WD Elements Portable 1TB (WDBUZG0010BBK-EESN) Používateľská príručka

Značka
WD
Model
Elements Portable 1TB (WDBUZG0010BBK-EESN)
Typ
Používateľská príručka
Takuutietoja
Kaikki alueet paitsi Australia/Uusi Seelanti
Huoltopalveluiden saaminen
WD arvostaa asiakkuuttasi ja pyrkii aina tarjoamaan parasta
palvelua. Jos tämä tuote vaatii huoltoa, ota yhteyttä joko tuotteen
myyjään tai käy tuotetuen sivustossamme http://support.wd.com,
josta saaat tietoja huollon järjestämisestä tai palautusvaltuutuksen
(RMA) saamisesta. Jos tuotteen todetaan olevan mahdollisesti
viallinen, saat RMA-palautusvaltuutusnumeron ja ohjeet tuotteen
palauttamiseen. Valtuuttamaton tuotepalautus (RMA-numeroa ei ole
annettu) palautetaan sinulle omalla kustannuksellasi. Valtuutetut
tuotepalautukset on tehtävä hyväksytyssä kuljetuspakkauksessa,
jonka lähetys- ja vakuutusmaksu on maksettu. Tuote on palautettava
palautusasiakirjoissa mainittuun osoitteeseen. Säilytä alkuperäinen
laatikko ja alkuperäiset pakkausmateriaalit WD-tuotteen varastointia
tai lähetystä varten. Voit tarkistaa tarkan takuuajan osoitteessa
http://support.wd.com (tuotteen sarjanumero vaaditaan). WD ei
koskaan vastaa hävinneistä tiedoista tietojen häviämisen syystä
riippumatta, menetettyjen tietojen palautuksesta tai haltuunsa
saaman tuotteen tiedoista.
Rajoitettu takuu
WD takaa, että tuotteessa, sen normaalin käytön aikana, ei ilmene
materiaali- tai valmistusvirheitä alla määritettynä aikana, ja tuote
vastaa WD:n siitä antamaa määritystä. Rajoitetun takuun kestoaika
määräytyy sen maan mukaan, jossa tuote on ostettu. Rajoitetun
takuun kestoaika on 1 vuotta Pohjois-, Etelä- ja Keski-Amerikan
alueella, 2 vuotta Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella, ja 3 vuotta
Aasian Tyynenmeren alueella, ellei toisin ole laissa vaadittu. Tämän
rajoitetun takuun kestoaika alkaa ostokuitissa näkyvä
ostopäivänä. WD voi omasta päätöksestään tuoda laajennettuja
takuita myyntiin. WD ei ole vastuussa mistään palautetusta
tuotteesta, jos WD toteaa, että tuote on varastettu WD:ltä tai että
väitettyä vikaa a) ei ole, b) jos tuotetta ei voi kohtuullisesti korjata,
koska vahinko taphtui ennen WD:n tuotteen vastaanottamista, tai
c) jos vika johtuu väärinkäytöstä, väärästä asennuksesta,
muutoksesta (mukaan lukien etikettien poistaminen tai peittäminen
tai ulkoisten koteloiden avaaminen tai poistaminen, ellei tuote ole
rajoitettujen käyttäjän huollettavissa olevien tuotteiden luettelossa ja
tietty muutos on sovellettavien ohjeiden piirissä, kuten esitetty
sivustolla http://support.wd.com), onnettomuudesta tai
väärinkäsittelystä tuotteen ollessa muun kuin WD:n hallussa.
Takuuaikana olet oikeutettu vain tuotteen korjaukseen tai vaihtoon
vastaavaan tai parempaan tuotteeseen WD:n päätöksen mukaisesti
yllä olevien rajoitusten mukaisesti. Edellä mainittu WD:n takuu
laajennetaan korjatuille tai vaihdetuille tuotteille alkuperäisen takuun
jäljellä olevan jakson tai 90 päivän ajaksi korjatun tai vaihdetun
tuotteen lähetyspäivästä lähtien, kumpi tahansa on pidempi.
Tässä esitetty rajoitettu takuu on ainoa WD:n myöntämä takuu ja se
koskee vain uusina myytyjä tuotteita. Tässä esitetyt takuutoimet
annetaan a) kaikkien muiden suorien tai epäsuorien takuiden tai
takuutoimien sijaan, mukaan lukien rajoituksetta kaikki epäsuorat
kaupattavuutta tai tiettyyn käyttötarkoitukseen sopivuutta koskevat
takuut b) kaikkien muiden WD:n vastuusuhteiden asemesta, mukaan
lukien onnettomuudet, seurannaisvahingot, erityisvahingot tai
taloudelliset menetykset, liikevoiton menetys tai muut kulut tai
tietojen menetys, joka liittyy jollakin tavalla tuotteen ostoon, käyttöön
tai suorituskykyyn. Nämä rajoitukset ovat voimassa, vaikka WD:lle
olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Yhdysvalloissa
tiettyjen osavaltioiden lainsäädäntö ei salli satunnaisten tai
seurannaisvahinkojen poissulkemista tai rajoitusta, joten edellä
esitetty rajoitus tai poissulkeminen ei ehkä koske sinua. Sinulla voi
olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat paikallisen
lainsäädännön mukaan.
Garantioplysninger
Alle regioner undtagen Australien/New Zealand
Udførelse af service
WD sætter pris på at gøre forretninger med dig og vil altid forsøge at
yde den bedste service. Hvis dette produkt kræver vedligeholdelse,
skal du enten kontakte den forhandler, du oprindeligt købte
produktet af, eller besøge vores supportwebsted på
http://support.wd.com for at få oplysninger om udførelse af service
eller en Autorisation til returnering af materiale (RMA). Hvis det
fastslås, at produktet kan være defekt, vil du blive givet et
RMA-nummer og en vejledning i returnering af produktet. En ikke-
godkendt returnering, dvs. en returnering, der ikke er udstedt et
RMA-nummer for, vil blive returneret til dig for din regning.
Godkendte returneringer skal sendes i godkendt
forsendelsesemballage, der er forudbetalt og forsikret, til den
adresse, som er angivet i returneringsvejledningen. Du bør gemme
den originale kasse og emballage til opbevaring eller forsendelse af
WD-produktet. Du kan få præcis besked om garantiperioden ved at
kontrollere garantiperiodens udløb (kræver serienummer) via
http://support.wd.com. WD har intet ansvar for mistede data
uanset årsagen, gendannelse af mistede data eller data indeholdt
i et produkt, der overgives til os.
Begrænset garanti
WD garanterer at produktet inden for rammerne af den tilsigtede
anvendelse, i den periode der er specificeret nedenfor, vil være frit
for defekter som følge af materialefejl eller dårlig forarbejdning, og at
produktet vil stemme overens med WD’s specifikationer for det.
Gyldighedsperioden for din begrænsede garanti afhænger af i hvilket
land dit produkt blev købt. Gyldighedsperioden for din begrænsede
garanti er 1 år i Nord-, Syd- og Centralamerika, 2 år i Europa,
Mellemøsten og Afrika, og 3 år i Asien og Stillehavsregionen medmindre
andet er fastsat ved lov. Gyldighedsperioden for din begrænsede
garanti starter på den købsdato der fremgår af din købskvittering.
WD kan efter eget skøn forlænge garantier, der kan købes. WD har
intet ansvar for et returneret produkt, hvis WD afgør, at produktet er
stjålet fra WD, eller at den påståede mangel a) ikke er til stede,
b) ikke kan afhjælpes på rimelig vis pga. en skade, der er opstået,
inden WD modtog produktet, eller c) kan henføres til forkert brug,
ukorrekt installation, ændring (herunder fjernelse eller beskadigelse
af mærkater og åbning eller fjernelse af det ydre kabinet, medmindre
produktet findes på listen med produkter med begrænset
brugervedligeholdelse, og den pågældende ændring er omfattet af
de gældende instruktioner som angivet på http://support.wd.com),
uheld eller forkert håndtering, mens det er i en anden persons
besiddelse end WD. I henhold til ovenstående, specificerede
begrænsninger, er din eneste og udelukkende garanti, under
garantiperioden, som specificeret nedenfor og efter WDs skøn,
reparation eller udskiftning af dette produkt med et tilsvarende eller
bedre produkt. WD’s nævnte garanti udvides til reparerede eller
erstattede produkter i den længste af følgende to perioder: I resten
af den oprindeligt gældende garantiperiode eller halvfems (90) dage
fra afsendelse af det reparerede eller erstattede produkt.
Den nævnte begrænsede garanti er WD’s eneste garanti og gælder kun
produkter, der er solgt som nye. De her anførte beføjelser erstatter a) alle
andre beføjelser og garantier, såvel udtrykkelige som underforståede,
herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier vedrørende
salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål, og b) WD’s forpligtelser
og ansvar for skader, herunder, men ikke begrænset til, hændelige
skader, følgeskader eller særlige skader eller nogen form for økonomisk
tab, mistet indtjening eller udgifter eller mistede data, der skyldes eller
kan henføres til køb eller brug af produktet eller dets ydelse, heller ikke
selvom WD er gjort bekendt med risikoen for sådanne skader. I USA
tillader visse stater ikke udeladelse eller begrænsning af hændelige
skader eller følgeskader, så ovennævnte begrænsninger gælder muligvis
ikke for dig. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du
kan også have andre rettigheder, der varierer fra stat til stat.
Garantiinformation
Alla regioner förutom Australien/Nya Zeeland
Erhålla service
WD förstår dina affärsbehov och försöker alltid att ge dig bästa
möjliga service. Om produkten behöver service kan du kontakta
återförsäljaren där du köpte produkten eller besöka vår webbplats
för produktsupport på http://support.wd.com för information om hur
du erhåller service och ett returnummer (RMA). Om det fastställs att
produkten kan vara felaktig eller trasig får du ett RMA-nummer och
anvisningar om hur produkten ska skickas tillbaka. En icke-
auktoriserad återsändning (dvs. en som inte har tilldelats något
RMA-nummer) skickas tillbaka till dig på din bekostnad.
Auktoriserade återsändningar måste skickas i godkänt
transportemballage, med frakt och försäkring betald, till den adress
som anges i återsändningsdokumentet. Den originalkartongen och
förpackningsmaterialet bör behållas för förvaring eller transport av
din WD-produkt. För att slutgiltigt fastställa garantiperioden,
kontrollera garantins utgångsdatum (serienummer krävs) via
http://support.wd.com. WD påtar sig inget ansvar för förlorade data
oberoende av orsaken, återvinnande av förlorade data eller data
som finns i en produkt som placerats i dess ägo.
Begränsad garanti
WD garanterar att Produkten, vid normal användning, är fri från
tillverkningsdefekter och att den kommer att följa WD:s specifikationer
under den tid som anges nedan, om inte annat krävs enligt lag.
Giltighetstiden för den begränsade garantin beror på i vilket land
Produkten inköpts. Giltighetstiden för den begränsade garantin är
1 år i regionen Nordamerika, Sydamerika och Centralamerika, 2 år
i regionen Europa, Mellanöstern och Afrika och 3 år i Bortre Asien,
om inte annat krävs enligt lag. Den begränsade garantiperioden
börjar löpa på det inköpsdatum som framgår av inköpskvittot. WD
kan efter eget gottfinnande göra utökade garantier tillgängliga för
försäljning. WD tar inget ansvar för returnerad produkt om WD finner
att produkten stulits från WD eller att den påstådda defekten a) inte
finns, b) inte rimligen kan repareras på grund av skador som uppkommit
innan WD tagit emot produkten, eller c) om skadan beror på felaktig
hantering, felaktig installation, ändringar (inklusive borttagande eller
förstörande av etiketter och öppning eller borttagning av externa
skyddskåpor om inte produkten finns med på listan över produkter
som användaren får serva och den specifika ändringen omfattas av
tillämplig instruktion på http://support.wd.com), olycka eller
felhantering om annan part än WD haft produkten i sin ägo. Med
förbehåll för de begränsningar som anges ovan, ska din enda och
exklusiva garanti, under garantiperioden som anges ovan och
i enlighet med WD:s val, vara reparation eller utbyte av Produkt mot
en motsvarande eller bättre Produkt. Den föreliggande garantin från
WD ska gälla för reparerade eller utbytta produkter för den längre
perioden av, återstoden av den gällande garantiperioden för den
ursprungliga produkten eller nittio (90) dagar räknat från datum för
transportsändning av en reparerad eller utbytt produkt.
Den föreliggande begränsade garantin är WD:s enda garanti och
gäller endast för produkter som sålts som nya. De gottgörelser som
framgår häri ersätter a) alla andra gottgörelser och garantier, vare sig
uttryckta, underförstådda eller lagstadgade, inklusive men inte
begränsade till eventuella underförstådda garantier för säljbarhet
eller lämplighet för ett speciellt syfte och b) alla eventuella
skadeståndsansvar och skyldigheter för, inklusive men inte
begränsat till oavsiktliga skador, följdskador eller speciella skador,
eller eventuella finansiella förluster, förlorad vinst eller kostnader, eller
förlorade data på grund av eller i samband med köp, användning
eller prestanda hos produkten, också om WD har informerats om
risken för dylika skador. I USA tillåter vissa stater inte uteslutning eller
begränsningar för oförutsedda eller följdskador, varför
begränsningarna ovan eventuellt inte gäller för dig. Denna garanti
ger dig specifika juridiska rättigheter och du kan också ha ytterligare
rättigheter som varierar från stat till stat.
Garanti Bilgileri
Avustralya/Yeni Zelanda Dışında Tüm Bölgeler
Servis Alma
WD işinize değer verir ve size daima en iyi hizmeti vermek için
çalışır. Bu ürün bakım gerektiriyorsa, ürünü ilk elden satın aldığınız
satıcıyla irtibat kurun veya nasıl servis ya da bir Malzeme İade
Yetkisi (RMA) alabileceğiniz konusunda daha fazla bilgi için ürün
desteği Web sitemizi ziyaret edin: http://support.wd.com. Ürünün
kusurlu olabileceği tespit edilirse, size bir RMA numarası ve Ürün'ün
iadesi için talimatlar verilecektir. Yetkisiz (yani RMA numarası
olmadan) iade edilen bir ürün, masrafları size ait olmak üzere geri
gönderilecektir. Yetkili iadelerin, ödemesi yapılmış ve sigortalanmış
halde, onaylı bir sevkıyat ambalajı içinde iade belgelerinizde yazılı
adrese gönderilmesi gerekir. WD ürününüzün saklanması ve
gönderilmesi için orijinal kutu ve ambalaj malzemeleri saklanmalıdır.
Garanti süresini kesin olarak belirlemek için, garantinin bitiş tarihini
(bunun için seri numarası gerekir) http://support.wd.com adresindeki
Web sitemizden kontrol ediniz. WD’ın, kendisine gönderilen
herhangi bir Ürün'de bulunan verilere veya kayıp verilerin
kurtarılmasına ilişkin herhangi bir yükümlülüğü yoktur.
Sınırlı Garanti
WD bu Ürün'ün, normal kullanım koşullarında, aşağıda tanımlanan
süre boyunca, malzeme ve işçilik kusurlarından arınmış ve WD'nin
spesifikasyonuna uygun olacağını garanti eder. Sınırlı garantinizin
süresi Ürününüzü satın aldığınız ülkeye bağlıdır. Sınırlı garantinizin
süresi, yasalar aksini belirtmedikçe, Kuzey, Güney ve Orta Amerika
bölgesinde 1, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde 2 ve Asya-
Pasifik bölgesinde 3 yıldır. Sınırlı garantinizin süresi satın alma
makbuzunuzda gözüken satın alma tarihinden başlar. WD kendi
takdiri dahilinde, satın alınmak suretiyle garanti sürelerinin
uzatılmasını sağlayabilir. İade edilen herhangi bir Ürün için WD,
Ürünün WD'den çalındığı
nı veya iddia edilen kusurun a) mevcut
olmadığını, b) WD Ürünü teslim almadan önce meydana gelen
hasarlardan ötürü makul olarak düzeltilemediğini veya c) kötü
kullanıma, yanlış kuruluma, (http://support.wd.com Web sitesinde
görülebileceği gibi, ürün kullanıcının bakım yapabileceği sınırlı ürünler
listesinde yer almıyorsa ve yapılan değişiklik, uygulanabilir talimatlar
kapsamında değilse, etiketleri çıkarma, tahrip etme ve dış kasaları
açma ya da çıkarma da dahil olmak üzere) bağlı olduğunu, WD
haricinde herhangi bir kişinin tasarrufundayken kazaya veya yanlış
kullanıma bağlı olarak ortaya çıktığını belirlediği taktirde sorumluluk
kabul etmez. Yukarıda belirtilen sınırlamalar dahilinde, yegane ve
ayrıcal
ıklı garantiniz, yukarıda belirtilen süreyi kapsayacak ve WD’nin
seçimine bağlı olarak Ürün'ün onarımını veya eşdeğer ya da daha iyi
bir Ürün ile değiştirilmesini içerecektir. WD'nin yukarıda belirtilen
garantisi, onarılan ya da değiştirilen ürün için orijinal garanti süresinin
kalanı ya da onarılan ya da değiştirilen ürünün gönderilme tarihinden
sonraki doksan (90) gün (hangisi daha uzunsa) boyunca geçerlidir.
Yukarıdaki sınırlı garanti WD'nin tek garantisi olup yalnızca yeni
satılan ürünler için geçerlidir. Burada sağlanan çareler
a) pazarlanabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk konusunda
olabilecek herhangi bir zımni garanti dahil ama bununla sınırlı
olmamak üzere açık, zımni veya yasadan kaynaklanıyor olabilecek
tüm diğer çare ve garantilerin ve b) bu gibi hasarların olabileceği
WD'ye bildirilmiş olsa bile kazayla olan, sonuçsal veya özel hasarlar
ya da herhangi bir mali kayıp, kar veya masrafdan dolayı elde edilen
zarar veya Ürünün satın alınması, kullanı
lması veya
performansından kaynaklanan veya bunlar ile bağlantılı olan veri
kaybı dahil ama bunlarla sınırlı olmayan tüm hasarlar için WD'nin
olabilecek tüm yükümlülük ve sorumluluklarının yerine
sağlanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı eyaletler arızi
veya sonuçsal hasarların hariç bırakılmasına veya
sınırlandırılmasına izin vermediğinden yukarıdaki sınırlamalar sizin
için geçerli olmayabilir. Bu garanti size belirli yasal haklar vermekte
olup, eyaletten eyalete farklılık gösteren başka haklarınız da olabilir.
Πληροφορίες εγγύησης
Όλες οι περιοχές εκτός από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία
Λήψη σέρβις
Η WD εκτιμά την επιχείρησή σας και προσπαθεί πάντα να σας προσφέρει
το καλύτερο σέρβις. Εάν το προϊόν αυτό απαιτεί συντήρηση,
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αρχικά αγοράσατε το
προϊόν ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα υποστήριξης στη διεύθυνση
http://support.wd.com για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης
σέρβις ή την αίτηση επιστροφής προϊόντος (RMA). Εάν διαπιστωθεί ότι το
προϊόν ενδέχεται να είναι ελαττωματικό, θα σας δοθεί ένας αριθμός RMA
και οδηγίες για την επιστροφή του προϊόντος. Εάν γίνει μη
εξουσιοδοτημένη επιστροφή (δηλαδή χωρίς να έχει εκδοθεί αριθμός
RMA), το προϊόν θα σας επιστραφεί με δικά σας έξοδα. Οι
εξουσιοδοτημένες επιστροφές πρέπει να αποστέλλονται σε εγκεκριμένο
κιβώτιο αποστολής, προπληρωμένο και ασφαλισμένο, στη διεύθυνση
που δίνεται στο έγγραφο επιστροφής. Πρέπει να διατηρήσετε το αρχικό
κουτί και τα υλικά συσκευασίας για την αποθήκευση ή την αποστολή του
προϊόντος της WD. Για να αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα η περίοδος
εγγύησης, ελέγξτε τη λήξη της εγγύησης (απαιτείται ο αριθμός
σειράς) μέσω της διεύθυνσης http://support.wd.com. Η WD δεν φέρει
ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων, ανεξαρτήτου αιτίας, ανάκτηση
χαμένων δεδομένων ή δεδομένων που περιέχονται σε οποιοδήποτε
προϊόν που έχει περιέλθει στην κυριότητά της.
Περιορισμένη εγγύηση
Η WD εγγυάται ότι το προϊόν, κατά τη διάρκεια κανονικής χρήσης, θα είναι
απαλλαγμένο από ελαττώματα ως προς το υλικό και την εργασία και θα
συμφωνεί με τις προδιαγραφές της WD σε σχέση με αυτό. Η περίοδος
της περιορισμένης εγγύησης εξαρτάται από τη χώρα στην οποία έγινε
η αγορά του προϊόντος. Η περίοδος της περιορισμένης εγγύησης είναι
1ετής για τη Βόρεια, Νότια και Κεντρική Αμερική, 2ετή για την Ευρώπη,
τη Μέση Ανατολή και την Αφρική και 3ετή για την Ασία και τον Ειρηνικό,
εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία.
Η WD μπορεί, κατά την κρίση της, να καθιστά διαθέσιμες επεκταμένες
εγγυήσεις για αγορά. Η περίοδος περιορισμένης εγγύησης ξεκινά από
την ημερομηνία αγοράς που αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς. Η WD
δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε προϊόν που επιστρέφεται,
εάν η WD διαπιστώσει ότι το προϊόν έχει κλαπεί από την WD ή ότι το
υποστηριζόμενο ελάττωμα α) δεν υπάρχει, β) δεν είναι δυνατό να
διορθωθεί εξαιτίας βλάβης που προκλήθηκε πριν η WD παραλάβει το
προϊόν, ή γ) αποδίδεται σε κακή χρήση, εσφαλμένη εγκατάσταση,
τροποποίηση (όπως αφαίρεση ή σβήσιμο ετικετών και άνοιγμα ή
αφαίρεση εξωτερικών περιβλημάτων, εκτός εάν το προϊόν ανήκει στη
λίστα προϊόντων που επιδέχονται περιορισμένη επισκευή από το χρήστη
και η συγκεκριμένη τροποποίηση βρίσκεται εντός του πλαισίου
εφαρμόσιμων οδηγιών, όπως αυτές αναφέρονται στη διεύθυνση
http://support.wd.com), ατύχημα ή εσφαλμένου χειρισμού ενώ ήταν στην
κυριότητα τρίτου προσώπου εκτός της WD. Σύμφωνα με τους
προαναφερθέντες περιορισμούς, η μοναδική και αποκλειστική σας
εγγύηση θα είναι, κατά τη διάρκεια της ως άνω περιόδου εγγύησης και
κατ' επιλογή της WD, η επισκευή ή η αντικατάσταση του Προϊόντος με
ισοδύναμο ή καλύτερο Προϊόν. Η παραπάνω εγγύηση της WD
επεκτείνεται σε προϊόντα που έχουν επισκευαστεί ή αντικατασταθεί για το
υπόλοιπο της ισχύουσας περιόδου της αρχικής εγγύησης ή για ενενήντα
(90) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής ενός προϊόντος που έχει
επισκευαστεί ή αντικατασταθεί, αναλόγως από το ποια είναι μεγαλύτερη.
Η παραπάνω περιορισμένη εγγύηση είναι αποκλειστική εγγύηση της WD
και ισχύει μόνο για τα προϊόντα που πωλούνται ως καινούργια. Τα ένδικα
μέσα που παρέχονται στο παρόν είναι αντί α) οποιουδήποτε και όλων των
άλλων ένδικων μέσων και εγγυήσεων, ρητών, σιωπηρών ή
κατοχυρωμένων, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά οποιασδήποτε
σιωπηρής εγγύησης εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για
συγκεκριμένο σκοπό και β) οποιωνδήποτε και όλων των υποχρεώσεων
και ευθυνών της WD για βλάβες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά
τυχαίων, συνεπαγόμενων ή ειδικών ζημιών ή οποιασδήποτε οικονομικής
απώλειας, απωλεσθέντων κερδών ή δαπανών, ή απώλειας δεδομένων
που προκύπτει από ή σε σχέση με την αγορά, τη χρήση ή την απόδοση
του προϊόντος, ακόμα και αν η WD έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα
τέτοιου είδους ζημιών. Στις Η.Π.Α., μερικές πολιτείες δεν επιτρέπουν τον
αποκλεισμό ή τον περιορισμό έκτακτων ή αποθετικών ζημιών, επομένως
οι παραπάνω περιορισμοί δεν ισχύουν για εσάς. Αυτή η εγγύηση σας
παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα και ενδέχεται να έχετε και άλλα
δικαιώματα τα οποία διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία.
Garantiinformasjon
Alle regioner med unntak av Australia/New Zeeland
Service
WD verdsetter deg som kunde, og vil alltid forsøke å gi deg den
beste service. Hvis dette produktet trenger vedlikehold, kontakt
enten selgeren som produktet opprinnelig ble kjøpt fra, eller besøk
vår nettside for produktstøtte på http://support.wd.com for
informasjon om hvordan du kan få service eller en Return Material
Authorization (returautorisasjon - RMA). Hvis det fastslås at
Produktet kan være defekt, vil du motta et RMA-nummer og en
veiledning om retur av Produktet. En uautorisert retur (dvs. en som
det ikke er utstedt et RMA-nummer for), vil bli returnert for din
kostnad. Autorisert retur må sendes i en godkjent
forsendelsesbeholder, forhåndsbetalt og forsikret, til adressen som
er oppgitt på returpapirene. Du bør oppbevare originalemballasjen
for lagring eller forsendelse av ditt WD-produkt. For å finne den
nøyaktige garantiperioden, kontrolleres garantiutløpsdato
(serienummer påkrevet) via http://support.wd.com. WD påtar seg
intet ansvar for tapte data, uansett årsak, gjenoppretting av tapte
data, eller data som finnes i et produkt som blir overlevert WD.
Begrenset garanti
WD garanterer at produktet, så lenge det er i normal bruk, vil
i perioden definert under, være uten defekter i materialer og
utførelse og være i samsvar med WDs spesifikasjoner for dette. Den
begrensede garantiperioden avhenger av hvilket land produktet ble
kjøpt i. Garantiperioden er begrenset til 1 år i Nord-, Sør- og Sentral-
Amerika, 2 år i Europa, Midt-Østen og Afrika samt 3 år i det
asiatiske Stillehavsområdet, med mindre annet er lovmessig
fastsatt. Denne begrensede garantiperioden gjelder fra kjøpsdatoen
som er angitt på kvitteringen. WD kan etter egen vurdering tilby at
man kan kjøpe utvidet garanti. WD finner at produktet ble stjålet fra
WD, eller at den påståtte defekten a) ikke er tilstede, b) ikke kan
korrigeres på en rimelig måte på grunn av skade som er skjedd før
WD mottar produktet, eller c) skyldes misbruk, uriktig installasjon,
endring (inkludert flytting eller fjerning av merker og åpning eller
fjerning av eksterne tillegg, med mindre produktet er på listen over
produkter som begrenset kan vedlikeholdes av brukeren, og den
spesifikke endringen er inkludert i de gjeldende instruksjonene som
kan finnes på http://support.wd.com), uhell eller feil håndtering
mens andre enn WD har ansvar for det. Med utgangspunkt
i begrensningene ovenfor er den eneste garantirettigheten at
produktet repareres eller skiftes ut innenfor garantiperioden som er
angitt ovenfor, etter WDs valg, reparasjon eller utskifting av
Produktet med et tilsvarende eller bedre produkt. Den ovennevnte
garantien fra WD skal gjelde for reparerte eller byttede produkter
i den gjenværende tiden av den opprinnelige garantiperioden eller
nitti (90) dager fra forsendelsesdato av et reparert eller byttet
produkt, alt etter hva som er den lengste perioden.
Den ovennevnte begrensede garantien er WDs eneste garanti, og
gjelder bare for produkter som er solgt som nye. Tiltakene som
nevnes her er gjeldende i stedet for a) alle andre tiltak og garantier,
uttrykkelig nevnt, underforstått eller lovbestemt, inkludert, men ikke
begrenset til enhver implisitt garanti for salgbarhet eller egnethet for
et bestemt formål, og b) alle forpliktelser og ansvar for WD for
skader inkludert, men ikke begrenset til ulykker, konsekvenser eller
spesielle skader, eller noe finansielt tap, tapte fortjenester eller
utgifter, eller tapte data som måtte oppstå fra eller i forbindelse med
kjøp, bruk eller ytelse for produktet, selv om WD er blitt advart om
farer for slike skader. Ettersom enkelte stater i USA ikke tillater
fraskrivelse eller begrensning av ansvar for følgeskade eller tilfeldig
skade, kan det hende at ovennevnte begrensning ikke gjelder for
deg. Denne garantien gir spesifikke juridiske rettigheter, og du kan
også ha andre rettigheter som varierer fra stat til stat.
Informácie o záruke
Všetky oblasti okrem Austrálie/Nového Zélandu
Získanie servisu
Spoločnosù WD si váži, že ste sa rozhodli pre ňu, a vždy sa vám bude
snažiù poskytnúù čo najlepší servis. Ak tento produkt vyžaduje údržbu,
obráùte sa na predajcu, od ktorého ste produkt zakúpili alebo navštívte
našu internetovú stránku podpory výrobku na adrese
http://support.wd.com a vyhľadajte informácie ako získaù servis alebo
reklamáciu (Return Material Authorization; RMA). Ak sa zistí, že výrobok
môže byù chybný, dostanete číslo RMA a pokyny na vrátenie výrobku.
Neoprávnene vrátený výrobok (t.j. výrobok, na ktorý nebolo vyda
reklamaččíslo RMA) vám bude vrátený na vaše náklady. Oprávnene
vrátené výrobky sa musia posielaù v schválenom prepravnom obale, s
vyplateným prepravným a poistením, na adresu uvedenú na tlačive
vrátenia tovaru. Na uchovávanie a posielanie vášho výrobku spoločnosti
WD si odložte pôvodnú krabicu a obalový materiál. Dobu platnosti
záruky presvedčivo overíte skontrolovaním doby uplynutia záruky
(potrebné je výrobné číslo) prostredníctvom internetovej stránky
http://support.wd.com. Spoločnosù WD nezodpovedá za stratu dát, bez
ohľadu na príčinu, za obnovenie stratených dát, ani za dáta, ktoré sa
nachádzajú v akomkoľvek výrobku, ktorý jej bol zverený.
Obmedzená záruka
Spoločnosù WD zaručuje, že výrobok, pri jeho normálnom používaní,
nebude maù počas obdobia definovaného chyby materiálu
a vypracovania a bude vyhovovaù špecifikáciám spoločnosti pre daný
výrobok. Dĺžka platnosti obmedzenej záruky záleží od krajiny, v ktorej ste
si daný výrobok zakúpili. Doba limitovanej záruky je 1-ročná pre oblasù
Severnej, Južnej a Centrálnej Ameriky, 2-ročná pre Európu, Stredný
východ a Afriku a 3-ročná pre oblasù Ázie a Pacifiku, pokiaľ právna
úprava nevyžaduje inak. Doba trvania limitovanej záruky začína
dátumom zakúpenia uvedeným na nákupnom účte. Spoločnosť WD
môže podľa vlastného uváženia poskytnúť pri nákupe rozšírenú záruku.
Spoločnosù WD nenesie žiadnu zodpovednosù za akýkoľvek vrátený
výrobok, ak spoločnosù potvrdí, že výrobok bol spoločnosti odcudzený
alebo že chyba a) nie je prítomná, b) nemôže byù adekvátne opravená
z dôvodu poškodenia výrobku pred jeho doručením spoločnosti WD
alebo c) je zapríčinená nesprávnym používaním, nesprávnou
inštaláciou, modifikáciou (vrátane odstránenia alebo zničenia štítkov,
ako aj otvorenia a odstránenia vonkajších krytov, to však len pokiaľ
výrobok nie je uvedený na zozname výrobkov s obmedzenými
možnos_ami servisu používateľom a špecifické modifikácie spadajú do
rámca príslušných pokynov, tak ako ich nájdete na adrese
http://support.wd.com) nehodou alebo nesprávnou manipuláciou
v čase, keď sa nachádza v držbe inej osoby a spoločnosti ako
spoločnosti WD. V súlade s uvedenými obmedzeniami je v rámci
uvedenej záručnej lehoty a podľa rozhodnutia spolo
čnosti WD vašou
jedinou a výlučnou zárukou oprava produktu alebo jeho výmena za
rovnocenný alebo lepší produkt. Vyššie uvedená záruka WD bude
predĺžená u opravovaných alebo vymieňaných výrobkov na zvyšok
príslušnej doby pôvodnej záruky alebo na deväùdesiat (90) dní od
dátumu odoslania opraveného alebo vymeneného výrobku, pričom platí
dlhšia z oboch uvedených lehôt.
Vyššie uvedená obmedzená záruka je jedinou zárukou WD a platí len
pre výrobky predané ako nové. Nápravné prostriedky tu poskytnuté
nahrádzajú a) akékoľvek a všetky ďalšie nápravné prostriedky a záruky,
či už výslovné, implikované alebo zákonné, vrátane, avšak bez
obmedzenia, akejkoľvek implikovanej záruky obchodovateľnosti alebo
vhodnosti na konkrétny účel, a b) akékoľvek a všetky záväzky a
zodpovednosti WD za škody vrátane, avšak bez obmedzenia na tu
uvedené príklady, náhodných, následných, alebo osobitných škôd, alebo
akýchkoľvek finančných strát, zmareného zisku alebo výdavkov, alebo
straty dát, zapríčinených alebo vzniknutých v súvislosti s kúpou,
použitím alebo fungovaním výrobku, dokonca aj keď bola spoločnosù
WD upozornená na možnosù takýchto škôd. V USA niektoré štáty
nedovoľujú vyčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných
škôd, preto sa vyššie uvedené obmedzenia nemusia na vás vzùahovaù.
Táto záruka vám poskytuje osobitné právne nároky, môžete však maù aj
ďalšie práva, ktoré sa líšia od štátu k štátu.
Informace o záruce
Všechny oblasti kromě Austrálie/Nového Zélandu
Jak obdržet servis
Společnost WD si váží Vašeho nákupu a vždy se snaží poskytovat co
nejlepší služby. Pokud tento výrobek vyžaduje údržbu, obraùte se na
prodejce, od kterého jste výrobek původně zakoupili, nebo navštivte naše
webové stránky technické podpory výrobků http://support.wd.com, kde
najdete informace o tom, jak obdržet servis nebo autorizaci na vrácení
materiálu (Return Material Authorization, RMA). Bude-li rozhodnuto, že
výrobek může být závadný, obdržíte číslo RMA a pokyny k vráce
výrobku. Neoprávněně vrácený výrobek (tj. výrobek, pro nějž nebylo
vydáno číslo RMA) Vám bude vrácen na Vaše náklady. Oprávně
vrácení musí být zaslána ve schváleném obalu, předplacena a pojištěna,
na adresu uvedenou na dokumentu o vrácení. Uschovejte původní
krabici a balicí materiál pro případ uložení či poslání výrobku WD.
Záruční lhůtu lze jednoznačně určit kontrolou data vypršení záruky
(je třeba zadat sériové číslo) přes http://support.wd.com. Společnost WD
nenese žádnou odpovědnost za ztrátu dat bez ohledu na příčinu, za
obnovení ztracených dat nebo za data v jakémkoli výrobku, který byl
předán do jejího vlastnictví.
Omezená záruka
Společnost WD zaručuje, že za dodržení podmínek běžného používání
bude výrobek po níže uvedenou dobu bez vad na materiálu nebo
provedení a bude splňovat specifikace společnosti WD pro něj určené.
Doba platnosti této omezené záruky závisí na zemi, ve které byl výrobek
zakoupen. Doba platnosti omezené záruky je 1 let v oblasti Severní, Jižní
a Střední Ameriky, 2 let v oblasti Evropy, Středního východu a Afriky
a 3 let v oblasti Asie a Tichého oceánu, nevyžadují-li to zákony jinak.
Doba platnosti omezené záruky začíná dnem zakoupení uvedeném na
dokladu o nákupu. Společnost WD může dle vlastního uvážení
poskytnout při nákupu rozšířenou záruku. Společnost WD neponese
žádnou odpovědnost za vrácený výrobek, pokud zjistí, že byl výrobek
této společnosti zcizen nebo že domnělá závada a) neexistuje, b) nelze ji
prakticky odstranit následkem poškození, ke kterému došlo předtím, n
společnost WD výrobek obdržela nebo c) byla způsobena nesprávným
používáním, nevhodnou instalací, úpravami (včetně odstranění nebo
poškození štítků a otevření nebo odstranění vnějšího opláštění, pokud
výrobek není na seznamu vymezených výrobků, u kterých může uživatel
provádět úpravy, a pokud konkrétní úprava neodpovídá příslušným
pokynům uvedeným na adrese http://support.wd.com), nehodou nebo
nesprávnou manipulací v době, kdy se výrobek nacházel ve vlastnictví
jiného subjektu, než společnosti WD. V souladu s uvedenými omezeními
je v rámci uvedené záruční lhůty a podle rozhodnutí společnosti WD vaší
jedinou a výlučnou zárukou oprava produktu nebo jeho výměna za
rovnocenný nebo lepší produkt. Předcházející záruka WD bude rozšířena
na opravené nebo vyměněné výrobky na zbytek odpovídající lhůty
původní záruky nebo devadesát (90) dnů od data zaslání opraveného či
vyměněného výrobku, dle toho, která z těchto dvou možností je delší.
Předcházející omezená záruka je jedinou zárukou společnosti WD
a vztahuje se jen na výrobky prodané jako nové. Nápravné prostředky
zde uvedené jsou namísto a) jakýchkoli a všech ostatních nápravných
prostředků a záruk, aù už vyřčených, zahrnutých nebo zákonných,
včetně, ale ne omezených na jakoukoli zahrnutou záruku
obchodovatelnosti nebo způsobilosti ke specifickému účelu
a b) jakýchkoli a všech závazků a odpovědností společnosti WD za
škody, včetně, ale ne omezených na náhodné, následné nebo zvláštní
škody, nebo jakékoli finanční ztráty, ztracené zisky či výdaje, nebo ztrátu
dat vzniklou ve spojitosti s nákupem, užíváním nebo výkonností výrobku,
i když byla společnost WD uvědoměna o možnosti takových škod. Ve
Spojených státech některé státy nepovolují vyloučení nebo omezení
náhodných či následných škod, čímž se výše uvedená omezení nemu
vztahovat na Vás. Tato záruka Vám dává specifická práva a je možné, že
máte práva další, v závislosti na státu.
保固資訊
澳洲 / 紐西蘭以外的所有地區
取得服務
WD 重視您的商業交易且嘗試提供您最好的服務。如果此「產品」
需要維修服務,請聯絡原來購買 「產品」的代理商或參訪我們位
於 http://support.wd.com 的產品支援網站,以取得更多服務或「退
修品維修授權」(RMA) 的相關資訊。如果判定 「產品」可能為瑕
疵品,您將會得到一組 RMA 編號及 「產品」退修說明。未通過授
權的退貨 (例如未發給 RMA 編號),其退還給您的費用將由您自
行負擔。已授權的退貨必須以許可的寄件包裝 已預先支付運費
且含保險),寄送到退貨單上所註明的住址。您原來的箱子或包材
必須保留以作為保存或運送 WD 產品使用。若要確認保固期有確
實建立,請透過 http://support.wd.com 來檢查保固期限 (需提供
序號)。不論任何原因造成的資料遺失、遺失資料的修復,或是服
務中持有的任何「產品」中所包含的資料,WD 皆無須負擔任何責
任。
保固年限
WD 保障 「產品」在正常使用下材料零件或做工方面不會有瑕
疵,並遵循 WD 的技術規格 (以下方所定義的條款為準) 。您有
限的保固條款會依照您 「產品」的購買所在國家而有所不同。
的有限保固條款於以下國家為 1 年期 : 北美洲、南美洲和中美洲地
區; 2 年期 : 歐洲、中東和非洲地區; 3 年期 : 亞太地區,除非法
律有另行要求。您有限保固期的條款應從購買收據上的購買日期
開始生效。WD 得自行決定延長保固是否可供購買。如果 WD 判定
「產品」是竊自 WD,或斷定瑕疵 a) 並未顯現 b) 無法合理地修復,
因損壞是在 WD 收到 「產品」之前發生 c) 歸因為不當使用、不正
確安裝、改動 包括移除或擦掉標籤,及打開或移動外殼,除非
該產品列於有限的使用者可自行服務的產品清單上,且特定的改
動未超出應用說明的範圍,詳見 http://support.wd.com)、WD 以
外的使用者因意外或處理不當所造成,則 WD 將無須負擔責任。
據上述限制,您可獲得的唯一保固就是,在上述規定的保固期內,
由 WD 酌情考慮修復或以相當或更佳的產品更換該產品。上述的
WD 保固將延伸至維修過或更換過的產品,保固期長度為:扣掉原
來已使用的保固期間,或自維修或更換的 「產品」之寄送日期算
起九十 (90)天,採期間較長者為準。
以上限定的保固為 WD 的獨有保固且僅適用於販賣時為全新的產
品。這裡提供的補償所適用的場合為 a) 陳述、暗示或法定的任何
或所有的補償或保固,涵蓋但不受限於任何商業上的暗示保固或
特定用途的適用性 b) WD 對於產品損壞的任何及所有義務和責任
涵蓋但不受限於意外、間接或特殊損壞,或任何錢財損失、損失
的利益或產生的費用,及與 「產品」的購買、使用或效能方面相
關聯的資料遺失,即使 WD 已事先被告知這些損壞的可能性。在
美國,某些州並不允許意外或間接損壞的例外限制,因此以上提
及的限制可能不會適用於您。此保固給予您特定法律上的權利,
而您也可能擁有各州之間不同的其他權利。
보증 정보
호주 / 뉴질랜드를 제외한 모든 지역
서비스 확보
WD 는 사용자의 비즈니스에 가치를 두며 , 항상 최상의 서비스
를 제공하려고 노력하고 있습니다. 이 제품의 유지보수가 필요
한 경우 , 원래 제품을 구매했던 대리점에 연락하거나 당사 웹
사이트 http://support.wd.com 을 방문하여 서비스 또는 제품
반송승인 (RMA) 확보 방법에 관한 정보를 살펴보십시오 . 제품
의 결함 가능성이 존재하는 것으로 판단되면 제품 반송에 필요
한 RMA 번호 지침이 제공됩니다 . 무단으로 반송된 제품 (
: RMA 번호가 발부되지 않은 제품 ) 사용자 부담으로
당 사용자에게 반송됩니다. 승인된 반송 제품은 선불되고 보험
처리된 적정 배송 용기에 넣어 반송 문서에 적힌 주소로 배송
되어야 합니다 . 원래 상자 및 포장재는 WD 제품 보관 및 배송
을 위해 보관해야 합니다 . 최종적으로 보증 기간을 확립할 수
있도록 http://support.wd.com 을 통해 보증 만료 기간 ( 일련
번호 필요 ) 을 확인하십시오 . WD 는 사유와 상관없이 손실된
데이터나 이러한 데이터의 복구 또는 보유한 제품에 포함된 데
이터에 대한 아무런 책임을 지지 않습니다 .
제한 보증
WD 는 정상 사용 시 제품이 아래 규정된 기간 동안 재료 및 제
조 상태에 결함이 없다는 것을 보증하며 이에 대한 WD 의 사
을 준수합니다 . 제한 보증 기간은 제품을 구매한 국가에
다릅니다 . 제한 보증 기간은 법적으로 특별히 요구하지 않는
한 북미 , 남미 및 중미 지역의 경우 1 , 유럽의 경우 2 , 중
동 및 아프리카 지역의 경우 3 , 그리고 아시아 태평양 지역
의 경우 3 년입니다 . 제한 보증 기간은 구매 영수증에 표시된
구매일부터 시작됩니다 . WD 는 재량에 따라 제품에 대한 보증
기간을 연장시킬 수도 있습니다 . WD 는 제품이 WD 에서 도
되었거나 주장된 결함이 a) 존재하지 않거 , b) WD 가 제
을 수령하기발생한 손상으로 인해 제대로 고치지 못하거나
또는 c) 오용 , 부적절한 설치 , 변경 ( 레이블 제거 또는 말소
외부 케이스 개봉 또는 제거 . , 제품이 제한된 사용자 이용
가능 제품 목록에 수록되어 있거나 특정 변경 사항이
http://support.wd.com에 설명된 대로 해당 지침 범위 이내가
아닌 경우에 한함 ), WD 이외의 다른 누군가가 소유하고 있을
때 사고 또는 잘못 취급한 것으로 WD 가 판단한 경우 반송된
제품에 아무런 책임을 지지 않습니 . 위에 지정한 제한에
라 귀하의 유일하고 독점적인 보증은 위에서 지정한 보증 기간
동안 WD 의 선택에 따라 수리되거나 동일 또는 더 높은 사양
제품으로 교체가 될 것입니다 . 앞서 언급된 WD 의 보증은
당되는 원래 보증 기간이나 수리되거나 교체된 제품의 선적일
로부터 90 일 ( 이 중 더 긴 기간 선 ) 의 균형을 맞출 수 있도
록 수리되거나 교체된 제품까지 확장됩니다 .
앞서 언급된 제한 보증은 WD 의 전적인 보증으로 새로 판매된
제품에만 해당됩니다 . 이 설명서에 표시된 구제책은 a) 기타
모든 구제책 및 보증 ( 명시적 , 암묵적 또는 규정 여부에 관
없이 내포된 상업성 보증 또는 특정 목적에 대한 부합성을
함하되 이에는 국한되지 않음 ), b) 우발 , 결과적인 손상을
포함하나 이에 국한되지 않거나 , 수익이나 비용 손실 특수 손
상이나 재정 손실 또는 제품 구매 , 사용 , 성능과 관련하
발생하는 데이터 손실의 가능성을 권고받은 경우에도 이에 대
한 WD 의 책임을 대신합니다 . 미국의 경우 , 우발적이거나 결
과적인 손상에 대한 배제 또는 제한이 허용되지 않는 주도
으므로 위의 제한 사항이 적용되지 않을 수도 있습니다 . 이
증은 특정 법적 권리를 사용자에게 부여하며 , 주마다 다른 기
타 권리를 보유할 수도 있습니다 .
保証情報
オーストラリア / ニュージーランドを除くすべての地域につ
いて適用
サービスのご利用について
WD はお客様のビジネスを大切にし、常に最高のサービスの提供
に努めております。この製品の保守が必要な場合は、サービスの
ご利用方法または商品返品確 (RMA) の入手方法について、この
製品をお買い上げになった販売代理店にお問い合わせいただく
か、WD の製品サポート Web サイト http://support.wd.com でお
調べください。製品に欠陥があると判断された場合はRMA 番号
と返品の手引きをお渡しします。RMA 番号なしの無許可な返品
は、お客様の送料負担でお客様に送り返されます。許可された返
品は必ず、指定どおりの梱包にて、保険をかけた送料前払いで、
返品書類に指定されている送り先に送付してください。WD 製品
が購入時に納入されていた箱と梱包材料は、製品を保管または輸
送する必要が生じた場合に備えて安全に保管しておいてくださ
い。保証期間を確定するために、 http://support. wd.com で保証
有効期限を調べてください(シリアル番号が必要です)WD は、
いかなる理由においても、損失したデータ、損失したデータの回
復、製品に含まれていたデータについて責任を負いません。
保証期間について
WD は、この製品が通常の使用において、下記の条項で既定され
ている条件下で素材および出来上がりに欠陥がなく、WD の仕様
を満たしていることを保証します。製品の保証期間は、その製品
を購入された国によって異なります。その国の法律で異なる規定
がなされている場合を除き、北米と中南米では 1 年、ヨーロッパ
中東・アフリカでは 2 年、アジア・太平洋地域では 3 年となって
います。WD は、自由裁量により購入に関する保障延長サービス
を提供する場合があります。保証の期限は、製品の購入領収証に
記されている購入日から開始するものとします。返品された製品
WD が盗品と判断した場合、主張された欠陥 a) 実際にはな
い場合、b) WD が製品を受け取る前の破損が原因で欠陥の修正
が不可能な場合、c) 用、不適切な設置、改造
http://support.wd.com が、この製品をユーザーの個人による修理
が可能な製品と記載しており、かつその改造が適切な手順の範囲
以内である場合を除く)、あるいは WD の所持下以外での事故ま
たは不適切な取り扱いがあった場合、WD は返品されたいかなる
製品に対しても責任を負いません。前述の制限事項によって異な
りますが、述の保証期間内における WD の判断による製品の修
理または同等品や上位製品との交換が、お客様の唯一かつ排他的
な保証となります。修理または交換を行った場合は、元の保証期
間の残り日数、または修理または交換された製品が発送された日
から 90 日の、いずれか長い方に、保証の期間が延長されるもの
とします。
この保証が WD の唯一の保証であり、新品として販売された製品
にのみ適用されます。ここで提供される救済は、明示、黙示また
は法定かを問わず、a) 市販性、特定の目的との適合性に関する黙
示された保証を含む(ただし必ずしもこれらに限らない)他のす
べての救済と保証に取って代わるものであり、b) この製品の購
入、使用、性能との関連から生じた、偶発的、派生的、または特
別な損害、財務的な損失、利益の喪失、データの喪失(ただし必
ずしもこれらに限らない)に対して一切責任を負いません。これ
は、WD が、あらかじめそのような損害が生じる可能性を知らさ
れていた場合でも同様です。米国では、州によって、付随的、ま
たは結果的に生じる損害に対する責任の除外や制限が認められな
い場合があります。そのような場合は、前述の制限は該当しない
可能性があります。この保証は特定の法的権利を与えますが、州
によってはそれ以外の権利がある場合があります。
保修信息
澳大利亚 / 新西兰之外的所有地区
获取服务
WD 重视您的业务,自始至终为您提供最好的服务。 如果本产品需要维修,请联系您最初从其处购买本产品的经销商,或者访问支持网站
http://support.wd.com 了解如何获取服务或 退货授权 (RMA) 的信息。 如果确定本产品有缺陷,会提供给您一个 RMA 码和产品退货说
明。 未授权退货 (也即未发放 RMA 号码的退货)将返还给您并由您承担费用。授权的退货必须要预先付款并且保价,使用批准的货运包装
箱发到退货单上提供的地址处。始包装箱和包装材料必须妥善存放,以备 WD 产品的保存或运送。 要确定保修期,请在
http://support.wd.com 上检查保修过期日期(要求提供序列号)WD 不对基于任何原因的丢失数据、丢失数据恢复或其所有产品中所含数据
负责。
有限保修
WD 保证本产品在正常使用过程中,在以下规定的期限内,不会发生材料和工艺缺陷,并且符合 WD 范。 有限保修的期限视购买产品的国
家而异。北美、南美和中美地区有限保修 1 年,欧洲、中东和非洲地区保修 2 年,亚太地区保修 3 年,除非有法律另外要求。有限保修期自
购买收据上所示的购买日期开始算起。 WD 可自行决定为购买品提供延期保修服务。如果 WD 认为本产品是从 WD 盗取的,或者所宣称的缺
a) 并不存在, b) 不能进行理想的检修,因为损坏是在 WD 收到产品以前发生的,或者 c) 是由于误用、安装不当、改装 (包括撕下或涂抹
标签,打开或拆下外壳,除非本产品在有限的用户可维修的产品之列,并且具体的改装在相关说明的范围之内,具体说明可以在
http://support.wd.com 上找到)、意外或误操作,则 WD 不对退回的产品负责。根据上述限制,您享受的唯一、专属保修服务在上述保修期内
WD 自行选择维修产品或使用同等或更好的产品更换产品。前述的 WD 保修期限要根据适用的原始保修期的剩余天数,或自修理或更换的
产品发货之日起的九十 (90) 天进行延长 (取二者中较长的时间
前述的 WD 有限保修只由 WD 进行保修,并且只适用于作为新产品销售的产品。此处提供的补救措施代替 a) 任何及所有其它补救措施和保
修,无论是明示、暗示或是法律规定的,包括但不局限于对适销性或供特定用途之适用性的担保,和 b) WD 对损坏的任何及所有义务和责任
包括但不局限于附帶或由此而引起的或特殊损坏,或者任何财务损失、利润或费用损失,或由与购买、使用或产品性能引起的或相关的数据
失,即使 WD 已建议过这类损坏的可能性。在美国,有些州不允许排除或限制附带或由此而引起的损坏,因此上述限制可能不适用。本保修
条款为您提供了特定的法律权利,您也可能拥有州与州之间不同的权利。
RoHS 服从
᳝↦᳝ᆇ⠽䋼៪ܗ
䚼ӊৡ⿄ ѻકЁ᳝↦᳝ᆇ⠽䋼៪ܗ㋴ⱘৡ⿄ঞ৿䞣
݁Ӌ ໮⒈࣪㘨 ໮⒈࣪
(Pb) (Hg) (Cd) ˄Ѡ˅㣃 Ѡ㣃䝮
(Cr (VI)) (PBB) (PBDE)
ޣ䳛ᶊ(4)
ޣ䳛఼(4 pcs)
㛮ൿ(4 pcs)
ᏺ䬰༈ⱘϞⲪ
ᑩⲪ
PCBA
⹀Ⲭ偅ࡼ఼ X
ᖂൟUSB⬉㓚
EMI ᑩⲪ
㘮䝃㭘㝰
O: 㸼⼎᳝↦᳝ᆇ⠽䋼೼䆹䚼ӊⱘ᠔᳝ഛ䋼ᴤ᭭Ёⱘ৿䞣ഛԢѢ
SJ/T11363-2006
ᷛޚ㾘ᅮⱘ
䞣㽕∖ҹ
ϟDŽ
X㸼⼎䆹᳝↦᳝ᆇ⠽䋼㟇ᇥ೼䆹䚼ӊⱘᶤϔഛ䋼ᴤ᭭Ёⱘ৿䞣䍙ߎ
S
T/T11363-2006
ᷛޚ㾘ᅮⱘ䰤䞣㽕∖
DŽ
˄೼ℸ㸼ЁˈӕϮৃ㛑䳔㽕ḍ᥂ᅲ䰙ᚙމᇍᷛ䆄“X”ⱘ乍Ⳃ䖯㸠䖯ϔℹⱘᡔᴃᗻ㾷䞞DŽ˅
Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612
U.S.A.
Western Digital, WD, and the WD logo are registered trademarks in
the U.S. and other countries; and WD Elements is a trademark of
Western Digital Technologies, Inc. Other marks may be mentioned
herein that belong to other companies. Specifications subject to
change without notice.
© 2013 WD, a Western Digital company.
All rights reserved.
4079-705110-800 Feb 2013
Jótállási információk
Minden régió, kivéve Ausztrália/Új-Zéland
Szolgáltatás igénybevétele
A WD értékeli az Ön üzleti tevékenységét, és mindig a lehető legjobb
szolgáltatást igyekszik nyújtani. Amennyiben a termék karbantartásra
szorul, forduljon a forgalmazóhoz, akitől eredetileg vásárolta a terméket,
vagy látogasson el a terméktámogató weboldalra a http://support.wd.com
címen, ahol információkat talál a szolgáltatás vagy a termék-visszaküldési
jóváhagyás (Return Material Authorization - RMA) igénybevételére
vonatkozóan. Ha a termék hibásnak bizonyul, akkor Ön kap egy RMA
számot, illetve instrukciókat a termék visszaküldésére vonatkozóan. Egy
jóváhagyott csereterméket (azaz olyat, amelyre nem bocsátottak ki RMA
számot) küldünk Önnek, melynek költségét Önnek kell megtéríteni.
A jóváhagyott cseretermékeket a jóváhagyott szállítói csomagolásban,
előre kifizetve és biztosítva kell kiszállítani az Ön által megadott címre.
A termék eredeti dobozát és csomagolóanyagait meg kell őrizni
a WD termék tárolásához és szállításához. A jótállási időszak
meghosszabbításához ellenőrizze a jótállás lejártát (a sorozatszám
szükséges hozzá) a http://support.wd.com weboldalon. A WD semmilyen
körülmények között sem vállal felelősséget a hozzá eljuttatott termékeken
tárolt adatok elvesztéséért vagy adatok biztonsági mentéséért.
Korlátozott jótállás
A WD garantálja, hogy a termék normál használat esetén az alábbiakban
meghatározott időtartamig anyag- és gyártási hibától mentes és megfelel
a WD termék műszaki leírásának. A korlátozott jótállás időtartama az
országtól függ, amelyben a terméket vásárolta. A korlátozott jótállás
időtartama 1 év az Észak-, Dél- és Közép-Amerikai régióban, 2 év
Európában, a Közel keleti és az Afrikai régióban és 3 év a Délkelet-Ázsiai
régióban, hacsak a törvény másképp elő nem írja. A korlátozott jótállás
időtartama a vásárlás dátumától kezdődik, amely a vásárlást bizonyító
nyugtán szerepel. A WD bővített jótállási szolgáltatásokat bocsáthat
rendelkezésre, amelyek megvásárolhatók. A WD nem vállal felelősséget a
termékkel kapcsolatban, ha a WD megállapítja, hogy a terméket a WD-től
eltulajdonították, vagy a feltételezett hiba a) nincs jelen, b) ésszerű
körülmények között nem javítható ki a termék a WD általi átvétel előtti
sérülése miatt, illetve c) a hibát nem rendeltetésszerű használat, helytelen
telepítés, módosítás (beleértve a címkék eltávolítását vagy
olvashatatlanná tételét, a külső burkolatok felnyitását vagy eltávolítását,
beleértve a rögzítő keretet, kivéve, ha a termék a korlátozottan
a felhasználó által szervizelhető termékek listájában szerepel, és
a módosítások az érvényes utasítások hatályán belül esnek, és amelyek
megtalálhatók a http://support.wd.com weboldalon), baleset vagy
helytelen kezelés okozta akkor, amikor a termék nem a WD birtokában
volt. A fenti korlátozásokra figyelemmel az Ön kizárólagos jótállása a fent
meghatározott jótállási időtartam alatt és a WD döntése alapján, a termék
javítására, vagy azzal egyenértékű vagy jobb termék cseréjére érvényes.
A WD által biztosított jótállás a javított vagy cserélt termékekre az eredeti
jótállásból fennmaradó ideig vagy a termék javításától vagy cseréjétől
számított kilencven (90) napig érvényes - amelyik a hosszabb időtartam.
A jelen jótállás a WD kizárólagos jótállása és kizárólag az új termékként
értékesített termékekre vonatkozik. A jelen jótállás helyettesít a) minden
egyéb kifejezett, vélelmezett vagy jogszabály által előírt jótállást vagy
jogorvoslatot, beleértve, de erre nem korlátozva az értékesíthetőgre
vagy bizonyos célra való alkalmasságra vonatkozó vélelmezett jótállást,
és b) a WD elutasít bármilyen és minden a károkkal kapcsolatos
felelősséget, beleértve, de arra nem korlátozva a balesetből, annak
következményeiből eredő vagy különleges károkat, vagy pénzügyi
veszteséget, nyereség vesztést vagy felmerülő költségeket, vagy a termék
megvásárlásával, használatával vagy teljesítményével kapcsolatos
adatvesztést, még akkor is, ha a WD az ilyen jellegű károk lehetőgére
figyelmeztetett. Az Egyesült Államokban néhány államban nem
lehetséges a balesetből vagy abból eredő károkért történő
felelősségvállalás korlátozása vagy elutasítása, ezért a fenti korlátozások
azokban az államokban nem érvényesek. Ez a jótállás Önt meghatározott
törvényi jogokkal ruházza fel, illetve Ön rendelkezhet egyéb jogokkal is,
amelyek az adott államtól függően eltérők lehetnek.
Warunki gwarancji
Wszystkie kraje oprócz Australii i Nowej Zelandii
Korzystanie z usług
Firma WD docenia interes użytkownika i zawsze dokłada wszelkich starań
w celu dostarczenia najwyższej jakości usługi. Jeżeli ten produkt wymaga
naprawy należy skontaktować się z dostawcą, u którego został zakupiony lub
odwiedzić stronę pomocy technicznej pod adresem http://support.wd.com
w celu uzyskania informacji o możliwości skorzystania z serwisu lub
uzyskania numeru RMA (Autoryzacja zwrotu materiału). Jeżeli zostanie
stwierdzone, że produkt może być uszkodzony, użytkownik otrzyma numer
RMA oraz instrukcje zwrotu Produktu. Nieautoryzowane zwroty (tzn. takie, na
które nie wydano numeru RMA) zostaną zwrócone użytkownikowi na jego
koszt. Autoryzowane zwroty należy dostarczyć w zatwierdzonym opakowaniu
transportowym, opłacając koszt przesyłki i ubezpieczenie, na adres podany
na blankiecie zwrotu. W celu przechowywania i transportu produktu firmy
WD należy zachować oryginalne opakowanie i materiały pakunkowe. W celu
ostatecznego ustalenia okresu gwarancji, należy sprawdzić czas jej
wygaśnięcia (wymagany numer seryjny) na stronie sieci web http://
support.wd.com. Firma WD, niezależnie od przyczyny, nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za utratę danych, odzyskanie utraconych danych lub za
dane znajdują
ce się w powierzonym produkcie.
Ograniczona gwarancja
Firma WD gwarantuje, że przy normalnym użytkowaniu produkt będzie
w określonym poniżej czasie, wolny od wad materiałowych i wad
fabrycznych, a także będzie zgodny z określonymi tu specyfikacjami WD.
Czas obowiązywania gwarancji zależy od kraju, w którym został zakupiony
produkt. Czas obowiązywania ograniczonej gwarancji to 1 lat w regionie
Ameryki Północnej, Południowej i Centralnej, 2 lat w Europie, w regionie
Bliskiego Wschodu i Afryce i 3 lat w regionie Azji i Pacyfiku, chyba że
regulują to odrębne przepisy. Czas ograniczonej gwarancji rozpoczyna się od
daty zakupu określonej na dowodzie zakupu. Firma WD może według
własnego uznania oferować sprzedaż gwarancji rozszerzonej. Firma WD nie
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zwracane do WD produkty, jeśli
okaże się, że zostały one ukradzione z firmy WD lub gdy okaże się, że:
a) defekt nie istnieje, b) produkt nie może zostać naprawiony z powodu
uszkodzenia, które wystąpiło przed przyjęciem go do firmy WD lub
c) stwierdzone zostanie nieprawidłowe używanie, nieprawidłowa instalacja,
modyfikacja (włą
cznie z usunięciem lub zniszczeniem etykiet i otwarciem lub
usunięciem zewnętrznych elementów obudowy, chyba że produkt znajduje
się na liście produktów, które może naprawiać użytkownik, a określone
modyfikacje mieszczą się w zakresie stosownych instrukcji dostępnych pod
adresem http://support.wd.com), przypadkowe uszkodzenie lub uszkodzenie
spowodowane nieprawidłową obsługą w trakcie posiadania urządzenia przez
firmę inną niż WD. Mając na uwadze powyższe ograniczenia, jedyna i
wyłączna gwarancja w podanym powyżej okresie gwarancyjnym ogranicza
się do naprawy lub wymiany produktu na taki sam lub wyższy model, według
uznania firmy WD. Określona wcześniej gwarancja firmy WD zostanie
rozszerzona na naprawione lub wymienione Produkty, na pozostały okres
pierwotnej gwarancji lub dziewięćdziesiąt (90) dni od daty dostarczenia
naprawionego lub wymienionego Produktu.
Powyższa gwarancja stanowi wyłączną gwarancję firmy WD i dotyczy
produktów sprzedawanych jako nowe. Środki prawne w niniejszej gwarancji
zastępują: a) wszelkie inne środki prawne lub gwarancje, jawne,
dorozumiane lub ustawowe, a w szczególności, wszelkie gwarancje
pokupno
ści, przydatności do określonego celu i b) wszelkie inne
zobowiązania WD z tytułu strat, a w szczególności szkody przypadkowe,
wynikowe lub specjalne lub wszelkie straty finansowe, utratę zysków lub
koszty, utratę danych spowodowane zakupem lub związane z zakupem,
użytkowaniem lub działaniem Produktu nawet wtedy, gdy firma WD została
powiadomiona o możliwości takich szkód. W Stanach Zjednoczonych
niektóre stany nie zezwalają na wyłączenia lub ograniczenia szkód
przypadkowych lub wynikowych, z tego względu powyższe ograniczenia
mogą nie mieć zastosowania. Gwarancja ta zapewnia użytkownikowi
określone prawa, użytkownikowi mogą także przysługiwać inne prawa,
zależne od stanu, w zaleznosci od tego, który okres jest dluzszy
GuinnessQIG.fm Page 2 Wednesday, February 20, 2013 1:29 AM
/

Táto príručka je tiež vhodná pre