Garmin fenix 2 Edicion especial Návod na obsluhu

Značka
Garmin
Model
fenix 2 Edicion especial
Typ
Návod na obsluhu
Stručný návod k obsluze
zařízenífēnix 2
Začínáme
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Nabíjení zařízení
POZNÁMKA
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
kontakty a okolní oblast; zabráníte tak korozi.
Zařízení je napájeno vestavěnou dobíjecí lithiovou baterií,
kterou můžete nabíjet pomocí standardní elektrické zásuvky
nebo portu USB v počítači.
1
Konektor USB na kabelu připojte k napájecímu adaptéru
nebo k portu USB na počítači.
2
Napájecí adaptér zapojte do standardní elektrické zásuvky.
3
Vyrovnejte levou stranu nabíjecí kolébky
À
s drážkou na
levé straně zařízení.
4
Vyrovnejte stranu se závěsem nabíječky
Á
s kontakty na
zadní straně zařízení.
Po připojení zařízení ke zdroji energie se zařízení zapne.
5
Zařízení zcela nabijte.
Klávesy
À
LIGHT Stisknutím zapnete a vypnete podsvícení.
Podržením zapnete a vypnete zařízení nebo zamknete
klávesy.
Á
START
STOP
Stisknutím spustíte nebo zastavíte aktivitu.
Po stisknutí si můžete vybrat z možností v menu.
Â
BACK
LAP
Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku.
Stiskněte pro zaznamenání kola nebo odpočinku během
aktivity.
Ã
DOWN Stisknutím projdete stránky s údaji, možnosti, zprávy
a nastavení.
Stiskněte, chcete-li si přečíst dlouhou zprávu nebo
upozornění.
Stisknutím a podržením označíte trasový bod.
Ä
UP
MENU
Stisknutím projdete stránky s údaji, možnosti, zprávy
a nastavení.
Stisknutím odmítnete krátkou zprávu nebo upozornění.
Podržením zobrazíte hlavní menu.
Zobrazení stánek s údaji
Nastavitelné stránky s údaji poskytují v reálném čase rychlý
přístup k datům z interních i připojených snímačů. Při zahájení
aktivity se zobrazí nová stránka s údaji.
Na stránce denní doby nebo jakékoli stránce s údaji vyberte
možnost UP nebo DOWN pro procházení stránek s údaji.
Uzamčení kláves
Klávesy můžete uzamknout a zabránit tak jejich neúmyslnému
stisknutí.
1
Vyberte stránku s údaji, která se má zobrazovat v době, kdy
jsou klávesy uzamčeny.
2
Chcete-li zamknout klávesy, podržte na dvě sekundy tlačítko
LIGHT a vyberte možnost Uzamknout.
3
Chcete-li klávesy odemknout, podržte na dvě sekundy
tlačítko LIGHT.
Aktivity
Zařízení je možné využít při nejrůznějších outdoorových,
sportovních či kondičních aktivitách. Po spuštění aktivity
zařízení zobrazuje a zaznamenává data ze snímače týkající se
vaší aktivity. Aktivity můžete ukládat a sdílet je s komunitou
Garmin Connect.
Funkce zařízení se mění podle typu aktivity. Například stránky
s údaji, zaznamenané údaje a možnosti menu se mohou
zobrazovat různě v závislosti na konkrétní aktivitě.
Spuštění aktivity
Při spuštění aktivity, která vyžaduje funkci GPS, se funkce GPS
automaticky zapne. Když aktivitu zastavíte, funkce GPS se
vypne a zařízení se vrátí do režimu s nízkou spotřebou energie.
1
Vyberte možnost START.
2
Vyberte aktivitu.
3
V případě potřeby zadejte podle pokynů na obrazovce
doplňující informace.
4
V případě potřeby počkejte, až se zařízení připojí ke
snímačům ANT+.
5
Jestliže aktivita vyžaduje funkci GPS, vyjděte ven a počkejte,
až zařízení vyhledá satelity.
6
Stisknutím možnosti START spusťte stopky.
POZNÁMKA: Zařízení nezačne zaznamenávat údaje
o aktivitě, dokud stopky nespustíte.
Zastavení aktivity
POZNÁMKA: Některé možnosti nejsou u určitých aktivit
k dispozici.
1
Vyberte možnost STOP.
2
Vyberte možnost:
Chcete-li aktivitu vynulovat, vyberte možnost Vynulovat.
Tato možnost vynuluje stopky a smaže všechna data
zaznamenaná od zahájení aktivity.
Chcete-li zaznamenat kolo, vyberte možnost Kolo.
Chcete-li se vrátit po stejné trase do bodu, kde jste
aktivitu zahájili, vyberte možnost TracBack.
Únor 2014
190-01730-61_0A Vytištěno na Tchaj-wanu
Chcete-li v aktivitě pokračovat, vyberte možnost Obnovit.
Chcete-li aktivitu uložit a vrátit se do režimu s nízkou
spotřebou energie, vyberte možnost Uložit.
Chcete-li aktivitu zrušit a vrátit se do režimu s nízkou
spotřebou energie, vyberte možnost Zrušit.
Chcete-li aktivitu pozastavit a vrátit se k ní později,
vyberte možnost Obnovit později.
Navigace k cíli
Můžete navigovat k trasovým bodům, prošlým trasám, trasám,
schránkám s poklady, bodům zájmu a souřadnicím GPS.
Můžete také navigovat pomocí funkcí TracBack
®
nebo Zadej
směr a jdi.
1
Vyberte možnost START > Navigovat.
2
Vyberte druh cíle.
3
Podle pokynů na obrazovce vyberte cíl.
Zařízení zobrazí informace o vašem dalším trasovém bodu.
4
Pomocí možností UP a DOWN zobrazte další stránky
s navigačními údaji (Zobrazení stánek s údaji).
Jdeme běhat
Před zahájením běhu je třeba zařízení úplně nabít (Nabíjení
zařízení). Abyste mohli pro zaznamenávání běhu použít snímač
ANT+ je potřeba nejprve snímač se zařízením spárovat
(Párování snímačů ANT+).
1
Nasaďte si snímače ANT+, jako je například nožní snímač
nebo snímač srdečního tepu (volitelné).
2
Vyberte možnost START > Běh.
3
Vyberte možnost:
Chcete-li použít spárované snímače ANT+, počkejte, až
se k nim zařízení připojí.
Chcete-li vyhledávání snímačů ANT+ přeskočit, vyberte
možnost Přeskočit.
4
Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá
satelity.
Zobrazí se obrazovka stopek.
5
Stisknutím možnosti START stopky spustíte.
6
Nyní můžete běžet.
7
Výběrem možnosti LAP spustíte zaznamenávání kol
(volitelné).
8
Pomocí možností UP a DOWN zobrazíte další stránky
s údaji (volitelné).
9
Po dokončení běhu jej uložte výběrem možnosti STOP >
Uložit.
Zobrazí se přehled.
Prošlé trasy
Prošlá trasa je záznamem vaší cesty. Záznam prošlé trasy
obsahuje informace o bodech podél zaznamenané trasy, včetně
času, polohy a nadmořské výšky každého bodu.
Zařízení zaznamenává prošlou trasu během všech aktivit, které
využívají funkci GPS. Při uložení aktivity, která používá funkci
GPS, uloží zařízení prošlou trasu jako součást dané aktivity.
Můžete z aktivity vytvořit soubor prošlé trasy a později pomocí
něj navigovat. Prošlé trasy můžete prohlížet pomocí funkcí
BaseCamp a BaseCamp Mobile.
Jdeme na túru
Předtím, než vyrazíte na túru, je třeba zařízení úplně nabít
(Nabíjení zařízení).
1
Vyberte možnost START > Turistika.
2
Počkejte, až zařízení nalezne satelity.
3
Vyrazte na túru.
Během túry zaznamenává zařízení prošlou trasu.
4
Pokud si chcete odpočinout nebo pozastavit zaznamenávání
trasy, vyberte možnost STOP > Obnovit později.
Zařízení uloží stav vaší túry a přejde do režimu s nízkou
spotřebou energie.
5
Výběrem možnosti START > Obnovit zaznamenávání trasy
obnovíte.
6
Po návratu uložte údaje o vaší túře pomocí možnosti STOP
> Uložit.
Trasové body
Trasové body jsou pozice, které zaznamenáte a uložíte do
zařízení.
Vytvoření trasového bodu
Svou současnou polohu můžete uložit jako trasový bod.
1
Podržte klávesu DOWN.
2
Vyberte možnost:
Chcete-li trasový bod uložit beze změn, vyberte možnost
Uložit.
Chcete-li provést změny trasového bodu, vyberte
možnost Upravit, proveďte změny trasového bodu
a vyberte možnost Uložit.
Připojené funkce Bluetooth
®
Zařízení fēnix 2 obsahuje několik funkcí pro připojení Bluetooth,
které lze využít s kompatibilním zařízením smartphone. Některé
funkce vyžadují, abyste do zařízení smartphone nainstalovali
aplikaci Garmin Connect Mobile nebo BaseCamp Mobile. Další
informace naleznete na webové stránce www.garmin.com/apps.
Oznámení z telefonu: Zobrazí oznámení a zprávy z telefonu na
zařízení fēnix 2.
LiveTrack: Umožňuje vašim přátelům a rodině sledovat vaše
závodění a tréninky v reálném čase. Můžete pozvat sledující
osoby prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí a umožnit
jim sledovat vaše aktuální data na sledovací stránce služby
Garmin Connect.
Odeslání aktivit do služby Garmin Connect: Automaticky
odešle vaše aktivity do služby Garmin Connect, až záznam
aktivit dokončíte.
Přehled aktivity v aplikaci BaseCamp Mobile: Umožňuje
odesílat aktivity do zařízení smartphone pomocí aplikace
BaseCamp Mobile. Aplikace zobrazuje aktivity včetně prošlé
trasy a údajů ze snímače.
Zálohování dat pomocí cloudu v aplikaci BaseCamp Mobile:
Umožňuje zálohovat uložené aktivity na vašem cloudovém
účtu Garmin
®
prostřednictvím aplikace BaseCamp Mobile.
2
Stahování dobrodružství: Umožňuje procházet dobrodružství
v aplikaci BaseCamp Mobile a odesílat je do vašeho
zařízení.
Spárování zařízení fēnix 2 se zařízením smartphone
POZNÁMKA: Zařízení nelze připojit ke snímačům ANT+,
jestliže je zapnuta bezdrátová technologie Bluetooth.
1
Umístěte zařízení smartphone do okruhu 10 m (33 stop) od
zařízení fēnix 2.
2
Na zařízení fēnix 2 podržte možnost MENU.
3
Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
4
Dokončete následující krok:
Jestliže je to poprvé, kdy jste se zařízením spárovali
telefon, vyberte možnost OK.
Jestliže jste již dříve se zařízením spárovali jiný telefon,
vyberte možnost Párovat mobilní zařízení.
5
Na zařízení smartphone přejděte do menu nastavení
Bluetooth a vyhledejte zařízení v blízkosti.
Další informace naleznete v návodu k obsluze zařízení
smartphone.
6
Vyberte ze seznamu zařízení v blízkosti zařízení fēnix 2.
Na obrazovce zařízení fēnix 2 se zobrazí bezpečnostní kód.
7
Zadejte tento bezpečnostní kód do zařízení smartphone.
8
Na zařízení fēnix 2 vyberte možnost Vždy zapnuto, Aktivní
nebo Neaktivní a vyberte možnost OK.
Zařízení bude bezdrátovou technologii Bluetooth zapínat
a vypínat automaticky podle vaší volby.
9
Výběrem možnosti Zobrazit nebo Skrýt zobrazíte či skryjete
upozornění ze zařízení smartphone na obrazovce zařízení
fēnix 2.
10
Přejděte na stránku www.garmin.com/apps a stáhněte do
svého zařízení smartphone aplikaci Garmin Connect Mobile
nebo BaseCamp Mobile (volitelné).
Garmin Connect
Můžete se spojit se svými přáteli ve službě Garmin Connect.
Služba Garmin Connect vám nabízí nástroje ke sledování tras,
analýzu a sdílení vašich dat. Můžete zaznamenávat události
svého aktivního životního stylu, včetně golfových zápasů,
výletů, běhů, dobrodružství a dalších aktivit. Pokud se chcete
zaregistrovat k bezplatnému účtu, přejděte na adresu
www.garminconnect.com/.
Používání Garmin Connect
Máte možnost odeslat vaše data do služby Garmin Connect pro
provedení komplexní analýzy. Služba Garmin Connect vám
umožňuje podívat se na mapu vaší aktivity a sdílet vaše aktivity
s přáteli.
1
Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2
Přejděte na adresu www.garminconnect.com/start.
3
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Snímače ANT+
Vaše zařízení lze používat s bezdrátovými snímači ANT+. Další
informace o kompatibilitě a nákupu volitelných snímačů
naleznete na webových stránkách http://buy.garmin.com.
Párování snímačů ANT+
Před spárováním snímačů ANT+, Bluetooth je třeba vypnout
bezdrátovou technologii (Spárování zařízení fēnix 2 se
zařízením smartphone).
Při prvním připojení snímače k zařízení prostřednictvím
bezdrátové technologie ANT+ musíte zařízení a snímač
spárovat. Po spárování se zařízení k aktivnímu snímači
v dosahu připojí automaticky, jakmile zahájíte aktivitu.
POZNÁMKA: Jestliže byl k vašemu zařízení přibalen snímač
srdečního tepu, pak je tento snímač se zařízením již spárován.
1
Jestliže párujete snímač srdečního tepu, nasaďte si jej.
Snímač srdečního tepu vysílá a přijímá údaje jen tehdy, když
je nasazený.
2
Umístěte zařízení do okruhu 3 m (10 stop) od snímače.
POZNÁMKA: Během párování zachovejte vzdálenost 10 m
(33 stop) od ostatních snímačů ANT+.
3
Podržte možnost MENU.
4
Vyberte možnost Nastavení > Snímače.
5
Vyberte snímač.
6
Vyberte možnost Nové vyhledávání.
Pokud dojde ke spárování snímače s vaším zařízením,
změní se stav snímače z Vyhledávání na Připojeno. Data
snímače se zobrazí ve smyčce stránky s údaji nebo ve
vlastním datovém poli.
Informace o zařízení
Technické údaje
Typ baterie Lithium-iontová baterie 500 mAh
Životnost baterie Až 5 týdnů
Odolnost proti vodě Voděodolné (50 m)
POZNÁMKA: Hodinky jsou určeny pro
plavání na povrchu.
Rozsah provozních
teplot
Od -20 º do 50 ºC (od -4 º do 122 ºF)
Rádiová frekvence/
protokol
Bezdrátová technologie ANT+ 2,4 GHz
Bluetooth Chytré zařízení
Informace o baterii
Skutečná životnost baterie závisí na tom, jak využíváte systém
GPS, snímače zařízení, volitelné bezdrátové snímače a
podsvícení.
Životnost baterie Režim
16 hodin Normální režim GPS
50 hodin Režim GPS UltraTrac se získáváním údajů
v minutových intervalech
Až 5 týdnů Režim sledování
Péče o zařízení
POZNÁMKA
K čištění zařízení nepoužívejte ostré předměty.
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a
koncovky.
Pokud je zařízení vystaveno působení chlórované vody, slané
vody, ochrany proti slunci, kosmetiky, alkoholu nebo jiných
nešetrných chemických látek, opláchněte je důkladně čistou
vodou. Delší působení těchto látek může způsobit poškození
pouzdra.
Nemačkejte klávesy pod vodou.
Nevystavujte zařízení působení extrémních otřesů a hrubému
zacházení, protože by mohlo dojít ke snížení životnosti
produktu.
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Další informace
Další informace o tomto produktu naleznete na webové stránce
Garmin.
Přejděte na adresu www.garmin.com/outdoor.
Přejděte na adresu www.garmin.com/learningcenter.
3
Přejděte na adresu http://buy.garmin.com nebo požádejte
svého prodejce Garmin o informace o volitelném
příslušenství a náhradních dílech.
Získání návodu k obsluze
Nejnovější návod k obsluze můžete získat z webových stránek.
1
Přejděte na stranu www.garmin.com/support.
2
Vyberte možnost Návody.
3
Při výběru produktu se řiďte pokyny na obrazovce.
Podpora a aktualizace
Služba Garmin Express poskytuje snadný přístup
k následujícím službám pro zařízení Garmin. Některé služby
nemusí být pro vaše zařízení k dispozici.
Registrace produktu
Přístupu k návodům produktů
Aktualizace softwaru
Aktualizace mapy
Vozidla, hlasy a další doplňky
Nastavení Garmin Express
1
Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2
Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
3
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Velká Británie
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tchaj-wan(R.O.C.)
Garmin
®
a logo společnosti Garmin jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované
v USA a dalších zemích. ANT+, BaseCamp, fēnix, Garmin Connect, a TracBack
®
jsou obchodní značky společnosti Garmin
Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
Značka slova Bluetooth
®
a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin
podléhá licenci. Ostatní obchodní značky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.
© 2014 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti www.garmin.com/support
/