Curtis 11-6430-1210-044 Návod na obsluhu

Kategória
Diaľkové ovládače
Typ
Návod na obsluhu
1
D) Натиснете и задръжте “цифрата 6” за 3 секунди, за да изберете
конфигурация на марката за ( INT ). Светодиодът TV ще премига
2 пъти.
НУЛИРАНЕ – РЕГИОНАЛНА НАСТРОЙКА
Ако по погрешка сте избрали грешна "цифра" (и следователно
грешен регион), възможно е анулирате тази настройка:
1) Натиснете и задръжте ““setup” докато светодиодът TV не
премига два пъти.
2) Натиснете и отпуснете “POWER”.
3) Натиснете и задръжте “цифрата, която съответства на вашия
регион” (напр. “ЦИФРАТА 1” за GB/IRL) за 3 секунди.
D) Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta „Cifra 6” timp de 3 secunde pentru a
selecta configurarea mărcii pentru (Romania).
Led-ul va lumina intermitent de două ori.
RESETARE - SETAREA REGIUNII
Dacă aţi selectat din greşeală „cifra” greşită (şi, drept urmare, regiunea
greşită), puteţi să resetaţi această cifră:
1) Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta „setup” până când led-ul televizorului
luminează intermitent de două ori.
2) Apăsaţi, apoi eliberaţi tasta „POWER”.
3) Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta „cifra care corespunde regiunii dumnea-
voastră (de exemplu, „CIFRA 1” pentru Marea Britanie/Irlanda) timp de
3 secunde.
D) Stlačte a podržte „číslicu 6“ na 3 sekundy, aby ste vybrali nastave-
nie značky pre ( INT).
Svetelný indikátor LED dvakrát zabliká.
RESETOVANIE – NASTAVENIE REGIÓNU
Ak ste omylom vybrali nesprávnu „číslicu“ (a teda nesprávny región),
je možné ju resetovať:
1) Stlačte a podržte tlačidlo „setup“ (Nastavenie), pokým svetelný
indikátor LED televízora neblikne dvakrát.
2) Stlačte a podržte tlačidlo „POWER“.
3) Stlačte a podržte „číslicu, ktorá zodpovedá vášmu regiónu“, napr.
„ČÍSLICA 1“ pre GB/IRL) na dobu 3 sekúnd.
D) Pritisnite i držite "Broj 6" na 3 sekunde za odabir postavljanja marke za
(INT). TV LED će trepnuti dva puta.
RESETIRANJE - POSTAVKE REGIJE
Ako ste greškom odabrali krivi "broj" (time i krivu regiju), postupak
je moguće resetirati;
1) Pritisnite i držite ""setup"" sve dok TV LED ne trepne 2 puta.
2) Pritisnite i otpustite "POWER".
3) Pritisnite i držite 3 sekunde "Broj koji odgovara vašoj regiji (npr.
"BROJ 1" za GB/IRL)
Марката на вашия апарат в списъка ли е (вижте списъка с марки SimpleSet)?
ДА: Husk det ciffer, der er knyttet til dit mærke, og følg trin 1, 2, 3 og 4 fra SimpleSet.
НЕ: Намерете вашата марка във включения списък с кодове и следвайте инструкциите в раздел "Директно задаване на
код", или намерете вашатамарка в “www.simpleset.com”. Също така можете да изпълните инструкциите в раздел “Ав-
томатично търсене”, ако вашата марка въобще НЕ Е в списъка.
Great Britain / Ireland
Deutschland
France
España
Italia
All other countries
GB
IRL
D
F
E
I
3 sec.
SimpleSet
SimpleSet - списък с марки за INT / - Lista de setare a mărcii pentru Marea
INT / - Zoznam nastavenia značiek INT / - Popis odabira marke INT
Регионална настройка / Regionsinnstilling / Nastavenie regiónu / Postavke regije
3 sec.
1. Provjerite je li vaš uređaj uključen (ne na stanju pripravnosti).
2. Pritisnite i držite "setup" 3 sekunde. LED će trepnuti dva puta.
3. Odaberite tipku uređaja ( npr. TV ) za uređaj koji želite kontrolirati.
1. Asiguraţi-vă că dispozitivul dumneavoastră este pornit (nu este în modul stand-by).
2. Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta „setup” timp de 3 secunde. Led-ul va lumina intermitent de două ori.
3. Selectaţi tasta dispozitivului (de exemplu, televizor) pentru tipul de dispozitiv pe care doriţi să-l controlaţi.
4. Apăsaţi şi ţineţi apăsată TASTA cu CIFRĂ alocată mărcii dumneavoastră” (de exemplu, „CIFRA 9” pentru un televizor Samsung) până când dispoziti-
vul dumneavoastră intră în modul OPRIT. Eliberaţi „tasta cu CIFRĂ” în momentul în care dispozitivul dumneavoastră intră în modul OPRIT. GATA!
4. Stlačte podržte „tlačidlo číslice priradenej vašej značke“, napr. „ČÍSLICA 9“ pre televízory značky Samsung), pokým sa zariadenie
nevypne. Uvoľnite tlačidlo tlačidlo číslice ihneď po tom, ako sa zariadenie vypne. HOTOVO!
4. Pritisnite i držite "BROJ tipku dodijeljenu vašoj marki" (npr. "BROJ 9 za Samsung TV) sve dok se uređaj ne ugasi. Pustite "BROJ tipku" čim se vaš
uređaj isključi. SPREMAN!
4. Натиснете и задръжте “БУТОНА С ЦИФРАТА, определена за вашата марка” (напр. “ЦИФРАТА 9” за телевизор Samsung), докато вашият апа-
рат не се ИЗКЛЮЧИ. Отпуснете "БУТОНА С ЦИФРАТА" веднага щом като апаратът се изключи. ГОТОВИ СТЕ!
Samsung
Проблеми и решения - SimpleSet
Вашият апарат НЕ ЩЕ ДА СЕ ИЗКЛЮЧИ? Следвайте инструкциите в раздел
"Директно задаване на код" или опитайте автоматично търсене.
Вашият апарат СЕ ИЗКЛЮЧВА, но въпреки това не можете да го управлявате
с дистанционното? Включете отново апарата ръчно (или
с оригиналното дистанционно) и повторете SimpleSet, като внимавате да
отпуснете "цифрата, определена за вашата марка" веднага щом
вашият апарат се ИЗКЛЮЧИ
Дистанционното ONE FOR ALL управлява вашия апарат, но някои бутони не
работят както трябва? Може би има по-добра настройка
за марката на вашия апарат. Повторете SimpleSet, като внимавате да отпуснете
"цифра, определена за вашата марка", веднага щом като вашият апарат
СЕ ИЗКЛЮЧИ, или отидете на www.simpleset.com.
Problemer og løsninger - SimpleSet
Dispozitivul dumneavoastră NU intră în modul OPRIT? Urmaţi instrucţiunile din
secţiunea „Setare directă a codului” sau încercaţi opţiunea Căutare automată.
Dispozitivul dumneavoastră a intrat în modul OPRIT, dar tot nu vă puteţi controla
dispozitivul? Puneţi dispozitivul din nou în modul PORNIT manual (sau cu ajutorul teleco-
menzii originale) şi repetaţi Setarea simplă, asigurându-vă totodată că eliberaţi tasta „cifră
alocată mărcii dumneavoastră în momentul în care dispozitivul dumneavoastră intră în
modul OPRIT.
Telecomanda dumneavoastră MULTIFUNCŢIONALĂ controlează dispozitivul, dar
unele taste nu funcţionează corespunzător? Este posibil să existe o configurare mai
bună pentru marca dumneavoastră. Repetaţi Setarea simplă, asigurându-vă totodată că
eliberaţi tasta „cifră alocată mărcii dumneavoastră” în momentul în care dispozitivul
dumneavoastră intră în modul OPRIT sau accesaţi www.simpleset.com.
Problémy a riešenia - SimpleSet
Vaše zariadenie sa NEVYPNE? Postupujte podľa pokynov postupu Priame nastavenie
kódu alebo vyskúšajte použiť funkciu Automatické vyhľadanie.
Vaše zariadenie sa vyplo, ale stále ho nemôžete ovládať? Znovu ručne zapnite zari-
adenie (alebo s pomocou pôvodného diaľkového ovládania) a opakujte postup nasta-
venia SimpleSet, pričom si dávajte pozor, aby ste uvoľnili
tlačidlo „číslice priradenej vašej značke“ ihneď ako sa vaše zariadenie vypne.
Vaše diaľkové ovládanie ONE FOR ALL ovláda zariadenie, ale niektoré tlačidlá ne-
fungujú správne? Môže existovať lepšie nastavenie
pre vašu značku. Zopakujte postup nastavenia SimpleSet, pričom si dávajte pozor, aby
ste uvoľnili tlačidlo „číslice priradenej vašej značke“ ihneď, ako sa vaše zariadenie vypne
alebo prejde na stránku www.simpleset.com.
Problemi & Rješenja - SimpleSet
Vaš uređaj se NE GASI? Slijedite "Direct Code Set" upute ili pokušajte Automatsko
traženje.
Ugasili ste svoj uređaj ali i dalje njime ne možete upravljati? Ponovno ručno uključite
uređaj (ili pomoću originalnoga daljinskog upravljača) i ponovite Brzo postavljanje, pazeći
pritom da pustite "Broj dodijeljen vašoj marki" čim
se vaš uređaj ugasi.
Vaš UNIVERZALNI UPRAVLJAČ upravlja uređajem ali neke tipke ne rade? Možda post-
oje bolje postavke za vašu marku. Ponovite Brzo postavljanje, pazeći pritom da pustite
"Broj dodijeljen vašoj marki" čim se vaš uređaj ugasi ili posjetite www.simpleset.com.
3
D
E
Este marca dispozitivului dumneavoastră menţionată în listă (vezi
Lista de setare simplă a mărcii)?
DA: Ţineţi minte cifra aferentă mărcii dumneavoastră şi urmaţi paşii 1, 2, 3 şi 4 din secţiunea Setare simplă.
NU: Găsiţi marca dumneavoastră în Lista de coduri şi urmaţi instrucţiunile din secţiunea „Setare directă a codului” sau găsiţi
marca dumneavoastră pe „www.simpleset.com. De asemenea, puteţi utiliza opţiunea „Căutare automată” dacă marca
dumneavoastră NU este menționată deloc în listă. “www.simpleset.com”. Du kan også følge Autosøk” hvis ditt merke IKKE
er listet opp i det hele tatt.
Je značka vášho zariadenia uvedená na zozname?
ÁNO: Zapamätajte si číslicu priradenú vašej značke a postupujte podľa krokov 1, 2, 3 a 4 z časti SimpleSet.
NIE: Nájdite svoju značku v priloženom Zozname kódov a postupujte podľa pokynov postupu Priame nastavenie kódu alebo
nájdite svoju značku na adrese „www.simpleset.com.“ Taktiež môžete postupovať podľa postupu Automatické vyhľadanie,
ak NIE je vaša značka vôbec zahrnutá.
Je li vaša marka uređaja na popisu (pogledaj SimpleSet popis)?
DA:
Zapamtite broj dodijeljen vašoj marki uređaja te slijedite korake 1, 2, 3 i 4 iz SimpleSet-a.
NE:
Pronađite svoju marku u priloženom Code List-u i slijedite "Direct Code Set" upute, ili pronađite svoju marku
na “www.simpleset.com Također možete slijediti "Auto Search" ukoliko vaša marka uopće NIJE na popisu.
2
A) Внимателно натиснете и плъзнете назад капака на батериите, за да се отвори.
B) Поставете 2 нови батерии от тип AAA.
C) След поставяне на батериите, бутонът TV трябва да мига на всеки 3 секунди. Ако НЕ мига,
натиснете и отпуснете произволен бутон.
A) Apăsaţi uşor şi trageţi înapoi capacul pentru baterii pentru a-l deschide.
B) Introduceţi două baterii noi AAA.
C) După introducerea bateriilor, tasta aferentă televizorului trebuie să lumineze intermitent la fiecare
3 secunde. Dacă NU se întâmplă acest lucru, apăsaţi şi eliberaţi orice tastă.
A) Jemne zatlačte na kryt batérie a posuňte ho späť, aby ste ho otvorili.
B) Vložte 2 nové batérie typu AAA.
C) Po vložení batérií by malo blikať tlačidlo televízora každé 3 sekundy. Ak tomu tak NIE je, krátko stlačte
ktorékoľvek tlačidlo.
A) Za otvaranje nježno pritisnite i povucite poklopac baterija.
B) Umetnite 2 nove AAA baterije.
C) Nakon stavljanja baterija, tipka TV bi trebala treptati svake 3 sekunde. Ako ne trepće, pritisnite i pustite
bilo koju tipku.
Батерии / Baterii / Batérie / Baterije
1. Уверете се, че апаратът е включен (не е в режим на готовност - стедбай).
2. Натиснете и задръжте бутона “setup” за 3 секунди. Светодиодът ще премига 2 пъти.
3. Изберете бутона за вида на апарата (например TV), който искате да управлявате.
1. Uistite sa, že vaše zariadenie je zapnuté (a nie je v pohotovostnom režime).
2. Stlačte a podržte tlačidlo „setup“ (Nastavenie) po dobu 3 sekúnd. Svetelný indikátor
LED dvakrát zabliká.
3. Vyberte tlačidlo zariadenia (napr. TV) toho zariadenia, ktoré si želáte ovládať.
4
Samsung
Samsung
max. 60 sec.
Samsung
AAA
AAA
B
C
A
INT
Български
Română
Slovenský
Hrvatski
Ръководство за потребителя
Ghid de utilizare
Používateľská príručka
Korisnički priručnik
URC-6430
PVR
Digital TV
Receiver
Satellite /
Cablebox
Set-Top-Box,
Freeview and
all SKY
DVD player /
DVD-R /
Blu-ray
TV
Television /
LED / Plasma /
LCD / Projector
or
TV with build-in
Digital receiver
Acer / Loewe / Sonig
AWA / Hisense / Sanyo / Teac
Brandt / Ferguson /
Nordmende / Saba / TCL /
Telefunken / Thomson
Grundig
JVC / Sharp
LG
Panasonic / Sony
Philips
Samsung
Toshiba
Alba / Bush / Sharp
Denon / JVC
LG / Microsoft
Medion / Tevion / Technika
Toshiba / Onkyo
Panasonic
Philips / Yamaha
Pioneer
Samsung
Sony
Topfield / Altibox / Homecast / KPN
UPC / Austar / Cablecom / DigiTurk / Get / Hellas
Online / Hirschmann / TV Cabo / Zon
Tricolor TV / Boxer / Cyfrowy Polsat / DRE / Elisa /
General Satellite / Netgem / RiksTV
Canal Digital / Canal Digitaal / Cyfra+ / Handan
Strong / Clarke-Tech
Ziggo / Com Hem / Meo / Portugal Telecom / Stofa
Dream Multimedia / Kathrein / Technisat
Multichoice / UEC / DStv / Foxtel / Mysky /
Sky New Zealand / Nova
Humax
Telenet / Viasat
DVD
TV
Television /
LED / Plasma /
LCD / Projector
or
TV with build-in
Digital receiver
Acer / Loewe / Sonig
AWA / Hisense / Sanyo / Teac
Brandt / Ferguson /
Nordmende / Saba / TCL /
Telefunken / Thomson
Grundig
JVC / Sharp
LG
Panasonic / Sony
Philips
Samsung
Toshiba
Easy_Robust_3_DK_N_S_SF_RDN-1100712_Opmaak 1 17-07-12 11:48 Pagina 9
Bennett
Bennett
Проблеми и решения – Директно задаване
на код
Дистанционното ONE FOR ALL управлява вашия апарат, но някои бутони не
работят както трябва? Може би има по-добра настройка
за марката на вашия апарат. Повторете инструкциите от раздел "Директно зада-
ване на код" със следващия код, показан за вашата марка.
Все още НЕ успявате да настроите дистанционното? Вижте инструкциите в раз-
дел "Автоматично търсене" или отидете на www.simpleset.com.
Копиране / Copiere / Kopírovanie / Kopiranje
Функция CombiControl / Control combinat / CombiControl / Kombinirano upravljanje
Controlul combinat se va activa în momentul în care configuraţi cel puţin
două dispozitive (de exemplu, un televizor şi un PVR). Apăsaţi “watch tv
„vizionare televizor (= tasta Setup)”, iar tastatura va fi configurată după cum
urmează:
• Tastele AV, MUT şi VOLUM +/- = permit controlul televizorului.
• TOATE CELELALTE taste = permit controlul dispozitivului PVR.
• POWER (apăsată timp de 3 secunde)= va trimite semnalul de
POWER la televizor şi PVR.
Dacă aţi mai configurat şi un DVD (sau Blu-ray) player pe tasta DVD;
apăsaţi „vizionare film (= tasta Copy)” iar tastatura va fi configurată după
cum urmează:
• Tastele AV, MUT şi VOLUM +/- = permit controlul televizorului.
• TOATE CELELALTE taste = permit controlul dispozitivului DVD
(sau Blu-ray) player.
• POWER (apăsată timp de 3 secunde) = va trimite semnalul de
POWER la televizor şi DVD (sau Blu-ray) player.
Kombinirano upravljanje će automatski raditi čim podesite najmanje 2
uređaja (npr. TV i digitalni video snimač). Samo pritisnite gledaj tv (= tipka
postavljanja)” i tipke će biti postavljane na sljedeći način;
• AV, MUTE i VOLUME +/- tipke = upravljaju vašim TV-om.
• SVE OSTALE tipke = upravljaju vašim digitalnim video snimačem.
• POWER (pritisnuta 3 sekunde) = će poslati signal za UKLJUČIVANJE
/ ISKLJUČIVANJE na vaš TV i digitalni video snimač.
Ako ste dodatno postavili i DVD (ili Blu-ray) čitač na DVD tipku; samo
pritisnite gledaj film (= Copy tipka)” i tipke će biti postavljene na sljedeći
način:
• AV, MUTE i VOLUME +/- tipke = upravljaju vašim TV-om.
• SVE OSTALE tipke = upravljaju vašim DVD (ili Blu-ray) čitačem.
• POWER (pritisnuta 3 sekunde) = će poslati signal za UKLJUČIVANJE /
ISKLJUČIVANJE na vaš TV i DVD (ili Blu-ray) čitač.
Funkcia CombiControl bude automaticky spustená, akonáhle nastavíte
aspoň 2 zariadenia (napr. televízor a videorekordér). Jednoducho stlačte
tlačidlo „sledovania televízie (= tlačidlo Setup /Nastavenie/)” a tlačidlá
ovládania budú nastavené nasledovne:
• tlačidlá AV, MUTE a VOLUME +/- = ovládajú váš televízor.
• VŠETKY OSTATNÉ tlačidlá = ovládajú váš videorekordér.
• tlačidlo POWER (stlačené na dobu 3 sekúnd) = vyšle signál pre
ZAPNUTIE vášho televízora a videorekordéra.
Ak ste navyše nastavili prehrávač disko DVD (alebo Blu-ray) na tlačidle DVD,
jednoducho stlačte tlačidlo „sledovať film (= tlačidlo Copy /Kopírovať/)“ a
tlačidlá diaľkového ovládania budú nastavené nasledovne:
• tlačidlá AV, MUTE a VOLUME +/- = ovládajú váš televízor.
• VŠETKY OSTATNÉ tlačidlá = ovládajú váš prehrávač diskov DVD
(Blu-ray).
• tlačidlo POWER (stlačené na dobu 3 sekúnd) = vyšle signál pre
ZAPNUTIE vášho televízora a prehrávača diskov DVD (alebo Blu-ray).
Функцията CombiControl (комбинирано управление) ще се задейства авто-
матично веднага щом като настроите поне две устройства (напр. TV и PVR).
Просто натиснете “watch tv (= бутон Setup)” и клавиатурата ще бъде на-
строена по следния начин:
• бутоните AV, MUTE и VOLUME +/- = управление на TV.
• ВСИЧКИ ДРУГУ бутони = управление на PVR.
• бутон POWER (натиснат за 3 секунди = ще изпрати сигнал за
ВКЛ./ИЗКЛ. на TV и PVR.
Ако освен това сте настроили още и DVD (или Blu-ray) плейър за
бутона DVD; просто натиснете“watch movie (= бутон Copy)”
и клавиатурата ще бъде настроена по следния начин:
• бутоните AV, MUTE и VOLUME +/- = управление на TV.
• ВСИЧКИ ДРУГУ бутони = управление на DVD (или Blu-ray)
плейър.
• бутон POWER (натиснат за 3 секунди) = ще изпрати сигнал
за ВКЛ./ИЗКЛ. на TV и DVD (или Blu-ray) плейър.
www.simpleset.com
Нови модели и дори марки излизат на пазара всеки ден. За щастие дистанционното ONE FOR ALL може да се обновява по интернет, като по този начин никога няма да
остарее. За да можете да управлявате повече от 6000 марки и 300 000 модела, посетете нашия онлайн инструмент SimpleSet на уеб адрес www.simpleset.com.
În fiecare zi sunt lansate noi modele şi chiar noi mărci. Din fericire, telecomanda dumneavoastră MULTIFUNCŢIONALĂ poate fi actualizată prin Internet, asigurând faptul că nu va
deveni niciodată demodată. Pentru a avea acces la peste 6.000 de mărci şi 300.000 de modele, accesați instrumentul nostru online Setare simplă la www.simpleset.com.
Každý deň sú predstavované nové modely a dokonca aj značky. Našťastie, diaľkové ovládanie ONE FOR ALL môžete aktualizovať prostredníctvom internetu, čím zaistíte, že nikdy
nezastará. Pre prístup k viac než 6 000 značkám a 300 000 modelom navštívte náš nástroj on-line SimpleSet na adrese www.simpleset.com.
Novi modeli i proizvođači se objavljuju svakodnevno. Na sreću vaš se UNIVERZALNI DALJINSKI URAVLJAČ može ažurirati preko interneta, tako da nikad neće zastariti. Za pristup do
preko 6,000 proizvođača i 300,000 modela, molimo posjetite našu SimpleSet web stranicu na www.simpleset.com.
Директно задаване на код/ Setare directă a codului / Priame nastavenie kódu / Direktno postavljanje koda
Автоматично търсене / Căutare automată / Automatické vyhľadanie / Automatsko traženje
Caracteristica Învăţare permite Învăţarea (Copierea) uneia sau a mai multor funcţii
din telecomanda dumneavoastră originală (operaţională) pe telecomanda
dumneavoastră MULTIFUNCŢIONALĂ.
1. Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta „Copy timp de 3 secunde. Led-ul va lumina
intermitent de două ori.
2. Asiguraţi-vă că dispozitivul dumneavoastră este pornit (nu este în modul
stand-by).
3. Exemplu: Cum se copiază funcţia „I/II (mono/stereo)“ de pe telecomanda
originală pe „tasta roşie” a telecomenzii dumneavoastră
MULTIFUNCŢIONALE URC-6430. Puneţi ambele telecomenzi pe o suprafaţă
dreaptă. Asiguraţi-vă că părţile pe care le îndreptaţi de obicei spre dispozitivul
dumneavoastră sunt orientate una spre cealaltă.
• Dacă doriţi să copiaţi alte funcţii, repetaţi pasul 3 pentru fiecare tastă pe care
doriţi să o copiaţi.
• Dacă observaţi o lumina intermitentă lungă, repetaţi pasul 3.
• Puteţi copia peste fiecare tastă, cu excepţia tastelor „Copiere” şi „Dispozitiv
(lumina intermitentă va fi lungă).
4. Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta „Copy” timp de 3 secunde pentru a ieşi
din setarea de Copiere. Led-ul se va aprinde de două ori. GATA
Funkcia učenia vám umožňujte naučiť sa (kopírovať) jednu alebo viacero
funkcií z vášho originálneho (funkčného) diaľkového ovládania na diaľkové
ovládanie ONE FOR ALL.
1. Stlačte a podržte tlačidlo „Copy“ (Kopírovať) po dobu 3 sekúnd. Svetelný
indikátor LED dvakrát zabliká.
2. Vyberte tlačidlo zariadenia (napr. TV) pre ten typ zariadenia, ktoré si želáte
kopírovať.
3. Napríklad: postup skopírovania funkcie „I/II (mono/stereo)“ z pôvodného
diaľkového ovládania na „červené tlačidlo“ vášho diaľkového ovládania ONE
FOR ALL URC-6430. Položte obe diaľkové na rovný povrch. Uistite sa, že
konce, ktorými obvykle mierite na vaše zariadenie, sú otočené ku sebe.
• Om du vill kopiera andra funktioner upprepar du steg 3 för varje knapp du
vill kopiera.
• Om det blir en lång blinkning upprepar du steg 3.
• Du kan kopiera till alla knappar förutom knappen ”Copy” och knappen
“Device” (där blir det en lång blinkning).
4. Håll in knappen ”Copy” i 3 sekunder för att avsluta kopieringsfunktionen.
Lysdioden blinkar två gånger. KLAR!
Funkcija Učenje omogućuje vam da kopirate jednu ili više funkcija sa vašeg
originalnoga (ispravnog) daljinskog upravljača na vaš UNIVERZALNI DALJINSKI
UPRAVLJAČ.
1. Pritisnite i držite "Copy" 3 sekunde. LED će trepnuti dva puta.
2. Odaberite tipku uređaja (npr. TV) za odabir uređaja kojeg želite kopirati.
3. Primjer: Kako kopirati “I/II (mono/stereo)“ funkciju sa vašeg originalnoga
daljinskog na "crvenu tipku" na vašem UNIVERZALNOM URC-6430 daljinskom
upravljaču. Položite oba upravljača na ravnu površinu. Neka krajevi koje inače
usmjerujete prema vašem uređaju budu okrenuti jedan prema drugom.
• Ako želite kopirati druge funkcije. jednostavno ponovite 3. korak za
svaku tipku koju želite kopirati.
• Ako dobijete dugi treptaj, molimo ponovite 3. korak
• Možete kopirati na svaku tipku osim “Copy tipke i “Device” tipki (dobit
ćete dugi treptaj).
4. Pritisnite i držite "Copy" tipku 3 sekunde za izlaz iz funkcije Kopiranja. LED će
zasvijetliti dva puta. SPREMAN!
Функцията за обучение ви позволява да копирате една или
повече функции от оригиналното дистанционно (ако работи)
в дистанционното ONE FOR ALL.
1. Натиснете и задръжте бутона “Copy” за 3 секунди.
Светодиодът ще премига 2 пъти.
2. Изберете бутона за вида на апарата (например TV), който
искате да копирате.
3. Например: Как да се копира функцията “I/II (моно/стерео)“
от оригиналното дистанционно в "червения бутон" на дис-
танционното ONE FOR ALL URC-6430. Поставете двете дис-
танционни на равна повърхност. Уверете се, че
краищата им, които обикновено насочвате към апарата,
сега са един срещу друг.
• Ако искате да копирате и други функции, просто повторете
стъпка 3 за всеки бутон, който искате да копирате.
• Ако получите дълго премигване, повторете стъпка 3.
• Можете да копирате във всеки бутон, с изключение на
бутоните "Copy" и "Device" (ще получавате дълго премигване).
4. Натиснете и задръжте бутона “Copy” за 3 секунди, за да излезете от функцията за копиране. Светодиодът ще светне 2 пъти. ГОТОВИ СТЕ!
Samsung
Samsung
1. Varmista, että laitteesi on päällä (ei valmiustilassa).
2. Pritisnite i držite tipku "setup" 3 sekunde. LED će trepnuti dva puta.
3. Pritisnite tipku uređaja za odabir uređaja kojim želite upravljati (npr. tipku TV).
4. Pritisnite i otpustite OK
5 Usmjerite daljinski upravljač prema vašem uređaju. Daljinski upravljač će
sada slati različite signale za ISKLJUČIVANJE (automatski svake 3 sekunde)
prolazeći kroz sve proizvođače uređaja pohranjene u svojoj memoriji.
Pritisnite i pustite OK čim se vaš uređaj ugasi. Spreman!
1. Uistite sa, že vaše zariadenie je zapnuté (a nie je v pohotovostnom režime).
2. Stlačte a podržte tlačidlo „setup“ (Nastavenie) po dobu 3 sekúnd. Svetelný indikátor
LED dvakrát zabliká.
3. Vyberte tlačidlo zariadenia pre ten typ zariadenia, ktoré si želáte ovládať
(napr. tlačidlo TV) .
4. Stlačte a podržte tlačidlo „OK“.
5. Zamierte diaľkovým ovládaním na zariadenie. Teraz diaľkové zariadenie
vyšle rôzne signály vypnutia (automaticky každé 3 sekundy), pričom
bude prechádzať všetky značky uložené v pamäti. Stlačte a uvoľnite
tlačidlo OK, akonáhle sa vaše zariadenie vypne. Hotovo!
1. Asiguraţi-vă că dispozitivul dumneavoastră este pornit (nu este în modul stand-by).
2. Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta „setup” timp de 3 secunde. Led-ul va lumina intermitent de
două ori.
3. Asiguraţi-vă că dispozitivul dumneavoastră este pornit (nu este în modul stand-by).
4. Apăsaţi, apoi eliberaţi tasta OK
5. Îndreptaţi telecomanda spre dispozitivul dumneavoastră. Acum telecomanda va trimite
un semnal diferit de ALIMENTARE OPRITĂ (automat, la fiecare 3 secunde) care va trece
prin toate mărcile stocate în memorie. Apăsaţi, apoi eliberaţi tasta OK în momentul în
care dispozitivul dumneavoastră intră în modul OPRIT. Gata!
45
клавиатурата / Tastatură / klávesnica / tipkovnice
Bennett
e.g. Bennett TV
Code List
4
3 sec.
3
2
1
5
1
3 sec.
Samsung
3
2
max. 20
minutes
3
2 - 5 cm
3 sec.
2
1
3 sec.
4
Как да се изтрие КОПИРАНА функция
1) Натиснете и задръжте бутона “Copy” за 3 секунди.
Светодиодът ще премига 2 пъти.
2) Изберете съответния бутон за апарата.
3) Натиснете и задръжте бутона (напр. червения бутон), който
искате да изтриете, за 3 секунди, докато двата светодиода
мигнат два пъти.
4) Натиснете и задръжте бутона “COPY” за 3 секунди.
Светодиодът ще премига 2 пъти.
Cum să ştergeţi o funcţie COPIATĂ
1) Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta „Copy timp de 3 secunde. Led-ul va lumina
intermitent de două ori.
2) Selectaţi tasta corespunzătoare asociată dispozitivului.
3) Apăsaţi timp de 3 secunde pe tasta (de exemplu, tasta roşie) pe care doriţi să
o ştergeţi până când ambele led-uri luminează intermitent de două ori.
4) Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta „COPY” timp de 3 secunde. Led-ul va lumina
intermitent de două ori.
Ako vymazať SKOPÍROVANÚ funkciu
1) Stlačte a podržte tlačidlo „Copy“ (Kopírovať) po dobu 3 sekúnd.
Svetelný indikátor LED dvakrát zabliká.
2) Vyberte tlačidlo zariadenia.
3) Stlačte po dobu 3 sekúnd tlačidlo (napr. červené tlačidlo), ktoré si želáte
vymazať, pokým oba svetelné indikátory LED dvakrát nebliknú.
4) Stlačte a podržte tlačidlo „COPY“ (Kopírovať) po dobu 3
sekúnd. Svetelný indikátor LED dvakrát zabliká.
Kako izbrisati kopiranu funkciju
1) Pritisnite i držite “Copy 3 sekunde. LED će trepnuti dva puta.
2) Odaberite odgovarajuću tipku uređaja.
3) Pritisnite tipku (npr. crvenu tipku) koju želite obrisati na 3 sekunde
dok obje LED diode ne trepnu dva puta.
4) Pritisnite i držite “COPY” 3 sekunde. LED će trepnuti dva puta.
Probleme şi soluţii - Setare directă a codului
Telecomanda dumneavoastră MULTIFUNCŢIONALĂ controlează dispozitivul, dar unele
taste nu funcţionează corespunzător? Este posibil să existe o configurare mai bună
pentru marca dumneavoastră. Vă rugăm să repetaţi instrucţiunile din secţiunea Setare
directă a codului cu următorul cod din listă aferent mărcii dumneavoastră.
Operaţiunea încă NU a reuşit? Urmaţi instrucţiunile din secţiunea Căutare automată
sau accesaţi www.simpleset.com.
Problémy a riešenia - Priame nastavenie kódu
Vaše diaľkové ovládanie ONE FOR ALL ovláda zariadenie, ale niektoré tlačidlá ne-
fungujú správne? Môže existovať lepšie nastavenie pre vašu
značku. Zopakujte pokyny postupu Priame nastavenie kódu s ďalším kódom uve-
deným pre vašu značku.
Čo ak stále NIE ste úspešní? Postupujte podľa pokynov postupu Automatické
vyhľadanie alebo prejdite na stránku www.simpleset.com.
Problemi & Rješenja - Direktno postavljanje koda
Vaš UNIVERZALNI UPRAVLJAČ upravlja uređajem ali neke tipke ne rade? Možda post-
oje bolje postavke za vašu marku. Molimo ponovite upute Direktnog postavljanja koda,
koristeći sljedeći kod sa popisa kodova za vašu marku.
Još uvijek ne radi? Slijedite upute Automatskog traženje ili posjetite
www.simpleset.com.
Проблеми и решения – Автоматично търсене
Вашият апарат СЕ ИЗКЛЮЧВА, но въпреки това не можете да го управлявате
с дистанционното? Включете отново апарата ръчно (или с оригиналното дистан-
ционно) и повторете автоматичното търсене, като внимавате да натиснете и отпус-
нете бутона ОК веднага щом като вашият апарат се ИЗКЛЮЧИ.
Дистанционното ONE FOR ALL управлява вашия апарат, но някои бутони не
работят както трябва? Може би има по-добра настройка за марката на вашия
апарат. Повторете автоматичното търсене. Функцията за автоматично търсене ще
избере следващата настройка за вашата марка. Внимавайте да натиснете и отпус-
нете бутона OK веднага щом като вашият апарат се ИЗКЛЮЧИ.
Problémy a riešenia - Automatické vyhľadanie
Vaše zariadenie sa vyplo, ale stále ho nemôžete ovládať? Znovu ručne zapnite
zariadenie (alebo pomocou originálneho diaľkového ovládania) a zopakujte postup
Automatické vyhľadanie, pričom si dávajte pozor, aby ste stlačili a uvoľnili tlačidlo OK,
akonáhle sa vaše zariadenie vypne.
Vaše diaľkové ovládanie ONE FOR ALL ovláda zariadenie, ale niektoré tlačidlá
nefungujú správne? Môže existovať lepšie nastavenie pre vašu značku. Zopakujte
postup Automatické vyhľadanie. Postup Automatické vyhľadanie vyberie ďalšie
nastavenie pre vašu značku. Dávajte pozor, aby ste stlačili a uvoľnili tlačidlo OK,
akonáhle sa vaše zariadenie vypne.
Problemi & Rješenja - Automatsko traženje
Ugasili ste svoj uređaj ali i dalje njime ne možete upravljati? Ponovno ručno uključite
uređaj (ili pomoću originalnoga daljinskog upravljača) i ponovite Automatsko traženje,
pazeći da odmah pritisnete i pustite OK čim se vaš uređaj isključi.
Vaš UNIVERZALNI UPRAVLJAČ upravlja uređajem ali neke tipke ne rade? Možda
postoje bolje postavke za vašu marku. Molimo ponovite Automatsko traženje.
Automatsko traženje će odabrati sljedeću konfiguraciju za vašu marku. Pazite
da pritisnite i pustite OK čim se vaš uređaj ugasi.
Probleme şi soluţii - Căutare automată
Dispozitivul dumneavoastră a intrat în modul OPRIT, dar tot nu vă puteţi controla
dispozitivul? Puneţi dispozitivul din nou în modul PORNIT manual (sau cu ajutorul teleco-
menzii originale) şi repetaţi Căutarea automată, asigurându-vă totodată că apăsaţi, apoi
eliberaţi tasta OK în momentul în care dispozitivul dumneavoastră intră în modul OPRIT.
Telecomanda dumneavoastră MULTIFUNCŢIONALĂ controlează dispozitivul, dar
unele taste nu funcţionează corespunzător? Este posibil să existe o configurare mai
bună pentru marca dumneavoastră. Vă rugăm să repetaţi Căutarea automată. Căutarea
automată va selecta următoarea configuraţie pentru marca dumneavoastră. Asiguraţi-
vă apăsaţi şi apoi eliberaţi tasta OK în momentul în care dispozitivul dumneavoastră
intră în modul OPRIT.
1. Намерете кода за вашия апарат в списъка с кодове. Кодове са изброени
по вид на апарата и име на марката. Най-популярният код е първи в
списъка. Уверете се, че апаратът ви е включен (не е в режим на готовност
- стедбай).
2. Натиснете и задръжте бутона “setup” за 3 секунди. Светодиодът ще
премига 2 пъти.
3. Изберете бутона за вида на апарата (например TV), който искате да
управлявате.
4. Въведете първия 4-цифрен код, показан за вашата марка (напр. 0556 за
телевизор Bennett). Светодиодът ще премига 2 пъти.
5. Сега насочете дистанционното ONE FOR ALL към вашия апарат и натис-
нете бутона за включване (POWER). Ако вашият апарат се изключи, то дис-
танционното би трябвало да е готово да управлява апарата.
6. Ако вашият апарат НЕ ЩЕ ДА СЕ ИЗКЛЮЧИ. Повторете инструкциите от
този раздел със следващия код, показан за вашата марка.
1. Pronađite kod za vaš uređaj na Popisu kodova. Kodovi su
sortirani po vrsti uređaja i imenu proizvođača. Najčešće korišteni kod je prvi
na popisu. Provjerite je li vaš uređaj uključen (ne na stanju
pripravnosti).
2. Pritisnite i držite "setup" 3 sekunde. LED će trepnuti dva puta.
3. Pritisnite tipku uređaja (npr. TV) za odabir uređaja kojim želite upravljati.
4. Unesite prvi 4-znamenkasti kod napisan za vašu marku (npr. 0556 za Bennett
TV) LED će trepnuti dva puta.
5. Usmjerite UNIVERZALNI DALJINSKI UPRAVLJAČ prema svom uređaju i pritisnite
POWER. Ako se uređaj ugasi, spreman je upravljati vašim uređajem.
6. Ako se vaš uređaj se NE GASI? Molimo ponovite upute Direktnog postavljanja
koda, koristeći sljedeći kod sa popisa kodova za vašu marku.
1. Vyhľadajte vaše zariadenie v časti Zoznam kódov. Kódy sú uvedené podľa
typu zariadenia a názvu značky. Najobľúbenejšie kódy sú uvedené ako prvé.
Uistite sa, že vaše zariadenie je zapnuté (a nie je v pohotovostnom režime).
2. Stlačte a podržte tlačidlo „setup“ (Nastavenie) po dobu 3 sekúnd. Svetelný in-
dikátor LED dvakrát zabliká.
3. Vyberte tlačidlo zariadenia (napr. TV) pre ten typ zariadenia, ktoré si želáte
ovládať.
4. Zadajte prvý 4-číselný kód uvedený pre vašu značku (napr. 0556 pre
značku Bennett TV). Svetelný indikátor LED dvakrát zabliká.
5. Teraz zamierte diaľkové ovládanie ONE FOR ALL na vaše zariadenie a
stlačte tlačidlo POWER. Ak sa vyše zariadenia vypne, ovládanie malo by
byť pripravené na prevádzku s týmto zariadením.
6. Čo ak sa vaše zariadenie sa NEVYPNE? Zopakujte pokyny postupu
Priame nastavenie kódu s ďalším kódom uvedeným pre vašu značku.
1. Găsiţi codul pentru dispozitivul dumneavoastră în Lista de coduri.
Codurile sunt menţionate în listă în funcţie de tipul de dispozitiv şi numele mărcii.
Cel mai popular cod este primul în listă. Asiguraţi-vă că dispozitivul dumneavoastră este
pornit (nu este în modul stand-by).
2. Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta „configurare” timp de 3 secunde. Led-ul va lumina intermit-
ent de două ori.
3. Asiguraţi-vă că dispozitivul dumneavoastră este pornit (nu este în modul stand-by).
4. Introduceţi primul cod format din 4 cifre din listă aferent mărcii dumneavoastră (de exem-
plu, 0556 pentru un televizor Bennett). Led-ul va lumina intermitent de două ori.
5. Acum, îndreptaţi telecomanda MULTIFUNCŢIONALĂ spre dispozitiv şi apăsați POWER.
Dacă dispozitivul dumneavoastră intră în modul OPRIT, telecomanda va fi pregătită să
controleze dispozitivul dumneavoastră.
6. Dispozitivul dumneavoastră NU intră în modul OPRIT? rugăm să repetaţi instrucţiunile din
secţiunea Setare directă a codului cu următorul cod din listă aferent mărcii dumneavoastră.
1. Уверете се, че апаратът е включен (не е в режим на готовност - стедбай).
2. Натиснете и задръжте бутона “setup” за 3 секунди. Светодиодът ще премига 2 пъти.
3. Изберете бутона за вида на апарата, който искате да управлявате (например TV).
4. Натиснете и отпуснете бутона OK
5. Насочете дистанционното към вашия апарат. Сега дистанционното ще изпраща
различен сигнал за ИЗКЛЮЧВАНЕ (автоматично на всеки 3
секунди), като премине през всички марки, съхранени в паметта. Натиснете и
отпуснете бутона OK веднага щом вашият апарат се ИЗКЛЮЧИ. Готови сте!
Подравнете двете дистанционни и по височина
Aliniaţi ambele telecomenzi la aceeaşi înălţime
Zrovnajte obe diaľkové ovládania taktiež výškovo
Izravnajte oba daljinska i po visini
после: Натиснете бутона”I/II” .
apoi; Apăsaţi tasta „I/II”.
potom stlačte tlačidlo „I/II“.
zatim; Pritisnite "I/II” tipku.
Първо: Натиснете "червения" бутон. Светодиодът ще премигне бързо!
La început; Apăsaţi tasta „roşie”. Led-ul va lumina intermitent rapid!
Najskôr stlačte „červené“ tlačilo. Svetelný indikátor sa rýchlo rozbliká!
Prvo; Pritisnite ”crvenu” tipku. LED će brzo treptati!
= Control
= Control
= Control
TV
PVR
DVD
= Control
= Control
+
+
PVR
DVD
TV
TV
“watch tv”
“watch movie”
= POWER
= “watch tv” - see CombiControl
(3 sec.) = “Setup” mode
= “watch movie - see CombiControl
(3 sec.) = “Copy” mode
= PREVIOUS PROGRAM
= FAST FORWARD
= SKIP FORWARD
= REWIND
= SKIP BACK
= TEXT OFF (TV mode)
Easy_Robust_3_DK_N_S_SF_RDN-1100712_Opmaak 1 17-07-12 11:48 Pagina 13
URC-6430
English
Direct Code Set
Deutsch
Direkte Codeeinrichtung
Español
Configuración por código directo
Français
Configuration par code
Italiano
Configurazione diretta del codice
Portugu
ê
s
Configuração de Código Directo
Nederlands
Directe code instelling
Polski
Konfiguracja za pomocą kodu
Český
Přímé nastavení kódů
Magyar
Změna přiřazení režimu
Hrvatski
Izravno postavljanje šifre
Slovensk
ý
Nastavenie priameho kódu
Dansk
Direkte kodeopsætning
Norsk
Direkte kodekonfigurasjon
Svenska
Ställ in direktkod
Suomi
Määritys koodeilla
Ελληνική
Απευθείας ρύθμιση κωδικού
Русский
Прямая настройка кода
Türkçe
Doğrudan Kod Ayarlama
Română
Configurarea directă a codului
Български
Директна настройка на код
Code List
URC-6430_CODELIST_Easy_Bobust_URC-7960 11-07-12 09:31 Pagina 1
21
Türkçe
UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, ürünü ilk satın alan kişiye, bu ürünün, satın alma tarihinden itibaren bir (1) yıllık süre içinde normal ve doğru kullanımda malzeme ve işçilik hataları
içermeyeceğini garanti etmektedir. Bir (1) yıllık garanti süresi içinde arızalı olduğu tespit edildiğinde bu ürün onarılacak ya da gerekiyorsa değiştirilecektir. Ürünün gönderilmesi masrafı, ürünün
sahibine, geri gönderilmesi masrafı da UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL'a aittir. Bu garanti UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL tarafından sağlanmayan ürünler ya da hizmetlerin
neden olduğu ya da ürünün, kılavuzdaki talimatlara uygun olarak monte edilmemesinden kaynaklanan
hasarları ya da arızaları kapsamamaktadır. Bu kapsam dışı durumu, aynı zamanda ürün, UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL dışındaki kişilerce değiştirildiğinde / onarıldığında ya da arıza,
bir kaza, yanlış kullanım, kötü kullanım, ihmal, yanlış taşıma, yanlış
uygulama, hatalı montaj, uygun olmayan bakım, değişiklik, ürün üzerinde oynama, yangın, su, yıldırım çarpması, doğal afetler, hatalı kullanım ya da dikkatsizlikten kaynaklandığında da
geçerlidir. Garanti süresi içinde garanti hizmeti almak için lütfen hizmet almaya hakkınız olduğunu ispatlayacak olan orijinal satın alma belgenize gereksinim duyacağımızı unutmayın. Bu
ürünü, ticaretiniz, işiniz ya da mesleğinizle ilgili olmayan bir amaç için satın aldıysanız, tüketici mallarının satışıyla ilgili ulusal yasalarınıza bağlı yasal haklara sahip olabilirsiniz. Bu garanti, ilgili
haklarınızı etkilememektedir.
Magyar
A UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL garantálja az eredeti vásárló számára, hogy a jelen termék normál és megfelelő használat esetén az eredeti vásárlás napjától számított egy (1) évig
anyag- és gyártási hibáktól mentes lesz. Ha a termék az egy (1) éves garanciaidő alatt hibásnak bizonyul, javítása, illetve szükség esetén a cseréje ingyenes lesz. A terméket a tulajdonosa saját
költségén küldi el javításra. A termék visszaküldésének költségei a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL céget terhelik. A jelen garancia a nem a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL által
szállított termékek vagy szolgáltatások okozta sérülésekre és hibákra, valamint a terméknek nem a kézikönyv útmutatása alapján történő beszereléséből fakadó sérüléseire és hibáira nem
terjed ki. Nem érvényes továbbá a garancia abban az esetben sem, ha a termék módosítása/ javítása nem a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL által történt, vagy ha a hiba baleset,
helytelen vagy rendeltetésellenes használat, hanyagság, rossz bánásmód, helytelen alkalmazás, hibás telepítés, nem megfelelő karbantartás, átalakítás, módosítás, tűz, víz, villám, természeti
csapások, hibás használat vagy gondatlanság következménye. Ha a garanciaidő alatt garanciális szolgáltatást szeretne igénybe venni, ne feledje, hogy a jogosultság megállapításához
szükségünk lesz az eredeti vásárlási bizonylatra. Ha Ön a terméket kereskedelmi tevékenységéhez, vállalkozásához vagy szakmájához nem kapcsolódó célra vásárolta, akkor az országában
hatályos, fogyasztási cikkek értékesítését szabályozó törvények jogokat biztosíthatnak Önnek. A jelen garancia nem érinti ezeket a jogokat.
Polski
UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że w produkcie nie wystąpią żadne wady materiałowe ani produkcyjne podczas normalnego i prawidłowego
użytkowania przez okres jednego (1) roku od daty zakupu. Jeśli w ciągu rocznego (1 rok) okresu gwarancyjnego wystąpią wady w produkcie, zostanie on odpowiednio naprawiony lub
bezpłatnie wymieniony. Koszty przesyłki pokrywa właściciel; koszty odesłania produktu pokrywa firma UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń
ani usterek spowodowanych przez produkty lub usługi niedostarczane przez UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, lub wynikłe z instalacji niezgodnej z instrukcją obsługi. Dotyczy to także
przypadków, kiedy produkt jest modyfikowany / naprawiany przez inne firmy, niż UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, lub jeśli przyczyną usterki jest wypadek, niewłaściwe użycie,
nadużycie, zaniedbanie, nieprawidłowa obsługa, niewłaściwe stosowanie, błędna instalacja, nieprawidłowa konserwacja, zmiana, modyfikacje, ogień, woda, błyskawica, klęski żywiołowe,
nieprawidłowe użytkowanie lub niedbałość. Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancyjnym, należy posiadać oryginalny dowód zakupu, co umożliwi nam określenie
uprawnień serwisowych. W razie zakupienia tego produktu do celów niezwiązanych z pracą, działalnością lub zawodem należy pamiętać, że mogą przysługiwać prawa w ramach przepisów
krajowych regulujących sprzedaż towarów konsumpcyjnych. Niniejsza gwarancja nie narusza tych praw.
Česky
Společnost UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL zaručuje původnímu zákazníkovi, který výrobek zakoupí, že tento výrobek nebude při normálním a správném používání obsahovat vady
materiálu a zpracování po dobu jednoho (1) roku od data prodeje. Pokud výrobek vykáže vadu v průběhu záruční doby jednoho (1) roku, bude bezplatně opraven, nebo - v případě potřeby -
vyměněn. Přepravní náklady hradí vlastník, náklady na vrácení výrobku hradí společnost UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Záruka nepokrývá poškození či poruchy způsobené výrobky
či službami od jiných dodavatelů než společnosti UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, nebo způsobené montáží výrobku, při které nebyly dodrženy pokyny v návodu k používání. Totéž
platí v případě, kdy byl výrobek upraven nebo opraven jiným subjektem než společností UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, nebo pokud byla porucha způsobena nehodou, nesprávným
použitím, zneužitím, nedbalostí, hrubým zacházením, chybnou instalací, nesprávnou údržbou, změnou, úpravou, požárem, vodou, bleskem, přírodní katastrofou, chybným použitím nebo
neopatrností. Pokud požaduje zákazník záruční služby v průběhu záruční doby, musí předložit originální doklad o prodeji, aby bylo možné ověřit jeho nárok na danou službu. Pokud jste
zakoupili tento výrobek pro účely, které nesouvisejí s vaší obchodní činností, podnikáním nebo profesí, můžete mít zákonná práva vyplývající z národních právních předpisů upravujících
prodej spotřebního zboží. Tato práva nejsou touto zárukou nijak dotčena.
Slovenčina
UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL ručí pôvodnému kupujúcemu, že tento výrobok nebude mať počas obdobia jedného (1) roka od dátumu jeho prvotnej kúpy žiadne materiálové
ani výrobné chyby, ak sa bude používať normálnym a správnym spôsobom. Ak sa dokáže, že bol tento výrobok počas jedného (1) roka záručnej lehoty chybný, vymení sa bezplatne. Táto
záruka sa netýka kartónových obalov, prepravných škatúľ, batérií, poškodených alebo zničených krytov ani žiadnej inej položky, ktorá sa používa v spojitosti s týmto výrobkom. Akýkoľvek
záväzok iný, ako uvedený vyššie, je vylúčený. Ak chcete počas záručnej doby ísť do záručného servisu, zavolajte prosím na telefónne číslo uvedené na strane Zákaznícky servis. Uvedomte si
prosím, že na to, aby sme si overili oprávnenosť pre tento servisný zásah, potrebujeme váš doklad o kúpe. Ak ste si tento výrobok kúpili na účely, ktoré sa netýkajú vášho podnikania, obchodu
alebo povolania, uvedomte si prosím, že na základe svojej miestnej legislatívy, ktorá sa týka predaja spotrebného tovaru, môžete mať určité zákonné práva. Táto záruka nemá na tieto práva
žiaden vplyv.
Hrvatski
UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL jamči kupcu da ovaj proizvod nema oštećenja u materijalima i izradi tijekom normalne i pravilne uporabe u razdoblju od jedne (1) godine od
datuma kupnje. Proizvod će se besplatno zamijeniti ako je dokazano da je neispravan i to unutar jedne (1) godine jamstvenog razdoblja. Ovo jamstvo ne pokriva ljepenke, torbe, baterije,
slomljene ili spojene police ili drugi dio korišten zajedno s proizvodom. Osim gore navedenih, izuzete su daljne obveze. Da biste ostvarili pravo na servis za vrijeme jamstvenog razdoblja,
molimo nazovite nas na broj naveden na stranici službe za korisnike. Molimo imajte na umu da trebamo originalnu potvrdu o kupnji kako bi utvrdili vašu podobnost za servis. Ako ste kupili
ovaj proizvod u svrhu koja se ne tiče vaše djelatnosti, posla ili zanimanja, molimo sjetite se da imate zakonska prava pod vašom nacionalnom legislativom koja upravlja prodajom potrošačke
robe. Ovo jamstvo ne utječe na ta prava.
Română
UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL garantează cumpărătorului iniţial că acest produs nu va prezenta defecte de fabricaţie şi ale materialelor în condiţiile unei utilizări normale şi corecte
pe o perioadă de un (1) an de la data achiziţionării iniţiale. Acest produs va fi înlocuit gratuit dacă se dovedeşte a fi defect în perioada de garanţie de un (1) an. Această garanţie nu acoperă
cutiile de carton, ambalajele de transport, bateriile, carcasele deteriorate sau defecte sau alte articole utilizate împreună cu produsul. Orice altă obligaţie în afara celor enumerate mai sus este
exclusă. Pentru a obţine service pe durata garanţiei, vă rugăm să ne apelaţi la numărul menţionat la pagina Servicii clienţi. Vă rugăm să reţineţi că avem nevoie de chitanţa primită în
momentul achiziţiei iniţiale pentru a putea stabili eligibilitatea dvs. pentru service. Dacă aţi cumpărat acest produs într-un scop ce nu are legătură cu ocupaţia, afacerea sau profesia dvs., vă
rugăm să reţineţi că este posibil să aveţi drepturi legale în baza legislaţiei dvs. naţionale ce guvernează vânzarea bunurilor de consum. Această garanţie nu afectează respectivele drepturi.
Български
UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL гарантира на първоначалния купувач, че този продукт няма да има дефекти на материалите и изработката при нормална и правилна
употреба за период от една (1) година от датата на първоначалното закупуване. Този продукт ще бъде заменен безплатно, ако се докаже, че е дефектен в рамките на гаранционния
период от една (1) година. Настоящата гаранция не включва кашони, куфарчета, батерии, счупени или повредени шкафове или всякакви други предмети, използвани във връзка с
продукта. Всякакви други задължения, освен посочените по-горе, са изключени. За да получите сервизно обслужване по време на гаранционния период, моля, свържете се с нас на
номера, посочен на страницата за Обслужване на клиенти. Отбележете, че ни е необходим вашият касов бон за покупка, с който да се установи дали отговаряте на критериите за
допустимост за обслужване.
Ако сте закупили този продукт за цели, които не са свързани с вашата дейност, бизнес или професия, моля, не забравяйте, че вероятно имате законови права, определени от
вашето национално законодателство в областта на продажбите на потребителски стоки. Настоящата гаранция не засяга тези права.
URC-6430_CODELIST_Easy_Bobust_URC-7960 11-07-12 09:31 Pagina 21
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41

Curtis 11-6430-1210-044 Návod na obsluhu

Kategória
Diaľkové ovládače
Typ
Návod na obsluhu