Russell Hobbs 20631-56 Používateľská príručka

Značka
Russell Hobbs
Kategória
žehličky
Model
20631-56
Typ
Používateľská príručka
54
Prečítajte si pokyny a odložte tak, aby ste ich mohli priložiť pri prípadnom odovzdaní výrobku niekomu
inému. Pred použitím odstráňte všetky obaly.
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Dodržujte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane:
Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo
nedostatkom skúseností a vedomostí ak sú pod dozorom/poučení a sú si
vedomí s tým spojených rizík.
Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
Čistenie a používateľská údržba nesmie byť vykonávaná deťmi, ak nie sú
staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
Tento spotrebič používajte a skladujte mimo dosahu detí.
Žehličku používajte, alebo postavte na pätu na stabilnom, rovnom a
teplovzdornom povrchu, najlepšie na žehliacej doske.
Nenecvajte žehličku bez dozoru, keď je pripojená do elektrickej siete,
alebo keď je postavená na žehliacej doske.
Pred napĺňaním, čistením a po použití odpojte žehličku zo siete.
Nepoužívajte pstroj, keď spadol alebo je poškodený, pri porucch alebo
keď preteká.
Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho
servisným technikom alebo iným kvalifikovaným odborníkom, aby nedošlo
k riziku.
h Povrchy prístroja budú horúce – nedotýkajte sa ich.
Spotrebič nevkladajte do kvapaliny, nepoužívajte ho v kúpeľni, pri vode alebo vonku.
Šatstvo nežehlite ak ho má práve niekto na sebe – dotyčnej osobe tým spôsobíte zranenia.
Tento spotrebič nepoužívajte na iné účely ako je uvedené v tomto návode na používanie.
Nepoškriabte žehliacu plochu – vyhýbajte sa gombíkom, zipsom a pod.
Prístroj má ochrannú tepelnú poistku, ktorá sa pri prehriatí preruší. V takom prípade prestane prístroj
fungovať a musí sa dať opraviť.
LEN NA DOMÁCE POUŽITIE
KRESY
1. svetelná kontrolka
2. regulátor teploty
3. plniaci otvor
4. kryt plniaceho otvoru
5. kropiaca tryska
6. žehliaca plocha
7. regulátor pary
8. päta
PRED PRVÝM POUŽIM
Zo žehličky a žehliacej plochy odstráňte všetky označenia, nálepky alebo obalový materiál.
Ak žehlička zo začiatku trochu dymí, je to v poriadku a po prečistení ohrievacieho telesa uvedené
prestane.
Prežehlite najskôr starší kus bavlnenej látky, aby ste vyčistili žehliacu plochu.
AUTOMATICKÉ VYPNUTIE
Keď sa žehličkou nehýbe, v polohe so žehliacou plochou nadol sa vypne asi po 30 sekundách, alebo
po 8 minútach, keď je postavená v zvislej polohe.
Žehličku znovu zapnete tak, že ju dvihnete, nakloníte ju dopredu, potom ju postavíte do zvislej
polohy, aby sa vrátila do prevádzkovej teploty.
55
pokyny (Slovenčina)
PRÍPRAVA
1. Pozrite si symboly znázorňujúce starostlivosť o oblečenie (i j k l).
2. Najskôr žehlite tkaniny vyžadujúce nízke teploty j , potom tie, ktoré potrebujú stredne vysoké
teploty k a nakoniec tie vyžadujúce vysoké teploty l.
PLNENIE
Žehlička sa môže používať s vodou z vodovodu, ale ak bývate v oblasti s tvrdou vodou, mali by ste
používať destilovanú vodu (nie chemicky zmäkčenú vodu).
Pri kúpe destilovanej vody sa presvete, či je určená pre žehličky.
Do vody nič nepridávajte – poškodíte tým žehličku.
1. Prístroj odpojte z elektrickej siete.
2. Regulátor teploty nastavte na . Regulátor pary nastavte na S.
3. Otvorte kryt plniaceho otvoru.
4. Lejte pomaly, aby mohol vzduch z nádržky unikať a nevznikla vzduchová bublina.
5. Nenapĺňajte nádržku nad značku max, inak bude voda počas používania unikať.
6. Zatvorte kryt plniaceho otvoru. Utrite vyliatu vodu.
ZAPNUTIE
1. Regulátor teploty nastavte na . Regulátor pary nastavte na S.
2. Žehličku postavte na pätu.
3. Zástrčku pripojte do zásuvky.
4. Otáčajte regulátorom teploty kým nedosiahnete nastavenie, ktoré požadujete.
5. Keď žehlička dosiahne nastavenú teplotu, kontrolka zhasne. Potom bude cyklicky zapínať a zhasín
podľa toho, ako bude pracovať termostat pri udržiavaní teploty.
SPRIEVODCA NASTAVENÍM TEPLOTY
označenie na visačkách nastavenie teploty
j nízka – nylon, akryl, polyester
k stredná – vlna, zmesi s polyesterom
••
l vysoká – bavlna, ľan
•••/max
i nežehliť
-
Ak sa pokyny na visačkách šiat líšia od tohto sprievodcu, postupujte podľa pokynov na visačke.
ŽEHLENIE PAROU
1. Ak chcete použiť paru, teplota musí byť nastavená na S alebo vyššiu.
2. Nastavte regulátor pary na symbol, aký požadujete (S = žiadna para, # = veľká para).
3. Počkajte, kým kontrolka zhasne, potom začnite žehliť.
KROPENIE
Striekanie vodou niektoré látky poznačí. Otestujte to na skrytej časti látky.
1. Zdvihnite žehličku z látky.
2. Namierte trysku kropenia na látku.
3. Stlačte tlačidlo ?.
4. Možno ho budete musieť stlačiť 2 až 3-krát, aby ste vodu napumpovali cez systém.
PARNÝ PULZ
1. Ak chcete použiť paru, teplota musí byť nastavená na ~ alebo vyššiu.
2. V opačnom prípade budete mať na šatách vodu, nie paru.
3. Zdvihnite žehličku z látky.
4. Stlačte tlačidlo ~.
5. Medzi jednotlivými stlačeniami nechajte uplynúť 4 sekundy, aby sa mohla para nahromadiť.
56
SUCHÉ ŽEHLENIE
1. Ak sa chystáte žehliť nasucho 20 a viac minút, vyprázdnite najskôr nádržku, aby ste zabránili
spontánnym vystreknutiam pary.
2. Regulátor pary nastavte na S.
3. Počkajte, kým kontrolka zhasne, potom začnite žehliť.
VERTIKÁLNE NAPAROVANIE
Odstráňte záhyby na visiacich šatách, visiacich záclonách a na bytovom textile.
Presvedčte sa, či je za látkou dostatočné vetranie, inak sa môže vlhkosť nahromadiť a spôsob
pleseň.
Presvedčte sa, či sa za látkou nenachádza niečo, čo by mohla para poškodiť.
Skontrolujte, či sú vrecká, záložky a manžety prázdne.
Skontrolujte, či je zásobník naplnený vodou.
1. Regulátor teploty nastavte na max. Regulátor pary nastavte na S.
2. Držte žehličku v blízkosti látky (nesie sa jej dotýkať).
3. Stlačte tlačidlo ~.
4. Medzi jednotlivými stlačeniami nechajte uplynúť 4 sekundy, aby sa mohla para nahromadiť.
PO POUŽITÍ
1. Regulátor teploty nastavte na . Regulátor pary nastavte na S.
2. Prístroj vytiahnite zo zásuvky.
3. Otvorte kryt plniaceho otvoru.
4. Podržte ho nad drezom, prevráťte naopak a vypusťte vodu z nádržky cez plniaci otvor.
5. Zatvorte kryt plniaceho otvoru.
6. Žehličku postavte na pätu.
7. Nechajte ju úplne vychladnúť.
8. Keď je prístroj studený, utrite všetko vlhké a kábel obtočte okolo päty.
9. Žehličku skladujte na päte, aby ste zabránili korózii a poškodeniu žehliacej plochy.
SAMOČISTENIE
Na zabránenie tvorby vodného kameňa používajte funkciu samočistenie aspoň raz mesačne v oblastiach s
normálnou vodou, častejšie v oblastiach s tvrdou vodou.
Výrobky vrátené v rámci záruky s poruchami spôsobenými vodným kameňom budú opravené za
poplatok.
Budete potrebovať nádobu alebo veľkú misu na zachytenie vody vychádzajúcej zo žehliacej plochy.
1. Naplňte nádržku po značku max.
2. Regulátor teploty nastavte na max. Regulátor pary nastavte na S.
3. Žehličku postavte na pätu.
4. Zástrčku pripojte do zásuvky. Počkajte, kým kontrolka nezhasne.
5. Podržte žehličku nad nádobou alebo misou so žehliacou plochou smerom nadol.
6. Stlačte tlačidlo C a nechajte ho zatlačené.
7. Jemne pohybujte žehličkou dopredu a dozadu nad nádobou alebo misou.
8. Voda a para spláchne vodný kameň a prach cez žehliacu plochu.
9. Pokračujte, kým sa zásobník nevyprázdni.
10. Uvoľnite tlačidlo C.
11. Žehličku odpojte zo siete a nechajte vychladnúť. Potom utrite dosucha a kábel obtočte okolo päty.
12. Žehličku skladujte na päte, aby ste zabránili korózii a poškodeniu žehliacej plochy.
ČISTENIE
1. Žehličku vytiahnite zo siete a nechajte ju vychladnúť na päte.
2. Vonkajší povrch spotrebiča vyčistite vlhkou handričkou.
3. Škvrny na žehliacej ploche odstráňte s trochou octu.
57
ODPŇOVAČ
Odvápňovací prostriedok zabudovaný v žehličke napomáha prevencii usadzovania vodného
kameňa.
Nepoužívajte roztok na odstránenie vodného kameňa, inak zničíte odvápňovací prostriedok.
W
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a životného prostredia vplyvom nebezpečných látok v elektrických
a elektronických produktoch, nesmú byť spotrebiče označené týmto symbolom likvidované s
netriedeným komunálnym odpadom. Je nutné ich triediť, znova použiť alebo recyklovať.
/

Táto príručka je tiež vhodná pre