Ryobi CHV182 Používateľská príručka

Kategória
Elektrické vŕtačky
Typ
Používateľská príručka
Important!
It is essential that you read the instructions in this manual before operating this machine.
Attention !
Il est indispensable que vous lisiez les instructions contenues dans ce manuel avant la mise en service
de l’appareil.
Achtung!
Bitte lesen Sie unbedingt vor Inbetriebnahme die Hinweise dieser Bedienungsanleitung.
¡Atención!
Es imprescindible que lea las instrucciones de este manual antes de la puesta en servicio.
Attenzione!
Prima di procedere alla messa in funzione, è indispensabile leggere attentamente le istruzioni contenute
nel manuale.
Let op !
Het is van essentieel belang dat u de instructies in deze gebruiksaanwijzing leest vooraleer u dit toestel
in gebruik neemt.
Atenção!
É indispensável que leia as instruções deste manual antes de utilizar a máquina.
OBS!
Denne brugsanvisning skal læses igennem inden ibrugtagning.
Observera!
Det är nödvändigt att läsa instruktionerna i denna bruksanvisning innan användning.
Huomio!
On ehdottoman välttämätöntä lukea tässä käyttöohjeessa annetut ohjeet ennen käyttöönottoa.
Advarsel!
Det er meget viktig at du leser denne brukerveiledningen før du tar maskinen i bruk.
ÇÌËχÌËe! èee‰ Ò·ÓÍÓÈ Ë Á‡ÔÛÒÍÓÏ ËÌÒÚÛÏeÌÚ‡ ÌeÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ˜eÒÚ¸ ËÌÒÚÛ͈ËË ËÁ ̇ÒÚÓfl˘e„Ó
ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡.
Uwaga!
Przed przystąpieniem do użytkowania tego urządzenia, należy koniecznie zapoznać się z
zaleceniami zawartymi w niniejszym podręczniku.
Důležité upozornění!
Nepoužívejte tento přístroj dříve, než si přečtete pokyny uvedené v tomto návodu.
Figyelem!
Feltétlenül fontos, hogy a jelen használati útmutatóban foglalt előírásokat az üzembe helyezés
előtt elolvassa!
Atenţie!
Este esenţial să citiţi instrucţiunile din acest manual înainte de operarea acestui aparat.
Uzmanību!
Svarīgi, lai jūs pirms mašīnas darbināšanas izlasītu instrukcijas šajā rokasgrāmatā.
Dėmesio!
Prieš pradėdami eksploatuoti šį prietaisą, svarbu, kad perskaitytumėte šiose instrukcijose
pateiktus nurodymus.
Tähtis!
Enne trelli kasutama hakkamist tuleb käesolevas juhendis esitatud juhised kindlasti läbi
lugeda.
Upozorenje!
Neophodno je da pročitate ove upute prije uporabe ovog uređaja.
Pomembno!
Pred uporabo tega stroja, obvezno preberite navodila iz tega priročnika.
Dôležité!
Pre prácou s týmto zariadením je dôležité, by ste si prečítali pokyny v tomto návode.
Προσοχή!
Είναι απαραίτητο να διαβάσετε τις συστάσεις των οδηγιών αυτών πριν και τη θέση σε
λειτουργία.
Dikkat!
Cihazın çalıştırılmasından önce bu kılavuzda bulunan talimatları okumanız zorunludur.
Subject to technical modifications / Sous réserve de modifications techniques /Technische Änderungen vorbehalten /
Bajo reserva de modificaciones técnicas / Con riserva di eventuali modifiche tecniche /Technische wijzigingen voorbehouden /
Com reserva de modificações técnicas / Med forbehold for tekniske ændringer / Med förbehåll för tekniska ändringar /
Tekniset muutokset varataan / Med forbehold om tekniske endringer /
åÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‚ÌeÒeÌ˚ ÚeıÌ˘eÒÍËe ËÁÏeÌeÌËfl /
Z zastrzeżeniem modyfikacji technicznych / Změny technických údajů vyhrazeny / A műszaki módosítás jogát fenntartjuk /
Sub rezerva modificaţiilor tehnice /
Paturam tiesības mainīt tehniskos raksturlielumus / Pasiliekant teisę daryti techninius
pakeitimus /Tehnilised muudatused võimalikud /
Podloæno tehniËkim promjenama /Tehnične spremembe dopuščene/
Technické zmeny vyhradené / Υπό την επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων / Teknik değişiklik hakkı saklıdır
CHV182 manual (EU).indd A4CHV182 manual (EU).indd A4 3/4/09 7:54:17 PM3/4/09 7:54:17 PM
120
Slovenčina
SK
GB GR TRFR DE ES IT NL PT DK SE
FI
NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY
VAROVANIE
Prečítajte si všetky varovania a všetky
inštrukcie. Ak nedodržíte varovania
a inštrukcie, môže to mať za následok
zranenie elektrickým prúdom, požiar a/alebo
vážne zranenie.
Všetky varovania a inštrukcie uschovajte pre
použitie v budúcnosti.
Výraz „elektrický nástroj“ vo varovaniach označuje
nástroj napájaný z elektrickej siete (drôtový) alebo
nástroj napájaný z batérií (bezdrôtový).
BEZPEČNOSŤ PRACOVNEJ OBLASTI
Pracovnú oblasť udržiavajte čistú a dobre
osvetlenú. Miesto, kde je neporiadok a prítmie
môže spôsobiť nehody.
Elektrické nástroje neprevádzkujte vo
výbušných atmosférach, v prítomnosti
horľavých kvapalín, plynov alebo prachu.
Elektrické nástroje produkujú iskry, ktoré môžu
vznietiť prach alebo výpary.
Držte deti a okolostojacich ďalej počas
prevádzkovania elektrického nástroja.
Rozptýlenie môže spôsobiť stratu kontroly.
ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
Zásuvky elektrických nástrojov sa musia
zhodovať so zásuvkou. Nikdy a žiadnym
spôsobom neupravujte zástrč ku.
Nepoužívajte žiadne zástrčky s adaptérom
spolu s uzemnenými elektrickými nástrojmi.
Neupravované a zhodné zásuvky znížia riziko
zranenia elektrickým prúdom.
Vyhýbajte sa kontaktu s uzemnenými
povrchmi, ako sú potrubia, radiátory
a chladničky. Ak je vaše telo uzemnené, existuje
tu zvýšené riziko zranenie elektrickým prúdom.
Elektrické nástroje nevystavujte dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Vniknutie vody
do elektrického nástroja zvýši riziko zranenia
elektrickým prúdom.
Nepoškodzujte kábel. Nikdy nepoužívajte
kábel na prenášanie, ťahanie alebo odpájanie
elektrického nástroja. Kábel držte ďalej od
horúcich, zaolejovaných predmetov, predmetov
s ostrými hranami alebo pohyblivých častí.
Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko
zranenia elektrickým prúdom.
Pri prevádzke elektrických nástrojov vonku
použite predlžovací kábel vhodný na použitie
vonku. Použitie kábla vhodného na použitie
vonku znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Ak sa nedá vyhnúť použitiu elektrického
nástroja na vlhkom mieste, použite zariadenie
na ochranu napájania pred zvyškovým
prúdom (RCD). Použitie RCD znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
POZNÁMKA: Výraz „zariadenie na ochranu pred
zvyškovým prúdom (RCD“ sa môže nahradiť
výrazom „prerušovač obvodu pri zlyhaní uzemnenia
(GFCI)“ alebo „obvodový istič pri prieraze uzemnenia
(ELCB)“.
OSOBNÁ BEZPEČNOSŤ
Buďte opatrní, sledujte, čo robíte a používajte
zdravý rozum pri prevádzkovaní elektrického
nástroja. Elektrický nástroj nepoužívajte,
keď ste unavení alebo pod vplyvom drog,
alkoholu alebo liekov. Chvíľa nepozornosti
počas prevádzkovania elektrických nástrojov
môže spôsobiť vážne osobné zranenie.
Používajte osobné ochranné pomôcky. Vždy
majte ochranu očí. Ochranné pomôcky ako sú
protiprachová maska, protišmyková pracovná
obuv, tvrdá ochrana hlavy alebo ochrana sluchu,
ktoré sa používajú vo vhodných podmienkach
znížia riziko osobného zranenia.
Zabráňte náhodnému spusteniu. Ubezpečte sa,
či je spínač v polohe off (vyp) pred pripojením
k elektrickému zdroju a/alebo pripojením
súpravy batérií, dvíhaním alebo prenášaním
nástroja. Prenášanie elektrického nástroja
s prstom na spínači alebo spustené elektrické
nástroje, ktoré sú zapnuté môže spôsobiť
nehodu.
Pred zapnutím elektrického nástroja vyberte
z neho všetky nastavovacie kľúče. Kľúč,
ktorý necháte pripevnený k otáčajúcej sa časti
elektrického nástroja môže spôsobiť osobné
zranenie.
Nepreháňajte. Vždy udržujte správnu polohu
chodidiel a rovnováhu. Takto sa umožní
lepšia kontrola nad elektrickým nástrojom
v nepredvídaných situáciách.
Vhodne sa oblečte. Nenoste voľné oblečenie
alebo šperky. Udržujte svoje vlasy, oblečenie
a rukavice mimo otáčajúcich sa častí. Voľ
oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu
zachytiť do pohybujúcich sa častí.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:120CHV182 manual (EU).indd Sec1:120 3/4/09 7:55:05 PM3/4/09 7:55:05 PM
121
Slovenčina
SK
GB GR TRFR DE ES IT NL PT DK SE
FI
NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY
Ak sú zariadenia vybavené pripojením na
odsávanie prachu a zbernými zariadeniami,
zabezpečte, aby boli tieto pripojené a správne
použité. Použitie odsávania prachu môže znížiť
riziká spojené s prachom.
POUŽÍVANIE ELEKTRICKÉHO NÁSTROJA
A STAROSTLIVOSŤ OŇ
Nepresiľujte elektrický nástroj. Používajte
správny výkon na jeho aplikáciu. Správny
elektrický nástroj spraví prácu lepšie
a bezpečnejšie pri hodnotách, na ktoré bol
navrhnutý.
Elektrický nástroj nepoužívajte, ak sa nedá
pomocou spínača zapnúť a vypnúť. Akýkoľvek
elektrický nástroj, ktorý nie je možné ovládať
pomocou spínača je nebezpečný a musí sa dať
opraviť.
Pred vykonávaním akýchkoľvek nastavení,
výmenou príslušenstva alebo odkladaním
elektrických nástrojov odpojte zástrčku
od napájania a/alebo súpravu batérií od
elektrického nástroja. Takéto preventívne
bezpečnostné opatrenia znížia riziko náhodného
spustenia elektrického nástroja.
Nečinné elektrické nástroje skladujte mimo
dosahu detí a nedovoľte osobám, ktoré nie sú
oboznámené s elektrickým nástrojom alebo
týmito inštrukciami, aby elektrický nástroj
prevádzkovali. Elektrické nástroje sú v rukách
neškolených osôb nebezpečné.
Na elektrických nástrojoch vykonávajte
údržbu. Kontrolujte, či sú pohyblivé časti
vyrovnané alebo nie sú ohnuté, či jeho časti
nie sú zlomené a všetky iné okolnosti, ktoré
môžu zasahovať do prevádzky elektrického
nástroja. Ak je elektrický nástroj poškodený,
nechajte ho pred použitím opraviť. Mnoho
nehôd je spôsobených zlou údržbou elektrických
nástrojov.
Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté.
Správne udržiavané rezacie nástroje s ostrými
reznými hranami sa menej pravdepodobne
zalepia a ľahšie sa ovládajú.
Elektrický nástroj, príslušenstvo, vrtáky
nástroja atď. používajte v súlade s týmito
inštrukciami, berte do úvahy pracovné
podmienky a prácu, ktorá sa bude vykonávať.
Použitie elektrického nástroja na iné operácie,
ako tie, na ktoré je určený môže mať za následok
nebezpečnú situáciu.
POUŽITIE A OŠETROVANIE SÚPRAVY BATÉRIÍ
Nabíjajte ich len nabíjačkou špecifikovanou
výrobcom. Nabíjačka, ktorá je vhodná len na
jeden typ súpravy batérií môže znamenať riziko
požiaru, keď sa používa s inou súpravou batérií.
Elektrický nástroj použite len so špecificky
určenou súpravou batérií. Použitie iných súprav
batérií môže znamenať riziko zranenia a požiaru.
Keď sa súprava batérií nepoužíva, držte ju
ďalej od kovových predmetov, ako sú spinky
na papier, mince, kľúče, klince, skrutky alebo
iné malé kovové predmety, ktoré môžu
vytvoriť spojenie z jednej svorky na druhú.
Skratovanie svoriek batérie môže spôsobiť
popálenie alebo požiar.
Za nepriaznivých podmienok môže vytiecť
z batérie kvapalina; vyhýbajte sa kontaktu
s ňou. Ak sa neje nechtiac dotknete,
vypláchnite vodou. Ak sa kvapalina dostane do
kontaktu s očami, vyhľadajte lekársku pomoc.
Kvapalina vytečená z batérie môže spôsobiť
podráždenie alebo popálenie.
SERVIS
Nechajte svoj elektrický nástroj opraviť
kvalifikovanému servisnému technikovi len
s použitím identických náhradných dielov.
Týmto sa zabezpečí, že sa zachová bezpečnosť
elektrického nástroja.
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ
n
n
Nedovoľte deťom pracovať, alebo sa hrať
Nedovoľte deťom pracovať, alebo sa hrať
v vysávačom ako s hračkou. Buďte ostražití pri
v vysávačom ako s hračkou. Buďte ostražití pri
práci so zariadením v blízkosti detí.
práci so zariadením v blízkosti detí.
n
n
Tento ruč vysávač je určený IBA na použitie
Tento ručný vysávač je určený IBA na použitie
v domácnosti.
v domácnosti.
n
n
Tento ruč vysávač používajte IBA na určené
Tento ručný vysávač používajte IBA na určené
účely. Použite iba odporúčané nástavce v tomto
účely. Použite iba odporúčané nástavce v tomto
návode.
návode.
n
n
Ak ruč vysávač nepracuje správne, spadol,
Ak ručný vysávač nepracuje správne, spadol,
poškodil sa, bol ponechaný vonku, alebo sa
poškodil sa, bol ponechaný vonku, alebo sa
namočil, navštívte najbližšie servisné stredisko.
namočil, navštívte najbližšie servisné stredisko.
n
n
Nepresiľujte kábel. Nikdy neprenášajte nabíjačku,
Nepresiľujte kábel. Nikdy neprenášajte nabíjačku,
alebo podstavec za kábel, alebo nevyťahujte
alebo podstavec za kábel, alebo nevyťahujte
zástrčku trhnutím. Potiahnite nabíjačku, nie kábel
zástrčku trhnutím. Potiahnite nabíjačku, nie kábel
a vytiahnite zo zásuvky. Nenechávajte kábel visieť
a vytiahnite zo zásuvky. Nenechávajte kábel visieť
cez stôl, alebo pult, príp. sa dotýkať horúceho
cez stôl, alebo pult, príp. sa dotýkať horúceho
povrchu.
povrchu.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:121CHV182 manual (EU).indd Sec1:121 3/4/09 7:55:06 PM3/4/09 7:55:06 PM
122
Slovenčina
SK
GB GR TRFR DE ES IT NL PT DK SE
FI
NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ
n
n
Nedržte nabíjačku, alebo ručvysávač s mokrými
Nedržte nabíjačku, alebo ručný vysávač s mokrými
rukami.
rukami.
n
n
Neprikladajte žiadne predmety do blízkosti
Neprikladajte žiadne predmety do blízkosti
vetracích otvorov. Nepoužívajte zariadenie so
vetracích otvorov. Nepoužívajte zariadenie so
zakrytými otvormi. Otvory udržujte čisté, bez
zakrytými otvormi. Otvory udržujte čisté, bez
prachu, vlasov, sadzí a in´ých čiastočiek, ktoré
prachu, vlasov, sadzí a in´ých čiastočiek, ktoré
by mohli obmedziť prúd vzduchu.
by mohli obmedziť prúd vzduchu.
n
n
NIKDY nevysávajte materiály ako žeravé uhlíky,
NIKDY nevysávajte materiály ako žeravé uhlíky,
cigaretové ohorky, zápalky a pod.
cigaretové ohorky, zápalky a pod.
n
n
Nepoužívajte bez pripevnenej nádoby na prach.
Nepoužívajte bez pripevnenej nádoby na prach.
n
n
Pred vypojením, alebo zapojením do elektrickej
Pred vypojením, alebo zapojením do elektrickej
siete, vypnite všetky spínače.
siete, vypnite všetky spínače.
n
n
Buďte obzvlášť opatrní pri použití na schodoch.
Buďte obzvlášť opatrní pri použití na schodoch.
n
n
Nevysávajte ťažšie predmety ako klince, skrutky,
Nevysávajte ťažšie predmety ako klince, skrutky,
mince a pod. Môžete tak poškodiť zariadenie,
mince a pod. Môžete tak poškodiť zariadenie,
alebo zapríčiniť zranenie.
alebo zapríčiniť zranenie.
n
n
Ruč vysávač nie je napájaný z elektrickej
Ručný vysávač nie je napájaný z elektrickej
siete, takže je vždy pripravený na prácu. Preto
siete, takže je vždy pripravený na prácu. Preto
si dávajte pozor pri jeho používaní, alebo pri
si dávajte pozor pri jeho používaní, alebo pri
výmene príslušenstva.
výmene príslušenstva.
n
n
Vyberte batériu zo zariadenia ak ho nepoužívate,
Vyberte batériu zo zariadenia ak ho nepoužívate,
alebo pri údržbe.
alebo pri údržbe.
n
n
Nepokladajte ruč vysávač, alebo batérie do
Nepokladajte ručný vysávač, alebo batérie do
blízkosti ohňa, alebo tepla. Môžu explodovať.
blízkosti ohňa, alebo tepla. Môžu explodovať.
n
n
Ruč vysávač by mal byť nabíjaný v prostredí
Ručný vysávač by mal byť nabíjaný v prostredí
s teplotou medzi 10°C a 38°C.
s teplotou medzi 10°C a 38°C.
n
n
V prípade použitia v extrémnych teplotách,
V prípade použitia v extrémnych teplotách,
alebo podmienkach, batéria môže vytiecť. Ak
alebo podmienkach, batéria môže vytiecť. Ak
sa tekutina dostane do kontaktu s pokožkou,
sa tekutina dostane do kontaktu s pokožkou,
miesto umývajte pod tečúcou vodou aspoň 10
miesto umývajte pod tečúcou vodou aspoň 10
minút a potom vyhľadajte lekársku pomoc.
minút a potom vyhľadajte lekársku pomoc.
n
n
Vodíkový plyn z batérií môže explodovať
Vodíkový plyn z batérií môže explodovať
v prítomnosti zdroja zapálenia, ako napr.
v prítomnosti zdroja zapálenia, ako napr.
kontrolná žiarovka. Aby ste minimalizovali riziko
kontrolná žiarovka. Aby ste minimalizovali riziko
vážneho zranenia, nikdy nepoužívajte batériou
vážneho zranenia, nikdy nepoužívajte batériou
napájané zariadenie v blízkosti otvoreného
napájané zariadenie v blízkosti otvoreného
ohňa. Výbuch batérie môže vymrštiť chemikálie
ohňa. Výbuch batérie môže vymrštiť chemikálie
a trosky. Po zásahu okamžite opláchnite vodou.
a trosky. Po zásahu okamžite opláchnite vodou.
n
n
Poznajte svoje náradie, Dôkladne si prečítajte
Poznajte svoje náradie, Dôkladne si prečítajte
návod na použitie. Spoznajte použitie
návod na použitie. Spoznajte použitie
a obmedzenia, ako aj špeci cké riziká spojené
a obmedzenia, ako aj špeci cké riziká spojené
s týmto zariadením. Dodržanie týchto inštrukcií
s týmto zariadením. Dodržanie týchto inštrukcií
zníži riziko zásahu prúdom, vzniku požiaru,
zníži riziko zásahu prúdom, vzniku požiaru,
alebo vážneho zranenie.
alebo vážneho zranenie.
n
n
Aby ste zabránili zásahu elektrickým prúdom,
Aby ste zabránili zásahu elektrickým prúdom,
zariadenie používajte iba vnútri.
zariadenie používajte iba vnútri.
Vždy noste ochranné okuliare s bočnými štítmi.
Vždy noste ochranné okuliare s bočnými štítmi.
Obyčajné okuliare majú iba nárazu vzdorné
Obyčajné okuliare majú iba nárazu vzdorné
sklíčka. NIE bezpečnostné. Dodržanie tohto
sklíčka. NIE SÚ bezpečnostné. Dodržanie tohto
pokynu minimalizuje riziko zranenia očí. Pri
pokynu minimalizuje riziko zranenia očí. Pri
prašnej práci noste ochrannú masku.
prašnej práci noste ochrannú masku.
n
n
Chráňte si pľúca. Noste masku na tvár, alebo
Chráňte si pľúca. Noste masku na tvár, alebo
protiprachovú masku ak je práca prašná.
protiprachovú masku ak je práca prašná.
Dodržanie tejto rady vám pomôže predísť
Dodržanie tejto rady vám pomôže predísť
možným vážnym zraneniam.
možným vážnym zraneniam.
n
n
Elektrický zásah ,môže byť zapríčinený nabíjaním
Elektrický zásah ,môže byť zapríčinený nabíjaním
v exteriéri, alebo na vlhkých povrchoch.
v exteriéri, alebo na vlhkých povrchoch.
n
n
Skontrolujte poškodené časti. Pred použitím
Skontrolujte poškodené časti. Pred použitím
zariadenia, kryt, alebo iná poškodená časť by mala
zariadenia, kryt, alebo iná poškodená časť by mala
byť pred prácou dôkladne skontrolovaná a mali
byť pred prácou dôkladne skontrolovaná a mali
by ste zvážiť, či zariadenie bude pracovať správne
by ste zvážiť, či zariadenie bude pracovať správne
a bezpečne. Skontrolujte nastavenie pohyblivých
a bezpečne. Skontrolujte nastavenie pohyblivých
častí, príp. ich zasekávanie, poškodenie dielov,
častí, príp. ich zasekávanie, poškodenie dielov,
montáž a iné prvky, ktoré by mohli ovplyvniť
montáž a iné prvky, ktoré by mohli ovplyvniť
prevádzku. Kryt, alebo iný poškodený diel by mal
prevádzku. Kryt, alebo iný poškodený diel by mal
byť opravený, alebo vymenený v autorizovanom
byť opravený, alebo vymenený v autorizovanom
servisnom stredisku. Dodržanie týchto inštrukcií
servisnom stredisku. Dodržanie týchto inštrukcií
zníži riziko zásahu prúdom, vzniku požiaru,
zníži riziko zásahu prúdom, vzniku požiaru,
alebo vážneho zranenie.
alebo vážneho zranenie.
n
n
Uschovajte si tento návod. Pravidelne si ich
Uschovajte si tento návod. Pravidelne si ich
prezrite a použite ich na inštruktáž ostatných
prezrite a použite ich na inštruktáž ostatných
osôb používajúcich zariadenie. Ak požičiate
osôb používajúcich zariadenie. Ak požičiate
výrobok, tento návod k nemu priložte.
výrobok, tento návod k nemu priložte.
BEZPEČNOSŤ PRI NABÍJANÍ
n
n
Nevystavujte nabíjačku vlhkému, alebo mokrému
Nevystavujte nabíjačku vlhkému, alebo mokrému
prostrediu.
prostrediu.
n
n
Nepoužívajte príslušenstvo, alebo nástavce,
Nepoužívajte príslušenstvo, alebo nástavce,
ktoré nebolo predané s nabíjačkou, alebo nie
ktoré nebolo predané s nabíjačkou, alebo nie
je odporúčané, inak riskujete požiar, zásah
je odporúčané, inak riskujete požiar, zásah
elektrickým prúdom, alebo zranenie.
elektrickým prúdom, alebo zranenie.
n
n
By ste znížili riziko poškodenia tela nabíjačky,
By ste znížili riziko poškodenia tela nabíjačky,
pri odpájaní zo siete ťahajte za nabíjačku a nie
pri odpájaní zo siete ťahajte za nabíjačku a nie
za kábel.
za kábel.
n
n
Uistite sa, že kábel je položený tak, aby sa na
Uistite sa, že kábel je položený tak, aby sa na
neho nešliapalo, alebo sa na ňom nepotklo, tak,
neho nešliapalo, alebo sa na ňom nepotklo, tak,
aby sa nepoškodil, alebo nebol pod tlakom.
aby sa nepoškodil, alebo nebol pod tlakom.
n
n
Predlžovací kábel by ste mali používať len ak
Predlžovací kábel by ste mali používať len ak
je to naozaj nevyhnutné. Použitie nesprávneho
je to naozaj nevyhnutné. Použitie nesprávneho
predlžovacieho kábla môže byť príčinou vzniku
predlžovacieho kábla môže byť príčinou vzniku
požiaru, alebo zásahu elektrickým prúdom. Ak
požiaru, alebo zásahu elektrickým prúdom. Ak
použijete predlžovací kábel, uistite sa, že:
použijete predlžovací kábel, uistite sa, že:
a. Kolíky na zástrčke predlžovacieho káblu sú
a. Kolíky na zástrčke predlžovacieho káblu sú
rovnakej veľkosti, tvaru a čísla ako na nabíjačke.
rovnakej veľkosti, tvaru a čísla ako na nabíjačke.
b. Predlžovací kábel je správne prepojený
b. Predlžovací kábel je správne prepojený
a v dobrom stave
a v dobrom stave
n
n
Nepoužívajte nabíjačku s poškodením káblom,
Nepoužívajte nabíjačku s poškodením káblom,
alebo zástrčkou. V prípade poškodenia diely
alebo zástrčkou. V prípade poškodenia diely
dajte vymeniť kvali kovanému opravárovi.
dajte vymeniť kvali kovanému opravárovi.
n
n
Nepracujte s nabíjačkou, ak utrpela silný náraz,
Nepracujte s nabíjačkou, ak utrpela silný náraz,
spadla, alebo bola inak poškodená; zoberte ju
spadla, alebo bola inak poškodená; zoberte ju
kvali kovanému opravárovi.
kvali kovanému opravárovi.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:122CHV182 manual (EU).indd Sec1:122 3/4/09 7:55:06 PM3/4/09 7:55:06 PM
123
Slovenčina
SK
GB GR TRFR DE ES IT NL PT DK SE
FI
NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI
BEZPEČNOSŤ PRI NABÍJANÍ
n
n
Nerozberajte nabíjačku; opravu prenechajte
Nerozberajte nabíjačku; opravu prenechajte
kvali kovanému opravárovi. Nesprávne zloženie
kvali kovanému opravárovi. Nesprávne zloženie
môže byť príčinou skratu, alebo požiaru.
môže byť príčinou skratu, alebo požiaru.
n
n
Riziko zásahu elektrickým prúdom obmedzíte
Riziko zásahu elektrickým prúdom obmedzíte
tak, že pred údržbou, alebo čistením vytiahnete
tak, že pred údržbou, alebo čistením vytiahnete
nabíjačku z elektrickej siete. Vypnutie spínačov
nabíjačku z elektrickej siete. Vypnutie spínačov
neznižuje riziko.
neznižuje riziko.
n
n
Nabíjačku vypojte zo siete ak sa práve
Nabíjačku vypojte zo siete ak sa práve
nepoužíva.
nepoužíva.
n
n
Riziko zásahu elektrickým prúdom. Nedotýkajte
Riziko zásahu elektrickým prúdom. Nedotýkajte
sa neizolovaných častí výstupného konektora,
sa neizolovaných častí výstupného konektora,
alebo pólov batérie.
alebo pólov batérie.
n
n
Uschovajte si tento návod. Pravidelne si ich
Uschovajte si tento návod. Pravidelne si ich
prezrite a použite ich na inštruktáž ostatných
prezrite a použite ich na inštruktáž ostatných
osôb používajúcich zariadenie. Ak požičiate
osôb používajúcich zariadenie. Ak požičiate
výrobok, tento návod k nemu priložte.
výrobok, tento návod k nemu priložte.
OPIS
1. Li-Ion batériový článok
2. Ni-Cd batériový článok
3. ON/OFF spínač
4. Zapnúť
5. Vypnúť
6. Štrbinová hubica / kefový nástavec
7. Nádoba na prach
8. Uvoľňovacie tlačidlo
9. Filter
10. Západky
11. Štrbina
12. Plôška
ŠPECIFIKÁCIE
Napätie 18 V
Prietok vzduchu 0,83m
3
/ min
Kapacita nádoby na prach 650 ml
Hmotnosť 0,91 kg
MODEL BATÉRIOVÝ ČLÁNOK
(nie je dodaná)
NABÍJAČKA
(nie je
dodaná)
CHV182 BPL-1820
BPL-1815
BCL-1800
PREVÁDZKA
VAROVANIE:
Nedovoľte, aby rutina oslabila vašu
opatrnosť. Zapamätajte si, že aj v
ľahostajnosti aj zlomok sekundy môže viesť
k vážnym zraneniam.
VAROVANIE:
S elektrickým náradím vždy pracujte s
ochrannými okuliarmi, alebo okuliarmi s
bočnými štítmi. Bez nich sa vystavujete
riziku zranenia očí odletujúcimi úlomkami.
VAROVANIE:
Nepoužívajte nástavce, alebo príslušenstvo,
ktoré nie je odporučené pre použitie s týmto
produktom. Takéto konanie môže viesť k
nebezpečným podmienkam a následným
vážnym zraneniam.
POUŽITIE
POUŽITIE
Tento výrobok môžete použiť na nasledujúce účely:
Tento výrobok môžete použiť na nasledujúce účely:
n
n
Nenáročné vysávanie suchých povrchov.
Nenáročné vysávanie suchých povrchov.
VAROVANIE:
Vždy vytiahnite batériový č lánok
zo zariadenie pred inštaláciou dielov,
nastavovaním, montovaním, čistením,
alebo ak pílu nepoužívate. Vytiahnutím
batériového článku zabránite možnému
náhodnému spusteniu, ktoré môže spôsobiť
vážne zranenie.
SYSTÉM OCHRANY BATÉRIE
SYSTÉM OCHRANY BATÉRIE
18V Li-Ion batérie značky Ryobi vybavené
18V Li-Ion batérie značky Ryobi sú vybavené
integrovaným ochranným systémom, ktorý chráni
integrovaným ochranným systémom, ktorý chráni
li-ion bunky a predlžuje životnosť batérie. Li-Ion
li-ion bunky a predlžuje životnosť batérie. Li-Ion
článok sa teda sa v niektorých prípadoch správa inak
článok sa teda sa v niektorých prípadoch správa inak
ako Ni-Cd.
ako Ni-Cd.
Za určitých podmienok elektronický systém vypne
Za určitých podmienok elektronický systém vypne
batériu a tak zastaví aj zariadenie. Batérie aj náradie
batériu a tak zastaví aj zariadenie. Batérie aj náradie
sa znovu resetujú po pustení spínača. Potom je
sa znovu resetujú po pustení spínača. Potom je
možné náradie znovu zapnúť a pokračovať v práci.
možné náradie znovu zapnúť a pokračovať v práci.
POZNÁMKA:
POZNÁMKA:
Aby ste predišli vypnutiu zariadenia,
Aby ste predišli vypnutiu zariadenia,
nepresiľujte ho.
nepresiľujte ho.
Ak sa batérie nerestuje po pustení spínača, batériový
Ak sa batérie nerestuje po pustení spínača, batériový
článok je vybitý. V tomto prípade nabite batériu
článok je vybitý. V tomto prípade nabite batériu
v príslušnej nabíjačke.
v príslušnej nabíjačke.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:123CHV182 manual (EU).indd Sec1:123 3/4/09 7:55:07 PM3/4/09 7:55:07 PM
124
Slovenčina
SK
GB GR TRFR DE ES IT NL PT DK SE
FI
NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI
PREVÁDZKA
INŠTALÁCIA BATÉRIOVÉHO ČLÁNKU
INŠTALÁCIA BATÉRIOVÉHO ČLÁNKU
Pozrite obrázok 1.
n
n
Uistite sa, že posuvný spínač je v polohe OFF.
Uistite sa, že posuvný spínač je v polohe OFF.
n
n
Vložte batériový článok tak, ako je zobrazené.
Vložte batériový článok tak, ako je zobrazené.
n
n
Uistite sa, že západky na oboch stranách
Uistite sa, že západky na oboch stranách
batériového článku sú na svojom mieste a článok
batériového článku sú na svojom mieste a článok
je bezpečne zaistený v zariadení pred začatím
je bezpečne zaistený v zariadení pred začatím
práce.
práce.
VYTIAHNUTIE BATÉRIOVÉHO ČLÁNKU
VYTIAHNUTIE BATÉRIOVÉHO ČLÁNKU
n
n
Stlačte západky na oboch stranách batériového
Stlačte západky na oboch stranách batériového
článku.
článku.
n
n
Vytiahnite batériový článok z vysávača.
Vytiahnite batériový článok z vysávača.
VAROVANIE:
Zariadenia napájané batériou sú vždy
pripravené k práci. Preto by mal byť spínač
vždy zaistený pri prenášaní, alebo pri
nečinnosti.
ZAPNUTIE / VYPNUTIE VYSÁVAČA
ZAPNUTIE / VYPNUTIE VYSÁVAČA
Pozrite obrázok 2.
n
n
Zapnutie vysávača:
Zapnutie vysávača:
posuňte spínač smerom
posuňte spínač smerom
k prednej časti vysávača.
k prednej časti vysávača.
n
n
Vypnutie vysávača:
Vypnutie vysávača:
posuňte spínač smerom
posuňte spínač smerom
k zadnej časti vysávača.
k zadnej časti vysávača.
ŠTRBINOVÁ HUBICA / KEFOVÝ NÁSTAVEC
ŠTRBINOVÁ HUBICA / KEFOVÝ NÁSTAVEC
Pozrite obrázky 3 – 5.
Kombinácia štrbinovej hubice a kefy je uložená na
Kombinácia štrbinovej hubice a kefy je uložená na
spodnej strane nádoby na prach.
spodnej strane nádoby na prach.
Tento nástavec vytiahnete potiahnutím dopredu
Tento nástavec vytiahnete potiahnutím dopredu
a vybratím z nádoby na prach.
a vybratím z nádoby na prach.
Kryt štrbinovej hubice / kefy sa posunie dopredu
Kryt štrbinovej hubice / kefy sa posunie dopredu
tak, aby zakryl kefu. Takto môže byť použitý ako
tak, aby zakryl kefu. Takto môže byť použitý ako
štrbinový hubica.
štrbinový hubica.
n
n
Vypnite vysávač.
Vypnite vysávač.
n
n
Vyberte batériový článok.
Vyberte batériový článok.
n
n
Vložte nástavec do prednej časti nádoby na prach,
Vložte nástavec do prednej časti nádoby na prach,
uistite sa, že nástavec správne dosadol na svoje
uistite sa, že nástavec správne dosadol na svoje
miesto.
miesto.
ÚDRŽBA
VAROVANIE:
Pri údržbe používajte len identické
náhradne diely. Použitie odlišných môže
mať za následok zranenie, alebo poškodenie
výrobku.
VAROVANIE:
Pri práci s náradím, alebo jeho čistením,
ktoré je prašné vždy noste ochranné
okuliare, alebo ochranné okuliare s bočným
štítom. Pri prašnej práci odporúčame aj
protiprachovú masku.
VŠEOBECNÁ ÚDRŽBA
VŠEOBECNÁ ÚDRŽBA
Pri čistení plastových dielov sa vyhnite použitiu
Pri čistení plastových dielov sa vyhnite použitiu
rozpúšťadiel. Mnoho plastov je náchylných na
rozpúšťadiel. Mnoho plastov je náchylných na
poškodenie pri použití rôznych typov komerčných
poškodenie pri použití rôznych typov komerčných
rozpúšťadiel. Na čistenie od špiny, prachu, maziva
rozpúšťadiel. Na čistenie od špiny, prachu, maziva
a masti používajte čisté handry.
a masti používajte čisté handry.
VAROVANIE:
Nikdy nedovoľte kontaktu plastových
dielov s brzdovou kvapalinou, benzínom,
minerálnym olejom, agresívnym mazivami
atď. Chemikálie môžu poškodiť, oslabiť,
alebo zničiť plastové časti a tak spôsobiť
vážne zranenie.
Neotvárajte batériu. Hrozí riziko skratu.
Neotvárajte batériu. Hrozí riziko skratu.
Nastavenia a opravy tu opísané môžete vykonať
Nastavenia a opravy tu opísané môžete vykonať
aj samostatne. Iné opravy vyžadujú starostlivosť
aj samostatne. Iné opravy vyžadujú starostlivosť
autorizovaného servisného strediska.
autorizovaného servisného strediska.
ČISTENIE VYSÁVAČA
ČISTENIE VYSÁVAČA
Nádoba na prach by mala byť pravidelne
Nádoba na prach by mala byť pravidelne
skontrolovaná, vyprázdnená a vyčistená pre
skontrolovaná, vyprázdnená a vyčistená pre
maximálnu kapacitu zberu prachu.
maximálnu kapacitu zberu prachu.
VYTIAHNUTIE NÁDOBY NA PRACH
VYTIAHNUTIE NÁDOBY NA PRACH
Pozrite obrázok 6.
n
n
Vyberte zo zariadenia batériový článok.
Vyberte zo zariadenia batériový článok.
n
n
Stlačte uvoľňovacia tlačidlo umiestnené na
Stlačte uvoľňovacia tlačidlo umiestnené na
vrchnej strane vysávača.
vrchnej strane vysávača.
Potiahnite nádobu na prach tak, ako je zobrazené
Potiahnite nádobu na prach tak, ako je zobrazené
a oddeľte ju od krytu motora.
a oddeľte ju od krytu motora.
VYTIAHNUTIE A ČISTENIE / VÝMENA FILTRA
VYTIAHNUTIE A ČISTENIE / VÝMENA FILTRA
Pozrite obrázok 7.
n
n
Vyberte zo zariadenia batériový článok.
Vyberte zo zariadenia batériový článok.
n
n
Vyberte lter stlačením plôšok do vnútra
Vyberte lter stlačením plôšok do vnútra
a nadvihnite lter von z konštrukcie sita.
a nadvihnite lter von z konštrukcie sita.
n
n
Otraste, alebo jemne vykefujte špinu, alebo
Otraste, alebo jemne vykefujte špinu, alebo
prach z ltra.
prach z ltra.
n
n
Otraste, alebo jemne vykefujte špinu, alebo
Otraste, alebo jemne vykefujte špinu, alebo
prach z ltra a z konštrukcie sita. Ak je
prach z ltra a z konštrukcie sita. Ak je
potrebné, umyte ich.
potrebné, umyte ich.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:124CHV182 manual (EU).indd Sec1:124 3/4/09 7:55:08 PM3/4/09 7:55:08 PM
125
Slovenčina
SK
GB GR TRFR DE ES IT NL PT DK SE
FI
NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI
ÚDRŽBA
n
n
Vyprázdnite nádobu na prach; umyte ju ak je
Vyprázdnite nádobu na prach; umyte ju ak je
potrebné. Pred nasadením do ručného vysávača
potrebné. Pred nasadením do ručného vysávača
sa uistite, že všetky diely sú kompletne suché.
sa uistite, že všetky diely sú kompletne suché.
Pri objednávaní náhradného ltra, vyžiadajte si
Pri objednávaní náhradného ltra, vyžiadajte si
odporučený typ – číslo dielu 019484002004.
odporučený typ – číslo dielu 019484002004.
PRIPOJENIE NÁDOBY NA PRACH
PRIPOJENIE NÁDOBY NA PRACH
Pozrite obrázok 8.
n
n
Umiestnite časti tak, ako je zobrazené. Zarovnajte
Umiestnite časti tak, ako je zobrazené. Zarovnajte
štrbinu na zadnej časti nádoby na prach s plôškou
štrbinu na zadnej časti nádoby na prach s plôškou
na spodnej strane krytu motora, potom obe časti
na spodnej strane krytu motora, potom obe časti
zacvaknite.
zacvaknite.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
V rámci možností neodhadzujte
opotrebovaný prístroj, alebo jeho časti
do domového odpadu a snažte sa o jeho
recykláciu. Zariadenie, príslušenstvo
a obalový materiál by mal byť roztriedený
pre ekologickú recykláciu.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:125CHV182 manual (EU).indd Sec1:125 3/4/09 7:55:08 PM3/4/09 7:55:08 PM
LV
GARANTIJAS PAZIŅOJUMS
Šī produkta izejmateriālu un ražošanas defektus divdesmit četrus
(24) mēnešus sedz garantija, kas stājas spēka no rēķina vai piegādes
dokumenta izrakstīšanas datuma.
Normālas nolietošanas, nepilnvarotas/nepareizas apkopes/apiešanās
vai pārslodzes radītos defektus garantija nesedz; garantija neattiecas
arī uz akumulatoriem, spuldzītēm, asmeņiem, kaltiem utt.
Ja garantijas perioda laikā radusies kļūme, atgrieziet NEIZJAUKTU
produktu ar iegādi apstiprinošiem dokumentiem savam dīlerim vai
tuvākajā Ryobi servisa centrā.
Garantija neskar ar likumu noteiktās tiesības attiecībā uz defektīviem
produktiem.
LT
GARANTINIS PAREIŠKIMAS
Garantuojame, kad šiame prietaise 24 mėnesius, pradedant nuo
pirmojo pirkimo ar pristatymo datos, nurodytos ant kvito, nebus
medžiagų ir gamybos defektų.
Defektai dėl įprasto naudojimo ir nusidėvėjimo, netinkamo ir
neleistino naudojimo ir priežiūros ar perkrovų į garantijos apimtį
neįeina. Taip pat garantija neteikiama tokiems priedams kaip
baterijos, lemputės, antgaliai ir pan.
Gedimo atveju garantiniu laikotarpiu NEIŠARDYTĄ prietaisą su
pirkimo datos įrodymu grąžinkite pardavėjui arba į artimiausią
„Ryobi“ techninio aptarnavimo centrą.
Jūsų statutinės teisės gedimų turinčių produktų atžvilgiu garantijos
nėra apribojamos.
EE
GARANTIIAVALDUS
Käesoleva toote garantii katab kahekümne nelja (24) kuu jooksul
materjali ja tootevalmistamise defektid, mis hakkab kehtima ning
mis tõestatakse arve või saatelehe kuupäevast.
Tavalise kasutamise ja kulumise, volitamata/väära hooldamise või
ülekoormuse käigus tekkinud defektid käesoleva garantii alla ei
kuulu, nagu ei kuulu garantii alla ka lisavarustus, sh akud, pirnid,
terad, osakesed jne.
Garantiiperioodil esineva tõrke korral tagastage toode palun LAHTI
VÕTMATA ning koos ostu tõendava
dokumendiga oma kohalikule edasimüüjale või lähimasse Ryobi
hoolduskeskusesse.
Garantii ei mõjuta teie seaduslikke õigusi defektsete toodete
suhtes.
HR
UVJETI GARANCIJE
Ovaj Ryobi proizvod je pod garancijom za sve nedostatke unutar
dvadeset i Ëetiri (24) mjeseca od datuma koji se nalazi na originalnom
raËunu koji je prodavaË izdao krajnjem korisniku.
OπteÊenja uzrokovana normalnom uporabom, neprikladnim ili
nedozvoljenim koriπtenjem ili odræavanjem ili pak prevelikim
optereÊenjem nisu ukljuËena u ovu garanciju, kao ni dodaci poput
baterija, æarulja, noæeva, vrhova, torbi itd.
U sluËaju da tijekom garancijskog razdoblja alat radi neispravno,
proizvod koji NISTE RASTAVLJALI zajedno s dokazom o kupnji
poπaljite vaπem dobavljaËu ili najbliæem Ovlaπtenom Ryobi
servisu. Vaπa prava koja se odnose na neispravne proizvode ovom
se garancijom ne dovode u pitanje.
SI
GARANCIJSKA IZJAVA
Vsi izdelki znamke Ryobi imajo garancijo za napake v izdelavi in
neustrezne sestavne dele za obdobje 24-ih mesecev od datuma,
ki je naveden na originalnem računu, ki ga je prodajalec izdal
končnemu uporabniku.
Staranje, ki ga povzroča običajna raba in obraba izdelka, njegova
nepooblaščena ali neustrezna uporaba ali vzdrževanje, ali
preobremenitev, je izvzeto iz te garancije. Enako velja tudi za
dodatno opremo kot so baterijski vložki, žarnice, rezila, pribor,
vrečke, ipd.
Če pride v garancijskem roku do napake v delovanju izdelka, vas
prosimo, da ga NERAZSTAVLJENEGA, skupaj z dokazilom o nakupu,
odnesete vašemu prodajalcu ali v najbližji Ryobi servisni center.
Ta garancija nikakor ne vpliva na vaše pravice, ki vam jih v zvezi z
neustreznimi izdelki daje zakon.
SK
ZÁRUKA –PREHLÁSENIE
Tento produkt prichádza so zárukou na chyby v materiáli a
spracovaní v dĺžke 24 mesiacov od dátumu kúpy, alebo dodania.
Chyby spôsobené normálnym opotrebovaním, nedovolenou /
nesprávnou údržbou / narábaním, alebo preťažením, sú z tejto
záruky vylúčené podobne ako príslušenstvo ako batériové články,
čepele a hrotov atď.
V prípade poruchy v období záruky, prineste prosím NEROZOBRANÝ
s dokladom o kúpe vášmu predajcovi, alebo do najbližšieho
servisného centra Ryobi.
Vaše zákonné práva ohľadom poškodeného výrobku nie sú
ovplyvnené touto zárukou.
GR
ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗ
Αυτό το προϊόν Ryobi φέρει εγγύηση κατά των
κατασκευαστικών ελαττωμάτων και των ελαττωματικών
τμημάτων για μια διάρκεια εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, από την
ημερομηνία που αναφέρεται στο πρωτότυπο του τιμολογίου που
καταρτίστηκε από τον μεταπωλητή για τον τελικό χρήστη.
Οι φυσιολογικές φθορές ή εκείνες που θα προκληθούν από
μη φυσιολογική ή μη
επιτρεπτή χρήση ή συντήρηση, ή από
υπερφόρτιση δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση
καθώς και τα εξαρτήματα όπως μπαταρίες, λάμπες, μύτες,
σακούλες κλπ.
Σε περίπτωση κακής λειτουργίας κατά την περίοδο εγγύησης,
παρακαλείστε να απευθύνετε το προϊόν ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ
ΑΝΟΙΞΕΤΕ, με την απόδειξη αγοράς, στον προμηθευτή σας ή
στο κοντινότερο
Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης Ryobi.
Τα νόμιμα δικαιώματά σας που αφορούν στα ελαττωματικά
προϊόντα δεν αμφισβητούνται από την παρούσα εγγύηση.
TR
GARANTİ - ŞARTLAR
Bu Ryobi ürünü, üretim hatalarına ve kusurlu parçalara karşı
satıcı tarafından son kullanıcıya verilmiş olan orijinal fatura
tarihinden itibaren yirmi dört (24) ay boyunca garantilidir.
Normal kullanım sonucunda yı pranmalar, anormal ya
da izin verilmeyen kullanım ya da bakı m, ya da aşırı
yüklenme ve ayrıca bataryalar, ampuller, bıçaklar, rakorlar,
torbalar gibi aksesuarlar sözkonusu garantinin dışındadır.
Garanti dönemi süresinde meydana gelen bir arıza durumunda,
ürünü SÖKMEDEN satınalma belgesi ile yetkili satıcınıza ya da
size en yakın Ryobi Yetkili Servis Merkezi'ne gönderiniz. Bu
garanti, defolu mallara ilişkin yasal haklarınızı hiçbir şekilde
etkilemez.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:141CHV182 manual (EU).indd Sec1:141 3/4/09 7:55:17 PM3/4/09 7:55:17 PM
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147

Ryobi CHV182 Používateľská príručka

Kategória
Elektrické vŕtačky
Typ
Používateľská príručka