Widex UNI-DEX Users Instructions

Značka
Widex
Model
UNI-DEX
Typ
Users Instructions
UK USERINSTRUCTIONS.............................
DE BEDIENUNGSANLEITUNG .........................
FR MODED’EMPLOI................................ 
ES INSTRUCCIONESDEUSO ........................ 
PT INSTRUÇÕESDEUTILIZAÇÃO .................... 
IT LIBRETTOD’ISTRUZIONI......................... 
NL GEBRUIKSAANWIJZING ......................... 
DK BRUGSANVISNING.............................. 
NO BRUKSANVISNING .............................. 
SE BRUKSANVISNING .............................. 
FI KÄYTTÖOHJE .................................. 
KR 명서 ..................................... 
JP 取扱説明書..................................... 
CN 󲺸󱯇󰤏󲺸󱯛󰬜 ................................... 
TH ้ง ................................... 
CZ NÁVODKPOUŽITÍ .............................. 
SK NÁVODNAPOUŽITIE............................ 
HU HASZNÁLATIUTASÍTÁS......................... 
HR KORISNIČKEUPUTE............................ 
SR UPUTSTVOZAUPOTREBU ...................... 
SL NAVODILAZAUPORABO ....................... 
BG
   ....................... 
GR
ΟΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ .............................. 
TR KULLANMAKILAVUZU ......................... 
PL INSTRUKCJAOBSŁUGI ......................... 
99
OPIS ZARIADENIA – Pozrite si obrázok 1
 Tlačidlo
 Tlačidlovypnutiaokolitýchzvukov
 Šnúrkanakrk
 Mikrofón
 Indikátornabíjania
 Konektornabíjačky
 Zástrčkovýkonektor
Pred používaním zariadenia si pozorne prečítajte pokyny v tomto
návode
Správnyspôsobpoužívania
Toto zariadenie je určené na prenos zvuku z mobilného telefónu do bezdrô-
toch načúvacích pomôcok počas telefonického hovoru a na počúvanie
hudby zo zvukoch zdrojových zariadení. Zariadenie je tiež možné použí-
vať ako slúchadlovú súpravu.
Upozornenie: Zariadenie je vybavené štandardným 4-pólovým konek-
torom typu „jack“, ktorý sa bežne používa u novších modelov mobilných
telefónov. Ak je váš mobilný telefón alebo zvukový zdroj vybavený inou
konfiguráciou, nemusí fungovať s týmto výrobkom.
PRÍSLUŠENSTVO – Pozrite si obrázok 2
 Nabíjačka
 Zástrčka(štyriverziešpeciálneurčenépredanýregión)
Na nabíjačku nasaďte príslušnú verziu zástrčky podľa znázornenia na
obrázku()anasuňteju()
NABÍJANIE – Pozrite si obrázok 3
 Pripojtenabíjačkukzariadeniu
 Nabíjačkuzapojtedoelektrickejzásuvky
 Červenésvetlonabíjasazelenésvetloúplnenabité
Životnosťbatériehodínvysielaniapohotovostnýrežimmesiace
SPÔSOB POUŽITIA – Pozrite si obrázok 4
 Spojteobečastišnúrkynakrk
 Konektor kábla zapojte do mobilného telefónu alebo príslušného
zvukovéhozariadenia
100
Prichádzajúcehovory
–Pozritesiobrázok
 PrijatiehovoruStlačtetlačidlo
 Hovortedomikrofónu
 UkončeniehovoruStlačtetlačidlonamobilnomtelefóne
Odchádzajúce hovory
– Pozrite si obrázok 5
 Vytočeniečíslanatelefóne
Úpravazvukupočaspoužívania
Hlasitosťsanastavujenazvukovomzdrojovomzariadení
Ak chcete odizolovať okolité zvuky stlačte tlačidlo vypnutia okolitých
zvukov
ÚDRŽBA
Vyčistite navlhčenou tkaninou. Nepoužívajte chemikálie.
Nevystavujte extrémnym teplotám ani vysokej vlhkosti.
Neponárajte do kvapalín.
Keď sa zariadenie nepoužíva, uchovávajte ho na suchom mieste mimo
dosahu detí a zvierat.
Zariadenie sa nikdy nepokúšajte otvárať ani opravovať. Túto činnosť smie
vykonávať iba autorizovaný personál.
ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
Problém Možná príčina Riešenie
Zariadenie
nefunguje
a) Batéria zariadenia je
vybitá
b) Mobilný telefón je v
tichom režime
c) Batéria načúvacej
pomôcky je vybitá
a) Nabite batériu zariadenia
b) Nastavte ho na normálny
režim
c) Vymeňte batériu v načú-
vacej pomôcke
Nepočuť žiadny
zvuk
Nepočuť žiadny
zvuk pri použí-
vaní mobilného
telefónu
a) Konektor nie je úplne
zasunutý
b) Mobilný telefón nie je
vybavený štandardným
konektorom typu „jack“
a) Uistite sa, že je konektor
správne pripojený
b) Kontaktujte odborníka na
načúvacie pomôcky
Ak sa problémy neporadí odstrániť, kontaktujte odborníka na načúvacie
pomôcky.
101
STRAHY
STRAHA
Nepokúšajte sa vymeniť batériu sami. Kontaktujte odborníka na načúva-
cie pomôcky.
Zariadenie nenoste, ak podstupujete röntgenové vyšetrenie alebo
vyšetrenie magnetickou rezonanciou, prípadne iné druhy vyšetrení alebo
radiačných zákrokov a nikdy ho nevkladajte do mikrovlnnej rúry.
Zariadenie, ako aj jeho súčasti a príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu
detí a akýchkoľvek iných osôb, ktoré by mohli prehltnúť súčasti zariadenia
alebo sa iným spôsobom poraniť týmito predmetmi. V prípade prehltnu-
tia ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
• Bez povolenia nepoužívajte zariadenie v lietadlách ani v nemocniciach.
Zariadenie nepoužívajte v zamínovaných oblastiach ani v oblastiach s
výbušnými plynmi.
• Zariadenia sa nabíja prostredníctvom externej nabíjačky.
K zariadeniu vždy pripájajte iba kompatibilnú nabíjačku.
Nabíjačka musí mať výstupné napätie 5VDC a byť vybavená konek-
torom Micro USB.
Vstupné menovité napätie nabíjačky a elektrickej zástrčky musí b
kompatibilné s elektrickou zásuvkou vo vašej oblasti.
Nabíjačka musí byť označená certifikačnými symbolmi potvrdzujúcimi
certifikáciu bezpečnostným orgánom uznávaným vo vašej krajine.
Aby ste zaručili bezpečnú a účinnú prevádzku svojho zariadenia, pou-
žívajte iba nabíjačku dodanú výrobcom.
Keď je zariadenie pripojené k externému zariadeniu napájanému z elek-
trickej siete, ako je osobný počítač, zvukové zdrojové zariadenie alebo iný
spotrebič, musí toto zariadenie vyhovovať štandardom IEC 60065, IEC
60950-1, IEC 60601-1 alebo ekvivalentným bezpečnostným normám.
• Rušenie aktívnych implantátov.
V záujme bezpečného používania vám odporúčame dodržiavať
smernice odporúčané výrobcami defibrilátorov a kardiostimulátorov
týkajúce sa používania mobilných telefónov:
Ak máte vo svojom tele implantované zariadenie, uchovávajte bezdrô-
102
tové načúvacie pomôcky a príslušenstvo k načúvacím pomôckam, ako
sú bezdrôtové diaľkové ovládače alebo komunikátory, vo vzdialenosti
aspoň 15cm od implantátu.
Ak zaznamenáte akékoľvek rušenie, nepoužívajte načúvacie pomôcky
a kontaktujte výrobcu implantátu. Upozorňujeme, že rušenie môže
spôsobiť aj silnoprúdové elektrické vedenie, elektrostatický výboj,
letiskové detektory kovov a pod.
Ak máte voperovaný aktívny implantát do mozgu, poraďte sa o mož-
ch rizikách s výrobcom implantátu.
Ak máte v tele implantované zariadenie, odporúčame uchováv
magnety* vo vzdialenosti minimálne 15cm od implantátu. (*= môže
byť definovaný ako magnet Autophone, puzdro načúvacieho prístroja,
magnet v nástroji, a pod.)
Spoločnosť Widex A/S týmto vyhlasuje, že tento výrobok UNI-DEX spĺňa
základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Kópiu vyhlásenia o zhode nájdete na lokalite:
http://www.widex.com/doc
2
SYMBOLY
Symbol Názov/Popis
Výrobca
Názov aadresa výrobcu produktu sú uvedené vedľa sym-
bolu. Vprípade potreby môže byť tiež uvedený dátum
výroby.
Dátum výroby
Dátum, kedy bol produkt vyrobený.
Dátum spotreby
Dátum, po uplynutí ktorého produkt nemožno používať.
Kód dávky
Kód dávky produktu (identifikácia šarže alebo dávky).
Katalógové číslo
Katalógové číslo (číslo položky) produktu.
Sériové číslo
Sériové číslo produktu.
Chráňte pred slnečným žiarením
Produkt je nutné chrániť pred svetelnými a tepelnými
zdrojmi.
Uchovávajte vsuchu
Produkt je nutné chrániť pred vlhkosťou adažďom.
103
2
SYMBOLY
Symbol Názov/Popis
Výrobca
Názov aadresa výrobcu produktu sú uvedené vedľa sym-
bolu. Vprípade potreby môže byť tiež uvedený dátum
výroby.
Dátum výroby
Dátum, kedy bol produkt vyrobený.
Dátum spotreby
Dátum, po uplynutí ktorého produkt nemožno používať.
Kód dávky
Kód dávky produktu (identifikácia šarže alebo dávky).
Katalógové číslo
Katalógové číslo (číslo položky) produktu.
Sériové číslo
Sériové číslo produktu.
Chráňte pred slnečným žiarením
Produkt je nutné chrániť pred svetelnými a tepelnými
zdrojmi.
Uchovávajte vsuchu
Produkt je nutné chrániť pred vlhkosťou adažďom.
3
Symbol Názov/Popis
Dolný limit teploty
Najnižšia teplota, ktorej je možné produkt bezpečne vy-
staviť.
Horný limit teploty
Najvyššia teplota, ktorej je možné produkt bezpečne vy-
staviť.
Teplotné limity
Najvyššia a najnižšia teplota, ktorým je možné produkt
bezpečne vystaviť.
Pred použitím si prečítajte návod
Návod na použitie obsahuje dôležité upozornenia (varova-
nia/bezpečnostné opatrenia) aje nutné si ho pred použi-
tím produktu preštudovať.
Upozornenie/Varovanie
Text označený symbolom upozornenia/varovania je nutné
pred použitím produktu preštudovať.
Označenie WEEE
Nevyhadzovať do komunálneho odpadu
Vyradený produkt je nutné odovzdať vo vyhradenom
zbernom dvore na recykláciu.
Označenie CE
Produkt vyhovuje požiadavkám uvedeným veurópskych
smerniciach, ktoré sa týkajú označenia CE.
104
3
Symbol Názov/Popis
Dolný limit teploty
Najnižšia teplota, ktorej je možné produkt bezpečne vy-
staviť.
Horný limit teploty
Najvyššia teplota, ktorej je možné produkt bezpečne vy-
staviť.
Teplotné limity
Najvyššia a najnižšia teplota, ktorým je možné produkt
bezpečne vystaviť.
Pred použitím si prečítajte návod
Návod na použitie obsahuje dôležité upozornenia (varova-
nia/bezpečnostné opatrenia) aje nutné si ho pred použi-
tím produktu preštudovať.
Upozornenie/Varovanie
Text označený symbolom upozornenia/varovania je nutné
pred použitím produktu preštudovať.
Označenie WEEE
Nevyhadzovať do komunálneho odpadu
Vyradený produkt je nutné odovzdať vo vyhradenom
zbernom dvore na recykláciu.
Označenie CE
Produkt vyhovuje požiadavkám uvedeným veurópskych
smerniciach, ktoré sa týkajú označenia CE.
4
Symbol Názov/Popis
Výstraha
Produkt je smernicou R&TTE 1999/5/ES identifikovaný ako
zariadenie 2.triedy avniektorých členských štátoch po-
užívajúcich označenie CE sa na jeho použitie viažu určité
obmedzenia.
Označenie C-Tick
Produkt vyhovuje požiadavkám predpisov pre elektrickú
bezpečnosť, elektromagnetickú kompatibilitu a rádio
spektrum, ktoré platia pre produkty dodávané na austrál-
sky a novozélandský trh.
Rušenie
Vblízkosti produktu môže dochádzať kelektromagnetic-
kému rušeniu.
Nie je určené na opakované použitie
Produkt je určený na použitie jedným používateľom.
Šesťmiestne číslo na produkte predstavuje sériové číslo.
/

V iných jazykoch