Russell Hobbs 19330-56 Používateľská príručka

Kategória
Žehličky
Typ
Používateľská príručka

Táto príručka je tiež vhodná pre

54
Prečítajte si pokyny a odložte tak, aby ste ich mohli priložiť pri prípadnom odovzdaní výrobku
niekomu inému.
Pred použitím odstráňte všetky obaly.
A LEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Dodržujte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane:
1 Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými
schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí ak sú
pod dozorom/poučení a sú si vedomí s tým spojených rizík. Deti
sa s prístrojom nemajú hrať. Čistenie a používatská údržba
nemajú byť vykonávané deťmi ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod
dozorom. Pstroj a elektrickú šnúru uchovajte mimo dosahu
detí mladších ako 8 rokov.
2 Žehlku používajte, alebo postavte na pätu na stabilnom,
rovnom a teplu odolnom povrchu, najlepšie na žehliacej doske.
3 Nenechávajte žehličku bez dozoru, keď je pripojená do elektrickej
siete, alebo keď je postavená na žehliacej doske.
4 Pred napĺňam, čistem a po použití odpojte žehličku zo siete.
5 Nepoužívajte prístroj, keď spadol alebo je poškodený, pri
poruchách alebo keď preteká.
6 Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom,
jeho servisným technikom alebo iným kvalifikovaným
odborníkom, aby nedošlo k riziku.
¬ Povrchy spotrebiča budú horúce.
H Neponárajte spotrebič do tekutiny.
7 Šatstvo nežehlite ak ho má práve niekto na sebe – dotyčnej osobe tým spôsobíte zranenia.
8 Tento spotrebič nesmie byť ovládaný prostredníctvom externého časového spínača alebo
diaľkového ovládania.
9 Nepoškriabte žehliacu plochu – vyhýbajte sa gombíkom, zipsom a pod.
10 Prístroj má ochrannú tepelnú poistku, ktorá sa pri prehriatí preruší. V takom prípade prestane
prístroj fungovať a musí sa dať opraviť.
len na domáce použitie
U PRED PRVÝM POUŽIM
•Zo žehličky a žehliacej plochy odstráňte všetky označenia, nálepky alebo obalový materiál.
•Ak žehlička zo začiatku trochu dymí, je to v poriadku a po prečistení ohrievacieho telesa
uvedené prestane.
•Prežehlite najskôr starší kus bavlnenej látky, aby ste vyčistili žehliacu plochu.
•Tlačidlá ~ a * stlačte 3 alebo 4 krát, aby ste ich prekontrolovali.
C AUTOMATICKÉ VYPNUTIE
•Keď sa žehličkou nehýbe, v polohe so žehliacou plochou nadol sa vypne asi po 30 sekundách,
alebo po 8 minútach, keď je postavená v zvislej polohe.
55
pokyny (Slovenčina)
•Začne blikať svetielko automatického vypnutia a bude blikať, kým žehličkou nepohnete.
•Žehličku znovu zapnete tak, že ju dvihnete, nakloníte ju dopredu, potom ju postavíte do
zvislej polohy, aby sa vrátila do prevádzkovej teploty.
•Počas automatického vypnutia sa nezrušia žiadne nastavenia.
C PRÍPRAVA
1 Pozrite si symboly znázorňujúce starostlivosť o oblečenie (i j k l).
2 Najskôr žehlite tkaniny vyžadujúce nízke teploty j , potom tie, ktoré potrebujú stredne
vysoké teploty k a nakoniec tie vyžadujúce vysoké teploty l.
X PLNENIE
3 Žehlička sa môže používať s vodou z vodovodu, ale ak bývate v oblasti s tvrdou vodou, mali
by ste používať destilovanú vodu (nie chemicky zmäkčenú vodu).
4 Pri kúpe destilovanej vody sa presvedčte, či je určená pre žehličky.
5 Do vody nič nepridávajte – poškodíte tým žehličku.
6 Prístroj odpojte z elektrickej siete.
7 Regulátor teploty nastavte na . Regulátor pary nastavte na S.
8 Žehličku položte žehliacou plochou nadol.
9 Otvorte kryt plniaceho otvoru.
10 Nalejte vodu z vhodnej nádoby do plniaceho otvoru.
11 Lejte pomaly, aby mohol vzduch z nádržky unikať a nevznikla vzduchová bublina.
12 Nenapĺňajte nádržku nad značku max, inak bude voda počas používania unikať.
13 Zatvorte kryt plniaceho otvoru. Utrite vyliatu vodu.
C ZAPNUTIE
14 Regulátor teploty nastavte na . Regulátor pary nastavte na S.
15 Žehličku postavte na pätu.
16 Zástrčku pripojte do zásuvky.
17 Otočte regulátorom teploty tak, aby ste nastavili požadovanú teplotu (pozrite sprievodcu
nižšie) vedľa značky 5. Svetelná kontrolka termostatu bude svietiť.
18 Keď žehlička dosiahne nastavenú teplotu, kontrolka zhasne. Potom bude cyklicky zapínať a
zhasínať podľa toho, ako bude pracovať termostat pri udržiavaní teploty.
sprievodca nastavením teploty
označenie na visačkách nastavenie teploty
j studené – nylon, akryl, polyester
k teplé – vlna, zmesi s polyesterom ••
l horúce – bavlna, ľan •••/max
i nežehlite
, Ak sa pokyny na visačkách šiat líšia od tohto sprievodcu, postupujte podľa pokynov na
visačke.
h ŽEHLENIE PAROU
19 Ak chcete použiť paru, teplota musí byť nastavená na S alebo vyššiu.
20 Nastavte regulátor pary na symbol, aký požadujete (S = žiadna para, # = veľa).
21 Počkajte, kým kontrolka zhasne, potom začnite žehliť.
nákres y
1 regulátor pary
2 regulátor teploty
3 svetelná kontrolka
termostatu
3 svetelná kontrolka
automatického vypnutia
4 päta
5 nádržka
6 otvory na vypúšťanie pary
7 žehliaca plocha
8 kropiaca tryska
9 kryt plniaceho otvoru
10 plniaci otvor
56
k KROPENIE
, Striekanie vodou niektoré látky poznačí. Otestujte to na skrytej časti látky.
22 Zdvihnite žehličku z látky.
23 Namierte trysku kropenia na látku.
24 Stlačte tlačidlo *.
25 Možno ho budete musieť stlačiť 2 až 3-krát, aby ste vodu napumpovali cez systém.
i IMPULZ PARY
26 Ak chcete použiť paru, teplota musí byť nastavená na S alebo vyššiu.
27 V opačnom prípade budete mať na šatách vodu, nie paru.
28 Zdvihnite žehličku z látky.
29 Stlačte tlačidlo ~.
30 Možno ho budete musieť stlačiť 2 až 3-krát, aby ste vodu napumpovali cez systém.
31 Medzi jednotlivými stlačeniami nechajte uplynúť 4 sekundy, aby sa mohla para nahromadiť.
n SUCHÉ ŽEHLENIE
, Ak sa chystáte žehliť nasucho 20 a viac minút, vyprázdnite najskôr nádržku, aby ste zabránili
spontánnym vystreknutiam pary.
32 Regulátor pary nastavte na S.
33 Počkajte, kým kontrolka zhasne, potom začnite žehliť.
l VERTIKÁLNE NAPAROVANIE
34 Odstráňte záhyby na visiacich šatách, visiacich záclonách a na bytovom textile.
35 Presvete sa, či je za látkou dostatočné vetranie, inak sa môže vlhkosť nahromadiť a
spôsobiť pleseň.
36 Presvete sa, či sa za látkou nenachádza niečo, čo by mohla para poškodiť.
37 Skontrolujte, či sú vrecká, záložky a manžety prázdne.
38 Regulátor teploty nastavte na max. Regulátor pary nastavte na S.
39 Zdvihnite žehličku z látky.
40 Stlačte tlačidlo ~.
41 Možno ho budete musieť stlačiť 2 až 3-krát, aby ste vodu napumpovali cez systém.
42 Medzi jednotlivými stlačeniami nechajte uplynúť 4 sekundy, aby sa mohla para nahromadiť.
C PO POUŽITÍ
43 Regulátor teploty nastavte na . Regulátor pary nastavte na S.
44 Prístroj vytiahnite zo zásuvky.
45 Otvorte kryt plniaceho otvoru.
46 Podržte ho nad drezom, prevráťte naopak a vypusťte vodu z nádržky cez plniaci otvor.
47 Zatvorte kryt plniaceho otvoru.
48 Žehličku postavte na pätu.
49 Nechajte ju úplne vychladnúť.
50 Keď je prístroj studený, utrite všetko vlhké a kábel obtočte okolo päty.
51 Vonkajší povrch spotrebiča vyčistite vlhkou handričkou.
52 Škvrny na žehliacej ploche odstráňte s trochou octu.
53 Žehličku skladujte na päte, aby ste zabránili korózii a poškodeniu žehliacej plochy.
CSAMOČISTENIE
54 Na zabránenie tvorby vodného kameňa používajte funkciu samočistenie aspoň raz mesačne
v oblastiach s normálnou vodou, častejšie v oblastiach s tvrdou vodou.
, Výrobky vrátené v rámci záruky s poruchami spôsobenými vodným kameňom bu
opravené za poplatok.
55 Budete potrebovať lavór alebo veľkú misu na zachytenie vody vychádzajúcej zo žehliacej
plochy.
56 Naplňte nádržku po značku max.
57
57 Regulátor teploty nastavte na max. Regulátor pary nastavte na S.
58 Žehličku postavte na pätu.
59 Zástrčku pripojte do zásuvky.
60 Počkajte, kým svetielko nezhasne.
61 Podržte žehličku nad lavórom alebo misou so žehliacou plochou smerom nadol.
62 Stlačte tlačidlo C a nechajte ho zatlačené.
63 Jemne pohybujte žehličkou dopredu a dozadu.
64 Voda a para spláchne vodný kameň a prach cez žehliacu plochu.
65 Pokračujte, kým sa nádržka nevyprázdni.
66 Uvoľnite tlačidlo C.
, Prejdite na bod 43.
e ODPŇOVAČ
67 Odvápňovací prostriedok zabudovaný v žehličke napomáha prevencii usadzovania vodného
kameňa.
68 Nepoužívajte roztok na odstránenie vodného kameňa, inak zničíte odvápňovací prostriedok.
W
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a životného prostredia vplyvom nebezpečných látok v
elektrických a elektronických produktoch, nesmú byť spotrebiče označené týmto symbolom
likvidované s netriedeným komunálnym odpadom. Je nutné ich triediť, znova použiť alebo
recyklovať.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96

Russell Hobbs 19330-56 Používateľská príručka

Kategória
Žehličky
Typ
Používateľská príručka
Táto príručka je tiež vhodná pre