Rowenta CITY SPACE Návod na obsluhu

Kategória
Vysávače
Typ
Návod na obsluhu
91
1. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Pre zaistenie vašej bezpečnosti je tento prístroj v súlade s platnými normami a predpismi (smernice o nízkom napätí, o
elektromagnetickej kompatibilite, o životnom prostredí, ...).
Tento pstroj nesmú poív osoby (vtane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo rozumovými schopnoami, nedostatkom skúsenos a znalostí, ak neboli
oboznámené s poívaním prístroja alebo nepracujú pod doadom osoby zodpovednej
za ich bezpnosť.
Je potreb dohliadať na deti, aby ste si boli istí, že sa s mto zariadem nehrajú.
Tento prístroj smú poív deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo rozumovými schopnoami, nedostatkom skúsenos a znalos, ak im
boli poskytnuté pokyny na bezpeč poívanie prístroja a porozumeli možným rizikám
spojeným s jeho používaním. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie a údbu, ktorú
vykon používateľ, nesmú vykonáv deti bez dozoru. Prístroj a elektrický kábel
uchovávajte mimo dosahu detí.
Nepoužívajte tento prístroj, ak je naja kábel poškode. Aby sa zabránilo
nebezpenstvu, mu byť zostava navíjacieho bubna a bla vymenená hradne v
servisnom stredisku Rowenta.
PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY
Váš vysávač je elektrický spotrebič: musí sa používať za normálnych prevádzkových podmienok.
• Používajte a skladujte spotrebič mimo dosahu detí. Nikdy nenechávajte prístroj bežať bez dozoru.
• Nedržte trysku alebo koniec trubice v blízkosti očí a uší.
• Nevysávajte mokré povrchy, vodu, či tekutiny akéhokoľvek druhu,
horúce látky, veľmi jemné látky (sadra, cement, popol...), veľké ostré úlomky (sklo), škodlivé látky (rozpúšťadlá, čističe ...),
agresívne látky (kyseliny, čistiace prostriedky, ...), horľavé a výbušné látky (na základe benzínu a alkoholu).
• Nikdy neponárajte prístroj do vody, nenechajte na neho striekať vodu a neskladujte ho vo vonkajšom prostredí.
Nepoužívajte prístroj, ak spadol a vykazuje viditeľné známky poškodenia alebo nepravidelného chodu.
V takomto prípade neotvárajte prístroj, ale odošlite ho do najbližšieho servisného strediska alebo sa obráťte na zákaznícky servis Rowenta.
ELEKTRICKÉ NAJANIE
Skontrolujte, či sa prevádzkové napätie vášho vysávača zhoduje s napätím vašej elektrickej siete: táto informácia sa
nachádza na prístroji.
Vypnite a odpojte prístroj zo zásuvky:
- ihneď po použití,
- pred každou výmenou príslušenstva,
- pred každým čistením, údržbou alebo výmenou filtra.
OPRAVY
Opravy smú vykonávať len odborníci s použitím originálnych náhradných dielov.
Svojpomocná oprava zariadenia môže predstavovať nebezpečenstvo pre používateľa.
2. POPIS
1. a - Vodorovné uloženie
b - Zvislé uloženie
2. Hlavný vypínač
3. Navíjanie kábla
SK
* V závislosti od modelu: jedná sa o výbavu špecifickú pre určité modely alebo voliteľné
príslušenstvo.
903435-01_RO24_city-space_903435-01 17/01/14 13:52 Page91
92
* V závislosti od modelu: jedná sa o výbavu špecifickú pre určité modely alebo voliteľné
príslušenstvo.
4. Indikátor naplnenia prachového vrecka
5. Výstup vzduchu
6. Prepravná rukoväť
7. Priestor pre prachové vrecko
8. Kryt
9. Sací otvor
10. Západka krytu
11. Odkladací priestor pre štrbinovú hubicu zameniteľnú za kefu
12. Ochranná mriežka motora*
13. Mikrofilter* (ref. ZR0039 01)
14.a- Kazetový filter HEPA* (ref. ZR0045 01), vhodný pre papierové vrecká
b- Kazetový filter HEPA* (ref. ZR0042 01), vhodný pre textilné vrecká
Váš vysávač je vybavený buď mikrofiltrom* alebo kazetovým filtrom HEPA*.
15. Držiak vrecka
16. Drážky pre držiak vrecka
17. Snímač prítomnosti vrecka
Štandardné príslušenstvo:
18. Vrecká
a- Papierové vrecko* (ref. ZR0039 01)
b- Textilné vrecko*
19. a- Sacia hadica s rukoväťou a mechanickým nastavením výkonu*
b- Ohybná hadica s dýzou, mechanické ovládanie výkonu a zabudovaná kefa*
20. Teleskopická trubica*
21. Trubice*
22. Predlžovacia trubica*
23. Hubica na všetky podlahy
24. Hubica na parkety*
25. Hubica na nábytok*
26. Štrbinová hubica zameniteľná za kefu
27. Turbohubica*
28. Mini turbohubica*
3. PRED PRVÝM POUŽITÍM
VYBALENIE
Vybaľte zariadenie, dobre si odložte záručný list a pred použitím prístroja si pozorne prečítajte návod.
BEZPEČNOST OPATRENIA
• Pred každým použitím musí byť kábel úplne rozvinutý.
• Nepricviknite kábel a neťahajte ho cez ostré hrany.
• Tento prístroj je vybavený ochranným systémom, ktorý chráni motor pred prehriatím. V niektorých prípadoch (používanie
trubky na kreslo, sedadlá…) sa ochranný systém spustí a prístroj bude vydávať nezvyčajný hluk, ktorý nieje závažný.
• Ak používate predlžovací kábel, uistite sa, že je v dobrom stave a že je vhodný pre napájanie vášho vysávača.
• Nepremiestňujte zariadenie ťahaním za kábel. Prístroj sa musí premiestňovať pomocou jeho prepravnej rukoväti.
• Nepoužívajte kábel na zdvíhanie prístroja.
• Neodpájajte prístroj z elektrickej siete ťahaním za kábel.
• Nikdy nepoužívajte vysávač bez vrecka a bez filtračného systému: mikrofilter* alebo kazetový filter HEPA*.
• Skontrolujte, či je filter (12+13 alebo 14) na svojom mieste.
• Používajte iba originálne vrecká a filtre Rowenta.
• Používajte iba originálne príslušenstvo Rowenta.
• Ak máte problém so získaním príslušenstva a filtrov pre tento vysávač, kontaktujte zákaznícky servis Rowenta.
Vypnite a odpojte vysávač po každom použití.
Vypnite a odpojte vysávač pred každou údržbou alebo čistením.
4. POUŽÍVANIE
MONTÁŽ SÚČASTÍ PRÍSTROJA
• Silno zatlačte saciu hadicu (19) do sacieho otvoru (9) a otočte tak, aby zapadla - obr. 1.
• Ak ju chcete odstrániť, otočte ju a vytiahnite v opačnom smere - obr. 2.
Ak je váš vysávač vybavený teleskopickou trubicou* (20): Zatlačte nastavovací gombík dopredu, vytiahnite trubicu na
903435-01_RO24_city-space_903435-01 17/01/14 13:52 Page92
93
požadovanú dĺžku a uvoľnite gombík pre zaistenie - obr. 3.
V opačnom prípade pootočením spojte dve trubice* (21) - obr. 4.
V prípade potreby nasaďte predlžovaciu trubicu* (22).
• Nasaďte vhodné príslušenstvo na koniec trubice:
- Na koberce a kovral: Použite hubicu na všetky podlahy (23) so zasunutou kefou - obr. 5, alebo
turbohubicu* (27* alebo 28*).
- Na parkety a hladké podlahy: Použite hubicu na všetky podlahy (23) s vysunutou kefou - obr. 6, alebo pre dosiahnutie
najlepších výsledkov použite priamo hubicu na parkety* (24).
- Na rohy a ťažko prístupné miesta: Použite štrbinovú hubicu zameniteľnú za kefu (26) v polohe štrbinovej hubice.
- Pre čalúnené a jemné povrchy: použite štrbinovú hubicu zameniteľnú za kefu (26) alebo dýzu na čalúnenie* (25), alebo
kefu s dýzou 19b* (v závislosti od modelu).
Upozornenie! Vypnite a odpojte vysávač pred každou výmenou príslušenstva.
ZAPOJENIE KÁBLA A ZAPNUTIE PSTROJA
• Úplne odviňte kábel, zapojte váš vysávač - obr. 7 a stlačte
hlavný vypínač (2) - obr. 8.
Nastavte sací kon mechanickým nastavením výkonu na rukoväti: otvorte záklopku pre manuálne zníženie sacieho
výkonu, napríklad na čistenie chúlostivých povrchov... - obr. 9.
SKLADOVANIE A PREPRAVA PSTROJA
Po použití vypnite vysávač stlačením hlavného vypínača (2) - obr. 8 - a odpojte ho - obr. 10. Naviňte kábel stlačením
tlačidla pre navíjanie kábla (3) - obr. 11.
Vo zvislej polohe zasuňte hubicu (23) do jej štrbiny na spodnej strane prístroja (1b) - obr. 12.
Vo vodorovnej polohe zasuňte hubicu (23) do jej štrbiny na zadnej strane prístroja (1a) - obr. 13.
Vysávač môžete ľahko prenášať pomocou prepravnej rukoväti (6).
5. ČISTENIE A ÚDRŽBA
Dôležité upozornenie: Vypnite a odpojte vysávač pred každou údržbou alebo čistením.
MENA VRECKA
Indikátor naplnenia prachového vrecka (4) ukazuje, že je vrecko plné alebo upchaté. Ak spozorujete zníženú účinnosť
spotrebiča, nastavte maximálny výkon a držte hubicu zdvihnutú nad zemou. Ak indikátor zostane červený, vymeňte vrecko.
Vyberte saciu hadicu (19) zo sacieho otvoru (9) - obr. 2.
• Otvorte kryt (8) vášho vysávača - obr. 14.
a) Ak je váš vysávač vybavený papierovým vreckom*:
Vytiahnite držiak vrecka (15) z priestoru pre prachové vrecko (7) - obr. 15a, potom vyberte papierové vrecko (18a) z držiaka
(15) vytiahnutím z drážok - obr. 15b.
• Odhoďte vrecko do koša - obr. 15c.
Vložte nové vrecko do držiaka (15) - obr. 15d, potom zasuňte do drážok držiaka (16) a umiestnite do priestoru pre prachové
vrecko - obr. 15.
• Pred zatvorením krytu (8) skontrolujte správne umiestnenie vrecka a držiaka.
b) Ak je váš vysávač vybavený textilným vreckom*:
Vytiahnite držiak vrecka (15) z priestoru pre prachové vrecko (7) - obr. 16a, potom vyberte textilné vrecko (18b) z držiaka
(15) vytiahnutím z drážok - obr. 16b.
• Otvorte zazipsované vrecko - obr. 16c, potom ho vyprázdnite do koša - obr. 16d.
Vyčistite vrecko v čistej vode - obr. 16e.
• Nechajte ho vyschnúť minimálne 24 hodín (nepoužívajte vrecko, ktoré nie je úplne suché) - obr. 16f.
• Pred vložením vrecka do vysávača vrecko zatvorte: skontrolujte, či je zips celkom zatvorený - obr. 16g.
Vložte textilné vrecko do držiaka, potom zasuňte do drážok držiaka (16) a umiestnite do priestoru pre prachové vrecko - obr. 16h.
• Pred zatvorením krytu (8) skontrolujte správne umiestnenie textilného vrecka a držiaka (15).
SK
* V závislosti od modelu: jedná sa o výbavu špecifickú pre určité modely alebo voliteľné
príslušenstvo.
903435-01_RO24_city-space_903435-01 17/01/14 13:52 Page93
94
* V závislosti od modelu: jedná sa o výbavu špecifickú pre určité modely alebo voliteľné
príslušenstvo.
MENA MIKROFILTRA* REF: ZR0039 01
Dôležité upozornenie: Vymieňajte mikrofilter* každých 6 mesiacov.
* Mikrofilter je k dispozícii u vášho predajcu alebo v autorizovanom servise.
• Otvorte kryt (8) - obr. 14 vysávača, potom vyberte vrecko.
• Odstráňte ochrannú mriežku motora* (12) - obr. 17a.
Vyberte mikrofilter* (13) - obr. 17b a odložte ochrannú mriežku motora* (12).
• Odhoďte mikrofilter (13) do koša - obr. 17c.
• Umiestnite nový mikrofilter (13) na ochrannú mriežku motora* (12) - obr. 17d.
• Umiestnite výstupky do drážok - obr. 17d.
• Zaistite ochrannú mriežku motora* (12) - obr. 17e.
• Skontrolujte správne umiestnenie ochrannej mriežky motora* (12) pred zatvorením
krytu (8).
Vzduch, ktorý dýchame, obsahuje častice, ktoré môžu byť alergény: larvy a výkaly
roztočov, plesne, peľ, dym a živočíšny odpad (vlasy, koža, sliny, moč). Najjemnejšie častice prenikajú hlboko do dýchacích ciest,
kde môžu spôsobiť zápal a zhoršiť celkovú funkciu pľúc.
Filtre (H)EPA - (High) Efficiency Particulate Air - teda (vysoko) účinné filtre vzduchových častíc môžu odfiltrovať tie najjemnejšie
častice. Vďaka filtru (H)EPA je vzduch vypustený do miestnosti zdravší než nasávaný vzduch.
MENA KAZETOVÉHO FILTRA HEPA* REF: ZR0045 01, KTO JE VHODNÝ PRE PAPIEROVÉ VRECKÁ
Dôležité upozornenie: Kazetový filter HEPA* ZR0045 01 vymieňajte každých 6 mesiacov (podľa frekvencie používania).
Kazetový filter (H)EPA* ref. ZR 0045 01* je k dispozícii u vášho predajcu alebo v autorizovanom servise.
• Otvorte kryt (8) vysávača - obr. 14, potom vyberte vrecko - obr. 15a.
Vyberte kazetový filter HEPA* (14a) - obr. 18a - 18b.
• Odhoďte kazetový filter do koša - obr. 18c.
• Umiestnite výstupky nového kazetového filtra HEPA do drážok - obr. 18d.
• Zaistite nový kazetový filter HEPA* (14a) (ref. ZR0045 01) na jeho miesto - obr. 18e.
• Pred zatvorením krytu (8) skontrolujte správne umiestnenie kazetového filtra HEPA* (14a).
ČISTENIE KAZETOHO FILTRA HEPA* REF: ZR0042 01, KTORÝ JE VHODPRE TEXTILNÉ VRECKÁ
Upozornenie! Toto čistenie je určené len pre kazetový filter HEPA* ref: ZR0042 01.
Dôležité - Kazetový filter HEPA čistite každých 6 mesiacov (podľa frekvencie používania).
Kazetový filter (H)EPA* ref. ZR0042 01* je k dispozícii u vášho predajcu alebo v autorizovanom servise.
• Otvorte kryt (8) vysávača - obr. 14, potom vyberte vrecko - obr. 16a.
Vyberte kazetový filter HEPA* (14b) - obr. 19a - 19b.
Vyklepte kazetový filter HEPA* (14b) nad košom - obr. 19c.
• Opláchnite ho potom v čistej vode - obr. 19d a nechajte schnúť aspoň 24 hodín - obr. 19e.
• Pred vložením filtra skontrolujte, či je kazetový filter HEPA* (14b) úplne suchý.
• Umiestnite výstupky do drážok - obr. 19f.
• Zaistite kazetový filter HEPA* (14b) (ref: ZR0042 01) na jeho miesto - obr. 19g.
• Pred zatvorením krytu (8) skontrolujte správne umiestnenie kazetového filtra HEPA* (14b).
ČISTENIE VYSÁVAČA
Telo prístroja a príslušenstvo poutierajte vlhkou mäkkou handričkou, potom osušte.
• Poutierajte kryt suchou handričkou - obr. 20.
• Nepoužívajte čistiace alebo abrazívne prostriedky.
903435-01_RO24_city-space_903435-01 17/01/14 13:52 Page94
95
6. ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
Dôležité upozornenie: Vypnite vysávač stlačením hlavného vypínača, ak váš vysávač nefunguje správne a pred každou kontrolou.
Ak sa vysávač nespustí
• Prístroj nie je napájaný: Uistite sa, že je prístroj správne pripojený.
Ak vysávač nenasáva
• Príslušenstvo alebo hadica sú upchaté: prečistite hadicu alebo príslušenstvo.
• Kryt nie je uzavretý: skontrolujte správnu polohu vrecka a zatvorte kryt.
Ak vysávač horšie nasáva, je hlučný, píska
• Príslušenstvo alebo hadica sú čiastočne upchaté: prečistite hadicu alebo príslušenstvo.
Vrecko je plné alebo zablokované jemnými časticami: vymeňte papierové vrecko (18a), alebo vyprázdnite textilné vrecko*
(18b).
• Filtračný systém je zablokovaný:
- Kazetový filter HEPA*: vymeňte kazetový filter HEPA* (14a*) (ref. ZR0045 01) a vráťte naspäť na miesto alebo umyte
kazetový filter HEPA* (14b*) (ref. ZR0042 01) podľa návodu.
- Mikrofilter*: vyberte mikrofilter* a vymeňte za nový (ref. ZR0039 01).
• Mechanické nastavenie výkonu na rukoväti je otvorené: zatvorte záklopku mechanického nastavenia výkonu.
Ak indikátor naplnenia prachového vrecka zostane červený
Vrecko je plné: vymeňte papierové vrecko* (18a), alebo vyprázdnite textilné vrecko* (18b).
Ak kryt nie je možné zavrieť činnosť snímača prítomnosti vrecka 17
• Skontrolujte prítomnosť vrecka a držiaka (15) alebo ich správne umiestnenie.
Ak sa hubicou ťažko pohybuje
• Otvorte záklopku na rukoväti pre zníženie sacieho výkonu.
Ak sa kábel úplne nenavinie
• Napájací kábel je uvoľnený pri navíjaní: vytiahnite napájací kábel a stlačte tlačidlo pre navíjanie kábla.
Ak vysávač prestane fungovať počas vysávania
Zapol sa tepelný bezpečnostný systém. Skontrolujte, či nieje upchaná rúrka alebo hadica, alebo či nie je saturované
vrecko alebo filtre. Vysávač nechajte pred opätovným použitím 30 minút chladnúť.
Ak problém pretrváva, nechajte skontrolovať vysávač v najbližšom servisnom stredisku Rowenta.
ZÁRUKA
Tento spotrebič je výhradne určený na použitie v domácnosti. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za nesprávne použitie
alebo v rozpore s návodom na obsluhu
a v takomto prípade je záruka neplatná.
• Pred použitím zariadenia si prečítajte návod na obsluhu: použitie
v rozpore s návodom na obsluhu zbavuje Rowentu akejkoľvek zodpovednosti.
SK
* V závislosti od modelu: jedná sa o výbavu špecifickú pre určité modely alebo voliteľné
príslušenstvo.
903435-01_RO24_city-space_903435-01 17/01/14 13:52 Page95
96
* V závislosti od modelu: jedná sa o výbavu špecifickú pre určité modely alebo voliteľné
príslušenstvo.
7. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
V súlade s platnými predpismi musí byť akékoľvek nepotrebné zariadenie úplne vyradené z prevádzky: odpojte a odrežte
kábel pred likvidáciou zariadenia.
Podieľajme sa na ochrane životného prostredia!
Váš spotrebič obsahuje hodnotné materiály, ktoré je možné recyklovať.
Odovzdajte ho na zbernom mieste pre ďalšie spracovanie.
Tento spotrebič vyhovuje smerniciam 73/23 CEE a 89/336 CEE.
Na daný vysávač bolo v súlade so zákonom Č. 22/1997 Zb. vydané prehlásenie o zhode.
Vysávač zodpovedá harmonizovaným technickým normám a nariadeniu vlády: Č. 168/1997 Zb. elektrické zariadenia
nízkeho napätia, Č. 169/1997 Zb. - elektromagnetická kompatibilita, Č. 9/2002 Zb. - emisie hluku. Hodnota
nameraného hluku činí: 77 dB(A).
Prístroj je určený len na vysávanie v domácnosti. Pri používaní prístroja mimo domácnosti je užívateľ povinný
dodržiavať lehoty pravidelných kontrol a revízií podľa normy ČSN 33 1610, «Elektrotechnické predpisy. Revízie a
kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania.»
903435-01_RO24_city-space_903435-01 17/01/14 13:52 Page96
1 / 1

Rowenta CITY SPACE Návod na obsluhu

Kategória
Vysávače
Typ
Návod na obsluhu