Dometic CoolFun CX 26 Návod na obsluhu

Značka
Dometic
Kategória
chladiace boxy
Model
CoolFun CX 26
Typ
Návod na obsluhu
CoolFun CX26, CXT26, CX30
DE 5 Thermoelektrische Kühlbox
Bedienungsanleitung
EN 17 Thermoelectric cooler
Instruction Manual
FR 29 Glacière thermoélectrique
Notice d’emploi
ES 41 Nevera termoeléctrica
Instrucciones de uso
IT 52 Frigorifero termoelettrico
Istruzioni per l’uso
NL 64 Thermo-elektrische koelbox
Gebruiksaanwijzingen
DA 75 Termoelektrisk køleboks
Betjeningsanvisning
SV 86 Termoelektrisk kylbox
Bruksanvisning
NO 97 Termoelektrisk kjøleboks
Bruksanvisning
FI 108 Sähkökäyttöinen kylmälaukku
Käyttöohjeet
PT 119 Geleira termoeléctrica
Manual de instruções
RU 130 Термоэлектрический
холодильник
Инструкция по эксплуатации
PL 143 Przenośna lodówka
termoelektryczna
Instrukcja obsługi
CS 154 Termoelektrický chladicí box
Návod k obsluze
SK 165 Termoelektrický chladiaci box
Návod na obsluhu
HU 176 Termoelektromos hűtőláda
Használati utasítás
Fordern Sie weitere Informationen zur umfangreichen Produktpalette aus dem Hause
Dometic WAECO an. Bestellen Sie einfach unsere Kataloge kostenlos und unverbindlich
unter der Internetadresse: www.dometic-waeco.de
We will be happy to provide you with further information about Dometic WAECO products.
Please order our free catalogue with no obligation to buy on our homepage:
www.dometic-waeco.com
Demandez d’autres informations relatives à la large gamme de produits de la maison
Dometic WAECO. Commandez tout simplement notre catalogue gratuitement et sans
engagement à l’adresse internet suivante : www.dometic-waeco.com
Solicite más información sobre la amplia gama de productos de la empresa Dometic
WAECO. Solicite simplemente nuestros catálogos de forma gratuita y sin compromiso en
la dirección de Internet: www.dometic-waeco.com
Per ottenere maggiori informazioni sull’ampia gamma di prodotti Dometic WAECO è
possibile ordinare una copia gratuita e non vincolante del nostro Catalogo all’indirizzo
Internet: www.dometic-waeco.com
Maak kennis met het omvangrijke productscala van de firma Dometic WAECO. Bestel onze
catalogus gratis en vrijblijvend onder het internetadres: www.dometic-waeco.com
Bestil yderligere information om det omfattende produktudvalg fra Dometic WAECO.
Bestil vores katalog gratis og uforpligtende på internetadressen: www.dometic-waeco.com
Inhämta mer information om den omfattande produktpaletten från Dometic WAECO:
Beställ våra kataloger gratis och utan förpliktelser under vår Internetadress:
www.dometic-waeco.com
Be om mer informasjon om det rikholdige produktutvalget fra Dometic WAECO. Bestill vår
katalog gratis uforbindtlig på Internettadressen: www.dometic-waeco.com
Pyytäkää lisää tietoja Dometic WAECOn kattavista tuotevalikoimista. Tilatkaa
tuotekuvastomme maksutta ja sitoumuksetta internet-osoitteesta:
www.dometic-waeco.com
Peça mais informação sobre a ampla gama de produtos da empresa Dometic WAECO.
Peça simplesmente os nossos catálogos de forma gratuita e sem qualquer compromisso,
disponível no site: www.dometic-waeco.com
Запросите дальнейшую информацию об обширном ассортименте продукции
компании Dometic WAECO. Просто закажите наши каталоги на сайте
www.dometic-waeco.com; эта услуга предоставляется бесплатно и ни к чему не
обязывает.
Proszę si
ę zapoznać z informacjami na temat szerokiej gamy produktów Dometic WAECO.
Proszę zamówić nasz bezpłatny katalog i zapoznać się zniewiążącą ofertą pod adresem:
www.dometic-waeco.com
Žádejte další informace o rozsáhlé nabídce výrobků firmy Dometic WAECO. Stačí zdarma
a nezávazně objednat naše katalogy na internetové adrese: www.dometic-waeco.com
Vyžiadajte si ďalšie informácie o rozsiahlej palete výrobkov Dometic WAECO. Objednajte
si bezplatne a nezáväzne náš katalóg na internetovej adrese: www.dometic-waeco.com
Kérjen további információkat a Dometic WAECO cég széles körű termékpalettájáról.
Rendelje meg ingyenes katalógusainkat kötelezettség nélkül a következő internetcímen:
www.dometic-waeco.de
DE
EN
FR
ES
IT
NL
DA
SV
NO
FI
PT
RU
PL
CS
SK
HU
SK
CoolFun CX26, CXT26, CX30 Vysvetlenie symbolov
165
Pred uvedením zariadenia do prevádzky si prosím pozorne prečítajte
tento návod a odložte si ho. V prípade odovzdania zariadenia ďalšiemu
používateľovi mu odovzdajte aj tento návod.
Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú používaním, ktoré nie je v súlade s
určeným používaním alebo boli spôsobené nesprávnou obsluhou.
Obsah
1 Vysvetlenie symbolov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
2 Bezpečnostné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
3 Použitie v súlade s určením. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
4 Obsah dodávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
5 Technický opis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
6 Obsluha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
7 Čistenie a starostlivosť. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
8 Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
9 Odstránenie poruchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
10 Likvidácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
11 Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
1 Vysvetlenie symbolov
D
!
!
NEBZPEČENSTVO!
Bezpečnostný pokyn: Nerešpektovanie vedie k smrti alebo k
t’ažkému zraneniu.
VÝSTRAHA!
Bezpečnostný pokyn: Nerešpektovanie môže viest’ k smrti
alebo k t’ažkému zraneniu.
UPOZORNENIE!
Bezpečnostný pokyn: Nerešpektovanie môže viest’ k zrane-
niam.
SK
Bezpečnostné pokyny CoolFun CX26, CXT26, CX30
166
A
I
Konanie: Tento symbol vám ukáže, že musíte niečo urobit’. Potrebné
konania budú popísane krok za krokom.
Tento symbol popisuje výsledok niektorého konania.
Obr. 1 5, strana 3: Tento údaj poukazuje na prvok v niektorom obrázku,
v tomto príklade na „Pol. 5 v Obr. 1 na strane 3“.
2Bezpečnostné pokyny
2.1 Všeobecná bezpečnost’
D
NEBZPEČENSTVO!
Pri člnoch: Pri siet’ovej prevádzke bezpodmienečne dbajte, aby
bol váš prívod prúdu istený prúdovým chráničom.
!
VÝSTRAHA!
Ak zariadenie vykazuje očividné poškodenia, nesmiete ho
uviest’ do prevádzky.
Ak sa poškodí pripojovací kábel tohoto zariadenia, musí ho
vymenit’ výrobca, služba zákazníkom alebo podobne kvalifiko-
vaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniu.
Opravy tohoto zariadenia smú robit’ len odborníci. Neodborný-
mi opravami môžu vzniknút’ značné nebezpečenstvá.
Prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými
psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami a
vedomosťami, keď sú pod dozorom alebo keď boli poučené o
bezpečnom používaní prístroja a keď chápu, aké riziká z toho
vyplývajú.
Čistenie a bežnú údržbu nesmú deti vykonávať bez dozoru.
Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
POZOR!
Nerešpektovanie môže viest’ k materiálnym škodám a môže
ovplyvnit’ funkciu zariadenia.
POZNÁMKA
Doplňujúce informácie k obsluhe výrobku.
SK
CoolFun CX26, CXT26, CX30 Bezpečnostné pokyny
167
Deti musia byt’ pod dozorom, aby bolo zabezpečené, že sa so
zariadením nebudú hrat’.
Prístroj odkladajte a používajte mimo dosahu detí mladších ako
8 rokov.
V prístroji neuskladňujte látky, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo
výbuchu, napr. sprejové nádoby s hnacím plynom.
!
UPOZORNENIE!
Odpojte zariadenie z el. siete
pred každým čistením a ošetrovaním
po každom použití
Potraviny sa smú uskladnit’ len v originálnom balení alebo vo
vhodných nádobách.
A
POZOR!
Porovnajte údaj o napätí na typovom štítku s prívodom el. ener-
gie, ktorý máte k dispozícii.
Zariadenie pripojte len nasledujúcim spôsobom:
Vo vozidle s pripojovacím káblom pre jednosmerný prúd na
zásuvku jednosmerného prúdu (na pr. zapaľovač cigariet)
alebo s pripojovacím káblom pre 230 V na siet’ striedavého
prúdu 230 V
Nikdy nevyt’ahujte zástrčku zo zásuvky za pripojovací kábel.
Keď je chladiace zariadenie pripojené na zásuvku jednosmer-
ného prúdu: Odpojte vaše chladiace zariadenie a ostatné spot-
rebiče od batérie skôr než pripojíte rýchlonabíjačku.
Keď je chladiace zariadenie pripojené na zásuvku jednosmer-
ného prúdu: Rozpojte spojenie alebo vypnite chladiace zariade-
nie, keď vypnete motor. V opačnom prípade sa môže vybit’
batéria.
Chladiace zariadenie nie je vhodné na prepravu dráždivých ale-
bo rozpúšt’adlá obsahujúcich látok.
2.2 Bezpečnost’ pri prevádzke zariadenia
D
NEBZPEČENSTVO!
Nikdy sa nedotýkajte holými rukami obnažených vedení. Platí to
predovšetkým pri prevádzke na sieti striedavého prúdu.
SK
Použitie v súlade s určením CoolFun CX26, CXT26, CX30
168
!
UPOZORNENIE!
Pred uvedením do prevádzky dbajte, aby boli prívod a zástrčka
suché.
A
POZOR!
Nepoužívajte žiadne elektrické prístroje vo vnútri chladiaceho
zariadenia, okrem prístrojov, ktoré sú na to doporučené výrob-
com zariadenia.
Nepostavte zariadenie v blízkosti otvoreného ohňa alebo iných
zdrojov tepla (kúrenie, slnečné žiarenie, plynové kachle atď.).
Nebezpečenstvo prehriatia!
Vždy dbajte, aby teplo, ktoré pri prevádzke vzniká, bolo možné
dostatočne odvádzat’. Postarajte sa, aby zariadenie stálo v do-
statočnej vzdialenosti od stien alebo predmetov, aby mohol
vzduch cirkulovat’.
Dbajte, aby nedošlo k zakrytiu vetracích otvorov.
Do vnútornej nádoby nedávajte žiadne kvapaliny alebo ľad.
Nikdy neponorte zariadenie do vody.
Chráňte zariadenie a káble pred horúčavou a vlhkom.
3 Použitie v súlade s určením
Chladiaci prístroj je vhodný na chladenie (CX26, CXT26, CX30) a ohrievanie
(len CX30) potravín. Spínačom možno prepínať medzi ohrievaním a chlade-
ním (len CX30).
Prístroj môžete zapojiť nasledovným spôsobom:
CX26: 12 Vg
CXT26: 12 Vg alebo 24 Vg
CX30: 12 Vg alebo 230 Vw
SK
CoolFun CX26, CXT26, CX30 Obsah dodávky
169
Chladiaci prístroj je určený na domáce použitie a podobné oblasti použitia,
ako napríklad
v kuchyniach pre personál v obchodoch, úradoch a iných pracovných
oblastiach
v poľnohospodárstve
pre hostí v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích zariadeniach
v penziónoch s raňajkami
na cateringoch a na podobne účely
Prístroj je vhodný aj na účely táborenia. Prístroj sa nesmie vystavovať dažďu.
!
4 Obsah dodávky
5 Technický opis
Chladiaci box je vhodný na mobilné použitie. Môže chladiť, príp. udržiavať v
chlade potraviny do max. 18 °C pod teplotou okolia (CX26, CXT26, CX30)
alebo zohrievať na max. 65 °C (CX30).
Chladenie je neopotrebovateľný termoelektrický chladič s odvádzaním tepla
ventilátorom.
5.1 Ovládacie prvky
UPOZORNENIE! Ohrozenie zdravia!
Skontrolujte, či chladiaci výkon prístroja zodpovedá požiadavkám
potravín alebo liekov, ktoré chcete chladiť.
Pol. na
obr. 1, strane 3
Množstvo Označenie
1 1 Chladiaci prístroj
1 Návod na používanie
Pol. na
obr. 2, strane 3
Označenie
1 Regulátor výkonu chladenia
2 Spínač Cold/Hot
SK
Obsluha CoolFun CX26, CXT26, CX30
170
Len CX 30:
Zvoľte spínačom Cold/Hot (obr. 2 2, strane 3) želaný režim.
Keď je chladiace zariadenie pripojené k 230 V sieti so striedavým prúdom,
môže sa používať v dvoch rôznych druhoch prevádzky:
Režim ECO: chladiace zariadenie spotrebúva menej energie
Režim MAX: chladiace zariadenie dosahuje maximálny chladiaci výkon
Želaný výkon chladenia sa nastavuje regulátorom výkonu chladenia
(obr. 2 1, strane 3):
Výkon chladenia zvýšite otočením regulátoru výkonu chladenia v smere
hodinových ručičiek.
Pre maximálny výkon chladenia otáčajte regulátorom výkonu chladenia
v smere hodinových ručičiek až na doraz (poloha „Max“).
Výkon chladenia znížite otočením regulátoru výkonu chladenia proti sme-
ru chodu hodinových ručičiek.
Keď chcete chladiaci prístroj vypnúť, otáčajte regulátorom výkonu chladenia
proti smeru chodu hodinových ručičiek až na doraz (poloha „Min“).
Keď je chladiaci prístroj pripojený k zásuvke DC, nie je možné nastavovať
výkon chladenia.
6 Obsluha
!
A
UPOZORNENIE! Ohrozenie zdravia!
Potraviny sa smú uskladňovať len v originálnom obale alebo
vhodných nádobách.
POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia!
Dbajte na to, aby sa v chladiacom prístroji nachádzali len pred-
mety, príp. tovar, ktorý sa môže chladiť na zvolenú teplotu.
Dbajte na to, aby sa nápoje alebo jedlá v sklenených nádo-
bách neschladili príliš silno. Pri zmrazení nápoje alebo tekuté
jedlá zväčšia svoj objem. Sklenená nádoba sa tak môže zničiť.
Dbajte na to, aby chladiaci prístroj bol dobre odvetrávaný, aby
sa teplo mohlo odvádzať, v opačnom prípade nebude zaruče-
ná jeho riadna činnosť. Zvlášť sa nesmú zakrývať vetracie ot-
vory.
SK
CoolFun CX26, CXT26, CX30 Obsluha
171
I
I
6.1 Tipy pre úsporu energie
Zvoľte dobre odvetrané a pred slnečným žiarením chránené miesto
osadenia.
Ak chcete dosiahnuť zvýšenú energetickú efektivitu a obmedzený
chladiaci výkon zariadenia, použite režim ECO.
Teplé jedlá nechajte najprv ochladit’, pokým ich budete v zariadení
udržiavat’ studené.
Neotvárajte chladiace zariadenia častejšie než je to potrebné.
Nenechávajte chladiace zariadenie otvorené dlhšie než je to potrebné.
POZNÁMKA
Pred uvedením nového chladiaceho prístroja do prevádzky by
ste ho z hygienických dôvodov mali vyčistiť zvonku a zvnútra
vlhkou handričkou (pozri aj kap. „Čistenie a starostlivosť“ na
strane 173).
Pár kvapiek vody sa môže usadiť vnútri chladiaceho prístroja,
keď dlhší čas chladí. Je to normálne, pretože vlhkosť vo vzdu-
chu kondenzuje na kvapky vody, keď sa teplota v chladničke
zníži. Chladiaci prístroj nie je chybný. Utrite ho príp. suchou
handrou.
POZNÁMKA
Keď je rúčka preložená dozadu alebo chladiaci prístroj sa prená-
ša, veko je zaistené. Veko sa dá otvoriť len vtedy, keď je rúčka
preložená dopredu.
SK
Obsluha CoolFun CX26, CXT26, CX30
172
6.2 Chladiaci prístroj v prevádzke DC
(CX26, CXT26, CX30)
Postavte prístroj na pevný podklad.
Zapojte DC prívodný kábel do autozapaľovača alebo DC zásuvky vo vo-
zidle.
Prístroj sa spustí s chladením alebo zohrievaním vnútorného priestoru.
K vyradeniu chladiaceho prístroja z prevádzky vytiahnite pripájaciu
zástrčku.
6.3 Chladiaci prístroj v prevádzke AC (len CX30)
Postavte prístroj na pevný podklad.
Pripojte 230 V pripojovací kábel na sieť so striedavým napätím.
Prepnite regulátor výkonu chladenia ECO (obr. 2 1, strane 3) do želanej
polohy.
Prístroj zapnete posunutím spínača Cold/Hot (obr. 2 3, strane 3) do po-
lohy „Cold“ (chladenie) alebo na „Hot“ (ohrievanie).
Prístroj sa spustí s chladením alebo zohrievaním vnútorného priestoru.
6.4 Pripojenie na autozapaľovač
I
POZNÁMKA
Keď pripojíte chladiaci prístroj na autozapaľovač vášho vozidla,
nezabudnite, že aby bol prístroj napájaný prúdom, musíte zapnúť
zapaľovanie.
SK
CoolFun CX26, CXT26, CX30 Čistenie a starostlivosť
173
7 Čistenie a starostlivosť
!
A
Príležitostne vyčistite zariadenie zvnútra aj zvonku s vlhkou utierkou.
Zabezpečte, aby vetracie a odvzdušňovacie otvory prístroja boli bez
prachu a nečistôt, aby sa teplo vznikajúce pri prevádzke mohlo odvádzať
a aby sa prístroj nepoškodil.
8Záruka
Platí zákonom stanovená záručná lehota. Ak by bol výrobok chybný, obráťte
sa na pobočku vo vašej krajine (adresy pozri na zadnej strane návodu) alebo
na vášho špecializovaného predajcu.
Ak žiadate o vybavenie opravy alebo nárokov vyplývajúcich zo záruky,
musíte priložiť nasledovné podklady:
kópiu faktúry s dátumom kúpy,
dôvod reklamácie alebo opis chyby.
VÝSTRAHA!
Pred každým čistením a ošetrovaním odpojte zariadenie od siete.
POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia!
Nikdy nečistite chladiace zariadenie pod tečúcou vodou alebo
dokonca v preplachovacej vode.
Nepoužívajte na čistenie žiadne ostré alebo tvrdé predmety,
lebo tieto by mohli chladiace zariadenie poškodit’.
SK
Odstránenie poruchy CoolFun CX26, CXT26, CX30
174
9 Odstránenie poruchy
10 Likvidácia
Obalový materiál podľa možnosti odovzdajte do príslušného odpadu na
recykláciu.
M
Keď výrobok definitívne vyradíte z prevádzky, informujte sa v
najbližšom recyklačnom stredisku alebo u vášho špecializovaného
predajcu o príslušných predpisoch týkajúcich sa likvidácie.
Porucha Možná príčina Návrh riešenia
Vaše zariadenie nefun-
guje (konektor nie je
zasunutý).
V 12 V/24 V zásuvke
(autozapaľovač) vo
vozidle nie je napätie.
Vo väčšine vozidiel sa musí zapnúť
zapaľovanie, aby mal autoazapaľovač
napätie.
Zásuvka striedavého
prúdu nevedie napätie.
Vyskúšajte inú zásuvku.
Vnútorný ventilátor
alebo chladiaci prvok je
chybný.
Opravy smie vykonávať len autorizo-
vaný zákaznícky servis.
Prevádzka cez 12 V/
24 V zásuvku (autozapa-
ľovač):
Zapaľovanie je zapnuté,
a box nefunguje.
Objímka 12 V/24 V
zásuvky je znečistená.
To má za následok zlý
elektrický kontakt.
Keď sa konektor chladiaceho prístroja
v objímke 12 V/24 V zásuvky veľmi
zohreje, musí sa buď vyčistiť objímka
alebo konektor pravdepodobne nie je
správne zostavený.
Poistka 12 V/24 V
konektora je prepálená.
Vymeňte poistku konektora 12 V/24 V
za rovnocennú poistku (obr. 3 1,
strane 4).
Poistka vozidla je prepá-
lená.
Vymeňte poistku vozidla zásuvky 12 V/
24 V (zvyčajne15 A) (dodržiavajte pri-
tom návod na prevádzku vášho auto-
mobilu).
SK
CoolFun CX26, CXT26, CX30 Technické údaje
175
11 Technické údaje
CoolFun CX26 CoolFun CXT26 CoolFun CX30
Pripájacie napätie: 12 Vg 12/24 Vg 12 Vg
220 – 240 Vw,
50 / 60 Hz
Príkon: 47 W 47 W (12 Vg)
55 W (24 Vg)
47 W (12 Vg
režim chladenia)
39 W (12 Vg
režim ohrevu)
max. 55 W
(230 Vw režim
chladenia)
39 W (230 Vw
režim ohrevu)
7,5 W (230 Vw,
režim ECO)
Chladiaci výkon: max. 18 °C pod vonkajšiu teplotu
Ohrievací výkon: 65 °C
Kategória: Iná priehradka
Trieda energetickej
účinnosti:
A++
Energetická spotreba: 66 kWh/rok
Hrubý objem: 25 l 26 l 30 l
Užitočný obsah: 24 l 25 l 29 l
Klimatická trieda: N N ST
Teplota okolia: 16 až 38 °C
Emisie hluku: 39 dB
Rozmery
(Š x V x H) v mm:
396 x 296 x 395 396 x 296 x 395 396 x 296 x 445
Hmotnosť: cca 3,7 kg cca 4,0 kg cca 4,3 kg
Skúška/certifikát:
E4
/