AEG X79463MD20 Používateľská príručka

Kategória
Odsávače pár
Typ
Používateľská príručka
www.aeg.com
92
DOSIAHNITE TIE NAJLEPŠIE VÝSLEDKY
Ďakujeme, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak, aby vám
poskytoval dokonalý výkon mnoho rokov, a s inovatívnymi technológiami, ktoré vám uľahčia
život – to sú vlastnosti, ktoré pri bežných spotrebičoch často nenájdete. Venujte, prosím,
niekoľko minút prečítaniu si tohto návodu, aby ste svoj spotrebič využili čo najlepšie.
Navštívte našu stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, riešenie problémov a informácie o údržbe:
www.aeg.com
Zaregistrujte si produkt a využite tak ešte lepší servis:
www.aeg.com/productregistration
Do spotrebiča si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne
náhradné diely:
www.aeg.com/shop
OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom odovzdajte na recykláciu. Obal hoďte do príslušných
kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických
spotrebičov. Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom spolu s odpadom z
domácnosti. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na
obecný alebo mestský úrad.
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať servis, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje.
Tieto informácie nájdete na výrobnom štítku. Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny.
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia.
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SK NÁVOD NA POUŽÍVANIE
93
SLOVENČINA
1. BEZPEČNOSTNÉ PO-
KYNY
Pozor! Prísne sa dodržiavať návodom
uvedenými v tejto príručke. Vyhýba
sa každej zodpovednosti za prípadne
nespôsoblivosti, škody alebo nehody
spôsobenè nedodržiavaním návodov
uvedených v tejto príručke. Odsávač
pary bol projektovaný výnimočne pre
používanie v domácnosti.
Varovanie! Nenapojiť zariadenie na
elektrickú sieť skôr ako inštalácia nie je
celkovo ukončená.
Skôr ako sa začne akákoľvek činnosť
čistenia alebo údržby, odpojiť odsávač
pary od elektrickej siete odpojením
zástrčky alebo vypnutím hlavného
vypínača bytu.
Pri všetkých inštalačných a údržbárskych
prácach používajte ochranné pracovné
rukavice. Spotrebič nie je určený na
používanie osobami (vrátane detí) so
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo
mentálnymi schopnosťami alebo s
nedostatkom skúseností a vedomostí,
pokiaľ im osoba zodpovedná za ich
bezpečnosť neposkytuje dohľad alebo ich
nepoučila o používaní spotrebiča.
Deti musia byť pod dohľadom, aby sa
nehrali so zariadením.
Nepoužívať NIKDY odsávač pary bez
správne namontovanej mriežky!
Odsávač pary sa nesmie NIKDY používať
ako oporná plocha, iba za predpokladu, že
je to výslovne určené.
V prípade, že sa kuchynský odsávač
používa súčastne s inými zariadeniami,
ktoré sú v styku s plynom alebo inými
horľavinami, miestnosť musí byť zariadená
vhodnou ventiláciou.
Odsávací vzduch nesmie byť odvádzaný
do toho istého odvodu, ktorý sa používa
na odvod dymov, ktoré vylučujú zariadenia
spaľujúce plyny alebo iné horľaviny.
Je prísne zakázané pod odsávačom pary
pripravovať jedlá na plameni.
Použitie voľného plameňa poškodzuje ltry,
čo može byť príčinou vyvolania požiaru,
preto sa ho v každom prípade treba
vyvarovať.
Vyprážanie potravín sa musí vykonávať
pod kontrolou a treba sa vyhnúť tomu, aby
prepálený olej začal horieť.
Pozor! Pri použití spolu s varnými
spotrebičmi, prístupové časti sa môžu
značne zohriať.
Čo sa týka technických a bezpečnostných
opatrení schválených pre odvod dymov, je
potrebné dodržiavať sa presne predpismi
stanovenými príslušnými miestnými úradmi.
Odsávač pary je potrebné pravidelne čistiť
vnútorne aj zvonku (ASPOŇ JEDENKRÁT
ZA MESIAC, akokoľvek rešpektovať ako je
vyslovene určené v poučeniach o údržbe
uvedených v tejto príručke).
Nedodržiavanie pravidiel týkajúcich sa
čistenia odsávača pary a výmeny a čistenia
ltrov, vyvoláva nebezpečenstvo vzniku
požiaru. Nepoužívať alebo nenechať
odsávač pary bez správne namontovaných
žiaroviek kôli možnému nebezpečenstvu
elektrického otrasu. Neberú sa do úvahy
žiadne zodpovednosti za prípadné
neprimerannosti, škody a požiare vyvolané
zariadením, pochádzajúce z nedodržiavania
sa návodov uvádzaných v tejto príručke.
2. POUŽÍVANIE
Odsávač pary slúži pre odsávanie dymov a
pár pochádzajúce z varenia.
V priloženej príručke pre inštaláciu je
uvedené, ktorú verziu je možné používať
pre Váš model medzi odsávacou verziou
s vonkajšou evakuáciou
alebo
ltračnou s vnútornou recirkuláciou
.
3. MONTÁŽ
Napätie siete musí zodpovedať s napätím
udaným na etikete charakteristiky
umiestnené vo vnútri odsávača pary. Ak
je predložená zástrčka, zapojiť odsávač
pary do rozvodu zhodného so stanovenými
právnymi predpismi na prístupnom území
aj po inštalácii. Ak nie je predložená
zástrčka (priamy spoj so sieťou), alebo
zástrčka nie je umiestnená na prístupnom
území, aj po inštalácii, pripojiť dvojpólový
vypínač zhodný s predpismi, ktoré zaručujú
kompletné odpojenie sa zo siete podľa
podmienok kategórie nadmierného napätia
III, v zhode s pravidlami inštalácie.
Upozornenie! Pred napojením okruhu
odsávača pary do prívodovej elektrickej
siete a pred kontrolou jeho správnej
činnosti, skontrolovať stále, aby kábel
siete bol správne namontovaný.
www.aeg.com
94
Odsávač pary je vybavený špecialnym
napájacím káblom; v prípade poškodenia
kábla, vyžiadajte is ho u servirne technickej
asistencie. Minimálna vzdialenosť medzi
povrchom podstavca pre nádoby na
kuchynskom sporáku a najspodnejšej časti
kuchynského odsávača pary nesmie byť
kratšia ako 50cm v prípade elektrického
sporáka a ako 65cm v prípade plynového
alebo kombinovaného sporáka.
Ak návody kuchynského plynového aparátu
uvádzajú väčšiu vzdialenosť, je ptrebné s
tým počítať.
4. ÚDRŽBA
Skôr ako začína ktorákoľvek údržba,
odpojiť odsávač pary z elektrického
vedenia. Odsávač pary sa pravidelne čistí
zvonku aj zvnútra (aspoň rovnako častým
opakovaním ako sa vykonáva údržba
ltrov tuku). Na čistenie používať vlhké
plátno s neutrálnymi tekutými čistiacími
prostriedkami.
Vyhnúť sa používania prostriedkov
obsahujúcich škrabacie látky.
NEPOUŽÍVAŤ ALKOHOL!
Upozornenie! Nedodržanie noriem
na čistenie zariadenia a výmenu ltrov
predstavuje riziko požiaru. Odporúča sa
preto dodržiavať uvedené pokyny.
Odmieta sa akákoľvek zodpovednosť
za prípadné škody na motore, požiare
vyvolané nesprávnou údržbou alebo
nedodržaním vyššie uvedených
upozornení.
4.1 Protitukový lter - Musí byť čistený
jedenkrát za mesiac s nedráždivými
čistiacími prostriedkami, ručne alebo v
umývačke riadu s nízkou teplotou a s
krátkym umývacím cyklom.
Umývaním v umývačke riadu, protitukový
kovový lter môže vyblednúť, ale jeho
ltračné vlastnosti sa tým vôbec nezmenia.
4.2 Type 150 LONG LIFE - Aktívno uh-
líkový lter umývateľ
Uhoľ lter môže byť umývaný každých
dva mesiacov v teplej vode a spôsobilými
saponátmi alebo v umývačke za 65°C (
v prípade umývania v umývačke, uskutočniť
kompletný cyklus bez nádob vo vnútri).
Bez poškodenia ltra odstániť prebytoč
vodu, potom odstrániť vankúšik uložený vo
vnútri umelohmotného rámu a vysušiť ho
de nitívne vložením ho do rúry na 10 minút
na 100°C.
Vymeniť vankúšik každé 3 mesiace
a zakaždým, keď je látka poškodená.
4.3 Type 60/80 - Aktívno uhlíkový lter
NIE umývateľ
Nasýteľnosť uhoľného ltru sa odhaľuje iba
po viac-menej predľženom použití, na zák-
lade typu kuchyne a pravidelnosti čistenia
ltra tukov. V každom prípade je nevyhnut-
né vymeniť zásobník maximálne každé štyri
mesiace.
NEMÔŽE byť umývaný alebo regenerov-
aný.
1
2 2
95
SLOVENČINA
5. OVLÁDAČE
Odsávač pary je vybavený ovládacím
panelom s kontrolou odsávacej rýchlosti a s
kontrolou zapínania svietidla na osvetlenie
varnej pracovnej plochy.
V prípade mimoriadného zhromaždenia sa
pary v kuchyni, používaťčšiu rýchlosť.
Odporúčame zapnúť odsávanie 5 minút
pred začatím varenia a nechať ho v chode
ešte približne ďalších 15 minút po ukončení
varenia.
Ovládacie prvky na čelnej strane prístroja.
1A
1B
1C
1D
1E
A. Tlačidlo OFF (tlačidlo vypnuté) - ON
(tlačidlo zapnuté)
Stlačiť jeden alebo viac krát pre
dosiahnutie požadovanej funkcie:
ON (tlačidlo zapnuté): odstávač pary
nastaví rýchlosť, ktorá bola naposledy
zvolená.
OFF (tlačidlo vypnuté): všetky
deaktivované funkcie s výnimkou
osvetlenia.
B. Tlačidlo výberu rýchlosti (odsávací
výkon)
Stlačením tohto tlačidla jeden alebo
viac krát, sa zvolí najvhodnejšia
odsávacia rýchlosť (výkon) (1 - 2 - 3 ).
C. Displej: zobrazuje vybraný odsávací
výkon (1-2-3), signalizuje nasýteľnosť
ltrov (F).
D. Tlačidlo zapojenia intenzívnej rýchlosti..
Po zapojení, intenzívna rýchlosť
ostane funkčná po dobu asi 5 minút,
počom odsávač pary sa vráti do
predtým zvolenej rýchlosti (od 1 do 3)
alebo dokonca sa vypne, ak predtým
nebola zvolená žiadna rýchlosť. Pre
deaktiváciu intenzívnej rýchlosti skôr
ako prejde 5 minút, stlačiť tlačidlo
A alebo tlačidlo B.
E. Tlačidlo ON/OFF osvetlenie
V prípade, ak odsávač pary alebo ovládacie
prvky nefungujú, odporúča sa prerušiť
napájanie aspoň na 5 sekúnd a potom ho
znovu zapnúť. Počkať potom 15 sekúnd
a overiť, či odsávač pary funguje správne.
Zariadenie pre kontrolu tukového ltra
a ltra s aktívnym uhlím
Odsávač pary je vybavený zariadením,
ktoré ukazuje, kedy je nevyhnutné vykonať
údržbu.
Pokiaľ je potrebné používať odsávač pary
s uhlíkovým ltrom, aktivovať príslušný
ukazovateľ nasýtenosti nasledovne:
Odsávač pary musí byť nastavený na
OFF”.
Stlačiťčasne tlačidla B a D po dobu
troch sekúnd, zasvieti sa kontrolka LED F
a začne blikať kontolka led prvej rýchlosti,
po jednej sekunde bude blikať aj kontrolka
led druhej rýchlosti a systém vydá zvukový
signál (-Beep) oznamujúc uskutočnenie
nastavenia.
Pre odstránenie signalizácie uholného
ltra, stlačiťčasne tlačidlá B a D po
dobu troch sekúnd, zasvieti sa kontrolka
LED F a za
čne blikať kontrolka led prvej
rýchlosti (tukový lter) a kontrolka led
druhej rýchlosti, po 1 sekunde začne blikať
len kontrolka led prvej rýchlosti, systém
vydá zvukový signál (-Beep-) oznamujúc
uskutočnenie nastavenia.
KontrolkaLed (1) signalizácie
nasýteľnosti tukového ltra
Blikanie kontrolky led rýchlosti 1 upozorní
operátora, že tukové ltre sa musia umyť.
Pozorne si prečítať pokyny prislúhajúce
údržbe tukových ltrov a jeho umývaniu.
Kontrolka Led (2) signalizácie
nasýteľnosti ltrov s aktívnym uhlím
Blikanie kontrolky led rýchlosti 2 upozorní
operátora, že uhoľ ter sa musí umyť
alebo vymeniť.
Pozorne si prečítať pokyny prislúhajúce
umývaniu a výmene uhoľných ltrov.
Opätovná aktivácia ukazovateľa
nasýteľnosti
Po vykonaní údržby ltra, stlačiť tlačidlo
A po dobu 3 sekúnd, až kým kontrolka LED
1 a 2 neprestanú blikať .
www.aeg.com
96
6. OSVETLENIE
Vypnite odsávač z elektrickej siete.
Upozornenie! Skôr ako sa dotknete
žiaroviek, presvedčte sa, že sú chladné.
Používajte len halogénové žiarovky 12V
- 20W, max. - G4, a dbajte pritom, aby ste
sa ich nedotkli rukami.
1 / 1

AEG X79463MD20 Používateľská príručka

Kategória
Odsávače pár
Typ
Používateľská príručka