Tristar HD-2389 Používateľská príručka

Kategória
Žehličky na vlasy
Typ
Používateľská príručka
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z
niestosowania się do instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.
Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony należy go wymienić u
producenta, przedstawiciela serwisu lub wykwalikowaną osobę w celu
uniknięcia zagrożenia.
Urządzenia nie należy nigdy przenosić, ciągnąc za kabel, a także należy
uważać, aby kabel się nie zaplątał.
Urządzenie należy umieszczać na stabilnej i poziomej powierzchni.
Nigdy nie należy zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
Urządzenie to może być używane wyłącznie do celów domowych i
tylko zgodnie z przeznaczeniem.
Aby chronić siebie przed porażeniem prądem, nie należy zanurzać
kabla, wtyczki ani urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie.
OSTRZEŻENIE: Nie używać urządzenia w pobliżu wanien,
pryszniców, umywalek lub innych pojemników z wodą.
Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby z
ograniczonymi zycznymi, czuciowymi oraz mentalnymi możliwościami
lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowane lub
zostały poinstruowane, jak użyć urządzenia w bezpieczny sposób i
rozumieją ewentualne ryzyko. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Czyszczenie ani konserwacja dozwolona dla użytkownika nie mogą być
wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
Kiedy korzystamy z urządzenia w łazience, wyjąć wtyczkę z gniazdka
ponieważ bliskość wody niesie ryzyko, nawet gdy urządzenie jest
wyłączone.
W celu uzyskania dodatkowej ochrony, wskazana jest instalacja
wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie
roboczym, nieprzekraczającym 30 mA w układzie elektrycznym
zasilania w łazience. Skonsultować się z elektrykiem zajmującym się
instalacją.
OPIS CZĘŚCI
1. Kabel zasilania, obrotowy, 360°
2. Przycisk włączania/wyłączania
3. Przycisk regulacji temperatury (+)
4. Przycisk regulacji temperatury (-)
5. Ekran
6. Płyty z powłoką ceramiczną.
7. Przycisk blokady płyt
PRZED PIERWSZE UŻYTKOWANIE
Urządzenie i akcesoria należy wyjąć z pudełka. Z urządzenia należy usunąć
naklejki, folię ochronną lub elementy plastikowe.
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy je wyczyścić wilgotną
szmatką.
Podczas pierwszego użycia z urządzenia może wydzielać się dym i zapach
spalenizny. Jest to spowodowane tym, że urządzenie jest nowe. Po kilku
minutach objawy te znikną. Nie oznaczają one wadliwego działania ani nie
przyczyniają się do powstania usterki.
UŻYTKOWANIE
Podłącz kabel zasilający, naciśnij „włącznik/wyłącznik”, aby włączyć
urządzenie; na wyświetlaczu pojawi się wskazanie 180°.
Ustaw poziom temperatury z zakresu od 120° do 220°, aby rozpocząć
prostowanie włosów. W poniższej tabeli przedstawiono prawidłowe
wartości temperatury.
Temperatura Włosy
Niska Włosy cienkie, tlenione lub zniszczone
Średnia Włosy normalne i falowane
Wysoka Włosy grube lub szorstkie
Zwiększ temperaturę, naciskając przycisk „+” lub zmniejsz temperaturę,
naciskając przycisk „-”.
Pozwól urządzeniu rozgrzać się, gdy pasek nagrzewania (znajdujący się na
wyświetlaczu obok wskaźnika temperatury) przestanie migać, oznacza to, że
urządzenie osiągnęło żądaną temperaturę.
W celu uzyskania pełnej stylizacji włosy powinny być czyste, suche oraz
pozbawione brudu, lakieru do włosów, kremów itp. (Prostownicy do
włosów można także użyć w dowolnej chwili do szybkiego poprawienia lub
uratowania fryzury). Podziel włosy na kilka pasemek i wyprostuj je kolejno,
wyciągając włosy w dół. Przeczesz kolejno pasemka, aby włosy nie były
splątane. Napręż włosy, przytrzymując ich końcówki jedną ręką. Oddziel
pasemko włosów do prostowania, zaczynając od karku i kierując się w stronę
czubka głowy, przesuwając się następnie na boki i kończąc z przodu głowy.
Otwórz zacisk i chwyć włosy w odległości jednego cala od skóry głowy.
Przytrzymaj urządzenie w tej pozycji przez około 5–10 sekund w przypadku
włosów cienkich albo przez 10–12 sekund w przypadku włosów grubych lub
szorstkich.
Zwolnij nieznacznie nacisk uchwytów i pozwól, aby włosy wysunęły się
spomiędzy płytek.
Powtórz tę czynność do uzyskania zadowalającego efektu.
Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z kontaktu.
Poczekaj aż włosy ostygną.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Urządzenie należy odłączyć od zasilania i odstawić do ostygnięcia.
Powierzchnię urządzenia należy wytrzeć miękką i nieznacznie wilgotną
szmatką. Należy uważać, aby woda lub inne płyny nie dostały się do wnętrza
urządzenia.
Przechowywanie
Urządzenie należy odłączyć od zasilania, odstawić do ostygnięcia i schować
do pudełka lub przechować w suchym miejscu. Urządzenia nie należy nigdy
chować, gdy jest gorące lub podłączone do zasilania.
Nie należy nigdy owijać ciasno kabla wokół urządzenia.
Nie należy nigdy wieszać urządzenia za kabel. Kabel należy przechowywać
luźno zwinięty. Nie należy wywierać żadnego nacisku w miejscu, w
którym kabel łączy się z urządzeniem, ponieważ może to prowadzić do
wystrzępienia się i przerwania kabla.
GWARANCJA
Ten produkt posiada gwarancję na 24 miesiące. Gwarancja jest ważna,
jeśli produkt używano zgodnie z instrukcjami i w celu, do którego został
przeznaczony. Dodatkowo należy dołączyć oryginalne potwierdzenie
zakupu (faktura, kwit sprzedaży lub paragon) z datą zakupu, nazwą
sprzedawcy oraz numerem pozycji produktu.
W celu uzyskania szczegółowych warunków gwarancji należy odwiedzić
nasza stronę internetową: www.service.tristar.eu
WYTYCZNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
Po zakończeniu okresu żywotności urządzenia tego nie należy
wyrzucać wraz z odpadami domowymi; urządzenie to powinno
zostać zutylizowane w centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych. Symbol ten znajdujący się na urządzeniu,
w instrukcji obsługi i na opakowaniu zwraca uwagę na tę ważną kwestię.
Materiały, z których wytworzono to urządzenie, nadają się do przetworzenia.
Recykling zużytych urządzeń gospodarstwa domowego jest znaczącym
wkładem użytkownika w ochronę środowiska. W celu uzyskania informacji
dotyczących punktów zbiórki należy skontaktować się z przedstawicielem
władz lokalnych.
WSPARCIE
Wszystkie dostępne informacje oraz części zapasowe znaleźć można na stronie
service.tristar.eu!
CUIDADOS IMPORTANTES
Se não seguir as instruções de segurança, o fabricante não pode ser
considerado responsável pelo dano.
Se o cabo eléctrico estiver danicado, deverá ser substituído pelo
fabricante, pelo seu agente de serviço ou outras pessoas com a mesma
qualicação de modo a evitar perigos.
Nunca mova o aparelho puxando o cabo e certique-se de que nunca
ca preso.
O aparelho deve ser colocado numa superfície plana e estável.
Nunca utilize o aparelho sem supervisão.
Este aparelho destina-se apenas a uma utilização doméstica e para os
ns para os quais foi concebido.
Para se proteger de choque eléctrico, não mergulhe o cabo, a cha ou o
aparelho em água ou noutro líquido.
AVISO: Não utilize este dispositivo perto de banheiras, chuveiros,
lavatórios ou outros locais que contenham água.
Este dispositivo pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos
de idade e com pessoas com capacidades mentais, sensoriais e físicas
reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se estiverem tido
supervisão ou instruções relativamente à utilização do dispositivo de
forma segura e se entenderam os perigos envolvidos. As crianças não
devem brincar com o dispositivo. A limpeza e manutenção do utilizador
não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
Quando o dispositivo é utilizado numa casa de banho, desligue-o após
a utilização uma vez que a aproximação da água apresenta perigo
mesmo quando o dispositivo está desligado.
Para protecção adicional, a instalação de um dispositivo de corrente
residual (RCD) com uma corrente operativa residual classicada que não
exceda os 30 mA é aconselhável na alimentação do circuito eléctrico da
casa de banho. Peça aconselhamento ao seu instalador.
DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES
1. Cabo de alimentação giratório em 360°
2. Botão de Ligar/Desligar
3. Botão de temperatura +
4. Botão de temperatura -
5. Visor
6. Placas revestidas a cerâmica.
7. Interruptor de bloqueio das placas
ANTES PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
Retire o aparelho e os acessórios da caixa.Retire os autocolantes, o papel de
protecção ou o plástico do aparelho.
Limpe o aparelho, antes de o utilizar, com um pano húmido.
Durante a primeira utilização poderá ocorrer algum fumo e um cheiro a
queimado. Isto deve-se ao facto de o aparelho ser novo. Desaparecerá após
alguns minutos. Isto não signica que haja qualquer avaria e também não
provocará uma.
UTILIZAÇÃO
Ligue o aparelho à corrente eléctrica, prima o interruptor de “LIGADO/
DESLIGADO” para o ligar e aparecerá no visor 180°.
Dena o nível de temperatura entre os 120° e os 220° para alisar o cabelo.
Consulte a tabela abaixo para obter a temperatura correcta.
Temperatura Cabelo
Baixa
Fino, pintado ou danicado
Média Normal e ondulado
Alta
Grosso ou espesso
Aumente a temperatura premindo no botão “+” e reduza a temperatura
premindo no botão “-“.
Deixe o aparelho aquecer, quando a barra de aquecimento (perto da
temperatura no visor) parar de piscar, o aparelho alcançou a temperatura
desejada.
Para uma estilização completa, o cabelo deve estar limpo, seco e sem
poeiras, lacas, cremes, etc. (Claro, este alisador de cabelo pode ser sempre
utilizado para efectuar retoques rápidos e em casos de emergência). O
cabelo deve ser dividido em várias madeixas e trabalhado parte a parte,
puxando o cabelo para baixo. Penteie cada madeixa para alisar ao máximo.
Segure uma madeixa pelas pontas com uma mão para ser alisada. Comece
pela área da parte de trás do pescoço, na direcção do topo da cabeça,
movendo-se para os lados e nalizando na área do topo frontal.
Abra as placas e aperte o cabelo a cerca de 2,5 cm do couro cabeludo.
Segure nessa posição durante cerca de 5 a 10 segundos, para cabelo no, ou
10 a 12 segundos, para cabelo grosso ou espesso.
Cuidadosamente, liberte pressão nas pegas e deixe o cabelo sair das placas.
Repita o tratamento até obter um resultado satisfatório.
Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada.
Deixe o cabelo arrefecer.
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Desligue o aparelho da tomada e deixe-o arrefecer. Utilize um pano suave
e húmido para limpar a superfície do aparelho. Não deixe entrar água ou
qualquer outro líquido no interior do aparelho.
Armazenamento
Desligue o aparelho da tomada, deixe-o arrefecer e guarde-o na caixa
respectiva ou num local seco. Nunca o guarde enquanto ainda estiver
quente ou ligado à corrente.
Nunca enrole o cabo de alimentação à volta do aparelho.
Nunca deixe o aparelho pendurado pelo cabo de alimentação. Enrole o cabo
que estiver menos apertado. Não provoque tensão no cabo no local onde
entra no aparelho, dado que isto pode fazer com que o mesmo se desgaste
e quebre.
GARANTIA
Este produto possui uma garantia de 24 meses. A sua garantia é válida se
utilizar o produto de acordo com as instruções e com a nalidade para a
qual foi criado. Além disso, a compra original (factura ou recibo da compra)
deverá conter a data da compra, o nome do vendedor e o número de artigo
do produto.
Para obter as condições de garantia detalhadas, consulte o nosso Website de
serviço: www.service.tristar.eu
ORIENTÕES PARA A PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Este aparelho não deve ser colocado juntamente com os resíduos
domésticos no nal do seu tempo de vida útil, deve ser entregue
num local adequado para reciclagem de aparelhos domésticos eléctricos e
electrónicos. Este símbolo indicado no aparelho, no manual de instruções
e na embalagem chama a sua atenção para a importância desta questão.
Os materiais utilizados neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar
electrodomésticos usados está a contribuir para dar um importante passo na
protecção do nosso meio ambiente. Peça às autoridades locais informações
relativas aos pontos de recolha.
ASSISTÊNCIA
Encontrará toda a informação disponível e peças em service.tristar.eu!
ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA
Il produttore non è responsabile di eventuali danni e lesioni
conseguenti alla mancata osservanza delle istruzioni.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal
costruttore, da un addetto all'assistenza o da persone analogamente
qualicate al ne di evitare pericoli.
Non spostare mai l’apparecchio tirandolo per il cavo e controllare che il
cavo non possa rimanere impigliato.
Collocare l’apparecchio su una supercie stabile e piana.
Non lasciare mai l’apparecchio senza sorveglianza.
Questo apparecchio ha uso esclusivamente domestico e deve essere
utilizzato soltanto per gli scopi previsti.
Per proteggervi da scosse elettriche, non immergere cavo, spina o
apparecchio in acqua o altri liquidi.
AVVERTENZA: non utilizzare questo apparecchio in prossimità di
vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini di età superiore
agli 8 anni e dalle persone con facoltà siche, sensoriali o mentali
ridotte o prive di esperienza e conoscenze, a condizione che siano
sorvegliate o che abbiano ricevuto istruzioni concernenti l'utilizzo
dell'apparecchio in modo sicuro e abbiano compreso i pericoli
inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e
la manutenzione da parte dell'utente non deve essere eettuata dai
bambini senza supervisione.
Se l'apparecchio è utilizzano nel locale bagno, scollegarlo dalla presa di
rete dopo l'uso, poiché la vicinanza dell'acqua rappresenta un pericolo
anche quando l'apparecchio è spento.
Per ulteriore protezione, si consiglia l'installazione nel circuito elettrico
del locale bagno di un dispositivo di corrente residua (RCD) con valore
nominale di corrente residua operativa non superiore ai 30 mA. Per
ulteriori informazioni, rivolgersi a un tecnico elettricista.
DESCRIZIONE DELLE PARTI
1. Cavo di alimentazione orientabile a 360°
2. Pulsante ON/ OFF
3. Pulsante Temperatura +
4. Pulsante Temperatura -
5. Display
6. Piastre rivestite in ceramica.
7. Interruttore blocco piastre
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
Estrarre apparecchio e accessori dalla scatola. Rimuovere adesivi, pellicola
protettica o plastica dall’apparecchio.
Prima dell’uso pulire l’apparecchio con un panno umido.
Al primo utilizzo potrebbero essere presenti fumo e odore di bruciato.
Questo accade perché l’apparecchio è nuovo, e il fenomeno sparirà in pochi
minuti. Questo fatto non è indicazione né causa di alcun malfunzionamento.
UTILIZZO
Collegare l’alimentatore, premere l’interruttore “ON/OFF” per accendere
l’apparecchio, sul display apparirà la scritta 180°.
Per stirare i capelli impostare la temperatura tra 120° e 220°. Consultare la
tabella qui sotto per le temperature corrette.
Temperatura
Capelli
Bassa Capelli ni, decolorati o danneggiati
Media
Capelli normali e ondulati
Alta Capelli spessi
Per aumentare la temperatura premere il pulsante “+”, per ridurla premere il
pulsante “-“.
Lasciare riscaldare l’apparecchio, quando la barra di riscaldamento (vicino
alla temperatura sul display) smette di lampeggiare, il dispositivo ha
raggiunto la temperatura desiderata
Per il miglior risultato estetico, I capelli devono essere puliti, asciutti e liberi
da polvere, lacche, creme etc. (naturalmente questa piastra stiracapelli
può essere anche utilizzata per rapidi ritocchi ed emergenze in qualsiasi
momento). I capelli devono essere separate in varie parti e lavorati a ciocche,
tirandoli lentamente verso il basso. Pettinare ogni ciocca per renderla più
scorrevole e liberarla da eventuali nodi. Aerrare e tirare le punte con una
mano. Separare una ciocca di capelli da stirare, iniziando con la zona della
nuca no alla sommità del capo, muovendosi lungo I lati e nendo sulla
sommità dell’area frontale.
Aprire la pinza e aerrare I capelli partendo da due centimetri e mezzo dal
capo. Tenere la pinza ferma per 5 o 10 secondi per capelli ni oppure per 10
o 12 secondi per capelli spessi.
Allentare con attenzione la pressione dai manici e lasciare che I capelli si
liberino dalle piastre.
Ripetere il trattamento no a raggiungere il risultato voluto.
Spegnere e scollegare l’apparecchio.
Lasciar rareddare I capelli.
PULIZIA E MANUTENZIONE
Staccare l’apparecchio dalla presa e lasciarlo rareddare. Utilizzare un panno
morbido appena umido per le superci. Non permettere che acqua o altri
liquidi penetrino all’interno.
Protezione
Staccare l’apparecchio dalla presa, lasciare che si rareddi e conservarlo
nella sua scatola o in un posto asciutto. Non metterlo mai via quando ancora
caldo o a spina ancora inserita.
Non avvolgere mai strettamente il cavo intorno all’apparecchio.
Non appendere mai l’apparecchio dal suo cavo. Avvolgere il cavo in una
spirale morbida. Non sottoporre a sollecitazioni il cavo nel punto di attacco
all’apparecchio, questo potrebbe causare logoramento e rottura del cavo.
GARANZIA
Questo prodotto è garantito per 24 mesi. La garanzia è valida se il prodotto
viene utilizzato in accordo alle istruzioni e per lo scopo per il quale è stato
realizzato. Inoltre, deve essere fornita la prova di acquisto originale (fattura,
scontrino o ricevuta) riportante la data di acquisto, il nome del rivenditore e
il codice del prodotto.
Per i dettagli delle condizioni di garanzia, consultare il nostro sito web:
www.service.tristar.eu
LINEE GUIDA PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
Al termine del suo utilizzo questo apparecchio non deve essere gettato
tra I riuti domestici, ma deve essere consegnato ad un punto centrale
di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche
domestiche. Questo simbolo sull'apparecchio, il manuale di istruzioni e la
confezione mettono in evidenza questo problema importante. I materiali
usati in questo apparecchio possono essere riciclati. Riciclando i dispositivi
domestici puoi contribuire alla protezione del nostro ambiente. Contattare le
autorità locali per informazioni in merito ai punti di raccolta.
ASSISTENZA
È possibile trovare informazioni e parti di ricambio su service.tristar.eu!
PT Manual de utilizador PL Instrukcja obsługi IT Manuale utente SV Bruksanvisning
VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Om dessa säkerhetsinstruktioner ignoreras kan inget ansvar utkrävas av
tillverkaren för eventuella skador som uppkommer.
Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess
servicerepresentant eller liknande kvalicerade personer, för att
undvika risker.
Flytta aldrig apparaten genom att dra den i sladden och se till att
sladden inte kan trassla sig.
Apparaten måste placeras på en stabil, jämn yta.
Använd aldrig apparaten oövervakad.
Denna apparat får endast användas för hushållsändamål och endast för
det syfte den är konstruerad för.
För att undvika elstötar ska du aldrig sänka ned sladden, kontakten eller
apparaten i vatten eller någon annan vätska.
VARNING: Använd inte denna utrustning i närheten av badkar,
duschar, handfat eller andra behållare som innehåller vatten.
Denna utrustning får användas av barn från 8 års ålder och över, och
personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller har instruerats
att använda utrustningen på ett säkert sätt, och de förstår de risker som
nns. Barn får inte leka med utrustningen. Rengöring och underhåll får
inte utföras av barn utan övervakning.
Om utrustningen används i ett badrum, koppla ur den efter
användning, eftersom närheten till vatten innebär en risk även när
utrustningen är avstängd.
Som ytterligare skydd rekommenderas att en jordfelsbrytare (RCD) med
en felström som inte överstiger 30 mA installeras i den elektriska krets
som strömförsörjer badrummet. Fråga din installatör om råd.
BESKRIVNING AV DELAR
1. 360° svängbar strömkabel
2. På/Av-knapp
3. Temperatur +-knapp
4. Temperatur --knapp
5. Display
6. Keramiktäckta plattor.
7. Låsknapp för plattorna
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
Tag ut apparaten och tillbehören ur förpackningen. Ta bort klistermärkena,
skyddslmerna eller plasten från apparaten.
Rengör apparaten med en fuktig trasa innan användning.
Vid första användningen kan det uppstå rök och lukta bränt. Detta inträar
eftersom apparaten är ny. Det försvinner efter ett par minuter. Det betyder
inte att det uppstått något fel och det kommer inte att orsaka något fel.
ANVÄNDNING
Anslut strömförsörjningen, tryck på strömbrytaren för att sätta på
apparaten, på displayen visas 180°.
Ställ in temperaturnivån mellan 120° och 220° för att räta ut håret. Se
tabellen nedan för korrekt temperatur.
Temperatur
Hår
Låg Tunt, blekt eller skadat hår
Medium
Normalt och vågigt hår
Hög Tjockt eller grovt hår
Öka temperaturen genom att trycka på ”+”-knappen och minska den
genom att trycka på ” –”-knappen.
Låt utrustningen värmas upp. När uppvärmningsfältet (bredvid
temperaturen på displayen) slutar blinka har enheten nått önskad
temperatur.
För en fulllständig frisyrläggning ska håret vara rent, torrt och fritt från smuts,
hårsprej, krämer etc. (Den här håruträtaren kan givetvis alltid användas för
snabba påbättringar och räddningar när som helst.). Håret ska delas in i era
delar och behandlas del för del och genom att dra håret jämnt nedåt. Kamma
igenom denna del för att ta bort eventuellt trassel. Håll ändarna spända med
ena handen. Dela av en del av håret som ska rätas ut, börja bak i nacken mot
hjässan, gå längs med sidorna och avsluta högst upp där fram.
Öppna klämman och grip tag i håret ett par centimeter från hårbotten. Håll
kvar i cirka 5-10 sekunder för tunt hår eller 10-12 sekunder för tjockt eller
grovt hår.
Släpp sedan försiktigt trycket på handtagen och låt håret falla ut från
plattorna.
Upprepa behandlingen tills du är nöjd.
Stäng av och koppla ur utrustningen.
Låt håret svalna.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Dra ut kontakten ur uttaget och låt apparaten svalna. Torka av apparaten med
en mjuk lätt fuktad trasa. Låt inte vatten eller någon annan vätska komma in i
apparaten.
Förvaring
Dra ut kontakten ur uttaget och låt apparaten svalna. Förvara den i dess
förpackning eller på en torr plats. Förvara den aldrig medan den fortfarande
är varm eller medan kontakten sitter i uttaget.
Linda aldrig sladden runt apparaten.
Häng aldrig apparaten i sladden. Förvara sladden löst ihoprullad. Utsätt
inte sladden för påfrestning där den går in i apparaten, det kan orsaka att
sladden nöts och går av.
GARANTI
Denna produkt har en garanti på 24 beviljade månader. Din garanti är giltig
om produkten används i enlighet med instruktionerna och för det ändamål
som den skapades. Dessutom, skall ursprungsköpet (faktura, kassakvitto
eller kvitto) vidimeras med inköpsdatum, återförsäljarens namn och
artikelnummer på produkten.
För detaljerade garantivillkor, se vår servicewebbplats: www.service.tristar.eu
RIKTLINJER FÖR SKYDDANDE AV MILJÖN
Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den slutat
fungera. Den ska slängas vid en återvinningsstation för elektriskt och
elektroniskt hushållsavfall. Denna symbolen på apparaten, bruksanvisningen
och förpackningen gör dig uppmärksam på denna viktiga fråga. Materialen
som används i denna apparat kan återvinnas. Genom att återvinna
hushållsapparater gör du en viktig insats för att skydda vår miljö. Fråga de
lokala myndigheterna var det nns insamlingsställen.
SUPPORT
Du hittar all tillgänglig information och reservdelar på service.tristar.eu!
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Při ignorování bezpečnostních pokynů není výrobce odpovědný za
případná poškození
Pokud je přívodní šňůra poškozená, musí být vyměněna výrobcem,
jeho servisním agentem nebo podobně kvalikovanou osobou, aby se
předešlo možným rizikům.
Nikdy spotřebič nepřenášejte tažením za přívodní šňůru a ujistěte se, že
se kabel nemůže zaseknout.
Spotřebič musí být umístěn na stabilním a rovném povrchu.
Nikdy nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru.
Tento spotřebič lze použít pouze vdomácnosti za účelem, pro který byl
vyroben.
Abyste se ochránili před elektrickým výbojem, neponořujte napájecí
kabel, zástrčku či spotřebič do vody či jiné tekutiny.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte spotřebič poblíž van, sprch, kotlů či
jiných nádrží obsahující vodu.
Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a výše a osoby se
sníženou fyzickou, motorickou a mentální schopností, nebo s
nedostatkem zkušenosti a vědomostí, pokud budou pod dohledem
nebo jim budou uděleny pokyny pro bezpečné použití spotřebiče a
uvědomění si hrozícího nebezpečí. Děti by si se spotřebičem neměli
hrát. Čištění a údržba by neměla být prováděna dětmi bez dohledu.
Pokud je spotřebič používán v koupelně, po použití jej vyjměte ze
zásuvky, blízkost vody představuje nebezpečí, i pokud je spotřebič
vypnut.
Pro dodatečnou ochranu doporučujeme instalaci spínače v obvodu
diferenciální ochrany (RCD) s měrným zbytkovým proudem
nepřesahujícím 30 mA v elektrickém obvodu napájejícím koupelnu. V
případě dotazů se obraťte na technika.
POPIS SOUČÁSTÍ
1. Otočný napájecí kabel 360°
2. Tlačítko ZAP/VYP
3. Tlačítko Teplota +
4. Tlačítko Teplota -
5. Displej
6. Plotny s keramickou vrstvou
7. Spínač zámku ploten
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Vyjměte přístroj z krabice. Odstraňte z něj nálepky a ochrannou fólii.
Před použitím přístroj otřete vlhkou utěrkou.
Při prvním použití může přístroj vydávat určitý zápach či kouř. To se u
nových přístrojů stává a po pár minutách to ustane. Nejde o žádnou závadu.
POUŽITÍ
Připojte přístroj do zásuvky, pak zapněte tlačítko “ZAP/VYP” a na displeji se
zobrazí 180°.
Nastavte teplotu mezi 120° a 220° pro rovnání vlasů. Na správnou teplotu se
podívejte v této tabulce.
Teplota
Vlasy
Nízká Jemné, odbarvené či poškozené vlasy
Střední
Normální a vlnité vlasy
Vysoká Husté nebo hrubé vlasy
Zvyšujte teplotu stiskem tlačítka “+” a snižujte ji pomocí tlačítka “-“.
Nechejte zařízení rozehřát a když indikátor nahřátí (vedle údaje o teplotě na
displeji) přestane blikat, zařízení dosáhlo požadované teploty.
Pro dokonalý styling, musí být vlasy suché, čisté a bez spreje na vlasy či
jiné kosmetiky. (Samozřejmě tato žehlička může být používána pro rychlé
úpravy vlasů kdykoliv). Vlasy musí být rozdlěeny na několik pramenů, z nichž
se každý žehlí zvlášť tak, že se žehličkou sjíždí od kořínků ke konečkům.
Předtím vlasy pročešte. Jednou rukou vlasy přidržujte, aby byly napjaté.
Začněte vzadu na krku směrem vzhůru, pak po stranách a nakonec na
temeni hlavy.
Otevřete svorky a vezměte do nich pramen vlasů. Přidržujte na místě cca 5
až 10 sekund máte-li jemné vlasy a 10 až 12 sekund máte-li hrubé či husté
vlasy.
Opatrně uvolňujte tlak a ponechte pramen volně spadnout.
Opakujte tento postup, dokud nemáte žádoucí výsledek.
Vypněte zařízení a odpojte od sítě.
Ponechte vlasy zchladnout.
ČIŠTÌNÍ A ÚDRŽBA
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a ponechte přístroj zchladnout. Kryt přístroje
otřete jemnou vlhkou utěrkou. Dávejte pozor, aby se do přístroje nedostala
voda či jiná tekutina.
Skladování
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, ponechte přístroj zchladnout, vložte ho
do krabice a uložte na suché místo. Nikdy ho neskladujte nevytažený ze
zásuvky nebo když je ještě horký.
Nikdy nenavíjejte přívodní šňůru těsně kolem přístroje.
Nikdy netahejte za šňůru. Přívodní šňůru skladujte volně navinutou kolem
přístroje. Tam, kde se šňůra dotýká těla přístroje, ji nezatěžujte, protože se
může zlomit či poškodit.
ZÁRUKA
Záruka na tento výrobek je 24 měsíců. Záruka je platná tehdy, když je
produkt používán v souladu s účelem, pro nějž byl vyroben. Navíc by běl být
doložen originální doklad (faktura nebo doklad o koupi), kde je uvedeno
datum nákupu, jméno prodejce a produktové číslo výrobku.
Pro podrobnější informace o záruce, prosím, navštivte naše servisní
internetové stránky: www.service.tristar.eu
SMĚRNICE PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Tento přístroj na konci své životnosti nesmí být odhozen do běžného
komunálního odpadu, ale musí být odnesen na místo, kde se recyklují
elektrické přístroje a spotřební elektronika. Tento symbol na zařízení, v návodu
k obsluze a na obalu vás na tuto důležitou skutečnost upozorňuje. Materiály
použité na toto zařízení lze recyklovat. Recyklací použitých domácích
spotřebičů významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí. Pro
informaci ohledně sběrného místa se obraťte na vaše místní úřady.
PODPORA
Všechny dostupné informace a náhradní díly naleznete na service.tristar.eu!
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
V prípade ignorovania bezpečnostných pokynov výrobca nie je
zodpovedný za prípadné poškodenie.
V prípade, že je poškodený napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca,
jeho servisný technik alebo podobné kvalikované osoby, aby sa
predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.
Zariadenie nikdy neprenášejte ťahaním za kábel a uistite sa, že sa kábel
nemôže zaseknúť.
Zariadenie musí byť umiestnené na stabilnom a rovnom povrchu.
Nikdy nenechávajte zariadenie zapnuté bez dozoru.
Toto zariadenie sa môže používať iba vdomácnosti za účelom, na ktorý
bolo vyrobené.
Napájací kábel, zástrčku ani zariadenie neponárajte do vody ani do
žiadnej inej kvapaliny, aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom.
VÝSTRAHA: Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy,
umývadla alebo iných nádob obsahujúcich vodu.
Toto zariadenie smú používať detí staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré
majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti, alebo
osoby bez patričných skúseností a/alebo znalostí, pokiaľ na nich dozerá
osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba vopred
poučí o bezpečnej obsluhe zariadenia a príslušných rizikách. Dbajte
na to, aby sa deti s týmto zariadením nehrali. Čistenie a údržbu nesmú
robiť deti, ak nie sú pod dohľadom dospelej osoby.
Keď sa zariadenie používa v kúpeľni, po použití ho odpojte z elektrickej
siete, pretože kvôli blízkosti vody hrozí riziko aj vtedy, keď je zariadenie
vypnuté.
Kvôli lepšej ochrane odporúčame do elektrického obvodu, ktorý
napája kúpeľňu elektrickým prúdom, nainštalovať prúdový chránič
(RCD) s menovitým zvyškovým prúdom 30 mA. Poraďte sa so svojím
inštalatérom.
POPIS SÚČASTÍ
1. 360° otáčací napájací kábel
2. Tlačidlo zapnutia / vypnutia
3. Tlačidlo teplota +
4. Tlačidlo teplota -
5. Displej
6. Platne s keramickou vrstvou.
7. Spínač uzamknutia platní
PRED PRVÝM POUŽITÍM
Vyberte zariadenie a príslušenstvo z krabice.Odstráňte nálepky,ochrannú
fóliu alebo plast zo zariadenia.
Vyčistite pred použitím zariadenia s vlhkou textíliou.
Počas prvého používania sa môže vyskytnúť dym a zápach horenia. Toto
sa stáva, pretože zariadenie je nové. Po niekoľkých minútach zmizne. Toto
neznamená, že je tam chyba a nespôsobí to nesprávne fungovanie.
POUŽÍVANIE
Pripojte napájací kábel, stlačte spínač "ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ” pre jeho zapnutie,
na displeji sa objaví 180°.
Nastavte úroveň teploty medzi 120° a 220° pre vyrovnanie vašich vlasov.
Pozrite si tabuľku dolu pre správnu teplotu.
Teplota
Vlasy
Nízká Jemné, zosvetlené alebo poškodené vlasy
Stredná Normálne a vlnité vlasy
Vysoká Hrubé alebo drsné vlasy
Zvýšte teplotu stlačením tlačidla “+” a znížte teplotu stlačením tlačidla “-“ .
Umožnite zariadeniu, aby sa zohrialo, keď lišta zahrievania (vedľa teploty na
displeji) prestane blikať, zariadenie dosiahlo želanú teplotu.
Pre kompletný styling by vlasy mali byť čisté, suché a bez nečistoty, spreja
na vlasy, krémov atď. (Samozrejme, tento vyrovnávač vlasov sa má vždy
používať pre rýchle vylepšenia a záchrany kedykoľvek). Vlasy by sa mali
rozdeliť na niekoľko častí a vyrovnávať časť po časti a dokonca ťahaním
vlasov smerom dolu. Učešte cez túto časť pre vyhladenie akýchkoľvek
spletení. Podržte napäté konce s jednou rukou. Oddeľte časť vlasov, ktorá
sa má vyrovnať, začínajúc na zadnej časti pri krku smerom k temenu,
pohybujúc sa pozdĺž strán a ukončiac v prednej vrchnej časti.
Otvorte sponku a uchyťte vlasy v rámci jedného palca od kože. Podržte na
mieste počas 5 do 10 sekúnd pre jedmné vlasy alebo 10 do 12 sekúnd pre
hrubé alebo drsné vlasy.
Opatrne uvoľnite tlak na rúčkach a nechajte vlasy zošmyknúť sa z platní.
Zopakujte procedúru, pokým nedosiahnete želaný výsledok.
Vypnite zariadenie a vypojte ho.
Umožnite, aby vyrovnávač vlasov vychladol.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Vypojte zariadenie a umožnite, aby vychladlo. Použite mäkkú, jemne
navlhčenú textíliu pre utretie povrchov zariadenia. Nedovoľte, aby sa do
zariadenia dostala voda, ani žiadna tekutina.
Skladovanie D24
Vypojte zariadenie, umožnite, aby vychladlo, a uskladnite ho v krabici alebo
na suchom mieste. Nikdy ho neskladujte, zatiaľ čo je horúce alebo stále
zapojené.
Nikdy neomotávajte kábel okolo zariadenia.
Nikdy jednotku nevešajte za kábel. Kábel skladujte voľne stočený.
Nepôsobte na kábel žiadnym tlakom, keď sa vkladá do jednotky, pretože by
to mohlo spôsobiť, že sa kábel rozstrapká alebo roztrhne.
ZÁRUKA
Na tento výrobok sa poskytuje 24-mesačná záruka. Záruka je platná, ak sa
výrobok používa v súlade s pokynmi a na účely, na ktoré bol vyrobený. A
navyše, je potrebné zaslať originálny doklad o zakúpení (faktúra, účtenka,
predajný pokladničný blok) s dátumom zakúpenia, názvom predajcu a
číslom položky výrobku.
Podrobné záručné podmienky nájdete na našej servisnej webovej stránke:
www.service.tristar.eu
SMERNICE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Toto zariadenie sa na konci životnosti nesmie likvidovať s bežným
komunálnym odpadom, ale musí sa zaniesť na miesto, kde sa recyklujú
elektrické zariadenia a spotrebná elektronika. Tento symbol na zariadení, v
návode na obsluhu a na obale vás na túto dôležitú skutočnosť upozorňuje.
Materiály použité na toto zariadenie je možné recyklovať. Recykláciou
použitých domácich spotrebičov významne prispievate k ochrane životného
prostredia. Informácie o zbernom mieste vám poskytnú miestne úrady.
PODPORA
Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na webovej lokalite
service.tristar.eu!
SK Návod na použitieCS Návod na použití
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Tristar HD-2389 Používateľská príručka

Kategória
Žehličky na vlasy
Typ
Používateľská príručka