Huawei Color Band A2 Používateľská príručka

Značka
Huawei
Kategória
monitory srdcového tepu
Model
Color Band A2
Typ
Používateľská príručka
Slovak
134
1. Začíname
Zoznámte sa so svojím náramkom
Skontrolujte, či je obsah škatule komplet. Škatuľa by mala obsahovať 1 náramok, 1 nabíjaciu kolísku, 1 nabíjací kábel
a 1 používateľskú príručku.
Aktivácia vášho náramku
Na aktiváciu vášho náramku ho nabite pripojením nabíjacej kolísky k nabíjačke telefónu,
inteligentnej zásuvke alebo do USB portu počítača. Náramok pevne zapojte do kovových
kontaktov nabíjacej kolísky, až kým sa nezobrazí nasledujúca ikona.
Náramok nemusíte zapínať, ani vypínať. Pred prvým použitím náramku nabite jeho
batériu.
Ikona batérie bude blikať pri nízkej úrovni batérie. Náramok nabite čoskoro.
Nosenie vášho náramku
Na zabezpečenie presného merania srdcového tepu, náramok pevne pripnite
na vaše zápästie vo vzdialenosti 2 až 3 cm od kĺbu zápästia.
Slovak
135
Prevzatie Huawei Wear
1. Uistite sa, že je váš telefón pripojený k internetu cez mobilné dáta alebo Wi-Fi.
2. Telefónom naskenujte nasledujúci kód QR alebo vyhľadajte Huawei Wear v Obchode Google Play alebo v
Apple App Store. Prevezmite a nainštalujte aplikáciu Huawei Wear a pripojte náramok k vášmu telefónu.
3. Bližšie informácie nájdete v aplikácii Huawei Wear
Pripojenie náramku k vášmu telefónu
1. Spárovanie náramku s telefónom po prvýkrát
Na spárovanie náramku s telefónom, otvorte aplikáciu Huawei Wear,
stlačte Pair, potom vyberte
HUAWEI Color Band A2
>
HUAWEI band
A2-XXX
.
Na náramku stlačte a potvrďte pripojenie. Váš náramok je
týmto spárovaný s telefónom.
2. Zrušenie párovania náramku s telefónom
Na zrušenie párovania náramku s telefónom, otvorte aplikáciu Huawei Wear, stlačte Device management,
vyberte HUAWEI band A2-XXX, potiahnite prstom doľava a stlačte
.
Váš telefón musí bežať na Android 4.4 alebo vyššej verzii, alebo iOS 8.0 alebo vyššej verzii. Spárovanie
náramku s telefónom cez aplikáciu Huawei Wear. Skontrolujte, či máte na telefóne zapnuté rozhranie Bluetooth.
Nevyhľadávajte náramok priamo na obrazovke Bluetooth na vašom telefóne. Počas pripájania náramok
nenabíjajte.
Slovak
136
Gestá
Stlačte a potiahnite prstom na obrazovke náramku podľa nasledujúcich výziev
na obrazovke.
Potiahnutie hore alebo dole: Prepnutie obrazoviek.
Stlačenie obrazovky: Potvrdenie.
Stlačenie
: Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
Stlačenie a podržanie obrazovky: Odchod z obrazovky správy, návrat na
domovskú obrazovku.
2. Kondícia a údaje o spánku
Váš náramok sleduje naživo vašu kondíciu a údaje o spánku. Stlačením domovskej obrazovky si zobrazte vaše
počítadlo krokov za deň, spálené kalórie a údaje o spánku.
Údaje o spánku sa zaznamenávajú od 20:00 aktuálneho dňa do 20:00 ďalšieho dňa.
3. Sledovanie kondície
Na vašom náramku môžete začať, pozastaviť a ukončiť cvičenie. Tiež si
môžete zobraziť štatistiky cvičenia na náramku i v aplikácii Huawei Wear
(po synchronizovaní).
Váš náramok sleduje š srdcový tep počas dňa, ak zapnete režim
sledovania kondície. Po skončení cvičenia vypnite sledovanie kondície. Bližšie
informácie nájdete v aplikácii Huawei Wear.
Domovská obrazovka
Gestá
Počítadlo krokov Spálené karie Údaje o spánku
Slovak
137
4. Merač srdcového tepu
Na obrazovke merača srdcového tepu, stlačte na nepretržité meranie
srdcového tepu. Opätovným stlačením ukončite nepretržité meranie srdcového
tepu.
Počas nepretržitého merania srdcového tepu, zobrazí váš náramok váš srdcový
tep v intervale nastavenom v aplikácii Huawei Wear.
Presnosť údajov o srdcovom tepe je ovplyvnená množstvom faktorov ako sú
ako pevne nosíteramok, teplota vášho tela a tiež teplota okolitého prostredia.
Údaje o srdcovom tepe nemožno používať na zdravotnícke účely.
Môžete nastaviť maxilny srdcový tep a sledovať podrobné štatistiky o každom intervale srdcového tepu
v aplikácii Huawei Wear.
Bližšie informácie nájdete v aplikácii Huawei Wear
.
5. Upozornenia
Prich. hovory
Váš náramok bude vibrovať pri prichádzajúcom hovore.
Pre ukončenie vibrovaniaramku, stlačte jeho obrazovku.
Hovor odmietnite potiahnutím prstom hore po obrazovke.
Ak zapnete
Do not disturb
v aplikácii Huawei Wear, váš náramok vás neupozorní na
prichádzajúci hovor.
Spvy
Váš náramok zavibruje po prijatí novej spvy na vašom telefóne.
Pre zobrazenie správy, stlačte obrazovku náramku.
Na zapnutie upozornení na správy, musíte zapnúť funkciu upozornení na
vašom telefóne a zapnúť
Notifications management
v aplikácii Huawei
Wear na telefónoch Android a
Message alerts
na telefónoch iPhone.
SMS správa Iná správa
Slovak
138
Stlačením a podržam obrazovky ukončíte obrazovku správy a vrátite sa na domovskú obrazovku. Ak
zapnete
Do not disturb
v aplikácii Huawei Wear, váš náramok vás neupozorní na prichádzajúcu správu.
Iné upozornenia
Stlačte , váš náramok vás upozorní znovu za 10 minút.
Pripomienka dĺžky cvičenia je dostupná len v režime cvičenia.
Bližšie informácie nájdete v aplikácii Huawei Wear
.
6. Iné
Nájdenie telefónu
Na nájdenie telefónu, potiahnite prstom hore alebo dole na obrazovkeramku, pokým sa
nezobrazí ikona vpravo.
Stlačte položku
. Váš telefón odpovie na váš náramok.
Na použitie tejto funkcie sa uistite, že je váš náramok pripojený k telefónu cez Bluetooth.
Pripomienka
aktivity
Upozornenie dosiahnutia
kondičného cieľa
Budík
Pripomienka dĺžky
cvičenia
Slovak
139
7. Vodotesnosť
Váš náramok spĺňa triedu IP67 odolnosti voči vode a prachu. Náramok môžete nosiť počas umývania rúk, v daždi,
počas studenej sprchy alebo pri umývaní auta.
Náramok nepoužívajte počas plávania, horúcej sprchy, šnorchlovaní a potápaní.
Odolnosť voči vode a prachu môže byť ovplyvnená, ak náramok spadne alebo je vystavený nárazom.
Váš náramok je vyrobený z materiálov priateľských ku koži, ktoré nie sú škodlivé pre telo. Ak sa vyskytne pri
nosení náramku podráždenie kože, dajte ho dole a poraďte sa s doktorom.
8. Informácie týkajúce sa bezpečnosti
Nepoužívajte toto zariadenie v oblastiach, kde je používanie bezdrôtových zariadení zakázané. Môže spôsobiť
rušenie iných zariadení alebo predstavovať iné riziko.
Dodržiavajte všetky nariadenia v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Ak je používanie bezdrôtových
zariadení zakázané, vypnite toto zariadenie.
Niektoré bezdrôtové zariadeniažu spôsobovať rušenie implantovateľných zdravotníckych pomôcok a iných
zdravotníckych zariadení, ako sú kardiostimulátory, kochleárne implantáty a načúvacie pomôcky. Ďalšie informácie
získate od výrobcu svojho zdravotníckeho zariadenia.
Toto zariadenie noste v minimálnej vzdialenosti 15 cm od implantovateľných zdravotníckych pomôcok (ako sú
kardiostimulátory a kochlrne implantáty).
Slovak
140
Toto zariadenie nepoužívajte na čerpacích staniciach, ani v iných oblastiach s výskytom horľavých alebo výbušných
látok. Vždy dodržiavajte výstražné symboly a pokyny. Používanie tohto zariadenia v oblastiach s výskytom olejov,
chemikálií a iných horľavých a výbušných látok alebo v ich blízkosti, môže spôsobiť výbuch alebo požiar.
Neuschovávajte toto zariadenie ani žiadne jeho príslušenstvo v jednej škatuli s horľavými kvapalinami, plynmi alebo
výbušninami, ani ho s nimi neprepravujte.
Pri používaní tohto zariadenia dodržiavajte všetky miestne zákony a predpisy týkajúce sa cestnej premávky.
Toto zariadenie nepoužívajte pri riadení vozidla.
Sústrte sa na šoférovanie. Vaša prvoradá zodpovednosť je bezpečná jazda.
Bezdrôtové signály môžu spôsobovať rušenie elektrických systémov vozidla. Ďalšie informácie vám poskytne
výrobca vášho vozidla.
Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobovať rušenie letových ovládacích systémov. Dodržiavajte všetky predpisy
leteckých spoločností a nepoužívajte toto zariadenie, ak je zakázané používanie bezdrôtových zariadení.
Náramok používajte a skladujte pri teplote -20 °C až +50 °C. Relatívna vlhkosť by nemala presiahnuť 85 %.
Zariadenie neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla alebo priamych plameňov, ako sú elektrické ohrievače,
mikrovlnné rúry, pece, bojlery, sporáky a sviečky.
Niektorí ľudia môžu byť alergickí na plast, kožu, syntetické vlákna alebo iné materiály. Ak sa u vás objaví po dlhšom
kontakte zariadenia s pokožkou vyrážka alebo zápal, prestaňte ho používať a poraďte sa s lekárom.
Nedovoľte deťom a domácim zvieratám, aby zariadenie alebo jeho príslušenstvo hrýzli alebo žuvali. Mohlo by to
spôsobiť poškodenie zariadenia alebo výbuch.
Toto zariadenie a jeho príslušenstvo môže obsahovať malé časti predstavujúce nebezpečenstvo udusenia.
Zariadenie a jeho príslušenstvo udržiavajte mimo dosahu detí, aby sa zabránilo zraneniu alebo náhodnému
poškodeniu.
Toto zariadenie nie je hračka. Deti smú toto zariadenie používať len pod dozorom dospelej osoby.
Používanie neštandardného alebo nekompatibilného napájacieho zdroja, nabíjačky alebo barie môže spôsobiť
požiar, výbuch alebo iné riziká.
Toto zariadenie zabudovanú, neodnímateľnú batériu. Batériu sa nepokúšajte vymieň sami, mohli by ste
poškodiť bariu alebo zariadenie. Ak potrebujete vymeniť batériu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Ak sa batéria vybije, nabite ju do 30 dní. Inak môže dôjsť k jej zlyhaniu.
Udržiavajte zariadenie a jeho príslušenstvo suché. Nepokúšajte sa ho vysušiť pomocou externého tepelného zdroja,
akým je mikrovlnná rúra alebo sušič vlasov.
Slovak
141
Zariadenie ani jeho príslušenstvo nevystavujte silným nárazom či vibráciám.
Pred čistením a vykonávaním servisu na zariadení zavrite všetky aplikácie a odpojte všetky káble.
Nepoužívajte žiadne silné chemikálie, čistiace prostriedky ani iné chemické látky. Na čistenie zariadenia a jeho
príslušenstva používajte čistú, mäkkú a suchú handričku.
Zariadenie ani jeho príslušenstvo sa nepokúšajte rozoberať ani upravovať. Mohli by ste tým zrušiť platnosť záruky.
V prípade poškodenia sa obťte na autorizované servisné stredisko, kde vám poskytnú pomoc.
Náramok má triedu odolnosti voči vode IP67. Môže sa na krátku dobu vystavovať studenej vode, ale nesmie sa do
vody ponárať (obzvlášť do teplej vody) na dlhšiu dobu ani sa používať počas plávania alebo sprchovania.
Ak ste zariadenie dostali so svetlým remienkom, zabráňte kontaktu s tmavým oblečením, aby ste zabnili jeho
zafarbeniu.
Ak príde náramok do kontaktu s vodou alebo potom, utrite ho dosucha.
Náramok pravidelne čistite mäkkou a suchou handričkou. Nepoužívajte žiadne organické rozpúšťadlá.
Pred začatím nabíjania náramku sa uistite, či sú náramok i nabíjacia stanica čisté a suché.
Tento výrobok sa dodáva so zabudovanou batériou. Ak plánujete, že náramok nebudete dlhšiu dobu používať,
odložte ho na chladné a suché miesto.
Ak sa náramok nedarí nabiť, utrite mäkkou handričkou nabíjacie kontakty a vložte ho späť do nabíjacej kolísky.
9 . Informácie o likvidácii a recyklácii
Symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach na vašom výrobku, batérii, v literatúre alebo na
obaloch vám pripomína, že etky tieto elektronické produkty a batérie musia byť odovzdana zberných
miestach pre odpad, keď sa ukončí ich obdobie životnosti; nesmú byť zlikvidované v obvyklom
recyklačnom reťazci spolu s domovým odpadom. Je na zodpovednosti používateľa, aby zlikvidoval
zariadenia v na to určenom zbernom mieste alebo pomocou služby pre separovanú recykláciu
odpadkových elektrických a elektronických zariadení (WEEE) a batérií podľa miestnych zákonov.
Správne zozbieranie a recyklácia zariadení pomáha zabezpečiť, že odpad typu EEE je recyklovaný spôsobom, ktorým sa
zachovajú cenné materiály a chráni ľudské zdravie a životné prostredie, zabraňuje nesprávnej manipulácii, náhodnému
porušeniu, poškodeniu a/alebo nesprávnej recyklácii na konci životnosti, ktoré môžu byť škodlivé pre zdravie a životné
prostredie. Ak chcete viac informácií o tom, kde a ako odovzdať odpad typu EEE, kontaktujte prosím svoje miestne úrady,
predajcu alebo službu pre likvidáciu domového odpadu, alebo navštívte webovú stránku http://consumer.huawei.com/en/.
Slovak
142
10. Zníženie dopadu nebezpečných látok
Toto zariadenie a všetko elektrické príslušenstvo je zhodné s miestnymi platnými pravidlami o obmedzení použitia
určitých rizikových látok v elektrických a elektronických zariadeniach, ako sú EU REACH, RoHS a Batérie, atď. Ak chcete
prehlásenia o zhode, týkajúce sa nariadení REACH a RoHS, navštívte prosím webovú stránku
http://consumer.huawei.com/certification.
11. Súlad s nariadeniami EÚ
Spoločnosť Huawei Technologies Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami
a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.
Najnovšia platná verzia dokumentu Vyhlásenia o zhode je k dispozícii na adrese
http://consumer.huawei.com/certification.
Toto zariadenie je možné používať vo všetkých členských štátoch.
Dodržiavajte národné a miestne predpisy pri používaní zariadenia.
Používanie tohto zariadenia môže byť obmedzené vvislosti od miestnej siete.
Informácie o certifikácii (SAR)
Toto zariadenie spĺňa smernice týkajúce sa vystavenia účinkomdiových vĺn.
Zariadenie jediový vysielač a prijím s nízkym výkonom. Ako odporúčajú medzinárodné smernice, zariadenie je
vyrobené tak, aby neprekračovalo limity pre vystavenie účinkom rádiových vĺn. Tieto smernice boli stanovené
nezávislou vedeckou organizáciou International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) a obsahujú
bezpečnostné merania určené na zaistenie bezpečnosti všetkých používateľov bez ohľadu na vek a zdravotný stav.
Hodnota špecifickej absorpcie (SAR) je jednotkou, kde sa meria množstvo energie rádiových frekvencií, ktoré absorbuje
telo počas používania zariadenia. Hodnota SAR sa určuje pri najvyššej certifikovanej úrovni energie v laboratórnych
podmienkach, skutočná úroveň hodnoty SAR pri používaní bezdrôtového zariadenia však môže byť oveľa nižšia. Toto je
preto, že zariadenie je navrhnuté tak, aby sa používal minimálny výkon, potrebný na zachytenie siete.
V Európe prijatý limit SAR je 2,0 W/kg v priemere na 10 gramov tkaniva a najvyššia hodnota SAR pre toto zariadenie je
v súlade s týmto limitom.
12. Frekvenčné pásma a žiarenie
(a) Vysielacie časti zariadenia pracujú na uvedených frekvenčných pásmach: Niektoré pásma nemusia byť dostupné vo
všetkých krajinách alebo všetkých regiónoch. Viac podrobností získate u svojho telekomunikačného opetora.
(b) Vysielacie časti zariadenia majú počas činnosti vo frekvenčných pásmach maximálny vyžiarený rádiofrekvenčný
Slovak
143
výkon: Maximálny výkon pre všetky pásma je nižší než je najvyššia povolená hodnota uvedená v štandarde
harmonizácie.
Nominálne limity pre frekvenčné pásma a prenosový výkon (vyžiarený a/alebo prijatý) vysielacích častí zariadenia sú:
Bluetooth: 20 dBm.
13. Príslušenstvo a informácie o softvéri
Odporúčame používať nasledovné príslušenstvo:
Batérie: SP281428SE
Verzia softvéru pre tento výrobok je 1.0.17. Po uvedení produktu na trh publikuje výrobca softvérové aktualizácie na
opravu chýb alebo zlepšenie funkčnosti. Všetky verzie softvéru publikova výrobcom boli overe a vyhovujú
zodpovedajúcim pravidlám.
Všetky RF parametre (napr. frekvenčný rozsah a výstupný výkon) nie prístupné používateľovi a nemôže byť zmenené
používateľom.
Najnovšie informácie o príslušenstve a softvéri nájdete vo Vyhlásení o zhode na stránke
http://consumer.huawei.com/certification.
14. Vyhlásenie komisie FCC
Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa limity platné pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti
15 predpisov komisie FCC. Tieto limity sú vytvorené pre primera ochranu voči škodlivému rušeniu pri inštalácii
v obytných oblastiach. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať energiu na rádiovej frekvencii, a ak nie je
nainštalované a používané podľa pokynov, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však
záruka, že pri určitej inštalácii nedôjde k vzniku rušenia. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušeniediového alebo
televízneho príjmu, čo je možné zistiť zapnutím a vypnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča pokúsiť sa toto
rušenie napraviť jedným alebo viacemi nasledujúcimi opatreniami:
-- Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
-- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
-- Zapojte zariadenie do zásuvky, ktorá ječasťou iného obvodu ako prijímač.
-- Problém konzultujte s predajcom alebo so skúseným rádiovým alebo televíznym technikom.
Toto zariadenie vyhovuje časti 15 predpisov komisie FCC. Používanie podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:
(1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí pohlcovať akékoľvek prijímané
rušenie vtane rušenia, ktoré môže spôsobovať nežiaducu činnosť.
Upozornenie:
Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia výslovne neschválené spoločnosťou Huawei Technologies Co.,
Ltd. ako vyhovujúce, by mohli mať za následok zrušenie oprávnenia používateľa na používanie zariadenia.
Slovak
144
Informácie o certifikácii (SAR)
Toto zariadenie je navrhnuté tak, aby spĺňalo požiadavky na vystavenie rádiovým vlnám stanovené zo strany Fedelnej
komisie pre komunikácie (Spojené štáty).
Limit SAR prijatý Spojenými štátmi je priemerne 1,6 W/kg na jeden gram tkaniva. Najvyššia hodnota SAR hlásená FCC
pre tento typ zariadenia je v súlade s týmto limitom.
15. Vyhlásenie IC
Toto zariadenie spĺňa predpisy CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).
Toto zariadenie je v súlade s normou (normami) Industry Canada s výnimkou na udelenie povolenia. Používanie
podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) toto zariadenie musí
pohlcovať akékoľvek prijímané rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobovať nežiaducu činnosť.
Informácie o certifikácii (SAR)
Toto zariadenie je navrhnuté tak, aby spĺňalo požiadavky na vystavenie rádiovým vlnám stanovené zo strany Industry
Canada.
Limit SAR prijatý Kanadou je priemerne 1,6 W/kg na jeden gram tkaniva. Najvyššia hodnota SAR hlásená IC pre tento
typ zariadenia je v súlade s týmto limitom.
16. Právne prehlásenie
Autorské práva © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Všetky práva vyhradené.
Tento dokument je len ilustračný. Nič, čo je uvedené v tejto príručke, nepredstavuje záruku akéhokoľvek druhu,
výslovnú alebo predpokladanú.
Ochrana súkromia
Pre informácie o ochrane vašich osobných informácií, navštívte prosím stránku
http://consumer.huawei.com/privacy-policy a prečítajte si naše Zásady ochrany osobných údajov.
Slovné značky a logá Bluetooth
®
sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek ich
použitie spoločnosťou Huawei Technologies Co., Ltd. je v rámci licencie.
Všetky obrázky a ilustrácie v tejto príručke, vrátane napríklad farby telefónu, veľkosti a obsahu displeja, sú len
informatívne. Skutočný výrobok môže byť odlišný. Nič, čo je uvedené v tejto príručke, nepredstavuje záruku
akéhokoľvek druhu, výslovnú alebo predpokladanú.
Navštívte stránku http://consumer.huawei.com/us/support/warranty-policy/index.htm, kde nájdete aktuálne informácie
o linke podpory a e-mailovej adrese pre svoju krajinu alebo región.
/