Juno JB030A5 Používateľská príručka

Typ
Používateľská príručka
JB030A5
Návod na
používanie
SK
Rúra
OBSAH
Bezpečnostné informácie 2
Bezpečnostné pokyny 3
Popis výrobku 6
Pred prvým použitím 6
Každodenné používanie 6
Používanie príslušenstva 7
Doplnkové funkcie 8
Tipy a rady 8
Ošetrovanie a čistenie 12
Riešenie problémov 15
Inštalácia 16
Energetická účinnosť 17
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do
nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a
osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí,
iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí. Prístupné
časti sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
Deti do 3 rokov vrátane sa nesmú nikdy približovať k
spotrebiču, keď je v prevádzke.
2
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas
používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte sa
ohrevných článkov. Deti do 8 rokov nesmú mať prístup k
spotrebiču, iba ak sú nepretržite pod dohľadom
zodpovednej osoby.
Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob na
pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
Pred údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.
Dbajte na to, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky
vypnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne
prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli
poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite prednú
časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec smerom od
bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii zasúvacích líšt
zvoľte opačný postup.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Inštalácia
VAROVANIE! Tento spotrebič
smie nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
Odstráňte všetok obalový materiál.
Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Spotrebič neťahajte za rukoväť.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Uistite sa, že zariadenia a nábytok, pod
ktorými a vedľa ktorých je spotrebič
nainštalovaný, sú bezpečné.
3
Po bokoch spotrebiča musia byť
umiestnené spotrebiče alebo
zariadenia nanajvýš rovnakej výšky.
Zapojenie do elektrickej siete
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
Všetky práce spojené so zapojením do
elektrickej siete smie vykonať výlučne
kvalifikovaný elektrikár.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že elektrické údaje uvedené
na typovom štítku spotrebiča
zodpovedajú parametrom elektrickej
siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
Nedovoľte, aby sa napájacie elektrické
káble dotkli alebo dostali do blízkosti
dvierok spotrebiča najmä vtedy, keď sú
dvierka horúce.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Zástrčku zapojte do zásuvky až na
konci inštalácie. Uistite sa, že napájací
elektrický kábel je po inštalácii
prístupný.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za prívodný kábel. Vždy
ťahajte za zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí mať
odpájacie zariadenie, ktoré umožní
odpojenie spotrebiča od elektrickej
siete na všetkých póloch. Vzdialenosť
kontaktov odpájacieho zariadenia musí
byť minimálne 3 mm.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
Použitie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo zranenia,
popálenín, zásahu elektrickým
prúdom alebo výbuchu.
Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
Nemeňte technické charakteristiky
tohto spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte spotrebič
bez dozoru.
Po každom použití spotrebič vypnite.
Keď je spotrebič v činnosti, pri otváraní
dvierok postupujte opatrne. Môže dôjsť
k úniku horúceho vzduchu.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Na otvorené dvierka netlačte.
Spotrebič nepoužívajte ako pracovný
ani odkladací povrch.
Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
Horľavé látky ani predmety, ktoré sú
nasiaknuté horľavými látkami, neklaďte
do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
Nepoužívajte funkciu mikrovĺn na
predhriatie rúry.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poškodenia
spotrebiča.
Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
4
nádoby na pečenie ani iné
predmety neklaďte priamo na dno
spotrebiča,
na dno spotrebiča nedávajte alobal,
do horúceho spotrebiča nelejte
vodu,
nenechávajte v rúre vlhký riad ani
potraviny po ukončení prípravy
jedla,
pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
Zmena farby smaltu nemá žiadny vplyv
na funkciu spotrebiča.
Na prípravu vlhkých koláčov používajte
hlboký pekáč. Ovocné šťavy spôsobujú
škvrny, ktoré môžu byť trvalé.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
Rúru používajte vždy so zatvorenými
dvierkami.
Pri inštalácii spotrebiča za nábytkový
panel (napr. dvere) zabezpečte, aby
dvere neboli počas prevádzky
spotrebiča nikdy zatvorené. Za
zatvoreným nábytkovým panelom sa
môže vytvoriť teplo a vlhkosť a môžu
spôsobiť následné poškodenie
spotrebiča, kuchynskej jednotky alebo
podlahy. Nábytkový panel nezatvárajte,
kým spotrebič po použití úplne
nevychladne.
Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo zranenia,
požiaru alebo poškodenia
spotrebiča.
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Hrozí riziko, že sklenené panely
prasknú.
Ak sú sklenené panely dvierok
poškodené, bezodkladne ich nechajte
vymeniť. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Pri vyberaní dvierok spotrebiča
postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
obale.
Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite žiadnym čistiacim
prostriedkom.
Vnútorné osvetlenie
Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je určená
len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
Pred výmenou žiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.
Používajte žiarovky s rovnakými
technickými parametrami.
Likvidácia
VAROVANIE! Nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte blízko
pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
Servis
Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte
sa na autorizované servisné stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
5
POPIS VÝROBKU
Celkový prehľad
1 2 3 4 5
6
7
8
4
3
2
1
9
1
Ovládací panel
2
Ukazovateľ / symbol teploty
3
Ovládač teploty
4
Ovládač funkcií rúry
5
Ukazovateľ/symbol prevádzky
6
Vetracie otvory chladiaceho ventilátora
7
Osvetlenie
8
Zasúvacie lišty, vyberateľné
9
Úrovne v rúre
Príslušenstvo
Drôtený rošt
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
Plech na pečenie
Na koláče a sušienky.
PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Prvé čistenie
Zo spotrebiča vyberte vyberateľné
zasúvacie lišty a príslušenstvo.
Pozrite si kapitolu „Ošetrovanie
a čistenie“.
Pred prvým použitím spotrebič a
príslušenstvo vyčistite.
Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť
na pôvodné miesto.
Prvé zohriatie rúry
Pred prvým použitím treba prázdny
spotrebič zohriať, aby sa vypálil zvyšný
tuk.
1. Nastavte funkciu a maximálnu
teplotu.
2. Spotrebič nechajte spustený jednu
hodinu.
Príslušenstvo sa môže zohriať viac než
zvyčajne. Spotrebič môže produkovať
zápach a dym. Je to normálne.
Zabezpečte dostatočné vetranie v
miestnosti.
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
6
Zapnutie a vypnutie spotrebiča
V závislosti od modelu môže
mať váš spotrebič žiarovky,
symboly ovládačov alebo
ukazovatele:
Žiarovka sa rozsvieti, keď je
spotrebič v prevádzke.
Symbol zobrazuje, či otočný
ovládač ovláda funkcie rúry
alebo teplotu.
Ukazovateľ sa rozsvieti, keď
sa rúra zohrieva.
1. Otočením otočného ovládača funkcií
rúry nastavte príslušnú funkciu.
2. Otočením ovládača teploty nastavte
teplotu.
3. Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte
otočné ovládače funkcií rúry a teploty
do polohy vypnutia.
Funkcie rúry
Funkcia rúry Použitie
Poloha Vypnuté Spotrebič je vypnutý.
Horný/dolný
ohrev
Na pečenie múčnych jedál a mäsa na jednej úrovni.
Dolný ohrev Na pečenie koláčov s chrumkavým korpusom a na zavá‐
ranie.
Horný ohrev Na zapečenie chleba, koláčov a pečiva. Na dopečenie je‐
dál.
POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Vkladanie príslušenstva
Drôtený rošt:
Rošt zasuňte medzi vodiace tyče
zasúvacích líšt a uistite sa, že nožičky
smerujú nadol.
7
Malé zarážky na vrchu zvyšujú
bezpečnosť. Tieto zarážky
zároveň zabraňujú prevrhnutiu.
Vysoký okraj okolo roštu
zabraňuje zošmyknutiu
kuchynského riadu.
DOPLNKOVÉ FUNKCIE
Chladiaci ventilátor
Ak je spotrebič v prevádzke, automaticky
sa aktivuje chladiaci ventilátor, aby udržal
povrch spotrebiča chladný. Ak spotrebič
vypnete, chladiaci ventilátor pokračuje v
činnosti, až kým sa spotrebič neochladí.
Bezpečnostný termostat
Nesprávna prevádzka spotrebiča alebo
chybné súčasti môžu spôsobiť
nebezpečné prehriatie. Aby sa tomu
predišlo, rúra je vybavená bezpečnostným
termostatom, ktorý preruší dodávku
energie. Po poklese teploty sa rúra opäť
automaticky zapne.
TIPY A RADY
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Teploty a časy pečenia
uvedené v tabuľkách sú iba
orientačné. Závisia od
konkrétneho receptu, množstva
a kvality použitých prísad.
Všeobecné informácie
Spotrebič má štyri úrovne na zasunutie
príslušenstva. Úrovne sa číslujú
smerom od dna spotrebiča.
V spotrebiči alebo na sklenených
paneloch dvierok sa môže
kondenzovať vlhkosť. Je to normálne.
Pri otváraní dvierok počas pečenia
vždy ustúpte od spotrebiča. V záujme
zníženia kondenzácie nechajte
spotrebič zapnutý 10 minút pred
varením.
Vlhkosť odstráňte po každom použití
spotrebiča.
Neumiestňujte predmety priamo na dno
rúry ani neprikrývajte časti rúry alebo
jej príslušenstvo alobalom. Mohlo by to
zmeniť výsledky pečenia a poškodiť
smalt.
Pečenie koláčov
Neotvárajte dvierka rúry pred uplynutím
3/4 nastaveného času pečenia.
Ak pri pečení používate súčasne dva
plechy, nechávajte medzi nimi jednu
voľnú úroveň.
Pečenie mäsa a rýb
Na prípravu nadmerne mastných
pokrmov použite hlboký pekáč, aby ste
predišli vytvoreniu škvŕn, ktoré môžu
byť trvalé.
Pred krájaním mäsa ho nechajte odstáť
približne 15 minút, aby z neho
nevytiekla šťava.
Aby počas pečenia v rúre nevznikalo
príliš mnoho dymu, pridajte do
hlbokého pekáča trochu vody.
Kondenzácii dymu zabránite, ak vodu
pridáte vždy, keď sa odparí.
8
Čas pečenia
Čas pečenia závisí od typu pokrmu, jeho
konzistencie a objemu.
Spočiatku sledujte priebeh pečenia. Pri
používaní spotrebiča sami zistíte
najvhodnejšie nastavenia (varný stupeň,
čas pečenia, atď.) pre kuchynský riad,
recepty a množstvá, ktoré používate.
Tabuľka pečenia
Koláče
Pokrm Horný/dolný ohrev Čas (min) Poznámky
Teplota (°C) Úroveň v rúre
Šľahané cestá 170 2 45 - 60 Vo forme na
koláče
Linecké cesto 170 2 24 - 34 Vo forme na
koláče
Tvarohový ko‐
láč s podma‐
slím
170 1 60 - 80 V 26 cm forme
na koláče
Jablkový koláč 170 1 100 - 120 Vo dvoch 20
cm formách na
koláče na drô‐
tenom rošte
Závin 175 2 60 - 80 Na plechu na
pečenie
Torta s dže‐
mom
170 2 30 - 40 V 26 cm forme
na koláče
Biskupský chle‐
bíček
170 2 60 - 70 V 26 cm forme
na koláče
Piškótový koláč
(piškótový ko‐
láč bez tuku)
170 2 35 - 45 V 26 cm forme
na koláče
Vianočná štóla/
Koláč so suše‐
ným ovocím
170 2 50 - 60 V 20 cm forme
na koláče
Slivkový ko‐
láč
1)
170 2 50 - 60 Vo forme na
chlieb
Drobné pečivo 170 3 20 - 30 Na plechu na
pečenie
Sušienky
1)
150 3 20 - 30 Na plechu na
pečenie
9
Pokrm Horný/dolný ohrev Čas (min) Poznámky
Teplota (°C) Úroveň v rúre
Snehové pusin‐
ky
100 3 90 - 120 Na plechu na
pečenie
Buchtičky
1)
190 3 15 - 20 Na plechu na
pečenie
Odpaľované
cesto
1)
190 3 25 - 35 Na plechu na
pečenie
Plochý koláč 180 3 45 - 70 V 20 cm forme
na koláče
Viktóriin koláč 180 1 alebo 2 40 - 55 Vľavo + vpravo
v 20 cm forme
na koláče
1)
Rúru predhrievajte 10 minút.
Chlieb a pizza
Pokrm Horný/dolný ohrev Čas (min) Poznámky
Teplota (°C) Úroveň v rúre
Biely chlieb
1)
190 1 60 - 70 1 – 2 kusy,
hmotnosť jed‐
ného kusa 500
g
Ražný chlieb 190 1 30 - 45 Vo forme na
chlieb
Rožky
1)
190 2 25 - 40 6 – 8 rožkov na
plechu na pe‐
čenie
Pizza
1)
190 1 20 - 30 V hlbokom pe‐
káči
Čajové peči‐
vo
1)
200 3 10 - 20 Na plechu na
pečenie
1)
Rúru predhrievajte 10 minút.
Zapekané jedlá
Pokrm Horný/dolný ohrev Čas (min) Poznámky
Teplota (°C) Úroveň v rúre
Zapekané ce‐
stoviny
180 2 40 - 50 Vo forme
10
Pokrm Horný/dolný ohrev Čas (min) Poznámky
Teplota (°C) Úroveň v rúre
Zapekaná zele‐
nina
200 2 45 - 60 Vo forme
Slané koláče 190 1 40 - 50 Vo forme
Lasagne 200 2 25 - 40 Vo forme
Cannelloni 200 2 25 - 40 Vo forme
Yorkshirský pu‐
ding
1)
220 2 20 - 30 6 pudingových
foriem
1)
Rúru predhrievajte 10 minút.
Mäso
Pokrm Horný/dolný ohrev Čas (min) Poznámky
Teplota (°C) Úroveň v rúre
Hovädzie 200 2 50 - 70 Na drôtenom
rošte a hlbo‐
kom pekáči
Bravčové 180 2 90 - 120 Na drôtenom
rošte a hlbo‐
kom pekáči
Teľacie 190 2 90 - 120 Na drôtenom
rošte a hlbo‐
kom pekáči
Neprepečený
anglický rozbif
210 2 44 - 50 Na drôtenom
rošte a hlbo‐
kom pekáči
Stredne prepe‐
čený anglický
rozbif
210 2 51 - 55 Na drôtenom
rošte a hlbo‐
kom pekáči
Prepečený an‐
glický rozbif
210 2 55 - 60 Na drôtenom
rošte a hlbo‐
kom pekáči
Bravčové pliec‐
ko
180 2 120 - 150 V hlbokom pe‐
káči
Bravčové kole‐
no
180 2 100 - 120 2 kusy v hlbo‐
kom pekáči
Jahňacie 190 2 110 - 130 Stehno
11
Pokrm Horný/dolný ohrev Čas (min) Poznámky
Teplota (°C) Úroveň v rúre
Kurča 200 2 70 - 85 Vcelku v hlbo‐
kom pekáči
Morka 180 1 210 - 240 Vcelku v hlbo‐
kom pekáči
Kačka 175 2 120 - 150 Vcelku v hlbo‐
kom pekáči
Hus 175 1 150 - 200 Vcelku v hlbo‐
kom pekáči
Králik 190 2 60 - 80 Porciovaný
Zajac 190 2 150 - 200 Porciovaný
Bažant 190 2 90 - 120 Vcelku v hlbo‐
kom pekáči
Ryba
Pokrm Horný/dolný ohrev Čas (min) Poznámky
Teplota (°C) Úroveň v rúre
Pstruh/pražma
morská
190 2 40 - 55 3 – 4 ryby
Tuniak/losos 190 2 35 - 60 4 – 6 filiet
OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Poznámky k čisteniu
Prednú stranu spotrebiča očistite
mäkkou handričkou namočenou v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku.
Na čistenie kovových povrchov použite
príslušný čistiaci prostriedok.
Vnútro spotrebiča vyčistite po každom
použití. Hromadenie tuku alebo
zvyškov jedál môže mať na následok
vznik požiaru.
Odolné nečistoty odstráňte špeciálnym
čistiacim prostriedkom pre rúry na
pečenie.
Po každom použití vyčistite všetko
príslušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú handričku namočenú v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku.
Ak máte príslušenstvo s nelepivým
povrchom, nečistite ho agresívnymi
prostriedkami, ostrými predmetmi ani v
umývačke riadu. Môže to spôsobiť
poškodenie nepriľnavého povrchu.
12
Antikorové alebo hliníkové
spotrebiče
Dvierka rúry čistite iba vlhkou
handričkou alebo špongiou.
Vysušte ich mäkkou
handričkou.
Nikdy nepoužívajte oceľové
drôtenky, kyseliny ani
abrazívne materiály, ktoré by
mohli poškodiť povrch rúry. S
rovnakou obozretnosťou čistite
aj ovládací panel rúry.
Čistenie tesnenia dvierok
Tesnenie dvierok pravidelne
kontrolujte. Tesnenie dvierok je
uložené okolo rámu vnútorného
priestoru rúry. Ak je tesnenie dvierok
poškodené, spotrebič nepoužívajte.
Obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Pokyny k čisteniu tesnenia dvierok
nájdete vo všeobecných informáciách o
čistení.
Vybratie zasúvacích líšt
Pri čistení rúry z nej vyberte zasúvacie
lišty .
1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích líšt
od bočnej steny.
2. Potiahnite zadnú časť líšt od bočnej
steny a lišty vyberte.
2
1
Pri inštalácii zasúvacích líšt zvoľte opačný
postup.
Čistenie dvierok rúry
Dvierka rúry majú dva sklenené panely.
Dvierka rúry a vnútorný sklenený panel
môžete vybrať a vyčistiť ich.
Ak by ste sa pokúšali vnútorný
sklenený panel vybrať, kým sú
dvierka namontované, mohli by
sa dvierka zatvoriť.
UPOZORNENIE! Spotrebič
nepoužívajte bez vnútorného
skleneného panela.
1. Úplne otvorte dvierka a uchopte oba
závesy dvierok.
2. Nadvihnite páčky na oboch závesoch
a preklopte ich.
13
3. Dvierka rúry privrite do polovice, aby
zostali v prvej otvorenej polohe. Potom
ich potiahnite vpred a vyberte z lôžka.
4. Dvierka položte na mäkkú tkaninu na
stabilný povrch.
5. Uvoľnite blokovací systém a vyberte
vnútorný sklenený panel.
6. Otočte obidve úchytky o 90° a vyberte
ich z ich lôžok.
90°
7. Sklenený panel najprv opatrne
nadvihnite a potom vyberte.
1
2
8. Sklenený panel umyte vodou s
prídavkom saponátu. Sklenený panel
opatrne osušte.
Po dokončení čistenia nainštalujte
sklenený panel a dvierka rúry. Zvoľte
opačný postup.
Povrch s potlačou musí smerovať do
vnútra dvierok. Po inštalácii skontrolujte, či
nie je povrch rámu skleného panela na
mieste potlače na dotyk drsný.
Uistite sa, že vnútorný sklenený panel je
namontovaný správne.
14
Výmena osvetlenia
Na spodnú časť dutiny spotrebiča položte
handričku. Zabránite tak poškodeniu
skleného krytu a vnútra rúry.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo usmrtenia
elektrickým prúdom! Pred
výmenou žiarovky odpojte
poistku.
Žiarovka a sklenený kryt
žiarovky môžu byť horúce.
1. Spotrebič vypnite.
2. Odstráňte poistky z poistkovej skrine
alebo prerušte elektrický obvod.
Zadné svetlo
1. Sklenený kryt otočte proti smeru
hodinových ručičiek a vyberte ho.
2. Sklenený kryt vyčistite.
3. Nahraďte žiarovku inou vhodnou
žiarovkou odolnou teplotám do 300 °C.
4. Nasaďte sklenený kryt.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Čo robiť, keď...
Problém Možné príčiny Riešenie
Rúra sa nezohrieva. Rúra je vypnutá. Zapnite rúru.
Rúra sa nezohrieva. Poistka je vypálená. Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vypáli opakova‐
ne, obráťte sa na kvalifiko‐
vaného elektrikára.
Nesvieti žiarovka. Žiarovka je vypálená. Žiarovku vymeňte.
Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa
skondenzovaná voda.
Jedlo ste nechali v rúre príliš
dlho.
Po ukončení pečenia nene‐
chávajte jedlá v rúre dlhšie
ako 15 – 20 minút.
Servisné údaje
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
zavolajte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
Údaje potrebné pre autorizované servisné
stredisko nájdete na typovom štítku.
Typový štítok sa nachádza na prednom
ráme vnútorného priestoru spotrebiča.
Neodstraňujte typový štítok z vnútorného
priestoru spotrebiča.
15
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MOD.) .........................................
Číslo výrobku (PNC) .........................................
Sériové číslo (S.N.) .........................................
INŠTALÁCIA
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Zabudovanie
589
598
594
114
19
21540
570
558
min. 550
20
600
min. 560
3
9
min. 550
20
590
min. 560
589
598
594
114
19
21540
570
558
3
9
Upevnenie spotrebiča k linke
A
B
Elektrická inštalácia
Výrobca nenesie
zodpovednosť v prípade, že
nedodržíte bezpečnostné
pokyny uvedené v príslušných
kapitolách.
Tento spotrebič sa dodáva s napájacou
zástrčkou a káblom.
Kábel
Typy káblov použiteľných pre inštaláciu
alebo výmenu:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-
F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Prierez kábla určite podľa celkového
výkonu uvedeného na typovom štítku.
Môžete si tiež pozrieť údaje uvedené v
tabuľke:
Celkový výkon
(W)
Prierez kábla
(mm²)
maximálne 1 380 3 x 0.75
maximálne 2 300 3 x 1
16
Celkový výkon
(W)
Prierez kábla
(mm²)
maximálne 3 680 3 x 1.5
Uzemňovací kábel (zeleno/žltý kábel)
musí byť o 2 cm dlhší ako fázový a nulový
kábel (modrý a hnedý kábel).
ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
Dátový list produktu a informácie o produkte podľa EU 65-66/2014
Názov dodávateľa Juno
Model JB030A5
Index energetickej účinnosti 102.5
Energetická trieda A
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tradičný
režim
0.83 kWh/cyklus
Počet dutín 1
Zdroj tepla Elektrina
Hlasitosť 61 l
Typ rúry Zabudovateľná rúra
Hmotnosť 25.3 kg
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry,
parné rúry a grily. Metódy merania
výkonových parametrov.
Úspora energie
Spotrebič má funkcie, ktoré
vám pomôžu usporiť energiu
pri každodennom pečení.
Všeobecné rady
Uistite sa, že počas prevádzky spotrebiča
sú dvierka rúry správne zatvorené a počas
pečenia ich zbytočne neotvárajte.
Na vylepšenie úspory energie použite
kovové riady.
Ak je to možné, rúru pred vložením jedla
dovnútra nepredhrievajte.
Ak proces pečenia pokrmu trvá viac ako
30 minút, 3-10 minút pred ukončením
pečenia (v závislosti od času pečenia)
znížte teplotu v rúre na minimum. Pokrm
sa bude naďalej piecť vďaka zvyškovému
teplu v rúre.
Zvyškové teplo použite na ohrev
ostatných pokrmov.
Udržiavanie teploty jedla
Ak chcete jedlo uchovať teplé pomocou
zvyškového tepla, zvoľte najnižšie možné
nastavenie teploty.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom odovzdajte
na recykláciu. . Obal hoďte do
príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a
recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
spotrebiče označené symbolom spolu s
odpadom z domácnosti. Výrobok
17
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
18
*
19
867318692-C-232016
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20

Juno JB030A5 Používateľská príručka

Typ
Používateľská príručka