IKEA FFC323/78L Používateľská príručka

Značka
IKEA
Model
FFC323/78L
Typ
Používateľská príručka
Obsah
Bezpečnostné pokyny 51
Ovládací panel 53
Prvé použitie 54
Každodenné používanie 54
Užitočné rady a tipy 56
Ošetrovanie a čistenie 57
Čo robiť, keď... 58
Technické údaje 60
Inštalácia 60
Otázky ochrany životného prostredia 62
ZÁRUKA IKEA 62
Zmeny vyhradené
Bezpečnostné pokyny
V záujme vlastnej bezpečnosti a na zabezpe-
čenie správneho používania si pred nainšta-
lovaním a prvým použitím spotrebiča starostli-
vo prečítajte tento návod na používanie vrá-
tane tipov a upozornení. Je dôležité, aby sa
kvôli predchádzaniu zbytočným chybám a
úrazom zaručilo, že všetci užívatelia tohto spo-
trebiča budú podrobne oboznámení s jeho
obsluhou a s bezpečnostnými pokymni. Tieto
pokyny si uložte a dbajte, aby sa vždy nachá-
dzali pri spotrebiči, aj po presťahovaní alebo
predaji inej osobe, a aby bol každý, kto ho
používa po celú dobu jeho životnosti, riadne
informovaný o používaní a bezpečnosti spo-
trebiča.
Dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny na
ochranu zdravia, života a majetku, pretože
výrobca nezodpovedá za škody spôsobené
nedbalosťou.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•Tento spotrebič nie je určený pre osoby
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, sen-
zorickými alebo duševnými schopnosťami,
ani pre osoby s nedostatočnými skúseno-
sťami a vedomosťami, ak nie je zabezpe-
čený dohľad alebo poučenie o bezpečnom
používaní spotrebiča zo strany osoby zod-
povednej za ich bezpečnosť.
Nenechávajte deti bez dozoru. Musíte mať
istotu, že sa nebudú so spotrebičom hrať.
Všetky obaly odstráňte z dosahu detí. Hrozí
riziko zadusenia.
•Ak spotrebič likvidujete, vytiahnite zástrčku
spotrebiča z elektrickej zásuvky, odrežte
pripojovací kábel (podľa možnosti čo naj-
bližšie k spotrebiču) a demontujte dvierka,
aby deti pri hre nemohol zasiahnuť elektric-
ký prúd a aby sa nemohli zatvoriť vnútri
spotrebiča.
•Ak má tento spotrebič s magnetickými tes-
neniami dvierok nahradiť starší spotrebič s
pružinovým uzáverom (príchytkou dvierok)
na dvierkach alebo na veku, pred likvidá-
ciou starého spotrebiča poškoďte zatvárací
mechanizmus tak, aby bol nefunkčný. Pred-
ídete tak uviaznutiu hrajúcich sa detí v spo-
trebiči.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Pozor Vetracie otvory nezakrývajte a
udržiavajte ich bez prekážok.
Spotrebič je určený výhradne na používanie
v domácnosti.
Spotrebič je určený na uchovávanie potra-
vín a nápojov v bežnej domácnosti, ako sa
vysvetľuje v návode na použitie.
•Na urýchľovanie odmrazovania nepouží-
vajte žiadne mechanické zariadenia ani
umelé prostriedky.
Vnútri chladiacich spotrebičov nepoužívajte
iné elektrické spotrebiče (ako sú výrobníky
zmrzliny), ak nie sú schválené na tento účel
výrobcom.
Nepoškodzuje chladiaci okruh.
Chladiaci okruh spotrebiča obsahuje izobu-
tán (R600a), prírodný plyn s vysokou kom-
patibilitou so životným prostredím, ktorý je
však horľavý.
SLOVENSKY 51
•Počas prepravy a inštalácie spotrebiča dá-
vajte pozor, aby ste nepoškodili žiadnu časť
chladiaceho okruhu.
Ak sa chladiaci okruh poškodil:
nepribližujte sa s otvoreným ohňom ani so
zápalnými zdrojmi
dokonale vyvetrajte miestnosť so spotre-
bičom
•Je nebezpečné upravovať technické vlast-
nosti alebo akokoľvek meniť tento spotre-
bič. Akékoľvek poškodenie prípojného káb-
la môže spôsobiť krátke spojenie, oheň a
úraz elektrickým prúdom.
Varovanie Akýkoľvek elektrický
komponent (prívodný napájací kábel,
zástrčku, kompresor) smie vymeniť výhradne
pracovník autorizovaného servisu alebo
kvalifikovaný servisný pracovník.
1. Napájací kábel sa nesmie predlžovať.
2. Presvedčite sa, že napájací kábel za
spotrebičom nie je stlačený ani poško-
dený. Pritlačená alebo poškodená sie-
ťová zástrčka sa môže prehriať a spô-
sobiť požiar.
3. Zabezpečte, aby ste mali vždy voľ
prístup k zásuvke elektrickej siete.
4. Neťahajte za napájací elektrický kábel.
5. Ak je elektrická zásuvka uvoľnená, zá-
strčku nezapájajte. Hrozí riziko úrazu
elektrickým prúdom alebo požiaru.
6. Spotrebič nesmiete používať, ak chýba
kryt osvetlenia
7)
vnútorného osvetlenia.
Spotrebič je ťažký. Pri jeho premiestňovaní
postupujte opatrne.
Z mraziaceho priestoru nič nevyberajte ani
sa ničoho nedotýkajte, ak máte vlhké/mo-
kré ruky, pretože to môže spôsobiť porane-
nie kože ruky alebo mrazové popáleniny.
Vyhýbajte sa dlhodobému vystaveniu spo-
trebiča priamemu slnečnému svetlu.
Každodenné používanie
•Neklaďte horúce hrnce na plastové diely
spotrebiča.
Neuchovávajte v spotrebiči horľavý plyn ani
tekutinu, pretože môžu explodovať.
Potraviny neklaďte priamo na vzduchový
otvor na zadnej stene.
8)
Mrazené potraviny sa po rozmrazení nesmú
znova zmrazovať.
Balené mrazené potraviny uchovávajte v
súlade s pokynmi výrobcu mrazených po-
travín.
•Odporúčania výrobcu spotrebiča na ucho-
vávanie potravín sa musia striktne dodržia-
vať.
Do mraziaceho priestoru neklaďte sýtené
ani šumivé nápoje, pretože v nádobách vz-
niká tlak, ktorý môže spôsobiť ich explóziu
a tá spôsobí poškodenie spotrebiča.
Zmrzlina môže spôsobiť mrazové popále-
niny, ak sa konzumuje priamo po vybratí zo
spotrebiča.
Starostlivosť a čistenie
Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite
a vytiahnite jeho zástrčku zo zásuvky elek-
trickej siete.
•Pri čistení spotrebiča nepoužívajte kovové
predmety.
V prípade náhodného vytvorenia námrazy
(výrobok je typu bez tvorby námrazy), ne-
používajte na odstránenie vrstvy ľadu ostré
predmety. Používajte plastovú škrabku.
Pravidelne kontrolujte odtokový kanálik na
rozmrazenú vodu z chladiaceho priestoru.
Podľa potreby ho vyčistite. Ak je odtokový
kanálik upchatý, voda sa bude zhromažďo-
vať na dne spotrebiča.
Inštalácia
Dôležité upozornenie Pri elektrickom
zapájaní dôsledne dodržiavajte pokyny
uvedené v príslušných odsekoch.
Spotrebič rozbaľte a skontrolujte, či nie sú
viditeľné poškodenia. Spotrebič nepripájaj-
te, ak je poškodený. Prípadné poškodenia
okamžite nahláste v servisnom stredisku
(pozrite "Servis"). V takomto prípade si
odložte obal.
Pred zapojením spotrebiča do elektrickej
siete sa odporúča počkať aspoň
štyri hodi-
ny, aby olej stiekol späť do kompresora.
7) Ak sa má používať kryt lampy
8) Ak je spotrebič beznámrazový
SLOVENSKY 52
•Okolo spotrebiča musí byť zabezpečené
dostatočné vetranie, v opačnom prípade
hrozí prehrievanie. Aby ste dosiahli dosta-
točné vetranie, riaďte sa pokynmi na inšta-
láciu.
Výrobok treba vždy podľa možnosti umiest-
ňovať k stene, aby sa predišlo dotyku alebo
zachyteniu horúcich dielov (kompresor, kon-
denzátor) a možným popáleninám.
Spotrebič sa nesmie umiestňovať v blízkosti
radiátorov alebo sporákov.
Dbajte na to, aby bola sieťová zástrčka po
nainštalovaní spotrebiča prístupná.
Servis
Všetky elektrické práce pri údržbe a opra-
vách spotrebiča musí vykonať kvalifikovaný
elektrikár alebo zaškolená osoba.
•Tento spotrebič smú opravovať výhradne
pracovníci autorizovaného servisného stre-
diska, pričom sa musia použiť originálne ná-
hradné diely. Zoznam čísel servisných stre-
dísk nájdete v informáciách o servise.
Ochrana životného prostredia
Chladiaci okruh ani izolačné materiály spotre-
biča neobsahujú plyny, ktoré by mohli poško-
diť ozónovú vrstvu. Spotrebič sa nesmie likvi-
dovať spoločne s komunálnym ani domovým
odpadom. Penová izolácia obsahuje horľavé
plyny: spotrebič sa musí likvidovať v súlade s
platnými predpismi, ktoré vám na požiadanie
poskytnú miestne orgány. Dávajte pozor, aby
sa nepoškodila chladiaca jednotka, hlavne na
zadnej strane blízko výmenníka tepla. Mate-
riály použité v tomto spotrebiči označené sym-
bolom sú recyklovateľné.
Ovládací panel
1 2 3
1 Vypínač funkcie ventilátora
Svetlo ventilátora
2 Regulátor teploty
Fast Freeze spínač
3 Fast Freeze kontrolka
Zapínanie
Varovanie Ak je prítomná, odstráňte
ochrannú fóliu prilepenú na vnútornom
povrchu mraziaceho priestoru.
Zasuňte zástrčku do zásuvky elektrickej siete.
SLOVENSKY 53
Vypínanie
Aby ste spotrebič vypli, vytiahnite zástrčku zo
zásuvky elektrickej siete.
Regulácia teploty
Teplota sa reguluje automaticky.
Pri obsluhe spotrebiča postupujte takto:
stláčajte regulátor teploty, kým sa neroz-
svieti kontrolka želanej teploty. Voľba sa
mení postupne, od po . Teplota indikovaná
svetelnou kontrolkou sa volí každým stlače-
ním tlačidla.
Vyššie nastavenie: +2°C
Nižšie nastavenie: +8°C
Stredné nastavenie je vo všeobecnosti naj-
vhodnejšie.
Presné nastavenie si treba vyberať s prihliad-
nutím na skutočnosť, že teplota v spotrebiči
závisí od:
teploty v miestnosti
•od toho, ako často sa otvárajú dvere
množstva uchovávaných potravín
•umiestnenia spotrebiča.
Dôležité upozornenie Ak je teplota
prostredia nižšia ako 16°C, podržte regulátor
teploty, kým sa nerozsvieti kontrolka príslušná
najnižšej teplote.
Fast Freeze Funkcia
Funkciu Fast Freeze môžete aktivovať, ak viac-
krát stlačíte tlačidlo Fast Freeze, kým sa ne-
rozsvieti svetelná kontrolka symbolu Fast Fre-
eze .
Funkciu Fast Freeze môžete zrušiť, ak viackrát
stlačíte tlačidlo Fast Freeze, kým nedosiahnete
želanú teplotu.
Prvé použitie
Čistenie interiéru
Pred prvým použitím spotrebiča umyte jeho
vnútro a všetky jeho diely vlažnou vodou s prí-
davkom neutrálneho umývacieho prostriedku,
aby ste odstránili typický zápach nového spo-
trebiča a potom všetky povrchy dôkladne osu-
šte.
Dôležité upozornenie Nepoužívajte abrazív-
ne čistiace prostriedky ani prášky, pretože by
poškodili povrch.
Každodenné používanie
Príslušenstvo
Stojan na vajíčka
x1
Miska na ľad
x1
SLOVENSKY 54
Dôležité upozornenie
tento spotrebič sa
predáva vo
Francúzsku.
V súlade s predpismi
platnými v tejto krajine
musí byť vybavený
špeciálnym zariade-
ním (pozrite obrázok)
umiestneným v spod-
nom priestore chlad-
ničky na indikáciu jeho najchladnejšej zóny.
Prestaviteľné police
Steny chladničky sú vy-
bavené niekoľkými li-
štami, ktoré umožňujú
umiestniť police do že-
lanej polohy.
Dôležité upozornenie
Nepremiestňujte
sklenenú policu nad
zásuvkou na ovocie a
zeleninu, aby bola zaručená správna
cirkulácia vzduchu.
Umiestnenie poličiek na dvierkach
Aby ste mohli uložiť
balenia s potravinami
rôznych veľkostí, poli-
čky na dvierkach mož-
no umiestniť do rôznej
výšky.
Pri týchto úpravách
postupujte takto: po-
stupne ťahajte poličku
hore, až kým sa ne-
uvoľní (1), vyberte ju potlačením smerom dov-
nútra (2), potom ich vložte opäť do želanej
polohy.
1
2
Zásuvka na zeleninu s ovládaním vlhkosti
Zásuvka je vhodná na
skladovanie ovocia a
zeleniny.
Na reguláciu vlhkosti je
v zásuvke na zeleninu
zabudované zariade-
nie s posúvačom (dá sa
nastaviť pomocou
ovládača).
Keď sú zatvorené ve-
tracie štrbiny:
prirodzená vlhkosť potravín v priehradke na
ovocie a zeleninu sa dlhšie uchová.
Keď sú vetracie štrbiny otvorené:
cirkuluje viac vzduchu, čo spôsobuje zníženie
obsahu vlhkosti vo vzduchu v priehradkách na
ovocie a zeleninu.
Chladenie vzduchu
Ventilátor systému Dynamic Air Cooling (DAC
- dynamické chladenie vzduchu) umožňuje
rýchle vychladenie potravín a dosiahnutie rov-
nomernejšej teploty v priestore.
Ventilátor môžete zapnúť stlačením vypínača
ventilátora (pozrite časť "Ovládací panel").
Rozsvieti sa svetlo ventilátora.
Dôležité upozornenie Ventilátor zapnite,
keď je teplota prostredia vyššia ako 25°C.
Zmrazovanie čerstvých potravín
Mraziaci priestor je vhodný na zmrazovanie
čerstvých potravín a na uchovávanie mraze-
ných a hlboko zmrazených potravín po dlhší
čas.
Pri zmrazovaní čerstvých potravín aktivujte
funkciu Fast Freeze aspoň 24 hodín pred vlo-
žením zmrazovaných potravín do mraziaceho
priestoru.
Presuňte policu v mraziacom priestore do
strednej polohy vodorovne.
Uložte na ňu čerstvé potraviny, ktoré chcete
zmraziť.
Maximálne množstvo potravín, ktoré možno
zmraziť za 24 hodín, sa uvádza na typovom
štítku, ktorý sa nachádza vo vnútri spotrebiča.
Proces zmrazovania trvá 24 hodín. v uvedenej
dobe nepridávajte iné zmrazované potraviny.
SLOVENSKY 55
Po 24 hodinách, po ukončení zmrazovacieho
procesu, znovu nastavte požadovanú teplotu
(pozrite časť "Regulácia teploty").
Kalendár zmrazovania
3-6
1-2
10 -12
3-4
10 -12
3-6
10 -12
3-6
10 -12
3-6
Tieto symboly označujú rôzne druhy mraze-
ných potravín.
Čísla indikujú dobu skladovania príslušných
druhov potravín v mesiacoch. To, či platí horný
alebo dolný limit uvádzaných dôb skladova-
nia, závisí od kvality potravín a od ich úpravy
pred zmrazovaním.
Skladovanie mrazených potravín
Pri prvom uvedení do prevádzky alebo po ur-
čitom čase mimo prevádzky nechajte spotre-
bič pred vložením potravín bežať najmenej 2
hodiny s najvyššími nastaveniami.
Dôležité upozornenie V prípade
neúmyselného rozmrazenia potravín,
napríklad v dôsledku výpadku napájacieho
napätia, za predpokladu, že doba výpadku
energie bola dlhšia ako údaj uvedený v
technických údajoch pod položkou
"akumulačná doba", rozmrazené potraviny
treba čo najskôr spotrebovať alebo uvariť a
až potom znova zmraziť (po ochladení).
Rozmrazovanie
Hlboko zmrazené alebo mrazené potraviny sa
pred použitím môžu rozmrazovať v chladia-
com priestore alebo pri izbovej teplote, v zá-
vislosti od času, ktorý máme k dispozícii.
Malé kúsky možno dokonca variť aj keď
ešte zmrazené, priamo z mrazničky: v tomto
prípade varenie potrvá dlhšie.
Príprava ľadových kociek
Tento spotrebič je vybavený jednou miskou na
prípravu ľadových kociek.
1. Naplňte misku vodou.
2. Vložte misku do mraziaceho priestoru
Dôležité upozornenie Pri vyberaní misky z
mrazničky nepoužívajte kovové nástroje.
Užitočné rady a tipy
Upozornenie na šetrenie energiou
Neotvárajte dvere príliš často a nenechá-
vajte ich otvorené dlhšie ako je absolútne
nevyhnutné.
Ak je okolitá teplota vysoká, regulátor te-
ploty je nastavený na vyššie nastavenie a
spotrebič je plne naložený, kompresor môže
bežať nepretržite, pričom sa vytvorí námra-
za alebo ľad na výparníku. Ak sa tak stane,
otočte regulátor teploty smerom k nižším
nastaveniam, aby bolo možné automatické
odmrazovanie a aby ste ušetrili elektrickú
energiu.
Rady na chladenie čerstvých potravín
Aby ste dosiahli čo najvyššiu výkonnosť:
•do chladničky nevkladajte teplé potraviny
ani odparujúce sa kvapaliny.
potraviny prikryte alebo zabaľte, hlavne ak
majú prenikavú arómu.
potraviny uložte tak, aby okolo nich mohol
voľne prúdiť vzduch.
Rady na chladenie
Mäso (všetky druhy) : zabaľte do polyety-
lénových vreciek a položte na sklenenú po-
licu nad zásuvkou na zeleninu.
Kvôli bezpečnosti mäso takto uchovávajte
najviac jeden alebo dva dni.
Varené a studené jedlá a pod.: treba ich
prikryť a potom uložiť na ktorúkoľvek poli-
cu.
Ovocie a zelenina: treba ich dôkladne oči-
stiť a vložiť do zásuvky.
Maslo a syry: treba ich vložiť do špeciálnych
vzduchotesných nádob, zabaliť do alobalu
alebo vložiť do polyetylénových vreciek,
aby sa k nim dostalo čo najmenej vzduchu.
•Fľaše s mliekom: mali by byť uzavreté vieč-
kom a treba ich skladovať v stojane na fľaše
na vnútornej strane dverí.
SLOVENSKY 56
•V chladničke sa nesmú skladovať banány,
zemiaky, cibuľa ani cesnak.
Rady na zmrazovanie
Ako pomoc pri optimálnom zmrazovaní uvá-
dzame niekoľko rád:
Maximálne množstvo potravín, ktoré možno
zmraziť počas 24 hodín, je uvedené na vý-
robnom štítku spotrebiča.
Proces zmrazovania trvá 24 hodín. V tomto
čase sa nesmú pridávať žiadne ďalšie po-
traviny na zmrazovanie.
Zmrazujte iba potraviny špičkovej kvality,
čerstvé a dôkladne vyčistené.
Potraviny rozdeľte na malé porcie, aby sa
mohli rýchlo a úplne zmraziť a aby ste ne-
skôr mohli rozmraziť iba potrebné množ-
stvo.
•Potraviny zabaľte do alobalu alebo do pol-
yetylénovej fólie; dbajte, aby boli zabalené
vzduchotesne.
•Nedovoľte, aby sa čerstvé, nezmrazené po-
traviny dotýkali potravín, ktoré sú už zmra-
zené, predídete tak zvýšeniu ich teploty.
chudé potraviny sa uchovávajú lepšie a dlh-
šie ako tučné; soľ skracuje dobu skladova-
teľnosti potravín.
zmrzliny konzumované bezprostredne po
vybraní z mraziaceho priestoru môžu spô-
sobiť popálenie kože mrazom.
odporúča sa označiť každé balenie dátu-
mom zmrazovania, aby ste mohli presne
sledovať dobu uchovávania.
Rady na uchovávanie mrazených potravín
Aby ste maximálne využili možnosti tohto spo-
trebiča:
•presvedčite sa, že maloobchodný predajca
adekvátne skladuje komerčné mrazené po-
traviny.
dbajte, aby ste mrazené potraviny preniesli
z predajne potravín do mrazničky podľ
a
možnosti čo najrýchlejšie.
Neotvárajte dvere príliš často a nenechá-
vajte ich otvorené dlhšie ako je absolútne
nevyhnutné.
Po rozmrazení sa potraviny rýchlo kazia a
nesmú sa znova zmrazovať.
•Neprekračujte dobu skladovania uvedenú
výrobcom potravín.
Ošetrovanie a čistenie
Pozor Pred akoukoľvek údržbou
spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky v chla-
diacom agregáte; z tohto dôvodu môžu údrž-
bu a plnenie chladiaceho okruhu vykonávať
výhradne autorizovaní technici.
Varovanie Príslušenstvo a časti
spotrebiča sa nesmú umývať v umývačke
riadu.
Pravidelné čistenie
Spotrebič sa musí pravidelne čistiť:
• umyte vnútro spotrebiča a príslušenstvo
vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho sa-
ponátu.
pravidelne kontrolujte tesnenia dverí a vy-
utierajte ich, aby boli čisté a bez nečistôt.
dôkladne ich opláchnite a utrite dosucha.
Dôležité upozornenie Nevyťahujte,
nepresúvajte a nepoškodzujte žiadne rúrky a/
ani káble v skrinke.
Nikdy nepoužívajte žiadne čistiace prostried-
ky, drsné práškové prípravky, aromatizované
čistiace prípravky ani voskové leštiace pro-
striedky na čistenie interiéru, pretože poško-
dzujú povrch a zanechávajú silnú vôňu.
Kefou alebo vysávačom vyčistite kondenzátor
(čiernu mriežku) a kompresor na zadnej stene
spotrebiča. Touto operáciou zvýšite výkonnosť
spotrebiča a usporíte elektrickú energiu.
Dôležité upozornenie Dbajte, aby ste
nepoškodili chladiaci systém.
SLOVENSKY 57
Mnohé značkové čističe kuchynských povrchov
obsahujú chemikálie, ktoré môžu pôsobiť
agresívne/poškodiť plasty použité v tomto
spotrebiči. Z tohto dôvodu sa odporúča čistiť
vonkajší kryt tohto spotrebiča iba teplou vo-
dou s malým množstvom umývacieho pro-
striedku.
Po čistení znova pripojte zariadenie k sieťo-
vému napájaniu.
Odmrazovanie chladničky
Pri normálnom použí-
vaní sa námraza auto-
maticky odstraňuje z
výparníka chladiaceho
priestoru pri každom
zastavení motora kom-
presora. Odmrazená
voda steká cez žliabok
do osobitnej nádoby
na zadnej stene spo-
trebiča, nad motorom kompresora, z ktorej sa
odparuje.
Je dôležité, aby sa vypúšťací otvor v strednej
časti chladiaceho priestoru pravidelne čistil,
aby sa zabránilo pretekaniu vody a jej kvap-
kaniu na potraviny vnútri chladničky. Použí-
vajte dodávanú špeciálnu čistiacu pomôcku,
ktorú nájdete už vloženú vo vypúšťacom otvo-
re.
Bez odmrazovania mrazničky
Na druhej strane, mraziaci priestor tohto mo-
delu je "beznámrazového" typu. Znamená to,
že sa tu počas prevádzky netvorí námraza,
a to ani na vnútorných stenách ani na potra-
vinách.
Neprítomnosť námrazy sa dosahuje vďaka
nepretržitému obehu studeného vzduchu
v tomto priestore, ktorý je poháňaný ventilá-
torom s automatickou reguláciou.
Obdobia mimo prevádzky
Ak sa spotrebič po dlhší čas nepoužíva, po-
trebné sú nasledujúce preventívne opatrenia:
1. Spotrebič odpojte od elektrického napá-
jania.
2. Vyberte všetky potraviny.
3. Spotrebič odmrazte
4. Spotrebič a všetky časti príslušenstva vyči-
stite.
5. Nechajte dvere pootvorené, aby sa pred-
išlo tvorbe nepríjemných pachov.
Ak sa chladnička ponecháva zapnutá, požia-
dajte niekoho, aby ju raz za čas skontroloval
a zabránil tak znehodnoteniu potravín v prí-
pade výpadku napájania.
Čo robiť, keď...
Pozor Pred odstraňovaním problémov
odpojte spotrebič od elektrickej siete.
Opravy, ktoré nie sú popísané v tomto návode,
smie vykonávať výhradne vyškolený elektrikár
alebo technik.
Dôležité upozornenie Počas bežnej
prevádzky chladnička vydáva zvuky
(kompresor, chladiaci okruh).
Problém Možná príčina Riešenie
Nadmerná hlučnosť spo-
trebiča.
Spotrebič nestojí pevne na
podklade.
Skontrolujte, či spotrebič stojí
stabilne na podlahe (musí pevne
stáť na všetkých štyroch nožič-
kách).
Spotrebič nefunguje. Ne-
svieti žiarovka.
Spotrebič je vypnutý. Zapnite spotrebič.
Zástrčka nie je správne zasu-
nutá do zásuvky elektrickej sie-
te.
Zapojte sieťovú zástrčku správ-
ne do zásuvky elektrickej siete.
SLOVENSKY 58
Problém Možná príčina Riešenie
Spotrebič nie je napájaný elek-
trinou. Zásuvka elektrickej siete
nie je pod napätím.
Do zásuvky elektrickej siete skú-
ste zapojiť iný spotrebič.
Zavolajte vyškoleného elektri-
kára.
Nesvieti žiarovka. Žiarovka je vypálená. Pozri časť "Výmena žiarovky".
Kompresor pracuje ne-
pretržite.
Nie je správne nastavená te-
plota.
Nastavte vyššiu teplotu.
Dvere spotrebiča nie sú zatvo-
rené správne.
Pozri časť "Zatvorenie dverí".
Dvere sa príliš často otvárajú. Dvere nenechávajte otvorené
dlhšie, ako je to nevyhnutné.
Teplota potravín je príliš vyso-
ká.
Pred vložením do spotrebiča ne-
chajte potraviny najprv vychlad-
ť na izbovú teplotu.
Okolitá teplota v miestnosti je
príliš vysoká.
Znížte teplotu v miestnosti.
Po zadnej stene chladnič-
ky steká voda.
Počas automatického rozmra-
zovania sa námraza na zadnej
stene roztápa.
Je to normálne.
Voda steká do chladiace-
ho priestoru.
Upchaný odtokový kanálik na
rozmrazenú vodu.
Vyčistite odtokový kanálik.
Potraviny uložené v spotrebiči
bránia odtekaniu vody do od-
tokového kanálika.
Dávajte pozor, aby sa potraviny
nedotýkali zadnej steny.
Voda steká na podlahu. Voda z rozmrazenej námrazy
nevteká do odparovacej misky
nad kompresorom.
Pripevnite odtokový kanálik k
odparovacej miske.
Teplota vnútri spotrebiča
je príliš nízka/vysoká.
Teplotný regulátor nie je na-
stavený správne.
Nastavte vyššiu/nižšiu teplotu.
Ak spotrebič napriek hore popísaným kontro-
lám nefunguje bezchybne, zavolajte servisné
stredisko. Ich zoznam nájdete na konci tohto
návodu.
Výmena žiarovky
Pozor Vytiahnite zástrčku prívodného
kábla zo zásuvky elektrickej siete.
1. Odskrutkujte
skrutku krytu
osvetlenia.
2. Vytiahnite
úchytku krytu
osvetlenia pou-
žitím skrutkova-
ča a vyberte
kryt osvetlenia
potiahnutím
smerom dolu.
SLOVENSKY 59
3. Vymeňte žiarovku za žiarovku s rovnakým
príkonom a špeciálne určenú pre domáce
spotrebiče. (maximálny príkon je uvedený
na kryte žiarovky).
4. Namontujte kryt osvetlenia.
5. Utiahnite skrutku krytu osvetlenia.
6. Zapojte zástrčku spotrebiča do zásuvky
elektrickej siete.
7. Otvorte dvere. Skontrolujte, či sa žiarovka
rozsvietila.
Zatvorenie dverí
1. Očistite tesnenia dverí.
2. Podľa potreby vymeňte poškodené tesne-
nie dverí. Zavolajte servisné stredisko.
Technické údaje
Rozmery
Výška 1800 mm
Šírka 695 mm
Hĺbka 661 mm
Vnútorný objem
Chladnička 323 litre
Mraznička 78 litre
Systém odmrazovania
Chladnička auto
Mraznička auto
Počet hviezdičiek
Akumulačná doba 20 hodín
Kapacita zmrazovania 4 kg/24h
Spotreba energie 0,890 kWh/24h
Hlučnosť 44 dB (A)
Energetická trieda A+
Technické informácie
sa uvádzajú na typo-
vom štítku na vnútornej
ľavej strane spotrebi-
ča a na štítku energe-
tických parametrov.
Inštalácia
Pozor Aby bola zaručená bezpečná a
správna činnosť spotrebiča, pred jeho
inštaláciou si pozorne prečítajte
"bezpečnostné predpisy".
Umiestnenie
Pozor Spotrebič sa musí dať odpojiť od
elektricej siete. Zástrčka preto bude
musieť byť po inštalácii prístupná.
Spotrebič nainštalujte
ďaleko od zdrojov
tepla, ako radiátory,
ohrievače vody, pria-
me slnečné svetlo a
pod. Zaručte, aby oko-
lo spotrebiča mohol
voľne prúdiť vzduch.
Na zaručenie najvyššej
účinnosti nainštalujte
spotrebič tak, aby medzi jeho hornou plochou
a plochou kuchynského nábytku bola aspoň
45 mm
100mm
10 mm
SLOVENSKY 60
100 mm medzera. Aby sa dali otvoriť dvere,
nainštalujte spotrebič tak, aby medzi spotre-
bičom a stenou kuchynskej linky bola medzera
aspoň 60 mm, ak je spotrenbič umiestnený v
rohu a strana so závesmi je pri stene. Presné
vyrovnanie do vodorovnej polohy sa zaručí
nastaviteľnými nožičkami spotrebiča.
Výber miesta
Tento spotrebič nainštalujte v mieste, kde oko-
litá teplota zodpovedá klimatickej triede uve-
denej na typovom štítku spotrebiča:
Klimatická trieda Okolitá teplota
SN +10 °C až +32 °C
N +16 °C až +32 °C
ST +16 °C až +38 °C
T +16 °C až +43 °C
Zapojenie do elektrickej siete
Pred pripojením sa presvedčite, či napätie a
frekvencia uvedené na typovom štítku zodpo-
vedajú napätiu vašej domácej siete.
Spotrebič musí byť uzemnený. Napájací elek-
trický kábel je na tento účel vybavený prísluš-
ným kontaktom. Ak domáca sieťová zásuvka
nie je uzemnená, spotrebič pripojte k samo-
statnému uzemneniu v súlade s platnými pred-
pismi. Poraďte sa s kvalifikovaným elektriká-
rom.
Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť
pri nedodržaní hore uvedených bezpečnost-
ných opatrení.
Tento spotrebič vyhovuje nasledujúcim smer-
niciam. EHS.
Zadné vymedzovacie vložky
Vo vrecku s príslušenstvom spotrebiča nájdete
dve vymedzovacie vložky, ktoré treba namon-
tovať podľa pokynov na obrázku.
Uvoľnite skrutky a vložte vymedzovaciu vložku
pod hlavičku skrutky, potom skrutky utiahnite.
SLOVENSKY 61
Vyrovnanie do vodorovnej polohy Pri umiestňovaní spotrebiča dbajte, aby bol
vyrovnaný do vodorovnej polohy. Možno to
dosiahnuť pomocou dvoch nastaviteľných no-
žičiek vpredu naspodku.
Otázky ochrany životného prostredia
Symbol na výrobku alebo na jeho obale,
návode na použitie a záručnom liste znamená,
že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s
komunálnym odpadom. Namiesto toho je
potrebné ho odovzdať do najbližšieho
zmluvného zberného dvora vykonávajúceho
zber odpadu z elektrozariadení za účelom
jeho ďalšieho zhodnotenia a spracovania,
prípadne predajni pri kúpe nového výrobku,
ak táto predajňa uskutočňuje spätný odber.
Prispejte preto k tomu, aby bol odpad
zhodnotený a zneškodnený environmentálne
vhodným spôsobom tak, aby sa predišlo jeho
negatívnym vplyvom na životné prostredie a
ľudské zdravie.
Podrobnejšie informácie nájdete na
internetovej stránke www.envidom.sk.
Obalový materiál
Materiály označené symbolom
sú recyklo-
vateľné. Obal vyhoďte do určenej nádoby na
zber odpadu určeného na recykláciu.
ZÁRUKA IKEA
Ako dlho platí záruka IKEA?
Platnosť tejto záruky je päť (5) rokov od pô-
vodného dátumu nákupu spotrebiča v pred-
ajni IKEA, okrem záruky na spotrebiče LA-
GAN, na ktoré sa vzťahuje iba dvojročná (2)
záruka. Ako doklad o nákupe sa vyžaduje pô-
vodný pokladničný blok. V prípade opravy
počas platnosti záruky sa platnosť záruky spo-
trebiča, ani nových dielov nepredĺži.
Na ktoré spotrebiče sa nevzťahuje
ťročná (5) záruka IKEA?
Na ponuku spotrebičov s názvom LAGAN a
všetky spotrebiče kúpené pred 1. augustom
2007
Kto vykonáva servis?
Servisná služba IKEA zaručuje servis prostred-
níctvom vlastných prevádzok alebo siete ser-
visných partnerov.
SLOVENSKY 62
Na čo sa vzťahuje záruka?
Záruka sa vzťahuje na poruchy spotrebiča
spôsobené výrobnými alebo materiálovými
chybami od dátumu nákupu v predajni IKEA.
Táto záruka sa vzťahuje výhradne na spotre-
biče používané v domácnosti. Výnimky sú uve-
dené pod titulom "Na čo sa nevzťahuje táto
záruka?" Počas doby platnosti záruky budú
náklady na odstránenie porúch, napr. opravy,
náhradné diely, prácu a dopravu, hradené za
podmienky, že spotrebič bude prístupný na
vykonanie opravy bez toho, že by boli nevyh-
nutné špeciálne výdavky a že porucha je spô-
sobená výrobnými alebo materiálovými chy-
bami, na ktoré sa vzťahuje záruka. Za týchto
podmienok sa aplikujú predpisy EÚ (č. 99/44/
EG) a príslušné miestne predpisy. Vymenené
diely sa stanú vlastníctvom spol. IKEA.
Čo spol. IKEA urobí pre nápravu problému?
Servisné stredisko určené spol. IKEA výrobok
zhodnotí a rozhodne, na vlastnú zodpoved-
nosť, či sa na poruchu spotrebiča vzťahuje zá-
ruka. V prípade, že sa na poruchu vzťahuje
záruka, servisné stredisko IKEA alebo autori-
zovaný servisný partner prostredníctvom svo-
jich vlastných servisných prevádzok, na vlastnú
zodpovednosť, opraví pokazený výrobok ale-
bo ho vymení za rovnaký alebo porovnateľ
výrobok.
Na čo sa nevzťahuje táto záruka?
Normálne opotrebovanie a poškodenie.
• Úmyselné poškodenie alebo poškodenie
nedbalosťou, škody spôsobené nedodrža-
ním pracovných postupov, nesprávna inšta-
lácia alebo zapojenie do elektrickej siete s
nesprávnym napätím, poškodenie spôsobe-
né chemickou alebo elektrochemickou reak-
ciou, hrdza, korózia alebo poškodenie vo-
dou vrátane škôd spôsobených nadmerným
množstvom vodného kameňa v dodávanej
vode, ale nielen tým, škody spôsobené mi-
moriadnymi podmienkami životného pro-
stredia.
Spotrebný materiál vrátane batérií a žiaro-
viek.
Časti bez funkcií a dekorač časti, ktoré
bežne neovplyvňujú normálne používanie
spotrebiča, vrátane škrabancov a možných
farebných zmien.
•Náhodné poškodenie spôsobené cudzími
predmetmi alebo látkami, poškodenie či-
stiacich alebo uvo
ľnených filtrov, systém,
odvodu vody alebo zásuvky na saponáty.
Poškodenie nasledujúcich častí: keramické
sklo, príslušenstvo, koše na riad a príbor,
prívodné a odtokové hadice, tesnenia, žia-
rovky a kryty osvetlenia, obrazovky, ovlá-
dacie gombíky, puzdrá a časti krytov. S vý-
nimkou prípadov, kedy sa dá dokázať, že
uvedené poškodenia sú následkom výrob-
ných chýb.
Prípady, pri ktorých nebola zistená žiadna
porucha pri prehliadke technikom.
Opravy, ktoré neboli vykonané v autorizo-
vanom stredisku a/alebo stredisku autori-
zovaného servisného partnera alebo prípa-
dy, kedy neboli použité originálne náhrad-
né diely.
Opravy chýb spôsobených nesprávnou in-
štaláciou alebo za nedodržania technických
špecifikácií.
Použitie spotrebiča v prostredí odlišnom od
domácnosti, napr. profesionálne použitie.
Poškodenia spôsobené pri preprave. Ak zá-
kazník prepravuje tovar domov alebo na
nejakú inú adresu, IKEA nenesie zodpoved-
nosť za žiadnu škodu, ktorá by mohla vznik-
ť počas prepravy. Naopak, ak IKEA do-
ručí výrobok zákazníkovi na jeho adresu, na
poškodenia výrobku vzniknuté počas pre-
pravy sa vzťahuje táto záruka.
Náklady za vykonanie začiatočnej inštalá-
cie spotrebiča IKEA. V prípade, že poskyto-
vateľ servisných služieb IKEA alebo ním po-
verený servisný partner opraví alebo vyme-
ní spotrebič za podmienok tejto záruky, po-
skytovateľ servisných služieb alebo ním po-
verený servisný partner znovu nainštalujte
opravený spotrebič alebo nainštaluje na-
hradený, podľa potreby.
SLOVENSKY 63
Toto obmedzenie sa nevzťahuje sa bezporu-
chovú prácu vykonávanú odborníkom použi-
tím našich originálnych dielov na prispôsobe-
nie spotrebiča technickým požiadavkám bez-
pečnostných predpisov inej krajiny EÚ.
Ako sa aplikujú vnútroštátne predpisy
Záruka IKEA vám poskytuje špecifické práva,
ktoré sa môžu zhodovať alebo presahovať
nároky vnútroštátnych práv, meniacich sa v
závislosti od krajiny.
Oblasť platnosti
U spotrebičov kúpených v jednej krajine EÚ a
prenesených do inej krajiny EÚ budú servis
poskytovať prevádzky servisu za normálnych
záručných podmienok novej krajiny. Povinnosť
vykonania servisu v rámci záruky sa vzťahuje
iba na:
•spotrebiče, ktoré vyhovujú technickým po-
žiadavkám krajiny, v ktorej sa žiada o zá-
ručnú opravu.
•spotrebič vyhovuje údajom a je nainštalo-
vaný podľa pokynov v inštalačnej príručke
za dodržania bezpečnostných predpisov.
Určené servisy pre spotrebiče IKEA:
Prosím, neváhajte a kontaktujte servis IKEA na:
1. požiadaní o zásah v rámci tejto záruky;
2. požiadaní o vysvetlenia pri inštalácii spo-
trebiča IKEA v kuchynskej linke IKEA. Servis
sa nevzťahuje sa objasnenia týkajúce sa:
inštalácie celej kuchynskej linky IKEA;
elektrického zapojenia (ak sa spotrebiče
dodávajú bez zástrčky a kábla), vodo-
vodnej a plynovej prípojky, pretože ich
musí vykonať autorizovaný servisný
technik.
3. otázok o objasnenie obsahu návodu na
používanie a špecifikácií spotrebiča IKEA.
Aby sme Vám vždy poskytovali najlepšie služ-
by servisu, predtým, ako nám zavoláte, prečí-
tajte si, prosím, starostlivo pokyny na montáž
a/alebo návod na používanie.
Ako nás kontaktovať, keď potrebujete
servis
Pozrite si poslednú stranu tohto návodu, kde
nájdete kompletný zoznam kontaktov IKEA a
príslušné vnútroštátne telefónne čísla.
Dôležité upozornenie Na zaručenie
poskytnuia rýchlej služby vám odporúčame
použiť špecifické telefónne čísla uvedené v
zozname na konci tohto návodu. Vždy použite
čísla uvedené v návode špecifického
spotrebiča, ktorého opravu potrebujete.
Predtým, ako nás zavoláte, pripravte si číslo
výrobku IKEA (8-ciferný kód), ktorého opravu
potrebujete.
Dôležité upozornenie ODLOŽTE SI
POKLADNIČNÝ BLOK!
Je to Váš doklad o nákupe a budete ho po-
trebovať pri požiadaní o záručnú opravu. Ne-
zabudnite, že na pokladničnom bloku je názov
a číslo výrobku IKEA (8-ciferný číselný kód)
každého spotrebiča, ktorý ste kúpili.
Potrebujete mimoriadnu pomoc?
Ak máte akékoľvek doplnkové otázky, ktoré
sa nevzťahujú na servis spotrebičov, obráťte
sa na najbližšiu telefónnu službu predajne
IKEA. Predtým, ako nás zavoláte, si pozorne
prečítajte dokumentáciu spotrebiča.
SLOVENSKY 64
Country Phone number Call Fee Opening time
België
070 246016
Binnenlandse gesprekskosten 8 tot 20 Weekdagen
Belgique Tarif des appels nationaux 8 à 20. En semaine
България 0700 10 218 Такса за повикване от страната От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika 246 019721 Cena za místní hovor 8 až 20 v pracovních dnech
Danmark 70 15 09 09 Landstakst
man.-fre. 09.00-20.00
lør. 09.00-16.00
1 søndag pr. måned, normalt første
søndag i måneden
Deutschland 01803-334532
(0,09 € / Min.*) * aus dem Festnetz
der DTAG; Mobilfunkpreise
abweichend
8 bis 20 Werktage
Ελλάδα 211 176 8276 Υπεραστική κλήση 8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España 91 1875537 Tarifa de llamadas nacionales De 8 a 20 en días laborables
France 0170 36 02 05 Tarif des appels nationaux 9 à 21. En semaine
Ireland 0 14845915 National call rate 8 till 20 Weekdays
Ísland 5880503 Innanlandsgjald fyrir síma 9 til 18. Virka daga
Italia 02 00620818
Tariffa applicata alle chiamate
nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος 22 030 529 Υπεραστική κλήση 8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Magyarország 061 998 0549 Belföldi díjszabás Hétköznap 8 és 10 óra között
Nederland
0900 235 45 32
and/or
0900 BEL IKEA
"0,10 EUR/min (niet lokaal)
Incl. BTW"
ma-vr 9.00-21.00
zat 9.00-20.00
zon 9.00-18.00
Norge 815 22052 Takst innland 8 til 20 ukedager
Österreich 0810 300486 zum Ortstarif 8 bis 20 Werktage
Polska 012 297 8787 Stawka wg taryfy krajowej Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal 211557985 Chamada Nacional
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
România 0212121224 Tarif apel naţional 8 - 20 în zilele lucrătoare
Россия 8 495 6662929
Действующие телефонные
тарифы
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
Schweiz
031 5500 324
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet 8 bis 20 Werktage
Suisse Tarif des appels nationaux 8 à 20. En semaine
Svizzera
Tariffa applicata alle chiamate
nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Slovensko (02) 3300 2554 Cena vnútroštátneho hovoru 8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi 0207 85 1000 Kotimaan puhelun hinta arkipäivisin 8.00-20.00
Sverige 0775 700 500 lokalsamtal (lokal taxa)
mån-fre 8.30-20.00
lör-sön 9.30-18.00
Türkiye 212 244 0769 Ulusal arama ücreti Hafta içi saat 09:00'dan 18:00'a kadar
Україна 044 586 2078 Міжміськи дзвінки платні 9 - 21 В робочі дні
United Kingdom 020 3347 0044 National call rate 9 till 21. Weekdays
65
/