AL-KO 130 H Používateľská príručka

Kategória
Vyžínače trávy
Typ
Používateľská príručka

Táto príručka je tiež vhodná pre

Preklad originálneho návodu na použite
469606_a 101
PREKLAD ORIGINÁLNEHO NÁVODU NA
POUŽITE
Obsah
O tomto návode............................................. 101
Popis výrobku.................................................101
Bezpečnostné pokyny.................................... 102
Montáž............................................................103
Pohonných hmôt a prevádzkových
kvapalín................................................104
Uvedenie do prevádzky................................. 104
Obsluha.......................................................... 105
Údržba a ošetrovanie.....................................107
Skladovanie....................................................107
Znovu uvedenie do prevádzky....................... 108
Likvidácia........................................................108
Pomoc pri poruchách..................................... 108
Záruka............................................................ 109
O TOMTO NÁVODE
Pred uvedením do prevádzky prečítajte túto
dokumentáciu. Toto je predpokladom pre
bezpečnú prácu a manipuláciu bez porúch.
Dodržiavajte bezpečnostné a výstražné po-
kyny uvedené v tejto dokumentácii a na
prístroji.
Táto dokumentácia je trvalou súčasťou opís-
aného výrobku a pri predaji sa odovzdať
kupujúcemu spolu s výrobkom.
Vysvetlenie značiek
POZOR!
Presným dodržiavaním týchto
výstražných pokynov môžete zabrániť
ublíženiu na zdraví a/ alebo vecným ško-
dám.
ADVICE
Špeciálne pokyny pre lepšiu zrozumiteľ-
nosť a manipuláciu.
POPIS VÝROBKU
Táto dokumentácia popisuje ručné kosu s benzí-
novým motorom.
Symboly na prístroji
Pozor! Vyžaduje sa mimoriadna opa-
trnosť pri manipulácii.
Pred uvedením do prevádzky si prečí-
tajte návod na obsluhu!
Noste ochranné okuliare, ochrannú
prilbu, ochranu sluchu.
Noste rukavice.
Noste bezpečnostnú obuv.
Telo a odev udržujte vzdialené od vyží-
nacieho mechanizmu.
Nebezpečenstvo vznikajúce odlietava-
júcimi predmetmi!
15m(50ft)
Vzdialenosť medzi zariadením a tretími
osobami musí byť minimálne 15 m.
Prehľad produktu
viď obr 1
1 Vyžínací kotúč
2 Prevodovka
3 Ochranný kryt
4 Rukoväť “Bike“ byciklové riadidlá
5 Plynová páka
6 Vypínač motora “vyp / zap“
7 Aretácie plynovej páky
8 Nosný popruh
9 Kryt vzduchového filtra
10 Palivová nádrž na benzín
11 Páka “Choke / Run”
12 Primer (studený štart)
sk
Popis výrobku
102 130 H
Bezpečnostné a ochranné zariadenia
Núdzové zastavenie
V prípade núdze prepnite spínač zapaľovania do
polohy „STOP“.
Ochranný kryt pred údermi kameňov
Ochraňuje používateľa pred odlietavajúcimi pred-
metmi. Integrovaný nôž skracuje vyžínaciu strunu
na prípustnú dĺžku.
POZOR!
Nebezpečenstvo poranenia!
Bezpečnostné a ochranné zariadenia sa
nesmú vypínať.
Použitie v súlade s určením
Toto zariadenie je určené na strihanie a kosenie
trávnikov v súkromnej sfére. Iné ako z toho vy-
plývajúce použitie je označené ako v rozpore s ur-
čením.
Možné chybné použitie
POZOR!
Zariadenie sa nesmie používať profesi-
onálne.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Prístroj používajte iba v technicky bezchyb-
nom stave
Bezpečnostné a ochranné zariadenia nevy-
raďujte z prevádzky
Zariadenie nesmie byť prevádzkované s in-
ými rezacími nástrojmi alebo prídavnými za-
riadeniami.
Noste vhodný pracovný odev:
Dlhé nohavice, pevné topánky, rukavice.
ochrannú prilbu, ochranné okuliare, och-
ranu sluchu.
Pri práci dávajte pozor na bezpečný postoj.
Prístroj nepoužívajte pod vplyvom alkoholu,
drog a liekov.
Prístroj vždy obsluhujte obojručne.
Rukoväť udržujte suchú a čistú.
Telo a odev udržujte vzdialené od vyžína-
cieho mechanizmu.
Dbajte na to, aby sa tretie osoby nachádzali
mimo nebezpečnej oblasti.
Z pracovnej oblasti odstráňte cudzie telesá.
Ochranný kryt, strunovú hlavu a motor
udržiavajte vždy bez zvyškov koseného ma-
teriálu.
Pri opustení zariadenia:
Vypnite motor
Počkajte na zastavenie rezacieho ústro-
jenstva
Prístroj nenechávajte bez dozoru.
Deti alebo iné osoby, ktoré nepoznajú návod
na obsluhu, nesmú zariadenie používať
Pred použitím dbajte na to, aby všetky sk-
rutky, matice a čapy na prístroj pevne držali.
Vložte kryt kotúča nie je vždy pred transpor-
tom prístroja alebo nôž či obchod.
Technické údaje
469606_a 103
TECHNICKÉ ÚDAJE
130 H
Typ motora 4-taktný
Zdvihový objem 35,8 cm³
Výkon 1,2 kW
Prevádzková hmot-
nosť bez benzínu
7,3 kg
Množstvo paliva 0,65 l
Zapaľovanie elektronické
Zapaľovacia sviečka CM5H (NGK)
Pohon Odstredivá spojka
Rukoväť Rukoväť „Bike“
Hladina hluku 107 dB(A)
Hladina akustického
tlaku
95 dB(A)
Vibrácia 4,3 m/s
2
K = 2,5 m/s
2
Šírka záberu listu 25 cm
Počet otáčok motora
max.
7000 ot./min.
Počet otáčok motor pri
voľnobehu
2780 ot./min.
MONTÁŽ
POZOR!
Zariadenie sa smie prevádzkovať po
kompletnej montáži.
Montáž rukoväte "Bike"
pozri obr. 2
1 Hviezdicovú skrutku vyskrutkujte z opory ru-
koväte.
2 Obidve polovice výstuže zložte z opory ruko-
väte.
3 Rukoväť "Bike" vložte do polovíc výstuže.
4 Rukoväť "Bike a polovice výstuže nasaďte na
opory rukoväte.
5 Pevne zoskrutkujte pomocou hviezdicovej
skrutky.
Montáž ochranného krytu
pozri obr. 3
1 Motorovú kosu položte tak, aby pracovný hri-
adeľ ukazoval smerom nadol.
2 Tyč nadvihnite a ochranu (1) zasuňte pozdĺž
spodnej strany tyče do správnej polohy (na
doraz pri uhlovom prevode).
3 Tyč obložte ochranou.
4 Upevňovací diel (2) najprv pevne zoskrutku-
jte pomocou skrutky 5 x 20 mm cez otvor (a)
a na ochrane.
5 potom jemne zaskrutkujte druhú skrutku 5
x 20 mm cez otvor (b).
ADVICE
Upevňovací diel (2) vnútri pri otvore
(a) vyvýšenie. Preto sa prvá skrutka
cez otvor (a) utiahnuť hneď na blok bez
toho, aby bolo skrutkové spojenie šikmé
pozri or. 4 a 3
1 Motorovú kosu potom položte tak, aby pra-
covný hriadeľ ukazoval smerom nahor.
2 Pomocou 2 skrutiek 5 x 35 mm pevne zas-
krutkujte cez otvory na pridržiavajúcom ple-
chu uhlového prevodu ochranu a upevňo-
vací diel. Prípadne vopred skontrolujte po-
lohu ochrany, otvory musia byť presne nad
sebou.
3 Skrutku definitívne utiahnite v otvore (b).
Montáž rezacieho noža
pozri obr. 5
1 Motorovú kosu položte tak, aby pracovný hri-
adeľ ukazoval smerom nahor.
2 Rezací nástroj položte na oporný kus (1).
ADVICE
Za účelom vycentrovania rezacieho listu
musí byť osadenie oporného kusu
presne v otvore rezacieho nástroja.
3 Namontujte prítlačný kotúč (2).
4 Nasaďte oporný disk (3) a upevnite poistné
matice (4) na hriadeľ.
sk
Montáž
104 130 H
ADVICE
Pozor - ľavý závit - doťahovať proti
smeru hodinových ručičiek!
Dávajte pozor nato, aby boli všetky diely
vycentrované!
5 Hriadeľ zablokujte pomocnou tyčou (5) a ma-
tice pevne dotiahnite
POZOR!
Ak poistná matica (4) získala čas-
tým uvoľňovaním a doťahovaním ľahký
chod, musí sa vymeniť!
Skontrolujte pevné a vycentrované osadenie
rezacieho listu.
Montáž hlavy so strunou
(Obr. 7)
1. Odstráňte závlačku a prírubu.
2. Šesťhranný kľúč vsuňte do otvoru kotúča un-
ášača a hlavu so strunou naskrutkujte na vo-
diaci tŕň hnacieho hriadeľa otáčaním vľavo.
3. Kotúč unášača zablokujte pomocou
šesťhranného kľúča, aby ste dotiahli hlavu so
strunu.
Nastavenie ramenného popruhu
viď obr 10
1. Ramenný popruh si napnite najprv cez ľavé
rameno.
2. Zatvárací háčik si upevnite na oko.
3. Dĺžku ramenného popruhu skontrolujte po-
mocou niekoľkých kmitavých pohybov, bez
spustenia motora.
Hlava so strunou alebo rezací nôž musia
byť paralelné so zemou.
POZOR!
Počas práce vždy používajte ramenný
popruh. Ramenný popruh si zaháknite
po štarte motora, počas chodu na-
prázdno.
POHONNÝCH HMÔT A
PREVÁDZKOVÝCH KVAPALÍN
Bezpečnosť
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo požiaru! Benzín je vy-
soko zápalný!
Benzín skladujte len v nádobách na to ur-
čených
Tankujte len na voľnom priestranstve
Pri tankovaní nefajčite
Pri bežiacom alebo horúcom motore neot-
várajte uzáver nádrže
Poškodenú nádrž alebo uzáver nádrže vy-
meňte
Uzáver nádrže vždy pevne uzatvorte
Ak vytiekol benzín:
Neštartujte motor
Vyhnite sa pokusom o naštartovanie
Zariadenie vyčistite
VAROVANIE!
Motor nenechajte nikdy v prevádzke
v uzatvorených priestoroch. Nebez-
pečenstvo otravy!
UVEDENIE DO PREVÁDZKY
POZOR!
Pred uvedením do prevádzky vždy vyko-
najte vizuálnu kontrolu.
Prístroj sa nesmie používať s uvoľneným,
poškodeným alebo opotrebovaným rezacím
nástrojom a/alebo upevňovacími dielmi.
Motorovú kosu vždy prevádzkujte s ochran-
ným krytom.
Vždy dodržiavajte priložený návod na
obsluhu od výrobcu motora
Rezanie pred použitím za škodu alebo po-
praskanie, vymeňte poškodené alebo opotre-
bované diely originálnych náhradných dielov.
Naštartovanie motora
VAROVANIE!
Motor nenechajte nikdy v prevádzke
v uzatvorených priestoroch. Nebez-
pečenstvo otravy!
Vyžínaciu strunu skráťte pred štartom na
13 cm, aby ste nepreťažili motor.
Rešpektujte ustanovenia pre prevádzkové
časy konkrétnych krajín.
Stupne štartovacej klapky (nastavenie
sýtiča):
Obr. 6
Uvedenie do prevádzky
469606_a 105
CHOKE
RUN
Studený štart
POZOR!
Nebezpečenstvo spätného rázu!
Štartovacie lano ťahajte vždy rovno.
Nenechávajte ho rýchlo stiahnuť naspäť.
viď obr 7
1. Spínač zapaľovania prestavte do polohy
„Start“.
2. Aretácia plynovej páky.
a) Tlačidlo „Lock off“ (2) stlačte smerom
dovnútra. Následne súčasne stlačte ply-
novú páku (3) a blokovanie plynovej
páky (4).
b) Uvoľnite tlačidlo „Lock off". Plynová
páčka zaskočí do polohy „na plný plyn“.
viď obr 6
3. Štartovaciu klapku (1) prestavte do polohy
„CHOKE“.
4. Palivové čerpadlo (2) stlačte 10x.
5. Štartovacie lanko vytiahnite rovno 3-4 krát,
kým sa motor počuteľne a krátkodobo nen-
aštartuje (zapaľuje).
6. Po štarte motora: Štartovaciu klapku pres-
tavte do polohy „RUN".
7. Štartovacie lanko vytiahnite tak, aby sa motor
naštartoval.
8. Ak motor nenaštartoval, zopakujte kroky 1-7.
Teplý štart
1. Spínač zapaľovania prestavte do polohy
„Start“.
2. Páku sýtiča nastavte na „RUN“.
3. Plynovú páku zaaretujte ako je uvedené v
bode „Studený štart“.
4. Štartovaciu šnúru potiahnite maximálne 6x -
motor naskočí. Plynovú páku držte stlačenú
naplno, kým motor nebude bežať pokojne.
Motor nenaskakuje
1. Páku sýtiča nastavte do polohy „RUN.
2. Štartovacie lanko 5x potiahnite.
Ak motor opäť nenaskočí
1. Počkajte 5 minút a následne to vyskúšajte
ešte jedenkrát so zatlačenou plynovou pákou.
OBSLUHA
Motor nechajte počas vyžínania a kosenia bežať
vo vyššej oblasti otáčok.
Bezpečnostné pokyny
POZOR!
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a
výstražné upozornenia uvedené v tomto
návode a na výrobku.
POZOR!
Pri dlhších prácach môže dôjsť prost-
redníctvom vibrácií k narušeniu tepien
alebo nervového systému na prstoch,
rukách alebo zápästiach. Môže sa vys-
kytnúť zmeravenie častí tela, pichanie,
bolesti alebo zmeny pokožky. Pri prís-
lušných príznakoch sa nechajte prehli-
adnuť lekárom!
Strunovú hlavu nedržte nikdy nad výškou ko-
lien, ak je prístroj v prevádzke.
Nikdy nepracujte na hladkom, šmykľavom
kopci alebosvahu.
Pri kosení na svahoch vždy stojte pod vyží-
nacím zariadením.
Prístroj nikdy nepoužívajte v blízkosti ľahko
zápalných kvapalín alebo plynov - nebez-
pečenstvo výbuchu a/alebo požiaru!
Po kontakte s cudzím telesom:
Vypnite motor.
Zariadenie prekontrolujte na poškode-
nia.
Osoby, ktoré nie sú oboznámené s vyží-
načom, by mali byť pri zariadení iba s vypnu-
tým motorom.
Zabráňte spätnému nárazu
POZOR!
Nebezpečenstvo úrazu z nekontrolo-
vaného spätného rázu!
Vyžínací nôž nepoužívajte v blízkosti
pevných prekážok.
Hustá vegetácia, mladé stromčeky alebo krovie
môžu zablokovať vyžínací kotúč a viesť k zasta-
veniu.
sk
Obsluha
106 130 H
Zabráňte blokovaniu tým, že budete sledo-
vať, do ktorej strany sa nakláňa krovie a vyží-
nať budete z náprotivnej strany.
Ak sa vyžíňací kotúč pri vyžínaní zapletie:
motor ihneď zastavte.
zariadenie držte vo výške, aby vyžínací
kotúč neskákal alebo sa neporušil.
zapletený materiál z kosenia odoberte.
Vyžínanie
1. Prekontrolujte terén a nastavte požadovanú
výšku vyžínania.
2. Strunovú hlavu priveďte do požadovanej
výšky a držte.
3. Zariadením pohybujte tak isto ako s kosou zo
strany na stranu.
4. Strunovú hlavu držte neustále paralelne k
zemi.
Nízke vyžínanie
1. Zariadenie veďte s jemným sklonom dopredu
tak, že sa pohybuje tesne nad zemou.
2. Vyžínajte vždy smerom od tela.
Vyžínanie pri plotoch a základoch
POZOR!
Nebezpečenstvo úrazu z nekontrolo-
vaného spätného rázu!
Vyžínací nôž nepoužívajte v blízkosti
pevných prekážok.
1. Zariadenie veďte pomaly a opatrne, bez toho
aby ste ho nechali narážať na prekážky.
Vyžínanie okolo stromov
1. Zariadenie veďte okolo stromov opatrne a po-
maly tak, že sa vyžínacia struna nedotýka
kôry stromov.
2. Okolo stromov koste smerom zľava doprava.
3. Trávu a burinu zachyťte špičkou struny a stru-
novú hlavu pohnite ľahko smerom dopredu.
ADVICE
Vyžínanie pri kamenných múroch, zákla-
doch, stromoch vedie k vyššiemu opot-
rebovaniu struny.
Kosenie
1. Strunovú hlavu nahnite v 30 stupňovom uhle
smerom doprava.
2. Rukoväť nastavte do požadovanej polohy.
POZOR!
Nebezpečenstvo poranenia/ vecné
poškodenieodlietavajúcimi cudzími
telesami!
Cudzie telesá odstráňte z pracovnej ob-
lasti.
Kosenie s vyžínacím kotúčom
Pri kosení s vyžínacím kotúčom sa vyžínací kotúč
vedie s vodorovným, terén kopírujúcim pohybom
z jednej strany na druhú.
Pred použitím vyžínacieho kotúča dodatočne
dbajte na:
Použitie nosného popruhu.
Prekontrolujte správnu montáž vyžínacieho
kotúča.
Noste ochranný odev a ochranu očí.
Vyžínacie kotúče na burinu nepoužívajte na
rezanie krovín a mladých stromčekov.
POZOR!
Používajte len originálny rezací nôž a
príslušenstvo! Nesprávne príslušenstvo
môže viesť k zraneniam a funkčným po-
ruchám prístroja!
Neoriginálne diely môžu viesť k zrane-
niam a funkčným poruchám prístroja!
Vypnutie motora
1. Uvoľnite plynovú páku a motor nechajte bežať
na voľnobeh.
2. Spínač zapaľovania prestavte do polohy
„STOP“.
POZOR!
Nebezpečenstvo poranenia!
Motor po vypnutí dobieha.
Predĺženie vyžínacej struny
1. Motor nechajte bežať na plný plyn a struno-
vou hlavou ťuknite na zem.
Struna sa automaticky predĺži.
ADVICE
Nôž na ochrannom kryte skráti strunu na
prípustnú dĺžku.
Vyčistenie ochranného krytu
1. Zariadenie vypnite.
2. Zvyšky po kosení opatrne odstráňte skrutko-
vačom alebo podobným nástrojom.
Údržba a ošetrovanie
469606_a 107
ADVICE
Ochranný kryt pravidelne čistite, aby ste
zabránili prehriatiu rúrového telesa.
ÚDRŽBA A OŠETROVANIE
Vzduchový filter
POZOR!
Zariadenie nikdy nepoužívajte bez vz-
duchového filtra. Vzduchový filter pravi-
delne čistite. Poškodený vzduchový filter
vymeňte.
1. Hviezdicovú skrutku odstráňte, zložte kryt a
vzduchový filter vyberte, pozri obrázok 20.
2. Vzduchový filter očistite mydlom a vodou. Ne-
používajte benzín!
3. Vzduchový filter nechajte uschnúť.
4. Vzduchový filter namontujte v opačnom po-
radí.
Palivový filter
POZOR!
Zariadenie nikdy nepoužívajte bez pali-
vového filtra. Následkom môže byť ťažké
poškodenie motora.
1. Kryt palivovej nádrže úplne odoberte.
2. Existujúce palivo vylejte do vhodnej nádoby.
3. Pomocou háčika z drôtu vyberte filter z
nádrže.
4. Filter stiahnite otáčavým pohybom.
5. Filter vymeňte.
Nastavenie bowdenov
viď obr 9
Bowdeny Vašej elektrickej kosačky prednas-
tavené vo výrobe. Ak sa pozícia „bicyklového
držadla Bike“ výrazne zmení, môže prísť k pre-
dĺženiu bowdenu a tým pádom k poruche páčky
akcelerátora.
Ak sa rezný nástroj kosačky po naštartovaní
a uvoľnení blokovacieho zariadenia polovičného
plynu nezastaví, musí byť bowden nastavený
pomocou nastavovacej skrutky (1). Následne je
opäť zaručená správna funkcia plynovej páčky.
UPOZORNENIE!
Nebezpečenstvoporanenia vplyvom-
rotujúcich reznýchnástrojov!
Bowdeny nastavujte len pri vypnu-
tom motore.
Funkčnosť kontrolujte len pri leži-
acej kosačke.
Zapaľovacia sviečka
1. Zapaľovaciu sviečku pritiahnite uťahovacím
momentom 12-15 Nm.
2. Koncovku zapaľovacieho kábla nasaďte na
zapaľovaciu sviečku.
ADVICE
Vzdialenosť elektród = 0,6 - 0,7 mm
[0.025“].
viď obr 8
Nastavenie karburátora
Karburátor je zo závodu optimálne nastavený.
SKLADOVANIE
UPOZORNENIE!
Nebezpečenstvo požiaru alebo ex-
plózie!
Zariadenie neskladujte pri otvorenom
ohni alebo zdrojoch tepla.
Pred dlhším skladovaním (cez zimu) vy-
prázdnite palivovú nádrž.
Palivovú nádrž vyprázdňujte iba vonku.
Motor nechajte pred skladovaním vychlad-
núť.
1. Vyprázdnite palivovú nádrž.
2. Motor naštartujte a nechajte ho bežať na voľ-
nobeh, pokiaľ nezhasne.
3. Motor nechajte ochladnúť.
4. Zapaľovaciu sviečku uvoľnite pomocou kľúča
na sviečky.
5. Spaľovaciu komoru naplňte dvoma čajovými
lyžičkami oleja pre 2-taktné motory.
6. Pre rozloženie oleja vo vnútornom priestore
motora viackrát pomaly potiahnite štartovacie
lano.
7. Zapaľovaciu sviečku opäť naskrutkujte.
8. Zariadenie dôkladne očistite a vykonajte
údržbu.
9. Zariadenie skladujte na suchom a chladnom
mieste.
sk
Skladovanie
108 130 H
UPOZORNENIE!
Nebezpečenstvo požiaru!
Natankovaný stroj neuskladňujte v bu-
dovách, v ktorých by mohli benzínové
výpary prísť do styku s otvoreným
ohňom alebo iskrami!
ZNOVU UVEDENIE DO PREVÁDZKY
1. Odstráňte zapaľovaciu sviečku.
2. Štartovacie lano rýchlo natiahnite, a zostáva-
júci olej odstráňte zo spaľovacej komory.
3. Zapaľovaciu sviečku očistite, prekontrolujte
vzdialenosť elektród a podľa potreby sviečku
vymeňte.
4. Zariadenie pripravte na použitie.
5. Nádrž naplňte správnou zmesou paliva a
oleja (50:1).
LIKVIDÁCIA
Opotrebované prístroje, batérie alebo
akumulátory nelikvidujte s komun-
álnym odpadom!
Obal, prístroj a príslušenstvo sú vyro-
bené z recyklovateľných materiálov a
musia sa vhodne zlikvidovať.
POMOC PRI PORUCHÁCH
PROBLÉM MOŽNÁ PRÍČINA OPRAVA
Motor neštartuje Nesprávny postup pri štartovaní Dodržiavajte návod na použitie
Nesprávna poloha páky Choke Páku prestavte do polohy RUN
Znečistené, nesprávne nasta-
vené alebo nesprávne zapaľo-
vacie sviečky
Zapaľovacie sviečky očistite /
nastavte alebo vymeňte
Motor naskočí, ale ďalej nebeží
Znečistený palivový filter Filter vymeňte
Nesprávna poloha páky Choke Páku prestavte do polohy RUNMotor štartuje, ale nebeží na
plný výkon
Znečistený vzduchový filter Filter vyčistite alebo vymeňte
Motor beží nepravidelne Znečistené, nesprávne nasta-
vené alebo nesprávne zapaľo-
vacie sviečky
Zapaľovacie sviečky očistite /
nastavte alebo vymeňte
Nadmerné množstvo dymu Nesprávna zmes paliva použite správnu zmes paliva
ADVICE
Pri poruchách, ktoré nie uvedené v tejto tabuľke alebo ktoré si neviete odstrániť sami, sa
prosím obráťte na náš príslušný zákaznícky servis.
Záruka
469606_a 109
ZÁRUKA
Prípadné chyby materiálu alebo výrobné chyby na prístroji odstránime počas zákonnej premlčacej lehoty
pre nároky na odstránenie chyby podľa našej voľby opravou alebo náhradným dodaním. Premlčacia
lehota sa určuje vždy podľa legislatívy krajiny, v ktorej bol prístroj kúpený.
Záruku poskytujeme len pri:
odbornej manipulácii s prístrojom,
dodržiavaní návodu na obsluhu,
používaní originálnych náhradných dielov
Záruka zaniká pri:
pokusoch o opravu prístroja,
technických zmenách na prístroji,
používaní prístroja v rozpore s jeho určením
(napr. na priemyselné alebo komunálne účely).
Záruka sa nevzťahuje na:
poškodenia laku, ktoré sa vždy považujú za bežné opotrebovanie,
diely podliehajúce rýchlemu opotrebovaniu, ktoré v zozname náhradných dielov označené rámče-
kom [xxx xxx (x)]
spaľovacie motory – pre ne platia samostatné záručné podmienky príslušného výrobcu motorov
Záručná doba začína plynúť dňom kúpy prostredníctvom prvého odberateľa. Rozhodujúci je dátum na
originálom doklade o kúpe. V prípade uplatňovania nároku na poskytnutie záruky sa obráťte s týmto
vyhlásením o záruke a dokladom o kúpe na vášho predajcu alebo na najbližší autorizovaný zákaznícky
servis. Týmito záručnými podmienkami zostávajú zákonné nároky kupujúceho na odstránenie chýb voči
predávajúcemu nedotknuté.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248

AL-KO 130 H Používateľská príručka

Kategória
Vyžínače trávy
Typ
Používateľská príručka
Táto príručka je tiež vhodná pre