Russell Hobbs 25270-56 Používateľská príručka

Kategória
Kávovary
Typ
Používateľská príručka

Táto príručka je tiež vhodná pre

47
Prečítajte si pokyny a odložte tak, aby ste ich mohli priložiť pri prípadnom odovzdaní výrobku niekomu
inému. Pred použitím odstráňte všetky obaly.
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Dodržujte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane:
Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo
psychickými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí ak sú pod dozorom/poučení a
sú si vedomí s tým spojených rizík. Deti sa s prístrojom nemajú hrať. Čistenie a používateľská údržba
nemajú byť vykonávané deťmi ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Prístroj a elektrickú šnúru
uchovajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
Nesprávne používanie spotrebiča môže viesť k poraneniu.
h Povrchy spotrebiča budú horúce. Zvyškové teplo bude po použití udržiavať povrchy teplé.
Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným technikom alebo
iným kvalikovaným odborníkom, aby nedošlo k riziku.
Povrch ohrievacieho telesa je po použití pod vplyvom zvyškového tepla.
Prístroj používajte podľa tohto návodu. Akékoľvek iné použitie môže spôsobiť potenciálne zranenie,
elektrický šok alebo iné riziká.
Tento prístroj môžu používať osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi
schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí ak sú pod dozorom, alebo dostali pokyny
súvisiace s používaním prístroja bezpečným spôsobom a chápu riziká s tým spojené.
Tento prístroj je určený na domáce použitie a použitie v podobných situáciách, ako sú napríklad:
kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
použitie klientami v hoteloch, moteloch a iných prostrediach rezidenčného typu;
v prostrediach typu penziónov;
vo farmárskych domoch.
b Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vane, sprchy, umývadla alebo iných nádob s vodou.
Spotrebič postavte na stabilný, vodorovný a teplu odolný povrch.
Nepoužívajte spotrebič na iné účely ako tie, ktoré sú popísané v týchto pokynoch.
Nepoužívajte tento spotrebič, ak je poškodený alebo má poruchu.
ČASTI
1. Veko
2. Otvor
3. Držiak ltra
4. Papierový lter č. 4 (nie je súčasťou balenia)
5. Varná kanvica
6. Ohrievacia platňa
¬ Umývačka riadu – horný kôš
PRED PRVÝM POUŽITÍM
Naplňte zásobník po značku maxima (max) a uveďte spotrebič do prevádzky bez kávy.
GB
DE
FR
NL
IT
ES
PT
DK
SE
NO
FI
RU
CZ
SK
PL
HR
SI
GR
HU
TR
RO
BG
AE
48
PLNENIE
1. Vezmite kanvicu z ohrievacej platne.
2. Otvorte veko.
3. Nádržku naplňte presne požadovaným množstvom vody. Nezabudnite, že v procese prekvapkávania
sa použije všetka voda, ktorú dáte do nádržky.
4. Dbajte o to, aby bol držiak ltra zatlačený úplne nadol do svojej pozície. Po správnom uložení
zacvakne na mieste.
5. Otvorte papierový lter č. 4 a vložte ho do držiaka na lter.
6. Nádržka je uspôsobená na poskytnutie 12 veľkých šálok kávy (pri 125 ml na šálku) a 18 malých šálok
(pri 83 ml na šálku). Na každú veľkú šálku pridajte 6g mletej kávy vhodnej na prekvapkávanie, a na
každú malú šálku pridajte 4g.
7. Zatvorte veko
8. Kanvicu položte na ohrievaciu platňu.
NASTAVTE ČAS
Nastavenie hodín nie je potrebné na to, aby ste kávovar mohli používať, ale je potrebné ich nastaviť, ak
chcete používať funkcie časovača.
1. Zástrčku pripojte do zásuvky.
2. Pomocou tlačidiel hr (hod) a min (min) nastavte správny čas v 24-hodinovom formáte.
Hodiny si udržia svoje nastavenie dovtedy, kým kávovar neodpojíte zo siete.
SILAVY
Stlačením tlačidla f urobíte prekvapkávanú kávu trochu silnejšou. Môžete ho tiež použiť vtedy, keď
prekvapkávate len časť varnej kanvice na kávu (t.j. nenaplníte nádržku do plna).
Váš kávovar potom upraví proces prekvapkávania, takže vaša káva bude taká silná, ako keby ste dali
prekvapkávať celú varnú kanvicu.
PRIPRAVOVANIE KÁVY
Pozn.: Ak chcete použiť funkciu na úpravu sily kávy, stlačte tlačidlo f pred stlačením tlačidla W. Tlačidlo
f sa rozsvieti.
1. Stlačte a uvoľnite tlačidlo W. Na displeji sa objaví 1. Tlačidlo W sa rozsvieti.
2. Krátko potom začne káva prekvapkávať do kanvice.
3. Ak chcete kávovar zastaviť počas prekvapkávania, stlačte tlačítko W.
4. Po prekvapkaní bude ohrievacia platňa udržiavať varnú kanvicu teplú 40 minút.
SVETELNÁ KONTROLKA STAVU
Svetelná kontrolka stavu bude fungovať takto:
Prekvapkávanie kávy Bliká pomaly.
Udržiavanie teploty Zostáva rozsvietená
Posledných 10 minút udržiavania teploty Bliká rýchlo
POUŽÍVANIE ČASOVAČA
Dbajte o to, aby boli hodiny nastavené na správny čas. Použite tlačidlá hr (hod) a min (min).
1. Nastavte časovač na čas, kedy chcete začať pripravovať kávu.
a) Stlačte tlačidlo T.
b) Pomocou tlačidiel hr a min nastavte čas, v ktorom chcete začať s prekvapkávaním.
Ak nestlačíte tlačidlá hr alebo min do 5 sekúnd, kávovar sa vráti do funkcie “normal” a ukáže sa čas.
Stlačte a podržte tlačidlo T na začatie odznova.
49
2. Keď je čas naprogramovaný, stlačte tlačidlo W. Tlačidlo T sa rozsvieti a na displeji sa zobrazí ikonka
T. Váš kávovar je teraz nastavený tak, že pripraví kávu vo zvolenom čase.
3. Ak chcete použiť funkciu na úpravu sily kávy s použitím časovača, stlačte teraz tlačidlo f.
Ak chcete časovač zrušiť pred začatím prekvapkávania, stlačte tlačidlo W.
Ak chcete kávovar zastaviť počas prekvapkávania, stlačte tlačítko W.
AUTOMATICKÉ VYPNUTIE/POHOTOVOSTNÝ REŽIM
1. Váš kávovar bude udržiavať teplú kávu asi 40 minút.
2. 40 minút po prekvapkaní sa váš kávovar vypne a zobrazí sa aktuálny čas.
3. Prístroj zobudíte stlačením tlačidla min.
CHLA ŠÁLKA
Ak chcete rýchlu šálku kávy pred ukončením prekvapkávacieho cyklu:
1. Kanvicu môžete kedykoľvek odobrať. Ventil proti kvapkaniu zabráni tomu, aby káva kvapkala na
ohrievaciu platňu.
2. Aby ste predišli preliatiu držiaka ltra, vráťte kanvicu na miesto do 20 sekúnd.
3. Keď kanvicu vrátite na miesto, otvorí sa ventil proti kvapkaniu, aby prepustil všetku zostávajúcu kávu.
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA
1. Spotrebič vytiahnite zo zásuvky a nechajte vychladnúť.
2. Vyklopte obsah držiaka na lter do koša.
3. Všetky povrchy utrite čistou vlhkou utierkou.
4. Veko kanvice otvoríte stlačením páčky vzadu na veku, nad rukoväťou.
5. Varnú kanvicu a držiak ltra umývajte ručne.
6. Držiak ltra vráťte na miesto. Dbajte o to, aby bol držiak ltra zatlačený úplne nadol do svojej pozície.
Po správnom uložení zacvakne na mieste.
7. Veko zatvorte a zatlačte smerom nadol, aby zapadlo na miesto.
¬ Tieto súčasti môžete umývať v hornom koši umývačky riadu.
ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA
Po 60 cykloch prekvapkávania kávy sa na displeji zobrazí CL, blikajúc, čo znamená, že prístroj
vaduje odstránenie vodného kameňa.
Túto funkciu zrušíte stlačením a podržaním tlačidiel f a T po dobu 3 sekúnd.
Na odstraňovanie vodného kameňa používajte prostriedok vhodný na plastové výrobky. Postupujte
podľa inštrukcií na obale prostriedku.
robky vrátené v rámci záruky s poruchami spôsobenými vodným kameňom, budú opravené za
poplatok.
RECYKLÁCIA
W
Aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia a životného prostredia vplyvom
nebezpečných látok, prístroje a nabíjacie a nenabíjacie batérie označené niektorým z
týchto symbolov nesmú byť likvidované s netriedeným komunálnym odpadom.
Elektrické a elektronické výrobky a prípadne nabíjacie a nenabíjacie batérie vždy
odovzdajte na príslušnom ociálnom mieste pre recykláciu / zber.
GB
DE
FR
NL
IT
ES
PT
DK
SE
NO
FI
RU
CZ
SK
PL
HR
SI
GR
HU
TR
RO
BG
AE
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84

Russell Hobbs 25270-56 Používateľská príručka

Kategória
Kávovary
Typ
Používateľská príručka
Táto príručka je tiež vhodná pre