Powerplus POWAIR0010 Návod na obsluhu

Typ
Návod na obsluhu
POWAIR0010 SK
Copyright © 2020 VARO S t r a n a | 1 www.varo.com
1 POUŽÍVANIE ...................................................................................................2
2 POPIS (OBR. A) ..............................................................................................2
3 OBSAH BALENIA ...........................................................................................2
4 BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ ........................................................................2
5 VZDUCHOVÉ NAPÁJANIE .............................................................................3
6 MAZANIE .........................................................................................................3
7 DÔLEŽITÉ!!! ....................................................................................................4
8 VLOŽENIE OBJÍMKY A PREVÁDZKA ...........................................................4
9 ÚDRŽBA ..........................................................................................................5
10 TECHNICKÉ ÚDAJE .......................................................................................5
11 HLUK ...............................................................................................................5
12 RIEŠENIE PROBLÉMOV ................................................................................6
13 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE .................................................................................7
14 VYHLÁSENIE O ZHODE .................................................................................8
POWAIR0010 SK
Copyright © 2020 VARO S t r a n a | 2 www.varo.com
PNEUMATICKÝ NÁRAZOVÝ ÚČ
POWAIR0010
1 POUŽÍVANIE
Pneumatický nárazový kľúč je prenosný nástroj, ktorý sa používa na skrutkovanie a
odskrutkovanie matíc, skrutiek a závitových skrutiek, výmenou vložených nástrojov.
VAROVANIE! Z dôvodu vlastnej bezpečnosti si pred použitím tohto
zariadenia prečítajte tento návod a všeobecné bezpečnostné pokyny. Ak
vaše elektrické zariadenie budete dávať iným používateľom, odovzdajte ho
prosím spolu s týmito pokynmi.
2 POPIS (OBR. A)
1. Spúšťač
2. Spojka
3. Regulátor vzduchového toku
4. Gombík chodu späť
5. Prívod oleja
3 OBSAH BALENIA
Odstráňte všetok baliaci materiál.
Odstráňte zvyšný baliaci materiál a baliace vložky (ak sú súčasťou balenia).
Skontrolujte, či je obsah balenia úplný.
Skontrolujte či prístroj, elektrická šnúra, zástrčka a príslušenstvo nebolo počas
prepravy poškodené.
Baliaci materiál si, pokiaľ je to možné, odložte počas celej záručnej doby. Potom ho
zlikvidujte v miestnej zberni odpadov.
VAROVANIE: Baliaci materiál nie je na hranie! Deti sa nesmú hrávať s
plastovými vreckami! Nebezpečenstvo udusenia!
1 x pneumatický kľúč
10 x objímky
1 x predlžovacia tyč
1 x imbusový kľúč
1 x mini olejnička
1 x mastenica
1 x tvarované puzdro
1 x návod na obsluhu
Ak zistíte, že chýbajú nejaké súčasti, alebo sú poškodené, kontaktujte
prosím predajcu.
4 BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ
Pri používaní kľúča sa riaďte všetkými bezpečnostnými pokynmi, smernicami a
podmienkami.
Keď používate nástroje, nenoste hodinky, prstene, náramky ani voľný odev.
POWAIR0010 SK
Copyright © 2020 VARO S t r a n a | 3 www.varo.com
VAROVANIE! Pred výmenou príslušenstva alebo údržbou odpojte od vzduchového
napájania.
Kľúč udržiavajte v dobrom stave a vymeňte poškodené alebo opotrebované diely.
Používajte len originálne diely. Použitie iných dielov môže byť nebezpečné.
VAROVANIE! Skontrolujte, či je dodržaný správny vzduchový tlak a či nebol
prekročený. Odporúčame 90psi.
Pneumatickú hadicu udržiavajte mimo zdrojov tepla, oleja a ostrých hrán. Pred
každým použitím skontrolujte, či pneumatická hadica nie je poškodená a či sú všetky
spoje zaistené.
Používajte len nárazové objímky, ktoré boli špeciálne navrhnuté na použitie s
nárazovým kľúčom.
Noste schválené bezpečnostné chrániče očí/tváre, chrániče sluchu a ochranné
rukavice.
VAROVANIE! Pre prítomnosť azbestového prachu z brzdového obloženia
odporúčame, aby ste pri práci v okolí brzdových systémov používali vhodnú ochranu
dýchania.
Udržiavajte správnu rovnováhu a postoj. Zabezpečte, aby nebola šmykľavá podlaha
a noste obuv s protišmykovou podrážkou.
Deti a ostatné osoby sa musia nachádzať mimo pracovnej oblasti.
Kľúč NEPOUŽÍVAJTE na úlohy, na ktoré nebol určený.
Kľúč NEPOUŽÍVAJTE, ak je poškodený alebo chybný.
Kľúč NEPOUŽÍVAJTE, ak ste neboli poučení o jeho používaní kvalifikovanou
osobou.
Kľúč NENOSTE za pneumatickú hadicu, ani ňou neťahajte pri vyťahovaní zo
vzduchového napájania.
Vzduch z pneumatickej hadice NEMIERTE na seba ani ostatných.
Keď sa nástroj nepoužíva, odpojte ho od vzduchového napájania a uskladnite ho na
bezpečnom, suchom mieste, kde je chránený pred deťmi.
5 VZDUCHOVÉ NAPÁJANIE
Zabezpečte, aby bol vzduchový ventil kľúča (alebo spúšťač) vo vypnutej polohe a až
potom pripojte vzduchové napájanie.
Vyžaduje sa tlak 90psi a tok vzduchu podľa špecifikácií.
VAROVANIE! Zabezpečte, aby bolo vzduchové napájanie čisté a neprekračovalo tlak
90psi počas činnosti kľúča. Príliš vysoký vzduchový tlak a nečistý vzduch skrátia
životnosť produktu v dôsledku nadmerného opotrebovania a môžu byť nebezpečné a
spôsobovať poškodenie alebo zranenie.
Každý deň vypustite nádrž so vzduchom. Voda vo vzduchovom vedení poškodí kľúč.
Každý týždeň vyčistite filter prívodu vzduchu.
Tlak vedenia by sa mal zvýšiť pri nezvyčajne dlhých pneumatických hadiciach (viac
ako 8 metrov). Priemer hadice by mal byť 3/8” I.D.
Hadicu udržiavajte mimo zdrojov tepla, oleja a ostrých hrán. Skontrolujte, či
pneumatická hadica nie je opotrebovaná a či sú všetky spoje zaistené.
6 MAZANIE
Odporúčame použitie automatického maziva cez zabudovaný filtrový regulátor (obr. 1),
pretože to zvyšuje životnosť nástroja a nástroj sa môže nepretržite používať. Zabudované
mazadlo by sa malo pravidelne kontrolovať a plniť olejom pre pneumatické nástroje.
POWAIR0010 SK
Copyright © 2020 VARO S t r a n a | 4 www.varo.com
Správne nastavenie zabudovaného mazadla sa vykonáva tak, že umiestnite list papiera
vedľa výfukových otvorov a hrdlo podržíte otvorené asi 30 sekúnd. Mazadlo je správne
nastavené, keď sa na papieri nazbiera ľahká škvrna oleja. Mali by ste predchádzať
nadmerným množstvám oleja.
V prípade, že bude potrebné skladovať nástroj dlhšie (cez noc, víkend atď.), malo by byť
dobre namazané. Nástroj by ste mali nechať bežať asi 30 sekúnd, aby sa olej rovnomerne
roztiekol po nástroji. Nástroj by ste mali skladovať v čistom a suchom prostredí.
Je veľmi dôležité, aby bol nástroj správne mazaný a aby bolo mazadlo vzduchového
vedenia naplnené a správne nastavené. Bez správneho mazania nebude nástroj
správne fungovať a jeho diely sa predčasne opotrebujú.
V mazadle vzduchového vedenia používajte správne mazivo. Malo by ísť o typ
mazadla s nízkym alebo meniacim sa tokom vzduchu a malo by byť naplnené po
správnu úroveň. Používajte len odporúčané mazivá, predovšetkým na použitie v
pneumatických systémoch. Súčasti môžu poškodzovať gumené zložky v nástrojoch,
tesniacich krúžkoch a iných gumených dieloch.
7 DÔLEŽITÉ!!!
Ak nie je v systéme stlačeného vzduchu nainštalovaný žiadny filter / regulátor tlaku /
mazadlo, pneumatický nástroj musí byť namazaný 2 až 6 kvapkami oleja minimálne raz
denne alebo po každých dvoch hodinách používania. Musí sa to urobiť priamo na samčej
spojke alebo skrutke (OLEJ) poskytnutej na tento účel na boku krytu nástroja.
Automatické mazanie je možné aj pomocou miniolejničky, ktorú musíte nainštalovať medzi
závitový konektor nástroja a samčiu spojku. Zabezpečte, aby bola olejnička vždy naplnená
vhodným olejom.
Obr. 1
1. Nástroj
2. Zásuvková prípojka
3. Rýchlospojka
4. Pneumatická hadica
5. Zásuvková prípojka
6. Rýchlospojka
7. Mazivo
8. Regulátor
9. Filter
10. Odpojovací ventil
11. Vzduchový kompresor
8 VLOŽENIE OBJÍMKY A PREVÁDZKA
VAROVANIE: Pred použitím si musíte prečítať, pochopiť a aplikovať
bezpečnostné pokyny.
1. Používajte len nárazové objímky, ktoré boli špeciálne navrhnuté na použitie s
nárazovým kľúčom.
2. Kľúč pripojte k pneumatickej hadici.
3. Zásuvku položte nad príslušnú maticu a stlačte spúšťač, čím uvediete kľúč do
činnosti.
4. Na zmenu smeru stlačte tlačidlo na vrchu rukoväte. Smer R pre spätných chod a F
pre chod vpred.
5. Tok vzduchu možno regulovať nastavením ventilu toku na základni rukoväte.
6. Zabezpečte, aby bolo vzduchové napájanie čisté a neprekračovalo tlak 90psi počas
činnosti kľúča. Príliš vysoký vzduchový tlak a nečistý vzduch skrátia životnosť
POWAIR0010 SK
Copyright © 2020 VARO S t r a n a | 5 www.varo.com
produktu v dôsledku nadmerného opotrebovania a môžu byť nebezpečné a
spôsobovať poškodenie alebo zranenie.
7. Deti sa musia nachádzať mimo nástrojov a pracoviska.
Na odstránenie matice NEVYVÍJAJTE žiadnu ďalšiu silu na kľúč.
Nedovoľte, aby kľúč bežal naprázdno dlhšiu dobu, pretože sa skráti jeho
životnosť.
9 ÚDRŽBA
VAROVANIE: Pred výmenou príslušenstva, údržbou alebo servisom
odpojte kľúč od vzduchového napájania. Poškodené časti vymeňte alebo
opravte. Používajte len originálne diely. Použitie iných dielov môže byť
nebezpečné.
1. Pneumatický kľúč každý deň namažte niekoľkými kvapkami oleja na pneumatické
nástroje, ktorý nakvapkáte do prívodu vzduchu.
2. NEPOUŽÍVAJTE poškodené alebo opotrebované objímky.
3. Strata energie alebo chybná činnosť môže byť dôsledkom:
4. Nadmerného vypúšťania vzduchového vedenia. Vlhkosti alebo prekážky vo
vzduchovom vedení. Nesprávnej veľkosti alebo typu hadicových prípojok. Pri oprave
skontrolujte vzduchové napájanie a riaďte sa pokynmi.
5. Nánosy drte alebo lepu v kľúči môžu tiež znižovať výkon. Ak má váš model
obmedzovač vzduchu (umiestnený v oblasti vzduchového prívodu), odstráňte
obmedzovač a vyčistite ho.
6. Keď sa nástroj nepoužíva, odpojte ho od vzduchového napájania, kľúč vyčistite a
uskladnite ho na bezpečnom, suchom mieste, kde je chránený pred deťmi.
10 TECHNICKÉ ÚDAJE
Model
POWAIR0010
Rýchlosť pri nezaťažení
7000 min
-1
Max. uťahovací moment
310 Nm
Prevádzkový tlak
6,3 bar / 91 psi
Veľkosť prívodu vzduchu
¼”
Priem. spotreba vzduchu
114 l/min
11 HLUK
Hodnoty hluku namerané podľa príslušnej normy. (K=3)
Hladina akustického tlaku LpA
84 dB(A)
Hladina akustického výkonu LwA
95 dB(A)
POWAIR0010 SK
Copyright © 2020 VARO S t r a n a | 6 www.varo.com
POZOR! Ak akustický tlak prekročí úroveň 85 dB(A), používajte chrániče
sluchu.
aw (Vibrácie)
3.3 m/s²
K = 0.8 m/s²
12 RIEŠENIE PROBLÉMOV
Nasledujúci formulár uvádza bežný prevádzkový systém s problémami a riešeniami.
Formulár si prosím pozorne prečítajte a riaďte sa ním.
VAROVANIE: Ak sa počas činnosti objavia niektoré z nasledujúcich
symptómov, nástroj okamžite zastavte. V opačnom prípade môže dôjsť k
vážnemu zraneniu. Opravy alebo výmenu nástroja môžu vykonávať len
kvalifikované osoby alebo autorizované servisné stredisko.
Nástroj odpojte od vzduchového napájania a až potom ho skúšajte opraviť
alebo nastaviť. Pri výmene tesniacich krúžkov alebo valca namažte časti
pred montážou olejom na pneumatické nástroje.
MOŽNÉ PRÍČINY
NÁPRAVY
Časti motora sú
opotrebované.
Namazanie telesa spojky.
Skontrolujte nadmerný olej spojky.
Stačí, ak sú skrine spojky naplnené
len do polovice. Preplnenie môže
spôsobiť strhávanie na
vysokorýchlostných častiach spojky,
t.j. typicky olejovaný/mazaný kľúč si
vyžaduje 14 ml oleja.
0POZNÁMKA: Teplo
zvyčajne indikuje
nedostatok maziva v
komore. Náročné
prevádzkové podmienky
si môžu vyžadovať
častejšie mazanie.
Opotrebovaná alebo
uviaznutá spojka kvôli
nedostatku maziva.
Časti motora sú
zaseknuté časticami
nečistôt
Skontrolujte, či nie je filter prívodu
vzduchu zablokovaný.
Do prívodu vzduchu nalejte podľa
pokynov mazací olej pre pneumatické
nástroje.
Regulátor el. energie v
zatvorenej polohe
POWAIR0010 SK
Copyright © 2020 VARO S t r a n a | 7 www.varo.com
MOŽNÉ PRÍČINY
NÁPRAVY
Tok vzduchu blokovaný
nečistotou.
Nástroj prevádzkujte v krátkych
impulzoch rýchlou zmenou rotácie
vpred a vzad.
Podľa potreby zopakujte horeuvedený
postup.
Kvôli hromadeniu
materiálu sa jeden
alebo viacero motorov
zasekáva.
Do prívodu vzduchu nalejte mazací
olej pre pneumatické nástroje.
Nástroj prevádzkujte v krátkych
impulzoch rotácie vpred a vzad.
Plastovým kladivkom zľahka poklepte
po skrini motora.
Odpojte napájanie. Uvoľnite motor
manuálnym otáčaním hnacieho čapu.
Tesniace krúžky
škrtiaceho ventilu
vytlačené zo sedla
sacieho ventilu.
Znovu umiestnite tesniaci krúžok.
Poznámka: Opravy by mala vykonávať len kvalifikovaná osoba.
13 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Ak musíte po dlhodobom používaní zariadenie vymeniť, nelikvidujte ho spolu s domovým
odpadom, ale ekologicky bezpečným spôsobom.
POWAIR0010 SK
Copyright © 2020 VARO S t r a n a | 8 www.varo.com
14 VYHLÁSENIE O ZHODE
VARO Vic. Van Rompuy N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGICKO
vyhlasuje, že
výrobok: Pneumatický nárazový kľúč
obchodná známka: PowerPlus
model: POWAIR0010
je v súlade so základnými požiadavkami a inými relevantnými ustanoveniami príslušných
európskych smerníc, na základe uplatnenia európskych harmonizovaných noriem. V
prípade akýchkoľvek neoprávnených úprav tohto zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju
platnosť.
Európske smernice (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu);
2006/42/ES
Európske harmonizované normy (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu);
EN ISO 11148-6: 2012
"Uchovávateľ technickej dokumentácie: Philippe Vankerkhove, VARO Vic. Van Rompuy
N.V."
Dolupodpísaný koná v mene výkonného riaditeľa spoločnosti,
Ludo Mertens
Manažér certifikácie
02/01/2020, Lier - Belgium
1 / 1

Powerplus POWAIR0010 Návod na obsluhu

Typ
Návod na obsluhu