqueça o efeito sonoro com DSC: equilibrado,
cristalino, poderoso, acolhedor e brilhante.
DISPLAY (visor) Ajustar o brilho do visor.
Sintonizar estações de rádio FM
Memorizar estações de rádio FM automaticamente
Memorizar estações de rádio FM manualmente
Repita os passos 2 e 3 para de nir as horas e os minutos.
Repita o passo 2 e 3 para acertar os minutos, seleccione uma fonte (CD, FM, USB ou
iPod/iPhone) e ajuste o volume.
Especicações
Potência máxima de saída 70 W
Gama de sintonização 87,5-108 MHz
Grelha de sintonização 50 KHz
Versão do USB Directo 2.0 de velocidade total
USB de 5 V ≤500 mA
Diâmetro do disco 12 cm / 8 cm
Discos suportados CD-DA, CD-R, CD-RW, CD de MP3
Potência de CA 100-240 V~, 47-53 Hz
Consumo de energia em
funcionamento 30 W
Consumo de energia em espera eco <0,5 W
Dimensões
- Unidade principal (L x A x P)
– Caixa dos altifalantes (L x A x P)
180 x 177 x 239 mm
140 x 260 x 185 mm
Peso
- Unidade principal
- Caixa dos altifalantes
1,5 kg
2 x 2,1 kg
Dispositivos USB compatíveis:
Memória ash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
Leitores ash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
Cartões de memória (necessita de um leitor de cartões adicional para funcionar
com esta unidade).
Formatos suportados:
Formato de USB ou do cheiro de memória FAT12, FAT16, FAT32 (tamanho do
sector: 512 bytes)
Taxa de bits MP3 (velocidade dos dados): 32-320 kbps e taxa de bits variável.
O directório aceita um máximo de 8 níveis
Número máximo de álbuns/pastas: 99
Número máximo de faixas/títulos: 999
Nome do cheiro em Unicode UTF8 (comprimento máximo: 32 bytes)
Formato de discos MP3 suportados
ISO9660, Joliet
Número máximo de títulos: 128 (dependendo do tamanho do nome do cheiro)
Número máximo de álbuns: 99
Frequências de amostragem suportadas: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Taxas de bits suportadas: 32~256 kbps, taxas de bits variáveis
RU
Перед использованием устройства необходимо ознакомиться со всеми
прилагаемыми инструкциями по безопасности.
Переключение в режим ожидания.
Переключение в режим ожидания ECO.
Полную версию руководства пользователя можно загрузить на веб-сайте
www.philips.com/support.
Управление воспроизведением
/
Выберите папку.
/
Выберите аудиофайл.
Приостановка или возобновление воспроизведения.
Остановка воспроизведения.
MENU (Меню) Доступ к меню iPod/iPhone.
OK (ОК) Подтверждение выбора.
REPEAT (повтор) Повторное воспроизведение отдельной дорожки
или всех дорожек.
SHUFFLE (в случайном
порядке)
Воспроизведение дорожек в случайном порядке.
VOL +/- Увеличение и уменьшение громкости.
MUTE (без звука) Отключение или включение звука.
SOUND (звук) Оптимизация звучания с помощью функции
цифрового управления звуком (DSC):
сбалансированный, четкий, мощный, теплый и яркий
звук.
DISPLAY (дисплей) Настройка яркости дисплея.
Настройка FM-радиостанций
Автоматическое сохранение FM-радиостанций
Сохранение FM-радиостанций вручную
Для настройки значения часа и минут повторите действия, описанные в шагах 2 и 3.
Повторите шаг 2 и 3, чтобы установить значение минут, выберите источник (CD,
FMUSB или iPod/iPhone) и настройте уровень громкости.
Характеристики
Максимальная выходная мощность 70 Вт
Частотный диапазон 87,5–108 МГц
Шкала настройки 50 кГц
Версия USB Direct Полноскоростной, 2.0
Питание USB 5 В ≤500 мА
Диаметр диска 12 см/8 см
Поддержка дисков CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Сеть переменного тока 100—240 В~, 47—53 Гц
Энергопотребление во время работы
30 Вт
Энергопотребление в режиме
ожидания Eco Power < 0,5 Вт
Размеры
- Основное устройство (Ш x В x Г)
- АС (Ш x В x Г)
180 x 177 x 239 мм
140 x 260 x 185 мм
Вес
- Основное устройство
- АС
1,5 кг
2 x 2,1 кг
Совместимые устройства USB:
Флеш-накопитель USB (USB 2.0 или USB 1.1);
Плеер с флеш-памятью USB (USB 2.0 или USB 1.1).
Карты памяти (для работы с данным устройством требуется дополнительное
устройство считывания карт памяти)
Поддерживаемые форматы:
Формат USB или файла памяти: FAT12, FAT16, FAT32 (объем сектора: 512 байт)
Битрейт для MP3 (скорость передачи данных): 32—320 кбит/с и переменный
битрейт
Каталоги с вложениями до 8 уровней
Количество альбомов/папок: 99 макс.
Количество дорожек/записей: 999 макс.
Имя файла в Unicode UTF8 (максимальная длина: 32 байта)
Поддерживаемые форматы MP3исков
ISO9660, Joliet
Максимальное количество записей: 128 (в зависимости от длины имени файла)
Максимальное количество альбомов: 99
Поддерживаемые частоты выборки: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
Поддерживаемые скорости передачи: 32~256 (кбит/с), переменная скорость передачи
SK
Pred používaním výrobku si prečítajte všetky pribalené bezpečnostné informácie.
Prepnutie do pohotovostného režimu.
Prepnutie do pohotovostného režimu ECO.
Na stránke www.philips.com/support si môžete prevziať úplný návod na používanie.
Ovládanie prehrávania
/
Vyberte priečinok.
/
Vyberte zvukový súbor.
Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.
Zastavenie prehrávania.
MENU (ponuka) Prístup do ponuky zariadenia iPod/iPhone.
OK (OK) Potvrdenie výberu.
REPEAT (opakovať) Opakované prehrávanie skladby alebo všetkých
skladieb.
SHUFFLE (náhodné poradie) Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.
VOL +/- Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
MUTE (stlmenie zvuku) Stlmenie alebo obnovenie zvuku.
SOUND (zvuk) Obohatenie zvuku efektom DSC: vyvážený, čistý,
silný, príjemný a jasný.
DISPLAY (displej) Nastavenie jasu displeja.
Naladenie rozhlasových staníc pásma FM
Automatické uloženie rozhlasových staníc v pásme FM
Ručné uloženie rozhlasových staníc v pásme FM
Zopakovaním krokov 2 až 3 nastavte hodiny a minúty.
Zopakujte krok 2 až 3 a nastavte minútu, vyberte zdroj (CD, FM, USB alebo iPod/iPhone)
a upravte hlasitosť.
Technické údaje
Maximálny výstupný výkon 70 W
Rozsah ladenia 87,5 – 108 MHz
Ladiaca mriežka 50 KHz
Verzia rozhrania USB Direct 2.0 (full speed)
Napájanie USB 5 V ≤ 500 mA
Priemer disku 12 cm/8 cm
Podporované disky CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Sieťové napájanie 100 – 240 V~, 47 – 53 Hz
Prevádzková spotreba energie 30 W
Spotreba energie v pohotovostnom
režime Eko
< 0,5 W
Rozmery
– Hlavná jednotka (Š x V x H)
– Skrinka reproduktora (Š x V x H)
180 x 177 x 239 mm
140 x 260 x 185 mm
Hmotnosť
- Hlavná jednotka
- Skrinka reproduktora
1,5 kg
2 x 2,1 kg
Kompatibilné zariadenia USB:
Pamäťové zariadenia USB typu ash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
Prehrávače USB typu ash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
Pamäťové karty (potrebná prídavná čítačka kariet)
Podporované formáty:
Formát súborov zariadenia USB alebo pamäte: FAT12, FAT16, FAT32 (veľkosť
sektorov: 512 bajtov)
Prenosová rýchlosť MP3 (rýchlosť údajov): 32 až 320 kbit/s a variabilná prenosová
rýchlosť
Vnorenie priečinka maximálne do 8 úrovní
Počet albumov/priečinkov: maximálne 99
Počet skladieb/titulov: maximálne 999
Názov súboru vo formáte Unicode UTF8 (maximálna dĺžka: 32 bajtov)
Podporované formáty MP3 diskov
ISO9660, Joliet
Maximálny počet titulov: 128 (v závislosti od dĺžky názvu súboru)
Maximálny počet albumov: 99
Podporované vzorkovacie frekvencie: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Podporované prenosové rýchlosti: 32 až 256 (kb/s), prenosové rýchlosti s
variabilným tokom
SV
Innan du använder produkten bör du läsa all medföljande säkerhetsinformation.
Växla till standbyläge.
Växla till ECO-standbyläge.
Den fullständiga användarhandboken  nns på www.philips.com/support.
Kontrollera uppspelning
/
Välj en mapp.
/
Välj en ljudl.
Pausa eller återuppta uppspelning.
Stoppa uppspelning.
MENU (meny) Öppna iPod-/iPhone-menyn.
OK (OK) Bekräfta ett val.
REPEAT (repetera) Spela upp ett spår eller alla spår era gånger.
SHUFFLE (blanda) Spela upp spår slumpmässigt.
VOL +/- Höj eller sänk volymen.
MUTE (ljud av) Stäng av eller återställ ljud.
SOUND (ljud) Berika ljudeffekt med DSC: balanserat, tydligt,
kraftfullt, mjukt och klart.
DISPLAY (skärm) Justera ljusstyrkan för teckenfönstret.
Ställa in FM-radiokanaler
Lagra FM-radiokanaler automatiskt
Lagra FM-radiokanaler manuellt
Upprepa steg 2 till 3 för att ställa in timme och minut.
Upprepa steg 2 till 3 för att ställa in minut, välja en källa (CD, FM, USB eller iPod/iPhone)
och justera volym.
Specikationer
Maximal uteffekt 70 W
Mottagningsområde 87,5–108 MHz
Inställningsområde 50 kHz
USB Direct-version 2.0, hög hastighet
USB 5 V ström ≤500 mA
Skivdiameter 12 cm/8 cm
Skivor som kan användas CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Nätström 100–240 V~, 47–53 Hz
Effektförbrukning vid användning 30 W
Effektförbrukning i Eco Power-standbyläge <0,5 W
Storlek
- Huvudenhet (B x H x D)
– Högtalarlåda (B x H x D)
180 x 177 x 239 mm
140 x 260 x 185 mm
Vikt
- Huvudenhet
- Högtalarlåda
1,5 kg
2 x 2,1 kg
Kompatibla USB-enheter:
USB-ashminne (USB2.0 eller USB1.1)
USB-ashspelare (USB2.0 eller USB1.1)
minneskort (kräver ytterligare en kortläsare för att fungera med enheten)
Format som kan användas:
USB- eller minneslformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 byte)
MP3-bithastighet (dataöverföringshastighet): 32–320 kbit/s och variabel bithastighet
Kapslade kataloger upp till max. 8 nivåer
Antal album/mappar: max. 99
Antal spår/titlar: max. 999
Filnamn i Unicode UTF8 (maximal längd: 32 byte)
MP3-skivformat som kan användas
ISO9660, Joliet
Högsta antal möjliga titlar: 128 (beroende på lnamnslängden)
Högsta antal möjliga album: 99
Samplingsfrekvenser som kan hanteras: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Bithastigheter som kan hanteras: 32–256 (kbit/s), variabla bithastigheter
TR
Ürününüzü kullanmadan önce, birlikte verilen tüm güvenlik bilgilerini okuyun.
Bekleme moduna geçme
Güç Tasarruu Bekleme moduna geçme
Kullanım kılavuzunun tamamını indirmek için www.philips.com/support adresini
ziyaret edin.
Çalma kontrolü
/
Bir klasör seçer.
/
Bir ses dosyası seçin.
Çalmayı duraklatır veya devam ettirir.
Oynatmayı durdurur.
MENU (menü) iPod/iPhone menüsüne erişir.
OK (Tamam) Seçimi onaylayın.
REPEAT (tekrarla) Bir parçayı veya tüm parçaları tekrarlayarak çalar.
SHUFFLE (karışık) Parçaları rastgele sırada çalar.
VOL +/- Ses düzeyini artırır - azaltır.
MUTE (sessiz) Sesi kapatır veya eski durumuna getirir.
SOUND (ses) DSC: dengeli, net, güçlü, sıcak ve parlak ile ses efektini
zenginleştirin.
DISPLAY (ekran) Ekran parlaklığını ayarlar.
FM radyo istasyonlarını ayarlama
FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme
FM radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme
Saati ve dakikayı ayarlamak için 2-3. adımları tekrarlayın.
Dakikayı ayarlamak için 2-3. adımı tekrarlayın, bir kaynak seçin (CD, FM, USB veya iPod/
iPhone) ve ses seviyesini ayarlayın.
Özellikler
Maksimum Çıkış Gücü 70 W
Ayarlama Aralığı 87,5-108 MHz
Şebeke ayarı 50 KHz
USB Direct Sürümü 2.0 tam hız
USB 5 V Güç ≤500 mA
Disk Çapı 12 cm/8 cm
Desteklenen Diskler CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
AC gücü 100-240 V~, 47-53 Hz
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi 30 W
Güç Tasarruu Bekleme Modunda
Güç Tüketimi <0,5 W
Boyutlar
- Ana Ünite (G x Y x D)
- Hoparlör Kasası (G x Y x D)
180 x 177 x 239 mm
140 x 260 x 185 mm
Ağırlık
- Ana Ünite
- Hoparlör Kasası
1,5 kg
2 x 2,1 kg
Uyumlu USB cihazları:
USB ash bellek (USB2.0 veya USB1.1)
USB ash oynatıcılar (USB2.0 veya USB1.1)
hafıza kartları (bu üniteyle çalışması için ayrıca kart okuyucu gerektirir)
Desteklenen formatlar:
USB veya bellek dosyası formatı: FAT12, FAT16, FAT32 (sektör boyutu: 512 bayt)
MP3 bit hızı (veri hızı): 32-320 Kbps ve değişken bit hızı
En fazla 8 seviyeye kadar iç içe klasör
Albüm/klasör sayısı: en fazla 99
Parça/başlık sayısı: en fazla 999
Dosya adı Unicode UTF8 olmalıdır (maksimum uzunluk: 32 bayt)
Desteklenen MP3 disk formatları
ISO9660, Joliet
Maksimum başlık sayısı: 128 (dosya adının uzunluğuna bağlı olarak)
Maksimum albüm sayısı: 99
Desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Desteklenen bit hızları: 32~256 (kbps), değişken bit hızları
FI
Lue kaikki turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä .
Siirtyminen valmiustilaan.
ECO-valmiustilaan siirtyminen.
Voit ladata käyttöoppaan osoitteessa www.philips.com/support.
Toiston hallinta
/
Valitse kansio.
/
Valitse äänitiedosto.
Keskeytä tai jatka toistoa.
Lopeta toisto.
MENU (valikko) iPod-/iPhone-valikon käyttäminen.
OK (OK) Valinnan vahvistaminen.
[REPEAT] (uusinta) Yhden raidan tai kaikkien raitojen toistuva toisto.
SHUFFLE (satunnaistoisto) Raitojen satunnaistoisto.
VOL +/- Äänenvoimakkuuden lisääminen tai
vähentäminen
MUTE (mykistys) Äänen mykistäminen tai palauttaminen.
SOUND (ääni) Elävöitä musiikkia DSC-äänitehosteella:
tasapainoinen, selkeä, tehokas, lämmin ja kirkas.
DISPLAY (näyttö) Näytön kirkkauden säätäminen.
FM-radioasemien virittäminen
FM-radioasemien tallentaminen automaattisesti
FM-radioasemien tallentaminen manuaalisesti
Määritä tunnit ja minuutit toistamalla vaiheet 2 ja 3.
Aseta minuutit, valitse lähde (CD, FM, USB tai iPod/iPhone) ja säädä äänenvoimakkuutta
toistamalla vaihetta 2 ja 3.
Teknisiä tietoja
Enimmäislähtöteho 70 W
Viritysalue 87,5-108 MHz
Virityskaavio 50 kHz
USB Direct versio 2.0, nopea
USB 5 V Power ≤500 mA
Levyn halkaisija 12 cm / 8 cm
Tuetut levyt CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Virta 100-240 V~, 47-53 Hz
Virrankulutus käytössä 30 W
Virrankulutus Eco Power
-valmiustilassa <0,5 W
Mitat
- Päälaite (L x K x S)
– Kaiutinkotelo (L x K x S)
180 x 177 x 239 mm
140 x 260 x 185 mm
Paino
- Päälaite
- Kaiutinkotelo
1,5 kg
2 x 2,1 kg
Yhteensopivat USB-laitteet:
USB-muistitikku (USB 2.0 tai USB 1.1)
USB ash -soittimet (USB 2.0 tai USB 1.1)
muistikortit (tarvitaan tämän laitteen kanssa yhteensopiva kortinlukija)
Tuetut muodot:
USB- tai muistitiedostomuoto FAT12, FAT16, FAT32 (sektorin koko: 512 tavua)
MP3-bittinopeus (tiedonsiirtonopeus): 32–320 kbps ja vaihtuva bittinopeus
Enintään 8 sisäkkäistä hakemistoa
Albumien tai kansioiden määrä: enintään 99
Raitojen tai kappaleiden määrä: enintään 999
Tiedostonimi Unicode UTF-8 -muodossa (enimmäispituus: 32 tavua)
Tuetut MP3-levyformaatit
ISO9660, Joliet
Nimikkeiden enimmäismäärä: 128 (määräytyy tiedostonimen pituuden mukaan)
Albumien enimmäismäärä: 99
Tuetut näytteenottotaajuudet: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Tuetut bittinopeudet: 32~256 (kbps), vaihtuvat bittinopeudet
FR
Avant d’utiliser votre produit, lisez toutes les informations sur la sécurité fournies.
Activation du mode veille.
Pour activer le mode veille d’économie d’énergie.
Pour télécharger le manuel d’utilisation complet, rendez-vous sur www.philips.com/support.
Contrôle de la lecture
/
Permet de sélectionner un dossier.
/
Permet de sélectionner un chier audio.
Permet de suspendre ou de reprendre la lecture.
Permet d'arrêter la lecture.
MENU (menu) Permet d'accéder au menu iPod/iPhone.
OK (OK) Permet de conrmer une sélection.
REPEAT (répéter) Permet de lire une piste ou toutes les pistes en
boucle.
SHUFFLE (aléatoire) Permet de lire les pistes de façon aléatoire.
VOL +/- Permet d'augmenter ou de réduire le volume.
MUTE (silence) Permet de couper ou de rétablir le son.
SOUND (son) Permet d'enrichir l'effet sonore avec la fonction
DSC : équilibré, clair, puissant, chaud et lumineux.
DISPLAY (afcheur) Permet de régler la luminosité de l'écran.
Réglage des stations de radio FM
Mémorisation automatique des stations de radio FM
Programmation manuelle des stations de radio FM
Répétez les étapes 2 et 3 pour régler l’heure et les minutes.
Répétez l’étape 2 et 3 pour régler les minutes, sélectionnez une source (CD, FM, USB ou
iPod/iPhone) et réglez le volume.
Caractéristiques techniques
Puissance de sortie maximale 70 W
Gamme de fréquences 87,5-108 MHz
Grille de syntonisation 50 kHz
Version USB Direct 2.0 ultrarapide
Alimentation USB 5 V ≤ 500 mA
Diamètre du disque 12 cm / 8 cm
Disques pris en charge CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Alimentation par secteur 100-240 V~, 47-53 Hz
Consommation électrique en mode
de fonctionnement 30 W
Consommation électrique en mode
veille d'économie d'énergie < 0,5 W
Dimensions
- Unité principale (l x H x P)
- Enceinte (l x H x P)
180 x 177 x 239 mm
140 x 260 x 185 mm
Poids
- Unité principale
- Enceinte
1,5 kg
2 x 2,1 kg
Périphériques USB compatibles :
Mémoires ash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
Lecteurs ash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
Cartes mémoire (lecteur de carte supplémentaire requis pour votre appareil)
Formats pris en charge :
USB ou format de chier mémoire : FAT12, FAT16, FAT32 (taille du secteur :
512 octets)
Débit binaire MP3 (taux de données) : 32 - 320 Kbit/s et débit binaire variable
Imbrication de répertoires jusqu’à 8 niveaux
Nombre d’albums/dossiers : 99 maximum
Nombre de pistes/titres : 999 maximum
Nom de chier dans Unicode UTF8 (longueur maximale : 32 octets)
Formats de disque MP3 pris en charge
ISO9660, Joliet
Nombre de titres maximum : 128 (selon la longueur des noms de chier)
Nombre d’albums maximum : 99
Fréquences d’échantillonnage prises en charge : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Débits binaires pris en charge : 32 - 256 (Kbit/s), débits variables
HU
A termék használata előtt olvassa el az ahhoz tartozó összes biztonsági tudnivalót.
Készenléti üzemmódba kapcsolás.
ECO készenléti üzemmódba váltás.
A teljes felhasználói kézikönyv letöltéséhez látogasson el a www.philips.com/support
címre.
Lejátszásvezérlés
/
Mappa kiválasztása.
/
Válasszon ki egy hangfájlt.
A lejátszás szüneteltetése és folytatása.
Lejátszás leállítása.
MENU (menü) Hozzáférés az iPod/iPhone menühöz.
OK (OK) Kiválasztás jóváhagyása.
REPEAT (ismétlés) Egyetlen/összes műsorszám ismétlése.
SHUFFLE (véletlenszerű
lejátszás)
Műsorszámok véletlenszerű lejátszása.
VOL +/- A hangerő növelése vagy csökkentése.
MUTE (némítás) Hang elnémítása vagy visszaállítása.
SOUND (hangzás) Változatos hanghatások a DSC funkcióval:
kiegyenlített, tiszta, erőteljes, meleg és éles.
DISPLAY (kijelző) A kijelző fényerejének beállítása.
FM-rádióállomások behangolása
FM rádióállomások automatikus tárolása
FM rádióállomások kézi tárolása
Az óra és a perc beállításához ismételje meg a 2-3. lépést.
A perc beállításához ismételje meg a 2-3. lépést, válasszon forrást (CD, FM, USB vagy
iPod/iPhone), és állítsa be a hangerőt.
Termékjellemzők
Maximális kimeneti teljesítmény 70 W
Hangolási tartomány 87,5-108 MHz
Lépésköz 50 KHz
USB Direct verzió 2.0 Full Speed
USB 5 V-os táp ≤500 mA
Lemezátmérő 12 cm / 8 cm
Támogatott lemezek CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Tápfeszültség 100-240 V~, 47-53 Hz
Teljesítményfelvétel 30 W
Eco és készenléti üzemmód
teljesítményfelvétele <0,5 W
Méretek
- Főegység (Sz x Ma x Mé)
– Hangsugárzódoboz (sz x ma x mé)
180 x 177 x 239 mm
140 x 260 x 185 mm
Tömeg
- Főegység
- Hangsugárzódoboz
1,5 kg
2 x 2,1 kg
Kompatibilis USB-eszközök:
USB ash-memória (USB 2.0 vagy USB 1.1)
USB ash-lejátszók (USB 2.0 vagy USB 1.1)
Memóriakártyák (a készülékkel való használathoz egy további kártyaolvasó
szükséges)
Támogatott formátumok:
FAT12, FAT16 és FAT32 USB vagy memóriafájl-formátum (szektorméret: 512 byte)
MP3 átviteli sebesség (adatsebesség): 32 - 320 kb/s és változó átviteli sebesség
Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8
Albumok / mappák száma: legfeljebb 99
Zeneszámok / felvételek száma: legfeljebb 999
Unicode UTF8-kódolású fájlnév (maximális hosszúság: 32 byte)
Támogatott MP3-lemezformátumok
ISO9660, Joliet
Címhosszúság legfeljebb 128 karakter (a fájlnév hosszúságától függően)
Maximális albumszám: 99
Támogatott mintavételi frekvenciák: 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
Támogatott bitsebességek: 32~256 (kbps), változtatható bitsebességek
IT
Prima di usare il prodotto, leggere tutte le relative informazioni sulla sicurezza.
Passaggio alla modalità standby.
Passaggio alla modalità ECO Standby.
Per scaricare il manuale dell’utente completo, visitare il sito Web www.philips.com/support.
Controllo della riproduzione
/
Selezionare una cartella.
/
Selezionare un le audio.
Consente di mettere in pausa o riavviare la
riproduzione.
Interruzione della riproduzione.
MENU (menu) Consente di accedere al menu dell'iPod/iPhone.
OK (OK) Consente di confermare una selezione.
REPEAT (ripeti) Riproduzione ripetuta di un brano/tutti i brani.
SHUFFLE (casuale) Consente di riprodurre i brani in modo casuale.
VOL +/- Consente di aumentare o ridurre il volume.
MUTE (audio non attivo) Consente di disattivare o di ripristinare l'audio.
SOUND (suono) Consente di arricchire l'effetto audio con l'opzione
DSC: balanced, clear, powerful, warm, and bright.
DISPLAY (display) Consente di regolare la luminosità del display.
Sintonizzazione delle stazioni radio FM
Memorizzazione automatica delle stazioni radio FM
Memorizzazione manuale delle stazioni radio FM
Ripetere i passaggi da 2 a 3 per impostare l’ora e i minuti.
Ripetere il passaggio 2 a 3 per impostare i minuti, selezionare una sorgente (CD, FM, o
USB o iPod/iPhone)e regolare il volume.
Speciche
Potenza in uscita massima 70 W
Gamma di sintonizzazione 87,5-108 MHz
Griglia di sintonizzazione 50 kHz
Versione USB diretta 2.0 a velocità piena
USB con alimentazione da 5 V ≤ 500 mA
Diametro disco 12 cm/8 cm
Supporto disco CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Alimentazione CA 100-240 V~, 47-53 Hz
Consumo energetico durante il
funzionamento
30 W
Consumo energetico in modalità
Standby Eco Power < 0,5 W
Dimensioni (lxpxa)
- Unità principale (L x A x P)
– Cassa altoparlanti (L x A x P)
180 x 177 x 239 mm
140 x 260 x 185 mm
Peso
- Unità principale
- Cassa altoparlanti
1,5 kg
2 x 2,1 kg
Dispositivi USB compatibili:
Memoria ash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
Lettori USB ash (USB 2.0 o USB 1.1).
Schede di memoria (per il funzionamento con questa unità è necessario un lettore
di schede supplementare)
Formati supportati:
Formato le memoria o USB: FAT12, FAT16, FAT32 (dimensioni settore: 512 byte)
Velocità di trasferimento dati MP3: 32-320 Kbps e velocità di trasferimento variabile
Directory nidicata no a un massimo di 8 livelli
Numero di album/cartelle: massimo 99
Numero di brani/titoli: massimo 999
Nome le in Unicode UTF8 (lunghezza massima: 32 byte)
Formati disco MP3 supportati
ISO9660, Joliet
Numero massimo di titoli: 128 (in base alla lunghezza del nome le)
Numero massimo di album: 99
Frequenze di campionamento supportate: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Velocità di trasmissione supportate: 32~256 (kbps), velocità di trasmissione variabili
NL
Lees alle veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.
Overschakelen naar de stand-bymodus.
De energiebesparende stand-bymodus inschakelen.
De volledige gebruikershandleiding kunt u downloaden op www.philips.com/support.
Bediening
/
Selecteer een map.
/
Selecteer een audiobestand.
Afspelen onderbreken of hervatten.
Hiermee stopt u het afspelen.
MENU (menu) Hiermee opent u het iPod/iPhone-menu.
OK (OK) Hiermee bevestigt u een selectie.
REPEAT (herhalen) Hiermee speelt u een track of alle tracks herhaaldelijk af.
SHUFFLE (afspelen
in willekeurige
volgorde)
Hiermee speelt u tracks in willekeurige volgorde af.
VOL +/- Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume.
MUTE (dempen) Hiermee schakelt u het geluid uit of weer in.
SOUND (geluid) Verrijk het geluidseffect met DSC: gebalanceerd, duidelijk,
krachtig, warm en helder.
DISPLAY (scherm) De helderheid van het display aanpassen.
Op FM-radiozenders afstemmen
FM-radiozenders automatisch opslaan
FM-radiozenders handmatig opslaan
Herhaal stap 2 en 3 om het uur en de minuten in te stellen.
Herhaal stap 2 en 3 om de minuten in te stellen, kies een bron (CD, FMUSB, of iPod/
iPhone) en stel het volume in.
Specicaties
Maximaal uitvoervermogen 70 W
Frequentiebereik 87,5 - 108 MHz
Frequentierooster 50 KHz
USB Direct-versie 2.0 Full Speed
USB 5 V vermogen ≤ 500 mA
Discdoorsnede 12 cm/8 cm
Onderst. discs CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Netspanning 100 - 240 V~, 47 - 53 Hz
Stroomverbruik in werking 30 W
Stroomverbruik in energiebesparende stand-
bystand
< 0,5 W
Afmetingen
- Apparaat (b x h x d)
- Luidsprekerbox (b x h x d)
180 x 177 x 239 mm
140 x 260 x 185 mm
Gewicht
- Apparaat
- Luidsprekerbox
1,5 kg
2 x 2,1 kg
Compatibele USB-apparaten:
USB-ashgeheugen (USB 2.0 of USB 1.1)
USB-ashspelers (USB 2.0 of USB 1.1)
geheugenkaarten (er is wel een aanvullende kaartlezer vereist voor gebruik in
combinatie met dit apparaat).
Ondersteunde bestandsindelingen:
USB of bestandsindeling van geheugen: FAT12, FAT16, FAT32 (sectorformaat: 512
bytes).
MP3-bitsnelheid (gegevenssnelheid): 32 - 320 kbps en variabele bitsnelheid
Mappen met maximaal 8 niveaus
Aantal albums/mappen: maximaal 99
Aantal tracks/titels: maximaal 999
Bestandsnaam in Unicode UTF8 (maximumlengte: 32 bytes)
Ondersteunde MP3-discformaten
ISO9660, Joliet
Maximum aantal titels: 128 (afhankelijk van de lengte van de bestandsnaam)
Maximum aantal albums: 99
Ondersteunde samplefrequenties: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Ondersteunde bit-rates: 32 tot 256 (kbps), variabele bit-rates
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Philips DCM2170/12 Stručná príručka spustenia

Kategória
MP3 / MP4 prehrávač - príslušenstvo
Typ
Stručná príručka spustenia

V iných jazykoch