AEG DBS2800 Používateľská príručka

Kategória
Žehličky
Typ
Používateľská príručka
2
D Anleitung .........................3–20
Vor der ersten Inbetriebnahme
des Geräts lesen Sie bitte die
Sicherheitshinweise auf Seite 4.
GB Instruction book ............3–20
Before using the appliance for the
first time, please read the safety
advice on page 4.
F Mode d’emploi ...............3–20
Avant d'utiliser cet appareil pour
la première fois, veuillez lire les
consignes de sécurité en page5.
NL Gebruiksaanwijzing ......3–20
Lees het veiligheidsadvies op
pagina 5 voordat u het apparaat
voor het eerst gebruikt.
I Libretto di istruzioni....57-74
Prima di utilizzare l'apparecchio
per la prima volta, leggere atten-
tamente le norme di sicurezza
riportate a pagina 59
S Bruksanvisning .............21-38
Läs säkerhetsanvisningen på sidan
22 innan du använder apparaten
första gången.
DK Brugervejledning ........21-38
Før apparatet bruges for første
gang, bør sikkerhedsrådene på
side 22 læses.
FI Käyttöohjeet .................21-38
Lue sivun 23 turvallisuusohjeet
huolellisesti ennen kuin käytät
laitetta ensimmäistä kertaa.
N Bruksanvisning .............21-38
Les rådene vedrørende sikkerhet
på side 23 før du bruker apparatet
for første gang.
CZ Návod k použití ............39-56
Před prvním použitím přístroje si
pročtěte bezpečnostní pokyny na
straně 40.
SK Návod na používanie .39-56
Pred prvým použitím prístroja si
dôkladne prečítajte bezpečnostné
informácie na strane 40.
RU Инструкция ..................39-56
Перед первым применением
устройства прочтите раздел о
мерах предосторожности на
стр. 41.
UA Інструкція з експлуатаці .....39-56
Перед першим використанням
приладу уважно прочитайте
поради щодо техніки безпеки на
сторінці 41.
PL Instrukcja obsługi ........57-74
Przed pierwszym użyciem urzą-
dzenia przeczytaj uważnie zalece-
nia bezpieczeństwa na stronie 58.
H Használati útmutató ..57-74
A készülék első használata előtt
olvassa el figyelmesen a biztonsá-
gi előírásokat. Lásd: 58. oldal.
HR Knjižica s uputama .....57-74
Prije prvog korištenja uređaja
pročitajte sigurnosne savjete na
str. 59.
RO Manual de instrucţiuni.....75-91
Înainte de a utiliza aparatul pentru
prima dată, citiţi sfaturile de sigu-
ranţă de la pagina 76.
BG Книжка с инструкции ....75-91
Преди да използвате уреда
за първи път, моля, прочетете
съветите за безопасност на
стр. 76.
SL Navodila ..........................75-91
Pred prvo uporabo naprave
preberite varnostne nasvete na
strani 77.
AEG IFU-DBS 2800 D.indd 2AEG IFU-DBS 2800 D.indd 2 28.11.13 23:3228.11.13 23:32
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
CZ SK
RU
UA
39
GB
D
F
NL
S
DK
FI
N
CZ
SK
RU
UA
PL
H
HR
I
RO
BG
SL
A. Tlačítko napařování
B. Měkké držadlo
C. Volič teploty
D. Značka teploty
E. Kontrolka teploty
F. Trubice s horkou vodou
G. Kontrolka napájení
H. Síťový vypínač
I. Kontrolka páry
J. Napájecí kabel
K. Odkládací plocha pro
žehličku
L. Parní stanice
M. Jednotka proti tvorbě
vodního kamene
N. Zásobník na vodu
O. Ukazatel maximální
hladiny vody
P. Nerezová žehlicí deska
Součásti
A. Tlačidlo naparovania
B. Mäkká rukoväť
C. Ovládač teploty
D. Stupnica teploty
E. Symbol nastavenia teploty
F. Rúrka na horúcu vodu
G. Ukazovateľ napájania
H. Hlavný spínač
I. Ukazovateľ naparovania
J. Napájací kábel
K. Stojan na žehličku
L. Základňa
M. Náplň proti tvorbe
vodného kameňa
N. Nádoba na vodu
O. Ukazovateľ maximálnej
hladiny vody
P. Žehliaca plocha z
nehrdzavejúcej ocele
Komponenty
А. Кнопка подачи пара
В. Мягкая рукоятка
С. Регулятор температуры
D. Установочная метка
температуры”
Е. Световой индикатор
температуры
F. Шланг горячей воды
G. Индикатор включения
H. Выключатель
I. Индикатор пара
J. Шнур питания
K. Подставка для утюга
L. Корпус парогенератора
M. Картридж с составом
против накипи
N. Бачок для воды
O. Индикатор уровня воды
P. Подошва из
нержавеющей стали
Компоненты
A. Кнопка пари
B. М’яка ручка
C. Диск регулювання
температури
D. Температурна установочна
позначка
E. Індикатор температури
F. Трубка подачі гарячої води
G. Індикатор живлення
H. Вмикач живлення
I. Індикатор пари
J. Кабель живлення
K. Підставка
L. Базовий блок
M. Противапняний картридж
N. Резервуар для води
O. Позначка максимального
рівня води
P. Підошва з нержавіючої сталі
Компоненти
AEG IFU-DBS 2800 D.indd 39AEG IFU-DBS 2800 D.indd 39 28.11.13 23:3328.11.13 23:33
CZ
SK
R
U
40
• Symbol znamená “Výstraha:
Horký povrch”.
Bezpečnostní pokyny /
Před prvním použitím přístroje si
pečlivě přečtěte následující pokyny.
Tento spotřebič mohou používat děti
od 8 let věku a osoby se sníženými
fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby
bez patřičných zkušeností a znalostí,
pokud jsou pod dozorem nebo
vedením jiné osoby, která je srozumí
s bezpečným používáním spotřebiče
a s ním spojenými riziky. Děti by si
neměly hrát se spotřebičem. Čištění
a uživatelskou údržbu spotřebiče by
neměly provádět děti bez dozoru.
Děti by měly být pod dozorem, aby si
spřístrojem nemohly hrát.
Přístroj smí být připojen pouze k
takovému zdroji napájení, jehož napětí
a kmitočet odpovídají speci kacím
uvedeným na typovém štítku!
Žehlička se nemá používat, pokud
došlo k jejímu pádu, vykazuje-li
viditelné známky poškození, má-li
poškozený síťový kabel nebo uniká-li z
ní voda.
Přístroj se smí připojovat pouze k
uzemněné síťové zásuvce. V případě
potřeby je možno použít prodlužovací
kabel vhodný pro proud 10 A.
Je-li přístroj nebo jeho napájecí kabel
poškozen, musí jej vyměnit výrobce,
jeho autorizovaný servisní zástupce
nebo obdobně způsobilá osoba, aby
se předešloohrožení.
Žehlička se musí používat a odkládat
na stabilním povrchu. Při ukládání
žehličky do stojanu se ujistěte, že je
stojan umístěn na stabilním povrchu.
Nikdy nenechávejte přístroj bez
dozoru, je-li připojen k elektrické síti.
Po použití a před zahájením čištění
nebo provádění údržby musí být
přístroj vždy vypnut a zástrčka jeho
napájecího kabelu musí být vytažena
ze zásuvky.
Před zahájením doplňování vody do
zásobníku je nutno vytáhnout zástrčku
napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
Síťový napájecí kabel nesmí přijít do
styku s žádnými horkými součástmi
přístroje.
Přístroj neponořujte do vody nebo
jakékoli jiné kapaliny.•
Nepřekračujte maximální objem
naplnění, který je na přístroji
vyznačen.
Jsou-li stanovena omezení týkající se
kvality / druhu vody, kterou se přístroj
smí plnit, ověřte si, jakou vodu máte k
dispozici.
Tento přístroj je určen pouze pro
domácí použití. Výrobce nemůže
převzít jakoukoli odpovědnost
za případné škody způsobené
nevhodným nebo nesprávným
používáním přístroje.
Napájecí kabel a žehličku držte mimo
dosah dětí mladších 8 let, když se
zahřívá nebo chladne.
Bezpečnostné informácie
Pred prvým použitím prístroja si
dôkladne prečítajte nasledujúce
pokyny.
Tento spotrebič môžu obsluhovať deti
od veku 8 rokov a ľudia so zníženými
fyzickými, senzorickými či mentálnymi
schopnosťami alebo s nedostatočnými
skúsenosťami či vedomosťami pod
dohľadom alebo s pokynmi na
bezpečné používanie spotrebiča za
podmienky, že rozumejú súvisiacim
rizikám. Deti sa nesmú hrať so
spotrebičom. Čistenie a používateľskú
údržbu by nemali vykonávať deti bez
dohľadu.
Nikdy nedovoľte, aby sa deti
sprístrojom hrali.
Prístroj môžete zapojiť len do zdroja
elektrickej energie, ktorý zodpovedá
technickým parametrom napätia
afrekvencie uvedeným na typovom
štítku.
Ak žehlička spadla na zem, ak sú na
nej alebo na jej kábli viditeľné známky
poškodenia alebo ak žehlička tečie,
nesmie sa používať.
Zariadenie sa smie zapájať len do
uzemnenej zásuvky. V prípade potreby
možno použiť predlžovací kábel na
10 A.
Ak sú zariadenie alebo kábel napájania
poškodené, musí ich vymeniť
výrobca, servisný technik alebo iná
kvali kovaná osoba, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Žehlička sa musí používať a
skladovať na stabilnom povrchu.
Ak chcete žehličku postaviť na
stojan, skontrolujte, či je povrch pod
stojanom stabilný.
Keď je zariadenie zapojené do
elektrickej siete, nikdy ho nesmiete
nechať bez dozoru.
Po každom použití a pred každým
čistením a údržbou sa zariadenie musí
vypnúť aodpojiť od zásuvky.
Pred naplnením nádoby na vodu sa
zástrčka žehličky musí vytiahnuť zo
zásuvky.
Kábel napájania nesmie prísť do
kontaktu s horúcimi súčasťami
zariadenia.
Zariadenie neponárajte do vody ani
iných tekutín.
Nepresahujte maximálny objem
plnenia označený na zariadení.•
Ak existujú obmedzenia ohľadne
kvality požadovanej vody, skontrolujte
kvalitu vody/typ vody, ktorý máte k
dispozícii.
Tento spotrebič je určený len na
používanie vdomácnosti. Ak sa
zariadenie používa na iné ako
stanovené účely alebo sa používa
nesprávne, vprípade poškodenia
neposkytuje výrobca na zariadenie
záruku.
Žehličku aj kábel držte mimo dosahu
detí mladších než 8 rokov vtedy, ak je
zapnutá, alebo práve chladne.
• Symbol
znamená “Pozor:
horúci povrch„.
AEG IFU-DBS 2800 D.indd 40AEG IFU-DBS 2800 D.indd 40 28.11.13 23:3328.11.13 23:33
R
U
42
CZ
Tkanina Nastavení teploty Doporučený způsob žehlení
Akryl
Suché žehlení z rubové strany.
Acetát
Suché žehlení z rubové strany se zvlhčováním mírným napařováním nebo
kropením.
Nylon a polyester
Žehlení z rubové strany se zvlhčováním mírným napařováním nebo
kropením.
Umělé hedvábí
Žehlení z rubové strany tkaniny.
Viskóza
Převážně suché žehlení. Napařování je možno používat pouze tehdy, jsou-li
k dispozici pokyny výrobce.
Hedvábí
Žehlení z rubové strany. Používejte pomocnou žehlicí tkaninu, abyste
zabránili vzniku lesklých míst.
Směsné bavlněné
tkaniny
Zkontrolujte údaje na štítku a řiďte se pokyny výrobce. Použijte nastavení,
které je vhodné pro vlákno vyžadující nejnižší teplotu.
Vlněné a směsné
vlněné tkaniny
Žehlení s napařováním z rubové strany nebo za použití pomocné žehlicí
tkaniny.
Bavlna
Suché žehlení se zvlhčováním mírným napařováním nebo kropením.
Používejte střední až velké množství páry.
Manšestr
Žehlení s napařováním z rubové strany nebo za použití pomocné žehlicí
tkaniny.
Lněné tkaniny
až „max“
Žehlení z rubové strany nebo za použití pomocné žehlicí tkaniny, aby se
zabránilo vzniku lesklých míst, zejména u tmavých barev. Suché žehlení se
zvlhčováním mírným napařováním nebo kropením. Používejte střední až
velké množství páry.
Džínsovina
až „max“
Používejte maximální množství páry.
Měnící se rychlost žehlení a vlhkost tkaniny by mohla způsobit, že se optimální nastavení bude lišit od nastavení doporučeného v
tabulce!
Tabulka nastavení a způsobů žehlení /
SK
Tkanina Nastavenie teploty Odporúčania pri žehlení
Akryl
Žehlite nasucho z opačnej strany.
Acetát
Žehlite nasucho z opačnej strany, kým je tkanina navlhčená, alebo na
navlhčenie použite rozprašovač.
Nylon a polyester
Žehlite z opačnej strany, kým je tkanina navlhčená, alebo na navlhčenie
použite rozprašovač.
Umelé vlákno
Žehlite z opačnej strany tkaniny.
Viskóza
Žehlite hlavne nasucho. Paru možno použiť podľa pokynov výrobcu.
Hodváb
Žehlite z opačnej strany. Použite tkaninu na žehlenie, aby nedošlo k
vytvoreniu lesklých plôch.
Zmesi bavlny
Pozrite si štítok a postupujte podľa pokynov výrobcu. Použite nastavenie pre
vlákno, ktoré vyžaduje najnižší stupeň.
Vlna a zmesi vlny
Žehlite parou z opačnej strany alebo použite tkaninu na žehlenie.
Bavlna
Žehlite nasucho, kým je tkanina navlhčená, alebo na navlhčenie použite
rozprašovač. Použite strednú až vysokú úroveň naparovania.
Menčester
Žehlite parou z opačnej strany alebo použite tkaninu na žehlenie.
Ľan
na maximum
Žehlite z opačnej strany alebo použite tkaninu na žehlenie, aby nedošlo
k vytvoreniu lesklých plôch, najmä pri tmavých farbách. Žehlite nasucho,
kým je tkanina navlhčená, alebo na navlhčenie použite rozprašovač. Použite
strednú až vysokú úroveň naparovania.
Džínsovina
na maximum
Použite maximálnu úroveň naparovania.
Optimálne nastavenie sa môže od odporúčaného nastavenia vtabuľke žehlenia líšiť vzávislosti od rýchlosti žehlenia avlhkosti
tkanín.
Tabuľka žehlenia
AEG IFU-DBS 2800 D.indd 42AEG IFU-DBS 2800 D.indd 42 28.11.13 23:3328.11.13 23:33
44
1
2
3
1. Opatrně odstraňte všechen
obalový materiál. Umístěte žehličku
s generátorem páry svisle na žehlicí
prkno nebo na teplovzdorný,
bezpečný povrch ve stejné výšce jako
žehlicí prkno.
Rozviňte a narovnejte napájecí kabel a
parní hadici.
3. Zásobník na vodu doplňte vždy až
po značku „MAX“ studenou vodou z
kohoutku.
Začínáme /
CZ
C
2. Vyndejte zásobník na vodu
uchopením štěrbiny na spodní straně
a opatrným vytažením z parní stanice.
1. „Opatrne odstráňte všetok obalový
materiál. Žehličku s naparovacou
jednotkou položte vodorovne na
žehliacu dosku alebo na teplovzdorný
bezpečný povrch v rovnakej výške, ako
má žehliaca doska.
Odviňte a vystrite napájací kábel a
kábel naparovacej jednotky.
3. Nádržku na vodu vždy naplňte
studenou vodou z vodovodu po
značku MAX.
Začíname
SK
S
2. Odstráňte nádržku na vodu tak, že ju
uchopíte za štrbinu na spodnej strane a
jemne ju vytiahnete zo základne.
1. Аккуратно снимите все
элементы упаковки. Поместите
парогенераторный утюг
горизонтально на гладильную доску
или на жаропрочную поверхность
на той же высоте, что и гладильная
доска.
Размотайте и распрямите шнур
питания и шланг парогенератора.
3. Всегда заполняйте резервуар
для воды до отметки
«МАКС»холодной водопроводной
водой.
Подготовка к работе /
RU
R
2. Снимите резервуар для воды,
используя выемку в нижней части,
крепко схватите резервуар и
аккуратно вытяните его из корпуса
парогенератора.
1. Обережно зніміть усі пакувальні
матеріали. Встановіть праску з
парогенератором горизонтально
на прасувальній дошці або на
безпечній, жаростійкій поверхні, яка
розташована на тій же висоті, що й
прасувальна дошка.
Розмотайте і розпрямте кабель
живлення та кабель парогенератора.
3. Завжди заповнюйте резервуар
для води до позначки MAX
холодною водопровідною водою.
Початок роботи
UA
U
2. Зніміть ємність для води. Для
цього візьміть її за виріз унизу й
обережно потягніть від базового
блока.
AEG IFU-DBS 2800 D.indd 44AEG IFU-DBS 2800 D.indd 44 28.11.13 23:3328.11.13 23:33
45
GB
D
F
NL
S
DK
FI
N
CZ
SK
RU
UA
PL
H
HR
I
RO
BG
SL
1
2
4. Vyprázdněte zásobník na vodu a
vypláchněte jakékoliv cizí částice, které
v něm mohli zůstat z výroby.
5. Znovu naplňte zásobník studenou
vodou z kohoutku.
6. Vložte zásobník na vodu zpět do
stanice. Ujistěte se, že jsou západky
zásobníku na vodu bezpečně zajištěné
ne svém místě.
CZ
4. Vyprázdnite nádržku na vodu, aby ste z
nej vypláchli všetky cudzie čiastočky, ktoré
v nej mohli zostať z výrobného procesu.
5. Znovu naplňte nádržku na vodu
studenou vodou z vodovodu.
6. Nádržku na vodu zasuňte do
základne. Dbajte na to, aby nádržka
na vodu bezpečne zapadla na svoje
miesto.
SK
4. Вылейте воду, чтобы удалить любые
посторонние частицы, которые могут
случайно оказаться в резервуаре.
5. Заполните резервуар для воды
холодной водой из-под крана.
6. Вставьте резервуар для воды в
корпус парогенератора. Убедитесь,
что резервуар для воды надежно
защелкнулся на месте.
RU
4. Сполосніть ємність і вилийте воду,
щоб видалити сторонні часточки,
які могли залишитися всередині у
процесі виготовлення.
5. Знову налийте в ємність холодну
воду з крана.
6. Вставте ємність для води в
базовий блок. Подбайте, щоб ємність
надійно зафіксувалася защіпкою.
UA
AEG IFU-DBS 2800 D.indd 45AEG IFU-DBS 2800 D.indd 45 28.11.13 23:3328.11.13 23:33
46
1
2
7. Zapojte žehličku s generátorem
páry do sítě. Stiskněte síťový vypínač.
8. Otočte voličem teploty po směru
hodinových ručiček na maximální
nastavení. Poté se na žehličce rozsvítí
kontrolka teploty. Zhasne, jakmile je
dosaženo nastavené teploty. Kontrolka
teploty se střídavě rozsvěcí a zhasíná
během udržování správné teploty.
9. Když se rozsvítí kontrolky páry,
stiskněte a podržte tlačítko páry
na přibližně jednu minutu, aby se
vytvořila pára, a poté jej podržte na
jednu další minutu, aby se vyčistil
systém tvoření páry.
Vyžehlete starý ručník, abyste se
ujistili, že se na prádlo nepřenesou
žádné zbytky zachycené uvnitř
žehličky. V případě potřeby žehlicí
desku otřete lehce navlhčeným
hadrem.
Začínáme /
CZ
C
7. Žehličku s naparovacou jednotkou
zapojte do elektrickej siete. Stlačte
hlavný spínač.
8. Ovládač teploty otočte v smere
hodinových ručičiek na maximálne
nastavenie. Potom sa rozsvieti
ukazovateľ teploty na žehličke. Zhasne,
keď žehlička dosiahne nastavenú
teplotu. Ukazovateľ teploty sa zapína a
vypína a indikuje udržiavanie správnej
teploty.
9. Keď svieti kontrolka pary, stlačte a
asi minútu podržte tlačidlo pary, aby
sa vytvorila para, a potom ho podržte
minútu, aby sa vyčistil systém výrobníka
pary.
Prežehlite starý uterák, aby ste
zaistili, sa z vnútra žehličky na bielizeň
neprenesú žiadne nečistoty. V prípade
potreby utrite žehliacu plochu mierne
vlhkou handričkou.
Začíname
SK
S
7. Подсоедините парогенератор с
утюгом к электросети. Нажмите
выключатель.
8. Поверните регулятор
температуры по часовой стрелке
до максимального значения.
После чего на утюге загорится
световой индикатор температуры.
Он погаснет при достижении
заданной температуры. Индикатор
температуры периодически
включается и выключается, по мере
того как поддерживается нужная
температура.
9. Когда загорится индикатор пара,
нажмите и удерживайте кнопку пара
приблизительно одну минуту для
получения пара. Затем удерживайте
кнопку еще одну минуту, чтобы
очистить парогенератор.
Прогладьте старое полотенце,
чтобы убедиться в том, что
какие-либо посторонние частицы,
находящиеся внутри утюга не
попадут на постиранное белье. При
необходимости протрите подошву
утюга слегка влажной тканью.
Подготовка к работе /
RU
R
7. Підключіть праску з
парогенератором до електричної
мережі. Натисніть вмикач живлення.
8. Поверніть диск регулювання
температури за годинниковою
стрілкою в максимальне положення.
На прасці загориться індикатор
температури. Після досягнення
заданої температури індикатор
згасне. Поки підтримується
правильна температура, індикатор
буде регулярно загоратися і згасати.
9. Коли засвітиться лампочка пари,
натисніть і утримуйте кнопку пари
протягом приблизно однієї хвилини,
щоб утворилась пара, потім
утримуйте її ще протягом однієї
хвилини, щоб очистити систему
парогенерації.
Випрасуйте старий рушник,
щоб переконатися, що всередині
приладу не залишилося осаду,
який міг би забруднити білизну. За
потреби протріть підошву праски
вологою ганчіркою.
Початок роботи
UA
U
AEG IFU-DBS 2800 D.indd 46AEG IFU-DBS 2800 D.indd 46 28.11.13 23:3328.11.13 23:33
47
GB
D
F
NL
S
DK
FI
N
CZ
SK
RU
UA
PL
H
HR
I
RO
BG
SL
1
2
1. Zapojte žehličku s generátorem
páry do sítě. Stiskněte síťový vypínač.
2. Když stisknete síťový vypínač,
rozsvítí se kontrolka napájení. Počkejte
jednu až dvě minuty, dokud se
nerozsvítí kontrolka páry.
3. Napařování zapnete stisknutím
tlačítka napařování. Po uvolnění
tlačítka použijte vytvořenou páru a
až potom umístěte žehličku zpět na
základnu napařovací jednotky.
Návod k použitípro /
CZ
1. Žehličku s naparovacou jednotkou
zapojte do elektrickej siete. Stlačte
hlavný spínač.
2. Keď je stlačený hlavný spínač, bude
svietiť ukazovateľ napájania. Počkajte
jednu alebo dve sekundy, kým sa
nerozsvieti ukazovateľ naparovania.
3. Ak chcete zapnúť naparovanie, stlačte
tlačidlo naparovania. Keď uvoľníte
tlačidlo, vyrobenú paru použite, až
potom umiestnite žehličku späť na
základňu naparovacej jednotky.
Návod
SK
1. Подсоедините парогенератор с
утюгом к электросети. Нажмите
выключатель.
2. Когда кнопка питания включена,
светится лампочка-индикатор
питания. Подождите минуту-две,
пока не загорится лампочка-
индикатор парогенератора.
3. Для подачи пара нажмите
кнопку парогенератора. Когда вы
отпускаете кнопку включения пара,
дождитесь, чтобы весь пар вышел,
прежде чем вернуть прибор на базу.
Инструкции /
RU
1. Підключіть праску з
парогенератором до електричної
мережі. Натисніть вмикач живлення.
2. Після натиснення вмикача
живлення загорається індикатор
живлення. Зачекайте 1-2 хвилини,
поки загориться індикатор пари.
3. Для активації пари натисніть
кнопку пари. Коли відпускаєте
кнопку активації пару, дочекайтесь
поки весь пар вийде перед тим як
повертати праску на базу.
Інструкція з експлуатації
UA
AEG IFU-DBS 2800 D.indd 47AEG IFU-DBS 2800 D.indd 47 28.11.13 23:3328.11.13 23:33
48
4. Vždy nechte žehličku zcela
vychladnout na odkládací ploše, než
ji uložíte. Jakmile žehlička vychladne,
vyprázdněte zásobník na vodu.
Žehličku s generátorem páry uložte.
5. NIKDY nenavíjejte napájecí kabel
kolem žehličky.
6. Kabel vždy ukládejte bezpečně
navinutý na straně žehličky.
Návod k použitípro /
CZ
C
4. Skôr ako žehličku odložíte, nechajte
ju vždy úplne vychladnúť na
oceľovom stojane. Keď je žehlička
vychladnutá, vyprázdnite nádržku
na vodu. Žehličku s naparovacou
jednotkou odložte.
5. NIKDY neomotávajte napájací kábel
okolo žehličky.
6. Kábel vždy skladujte bezpečne
uložený vedľa žehličky.
Návod
SK
S
4. Всегда давайте утюгу остыть,
оставляя его на подставке, перед
тем как убрать его на хранение.
После того как утюг остынет,
вылейте воду из резервуара. Теперь
парогенератор с утюгом готовы для
хранения.
5. НИКОГДА не наматывайте сетевой
шнур вокруг утюга.
6. Всегда храните смотанный
сетевой шнур рядом с утюгом.
Инструкции /
RU
R
4. Перед тим як ставити праску на
зберігання, дайте їй повністю
охолонути на підставці. Коли праска
охолоне, злийте воду з ємності.
Поставте праску з парогенератором
на зберігання.
5. НЕ намотуйте кабель живлення
навколо праски.
6. Укладайте змотаний кабель збоку
від праски.
Інструкція з експлуатації
UA
U
AEG IFU-DBS 2800 D.indd 48AEG IFU-DBS 2800 D.indd 48 28.11.13 23:3328.11.13 23:33
49
GB
D
F
NL
S
DK
FI
N
CZ
SK
RU
UA
PL
H
HR
I
RO
BG
SL
CZ
Čištění /
1. Samočisticí proces.
Tato žehlička s generátorem páry
má zabudovaný čistící systém, který
udržuje napařovací otvory a parní
komoru bez vláken a uvolněných
minerálních látek. Postavte žehličku
s generátorem páry blízko dřezu.
Naplňte zásobník studenou vodou z
kohoutku.
2. Nastavte volič teploty na
minimální nasta
vení. Žehličku s
parním generátorem zapojte do sítě
a zapněte ji.
3. Když se rozsvítí kontrolka páry,
žehlička je připravena pro automatické
čištění. Podržte žehličku nad dřezem
v poloze jako při žehlení. Stiskněte
tlačítko napařování na asi tři minuty.
Vlákna a uvolněné minerální látky
budou vypuzeny z napařovacích
otvorů na spodní straně žehlicí desky.
SK
Čistenie
1. Postup samočistenia.
Žehlička s naparovacou jednotkou
má zabudovaný systém čistenia, ktorý
zabezpečuje udržiavanie otvorov na
paru a komoru na paru bez nečistôt a
uvoľnených minerálnych látok. Žehličku
s naparovacou jednotkou pridržte v
blízkosti drezu. Naplňte nádržku na vodu
vodou z vodovodu.
2. Ovládač teploty otočte na minimálne
nastavenie. Zapojte a zapnite žehličku
s naparovacou jednotkou.
3. Keď svieti ukazovateľ naparovania,
žehlička je pripravená na samočistenie.
Žehličku podržte nad drezom v
polohe ako pri žehlení. Stlačte tlačidlo
naparovania a podržte ho stlačené asi
tri minúty. Nečistoty a uvoľnené látky
vyjdú z otvorov na paru na spodnej
strane žehliacej plochy.
Очистка /
1. Порядок самоочистки.
Ваш парогенератор с утюгом имеет
встроенную систему очистки,
предназначенную для удаления
различного рода пушинок, ниток
и накипи из паровой камеры и
отверстий выхода пара. Разместите
парогенератор рядом с раковиной.
Заполните резервуар для воды
холодной водой из-под крана.
2. Установите минимальную
температуру. Вставьте вилку в
розетку и включите парогенератор с
утюгом.
3. Когда загорится лампочка-
индикатор, утюг готов к
самоочистке. Держите утюг над
раковиной в положении глажки.
Нажмите кнопку парогенератора и
удерживайте ее нажатой в течение
3 минут. Катышки, ниточки и накипь
будут удалены через паровых
отверстий в подошве утюга.
RU
Чищення
1. Процедура самоочищення.
Праска з парогенератором має
вбудовану систему для очищення
парових отворів і парової
камери від ворсу та мінеральних
речовин. Встановіть праску
з парогенератором поряд із
раковиною. Налийте в ємність
холодну воду з крана.
2. Поверніть диск регулювання
температури в мінімальне
положення. Підключіть до розетки й
увімкніть праску з парогенератором.
3. Якщо загорівся індикатор
пари, значить праска готова до
самоочищення. Тримайте праску
над раковиною, начебто прасуєте
білизну. Натисніть кнопку пари й
утримуйте її приблизно три хвилини.
Ворс і залишки мінеральних
речовин будуть видалені через
парові отвори на підошві приладу.
UA
AEG IFU-DBS 2800 D.indd 49AEG IFU-DBS 2800 D.indd 49 28.11.13 23:3328.11.13 23:33
50
4. Otočte voličem teploty po směru
hodinových ručiček na maximální
nastavení.
5. Vyžehlete vlhký hadr nebo ručník,
abyste odstranili nánosy na žehlicí
desce.
6. Otočte volič teploty zpátky na
minimální nastavení. Poté žehličku
s parním generátorem vypněte
a vypojte ji ze sítě. Vyprázdněte
zásobník na vodu a před uložením
nechte žehličku zcela vychladnout.
Čištění /
CZ
C
4. Ovládač teploty otočte v smere
hodinových ručičiek na maximálne
nastavenie.
5. Prežehlite vlhkú látku alebo uterák,
aby ste zo žehliacej plochy odstránili
akékoľvek usadeniny.
6. Ovládač teploty nastavte späť
na minimálne nastavenie. Vypnite
žehličku s naparovacou jednotkou
a odpojte ju z elektrickej siete.
Vyprázdnite nádržku na vodu a
žehličku nechajte pred uskladnením
úplne vychladnúť.
Čistenie
SK
S
4. Поверните регулятор
температуры по часовой стрелке
до максимального значения.
5. Прогладьте влажную тряпку
или полотенце, чтобы удалить все
посторонние частицы с подошвы
утюга.
6. Установите минимальную
температуру еще раз. Затем
выключите парогенератор с утюгом
и вытащите вилку из розетки.
Вылейте воду из резервуара и
дайте утюгу остыть перед тем как
убрать его на хранение.
Очистка /
RU
R
4. Поверніть диск регулювання
температури за годинниковою
стрілкою в максимальне положення.
5. Випрасуйте шматок вологої
тканини чи рушник, щоб очистити
підошву від нальоту.
6. Знову поверніть диск
регулювання температури в
мінімальне положення. Вимкніть
праску з парогенератором і
від’єднайте її від електричної
мережі. Злийте воду з ємності і
дайте прасці повністю охолонути,
перед тим як ставити її на
зберігання.
Чищення
UA
U
AEG IFU-DBS 2800 D.indd 50AEG IFU-DBS 2800 D.indd 50 28.11.13 23:3328.11.13 23:33
51
GB
D
F
NL
S
DK
FI
N
CZ
SK
RU
UA
PL
H
HR
I
RO
BG
SL
1
2
3
Vyměňte zásobník proti tvorbě vodního kamene /
1. Vyndejte zásobník na vodu
uchopením štěrbiny na spodní straně
a opatrným vytažením z parní stanice.
Při výměně zásobníku proti tvorbě
vodního kamene uložte zásobník na
vodu na bezpečném místě.
2. Nejlepších v
ýsledků dosáhnete se
zásobníky z naší řady - referenční číslo
AEL05.
CZ
Výmena náplne proti tvorbe vodného kameňa
1. Odstráňte nádržku na vodu tak, že ju
uchopíte za štrbinu na spodnej strane
a jemne ju vytiahnete zo základne. Keď
vymieňate náplň proti tvorbe vodného
kameňa, nádržku na vodu odložte na
bezpečné miesto.
2. V záujme najlepšieho výkonu
odporúčame použiť kazetovú náplň z
našej série s referenčným označením
AEL05.
SK
Замена картриджа с составом против накипи /
1. Снимите резервуар для воды,
используя выемку в нижней части,
крепко схватите резервуар и
аккуратно вытяните его из корпуса
парогенератора. Держите резервуар
для воды в безопасном месте, пока Вы
меняете картридж с составом против
накипи.
2. Для лучшей работы мы
рекомендуем картридж нашего
производства, номенклатурный
номер AEL05.
RU
Заміна противапняного картриджа
1. Зніміть ємність для води.
Для цього візьміть її за виріз
унизу й обережно потягніть від
базового блока. На час заміни
противапняного картриджа поставте
ємність для води в безпечне місце.
2. Для максимальної продуктивності
рекомендується використовувати
картридж із нашого асортименту,
ідентифікаційний код AEL05.
UA
AEG IFU-DBS 2800 D.indd 51AEG IFU-DBS 2800 D.indd 51 28.11.13 23:3328.11.13 23:33
SK
53
GB
D
F
NL
S
DK
FI
N
CZ
SK
RU
UA
PL
H
HR
I
RO
BG
SL
Odstraňovanie porúch
Problém Možná príčina Riešenie
Voda vyteká z otvorov v žehliacej ploche. Voda sa vyzrážala v rúrkach, pretože
používate paru prvýkrát alebo ste ju istý
čas nepoužívali.
Stláčajte ovládacie tlačidlo naparovania
mimo žehliacej dosky a podržte ho
dovtedy, kým zo žehličky nezačne
vychádzať para.
Žehliaca plocha nie je dostatočne horúca. Zvýšte teplotu žehliacej plochy.
Termostat je nefunkčný: žehlička nie je
dostatočne horúca.
Obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Z otvorov v žehliacej ploche vychádzajú
biele usadeniny.
V žehličke sa vytvoril vodný kameň,
pretože ste ju pravidelne nepreplachovali.
Žehličku vyčistite (pozri časť „Čistenie“).
Z otvorov v žehliacej ploche vychádzajú
hnedé usadeniny a znečisťujú bielizeň.
Používate chemické prípravky alebo
prísady na odstránenie vodného kameňa
vo vode na naparovanie.
Takéto výrobky nikdy nepridávajte
do nádržky na vodu ani do ohrievacej
nádržky.
Textilné vlákna sa nahromadili v otvoroch
žehliacej plochy a pália sa.
Žehliacu plochu vyčistite špongiou bez
obsahu kovov.
Žehliaca plocha je špinavá alebo hnedá a
môže znečistiť bielizeň.
Žehlíte pri príliš vysokej teplote. Pozrite si naše odporúčania týkajúce sa
nastavenia ovládača teploty.
Bielizeň nie je dostatočne vyplákaná alebo
ste žehlili novú bielizeň skôr, ako ste ju
vyprali.
Dbajte na to, aby bielizeň bola dobre
vyplákaná, aby sa odstránili všetky
zvyšky pracieho prostriedku alebo
chemických látok na novej bielizni, ktoré
sa môžu dostať do žehličky.
Používate škrob. Škrob vždy nastriekajte na opačnú
stranu látky, ktorú budete žehliť.
Zo spodnej strany jednotky uniká voda
alebo para.
Základňa je nefunkčná. Prestaňte používať základňu a obráťte sa
na autorizované servisné stredisko.
Nevytvára sa žiadna para. Príliš malo vody v nádrži na vodu. Do nádrže dolejte vodu až po značku
úrovne MAX.
V nádržke na vodu v žehličke je vzduch. Keď svieti kontrolka pary, stlačte
tlačidlo pary na dlhšie ako minútu, aby
sa do systému dostal vzduch.
AEG IFU-DBS 2800 D.indd 53AEG IFU-DBS 2800 D.indd 53 28.11.13 23:3328.11.13 23:33
56
CZ
Likvidace
Obalové materiály
Obalové materiály jsou ekologické a
lze je recyklovat. Plastové součásti jsou
označeny např. >PE<, >PS< , atd.
Obalové materiály zlikvidujte v souladu
s místními předpisy pro sběr tříděného
komunálního odpadu.
Starý přístroj
Symbol
na výrobku nebo na
obalu znamená, že s tímto výrobkem
nelze nakládat jako s běžným domácím
odpadem. Namísto toho se musí předat
do příslušného sběrného místa pro
recyklaci elektrických a elektronických
zařízení. Zajištěním správné likvidace
tohoto výrobku pomůžete zabránit
případným nepříznivým důsledkům pro
životní prostředí a lidské zdraví, které
by mohly být způsobeny nevhodným
zpracováním odpadu z tohoto výrobku.
Více informací o recyklaci tohoto výrobku
vám poskytnou místní úřady, vaši
zpracovatelé odpadů nebo obchod, kde
jste výrobek zakoupili.
Likvidace /
SK
Likvidácia
Baliace materiály
Baliace materiály nezaťažujú životné
prostredie amožno ich recyklovať.
Plastové komponenty sú označené
symbolmi, napr. >PE<, >PS< apod.
Baliace materiály vyhoďte do príslušných
kontajnerov na miestach určených na
likvidáciu komunálneho odpadu.
Staré spotrebiče
Symbol
na produkte alebo balení
označuje, že tento produkt nemožno
likvidovať sdomácim odpadom. Mal by
sa zaniesť na príslušné zberné miesto
určené na recykláciu elektrických
aelektronických prístrojov. Správnou
likvidáciou produktu predchádzate
možným negatívnym vplyvom na životné
prostredie azdravie osôb, ku ktorým
by mohlo dôjsť vprípade nesprávnej
likvidácie produktu. Ak chcete získať
podrobnejšie informácie orecyklácii
tohto produktu, obráťte sa na miestny
mestský úrad, spoločnosť zaoberajúcu
sa zberom domáceho odpadu alebo
obchod, vktorom ste produkt zakúpili.
Likvidácia
RU
Утилизация
Упаковочные материалы
Упаковочные материалы экологичны
и поддаются вторичной переработке.
Пластиковые компоненты идентифици-
руются по маркировке, например >PE<,
>PS< и т.д.
Утилизируйте упаковочные материалы
в подходящем контейнере на площадке
для сбора мусора.
Старое устройство
Символ
на изделии или на упа-
ковке означает, что изделие нельзя вы-
брасывать как бытовой мусор. Вместо
этого оно должно быть передано для
переработки в соответствующий пункт
сбора электрического и электронного
оборудования. Правильная утилизация
данного изделия способствует предот-
вращению потенциальных негативных
последствий неправильной утилизации
для окружающей среды и здоровья
людей. Подробную информацию об
утилизации данного изделия можно по-
лучить в органах местного самоуправ-
ления, в службе, ответственной за вы-
воз бытовых отходов, или в магазине,
где было приобретено это изделие.
Утилизация /
UA
Утилізація
Матеріали упаковки
Матеріали упаковки є екологічно
безпечними та можуть
використовуватися для повторної
переробки. Пластикові складові
позначаються символами, наприклад
>PE<, >PS< тощо.
Будь ласка, викидайте матеріали
упаковки в належні контейнери
комунальних служб для утилізації
сміття.
Старий прилад
Символ
на виробі або на
його упаковці вказує на те, що цей
виріб не можна викидати разом із
побутовими відходами. Натомість
його потрібно здати до відповідного
пункту утилізації електричних та
електронних приладів. Забезпечуючи
належну утилізацію виробу, можна
запобігти потенційним негативним
наслідкам для навколишнього
середовища та людського здоров'я, які
в іншому випадку можуть виникнути
в результаті неналежної утилізації
виробу. За докладнішою інформацією
щодо вторинної переробки виробу
зверніться до муніципалітету, служби
утилізації або до магазину, в якому ви
придбали виріб.
Утилізація
AEG IFU-DBS 2800 D.indd 56AEG IFU-DBS 2800 D.indd 56 28.11.13 23:3328.11.13 23:33
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92

AEG DBS2800 Používateľská príručka

Kategória
Žehličky
Typ
Používateľská príručka