Moser T-CUT Používateľská príručka

Kategória
Zastrihávače vlasov
Typ
Používateľská príručka
de
en
fr
it
es
pt
nl
da
sv
no
fi
tr
pl
cs
sk
hr
hu
sl
ro
bg
ru
uk
et
lv
lt
el
ar
4
Originalbetriebsanleitung – Akku-Haarschneidemaschine Typ 1591T .............................................................................................. 5
Translation of the original operating manual – cordless hair clippers type 1591T ........................................................................ 10
Traduction du mode d’emploi d’origine – Tondeuse à cheveux sans fil type 1591T ..................................................................... 15
Traduction du mode d’emploi d’origine – tagliacapelli a batteria tipo 1591T ................................................................................. 21
Traducción del manual de uso original – Máquina de corte de pelo con batería modelo 1591T ................................................. 26
Tradução do manual de utilização original – Máquina de cortar cabelo com bateria tipo 1591T ................................................ 31
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing – accu-tondeuze type 1591T ................................................................................. 36
Oversættelse af den originale brugsanvisning – akku-hårklipper type 1591T ............................................................................... 41
Översättning av originalbruksanvisning – batteridriven hårklippmaskin Typ 1591T .................................................................... 46
Oversettelse av original bruksanvisning – Batteridrevet hårklippemaskin type 1591T ................................................................ 51
Alkuperäiskäyttöohjeen käännös – Akkukäyttöinen hiustenleikkuukone tyyppi 1591T ................................................................ 56
Orijinal kullanma kılavuzunun çevirisi - Akülü saç kesme makinesi tip 1591T .............................................................................. 61
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi – akumulatorowa maszynka do strzyżenia włosów typ 1591T ............................... 66
Překlad originálního návodu k použití – Zastřihovač vlasů s akumulátorem typ 1591T .............................................................. 72
Preklad originálneho návodu na obsluhu – Akumulátorový strihač vlasov typu 1591T ............................................................... 77
Prijevod originalnih uputa za uporabu – Baterijski šišač za kosu, tip 1591T ................................................................................. 82
Az eredeti gépkönyv fordítása – 1591T típusú, akkumulátorról működő hajvágógép .................................................................. 87
Prevod originalnih navodil za uporabo – Aparat za striženje las na akumulatorski pogon tip 1591T ......................................... 92
Traducerea manualului de utilizare original – Maşină de tuns părul cu baterii tip 1591T ............................................................. 97
Превод на оригиналното упътване – Машинка за подстригване с акумулатор тип 1591T ................................................ 102
Перевод оригинального руководства по эксплуатации – Машинка для стрижки волос с питанием
от аккумулятора, тип 1591T ............................................................................................................................................................ 107
Переклад оригінальної інструкції – Машинка для стриження волосся з живленням від акумулятора, тип 1591Т .... 113
Originaalkasutusjuhendi tõlge – Akutoitel juukselõikusmasin, tüüp 1591T ................................................................................. 119
Oriģinālās lietošanas instrukcijas tulkojums. Ar akumulatoru darbināma matu griežamā mašīna. Modelis 1591T ................ 124
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas – Akumuliatorinės plaukų kirpimo mašinėlės 1591T .......................................... 129
Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών λειτουργίας – Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή τύπος 1591T ......................... 134
1591T

....................................................................................................... 140
SLOVENČINA
77
de
en
fr
it
es
pt
nl
da
sv
no
fi
tr
pl
cs
sk
hr
hu
sl
ro
bg
ru
uk
et
lv
lt
el
ar
Preklad originálneho návodu na obsluhu – Akumulátorový strihač vlasov typu 1591T
Všeobecné bezpečnostné upozornenia
Prečítajte si a dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny a
uschovajte ich!
Použite v súlade s určením
· Strihače vlasov používajte výlučne na strihanie ľudských vlasov, fúzov
a obočia.
· Strojčeky na strihanie zvierat používajte výlučne na strihanie zvieracej
srsti a kožušiny.
· Tento prístroj je skonštruovaný na používanie v priemyselnej oblasti.
Požiadavky na používateľa
· Pred prvým uvedením do prevádzky si prečítajte celý návod na
obsluhu a oboznámte sa s prístrojom.
· Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 14 rokov, ako aj osoby
so zníženými telesnými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami
alebo nedostatkom skúseností a/alebo vedomostí v tom prípade, ak
bude na ne dohliadať iná osoba, alebo ak od nej dostali pokyny týka-
júce sa bezpečného používania prístroja a porozumeli nebezpečen-
stvám vyplývajúcich z používania tohto prístroja. Deti sa nesmú hrať s
prístrojom. Čistenie a údržbu prostredníctvom používateľa deti nesmú
vykonávať, iba vtedy áno, ak sa na ne dohliada.
· Prístroj uchovávajte mimo dosahu zvierat a pred vplyvmi počasia.
Ohrozenia
Nebezpečenstvo! Zásah elektrickým prúdom v dôsledku
poškodenia prístroja/sieťového adaptéra.
f Nepoužívajte prístroj, ak nefunguje riadne, ak je poškodený,
alebo ak spadol do vody. Opravy nechajte vykonávať výlučne
autorizovanému servisnému stredisku za použitia originálnych
náhradných dielov, aby ste tak zabránili ohrozeniam.
SLOVENČINA
78
de
en
fr
it
es
pt
nl
da
sv
no
fi
tr
pl
cs
sk
hr
hu
sl
ro
bg
ru
uk
et
lv
lt
el
ar
f Nikdy nepoužívajte prístroj s poškodeným elektrickým káblom
resp. sieťovým adaptérom. Poškodený sieťový kábel, resp. sie-
ťový adaptér smie vymeniť len autorizované servisné stredisko
alebo podobne kvalifikovaná osoba za originálny náhradný
kábel, aby sa zabránilo ohrozeniam.
f Elektrické prístroje smú opravovať iba odborne spôsobilé osoby
s elektrotechnickým vzdelaním.
Nebezpečenstvo! Zásah elektrickým prúdom v dôsledku vnik-
nutej kvapaliny.
f Elektrické prístroje vždy odložte resp. uschovajte tak, aby
nemohli spadnúť do vody (napr. do umývadla). Prístroj držte
mimo dosahu vody a iných kvapalín.
f V žiadnom prípade sa nedotýkajte elektrického prístroja, ktorý
spadol do vody, ani sa ho nedotýkajte z vody. Okamžite vytiah-
nite sieťovú zástrčku.
f Pred opätovným uvedením do prevádzky nechajte prístroj skon-
trolovať v servisnom stredisku.
f Prístroj používajte a uschovávajte iba v suchých priestoroch.
Nebezpečenstvo výbuchu!
f Nepokúšajte sa vymeniť akumulátory svojpomocne.
f Akumulátory sa smú vymieňať v servisnom centre iba za výrob-
com schválené typy.
f Prístroj nevystavujte dlhší čas teplotám nižším ako 0°C alebo
vyšším ako +40°C. Zabráňte priamemu slnečnému žiareniu.
Výstraha! Zranenia v dôsledku prehriatych strihacích blokov.
f Dlhotrvajúcim používaním prístroja sa môže strihací blok zohriať.
Používanie pravidelne prerušujte, aby ste dali vychladiť strihací
blok.
Výstraha! Zranenia v dôsledku neodbornej manipulácie.
f Nikdy nepoužívajte prístroj s poškodeným strihacím blokom.
f Vypnite prístroj vždy pred jeho odložením, pretože prístroj môže
spadnúť v dôsledku vibrácií.
SLOVENČINA
79
de
en
fr
it
es
pt
nl
da
sv
no
fi
tr
pl
cs
sk
hr
hu
sl
ro
bg
ru
uk
et
lv
lt
el
ar
Pozor! Poškodenie v dôsledku neodbornej manipulácie.
f Prístroj používajte výlučne s napätím uvedeným na typovom
štítku.
f Používajte výlučne výrobcom odporúčané príslušenstvo.
f Na nabíjanie prístroja používajte výlučne sieťový adaptér
obsiahnutý v balení. Chybné sieťové adaptéry vymieňajte iba za
originálne náhradné diely, ktoré si môžete zakúpiť cez naše ser-
visné strediská.
f Nikdy nestrkajte ani nenechajte spadnúť predmety do otvorov
prístroja.
f Prístroj nenoste za sieťový kábel a na odpojenie od elektrickej
siete ťahajte vždy za zástrčku a nie za kábel alebo prístroj.
f Elektrický kábel a prístroj držte mimo dosahu horúcich plôch.
f Prístroj nenabíjajte, resp. neuschovávajte s pretočeným alebo
prelomeným elektrickým káblom.
Všeobecné pokyny pre používateľa
Informácie o používaní návodu na obsluhu
f Pred prvým uvedením prístroja do prevádzky je nutné prečí-
tať si celý návod na obsluhu a porozumieť jeho obsahu.
f Návod na obsluhu vnímajte ako súčasť výrobku a dobre ho
uschovajte na dostupnom mieste.
f Tento návod na obsluhu môžete vyžiadať z nášho servis-
ného strediska aj ako PDF súbor. ES-vyhlásenie o zhode
môžete od nášho servisného centra vyžiadať aj v ďalších
úradných jazykoch EÚ.
f Pri postúpení tohto prístroja iným osobám odovzdajte aj
tento návod na obsluhu.
f V prípade konfliktov s národnými bezpečnostnými pred-
pismi alebo bezpečnostnými pokynmi dodržiavajte národné
smernice.
Vysvetlivky symbolov a upozornení
NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečenstvo v dôsledku zásahu elektrickým prú-
dom s následkom ťažkého zranenia alebo smrti.
NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečenstvo výbuchu s následkom ťažkého zra-
nenia alebo smrti.
VÝSTRAHA
Výstraha pre možným zranením alebo zdravotným
rizikom.
POZOR
Upozornenie na nebezpečenstvo vecných škôd.
Upozornenie na užitočné informácie a tipy.
Poukazuje na výzvu na konanie.
Vykonajte tieto činnosti v uvedenom poradí.
f
1.
2.
3.
SLOVENČINA
80
de
en
fr
it
es
pt
nl
da
sv
no
fi
tr
pl
cs
sk
hr
hu
sl
ro
bg
ru
uk
et
lv
lt
el
ar
Opis výrobku
Názvy dielov (obr. 1)
A Strihací blok
B Zapínač/vypínač
C Indikátor nabíjania
D Nabíjací stojan
E Zdierka nabíjacieho stojana
F Olej pre strihací blok
G Čistiaca kefka
H Sieťový adaptér
I Pripojovacia zástrčka prístroja
Technické údaje
Ručný prístroj
Pohon: jednosmerný motor
Akumulátor: NiMH akumulátor
Prevádzková doba akumulátora: do 60 min.
Rozmery (d x š x v): 141 x 32 x 29 mm
Hmotnosť: cca 135 g
Emisná hladina akustického tlaku: max. 62 dB(A) @ 25 cm
Vibrácie: < 2,5 m/s
2
Nabíjací stojan
Rozmery
s príslušenstvom (š x h x v): 72 x 96 x 58 mm
Hmotnosť: cca 61 g
Sieťový adaptér
Typ: adaptér 6000
Príkon: max. 12 W
Prevádzkové napätie: 100 – 240 V / 50/60 Hz
Prístroj je ochranne izolovaný a odrušený. Spĺňa požiadavky
EÚ smernice 2004/108/ES o elektromagnetickej kompatibilite
a smernice 2006/42/ES o strojových zariadeniach.
Prevádzka
Príprava
Uschovajte obalový materiál na neskoršie bezpečné
uskladnenie alebo prepravu.
f Skontrolujte úplnosť rozsahu dodávky.
f Skontrolujte všetky diely na prípadné poškodenie pri
preprave.
Bezpečnosť
Pozor! Poškodenie v dôsledku nesprávneho napä-
ťového napájania.
f Prístroj používajte výlučne so striedavým prúdom
s napätím uvedeným na typovom štítku.
Nabíjanie akumulátora
Pred prvým uvedením do prevádzky je potrebná doba
nabíjania cca
2 hodín!
1. Pripojovaciu zástrčku prístroja (I) sieťového adaptéra
zastrčte do zdierky nabíjacieho stojana (E) (obr. 2
).
Vďaka inteligentnému systému riadenia nabíjania sa
zabráni nadmernému nabíjaniu.
2. Sieťový adaptér zastrčte do zásuvky (obr. 2
).
3. Vypnite prístroj pomocou zapínača/vypínača (obr. 3
).
4. Vložte prístroj do nabíjacej stanice (obr. 2).
· Počas nabíjacieho procesu indikátor nabíjania (C)
bliká rovnomerne. Pri úplne nabitom akumulátore
bliká indikátor nabíjania v inom cykle (10 zap. /
1 vyp.).
· Po vybratí prístroja z nabíjacieho stojana indikátor
zhasne (úsporný režim).
· Doba nabíjania až po dosiahnutie úplnej kapacity
je až
120 minút.
Akumulátorová prevádzka
1. Zapnite prístroj pomocou zapínača/vypínača a po použití ho
vypnite (obr. 3
ⓐ/ⓑ
).
· Pri plne nabitom akumulátore sa môže prístroj
prevádzkovať až
60 minút. Táto kapacita bude
dosiahnutá po cca 5 - 10 nabíjacích cykloch.
· Pri nedostatočnej údržbe strihacieho bloku sa
môže značne znížiť životnosť.
Údržba
Čistenie a starostlivosť
Nebezpečenstvo! Zásah elektrickým prúdom v
dôsledku vniknutej kvapaliny.
f Pred čistením a ošetrovaním vypnite prístroj.
f Prístroj neponárajte do vody!
f Nenechajte do prístroja vniknúť žiadne kvapaliny.
f Prístroj vložte do nabíjacej stanice po úplnom
vysušení.
Pozor! Poškodenie v dôsledku agresívnych
chemikálií.
Agresívne chemikálie môžu poškodiť prístroj a
príslušenstvo.
f Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani drhnúce
prostriedky.
f Používajte výlučne výrobcom odporúčané čistiace
prostriedky a olej na strihací blok.
Príslušenstvo a náhradné diely si môžete zakúpiť
cez vášho
predajcu alebo naše servisné centrum.
SLOVENČINA
81
de
en
fr
it
es
pt
nl
da
sv
no
fi
tr
pl
cs
sk
hr
hu
sl
ro
bg
ru
uk
et
lv
lt
el
ar
f Po každom použití odoberte z telesa strihací blok (obr. 4
).
Pomocou čistiacej kefky odstráňte zvyšky vlasov z otvoru
telesa a strihacieho bloku (obr. 5). Zatlačte čistiacu páku.
Takto môžete jednoducho odstrániť zvyšky vlasov medzi
strihacím hrebeňom a strihacím nožom s čistiacou kefou
(
EASY CLEANING).
f Nabíjacie kontakty na prístroji a na nabíjacom stojane udr-
žiavajte vždy čisté
f Prístroj utierajte iba mäkkou, prípadne mierne navlhčenou
handrou.
f Vyčistite strihací blok pomocou hygienického spreja.
f Naolejujte strihací blok olejom na strihací blok (obr. 6).
f Pre dobrý a dlho trvajúci strihací výkon je dôležité
strihací blok často olejovať.
f Ak po dlhšej dobe používania napriek pravidel-
nému čisteniu a olejovaniu strihací výkon poľa-
vuje, mal by sa strihací blok vymeniť.
Výmena strihacieho bloku
Výstraha! Poranenia a vecné škody v dôsledku
neodbornej manipulácie.
f Pred výmenou strihacieho bloku vypnite prístroj.
1. Vypnite prístroj pomocou zapínača/vypínača (obr. 3
).
2. Odtlačte strihací blok od telesa v smere šípky (obr. 4
).
Odstráňte strihací blok.
3. Na opätovné nasadenie strihacieho bloku ho nasaďte
s háčikom do uchytenia na telese a zatlačte k telesu až po
zaskočenie (obr. 4
).
Odstraňovanie porúch
Strihací blok strihá zle.
Strihací blok šklbe.
Doba chodu na akumulátor je príliš krátka.
Príčina: Strihací blok je znečistený.
f Vyčistite a naolejujte strihací blok (obr. 5/6).
Príčina: Strihací blok je opotrebovaný.
f Vymeňte strihací blok (obr. 4).
Poranenie pokožky
Príčina: Príliš silný tlak na pokožku.
f Slabší tlak na pokožku.
Príčina: Príliš strmý uhol strihania.
f Nasaďte prístroj viac naplocho.
Indikátor nabíjania nesvieti.
Príčina: Prístroj musí byť pri nabíjaní vypnutý.
f Skontrolujte, či je prístroj vypnutý (Obr. 3
)
Príčina: Nabíjacie kontakty sú znečistené.
f Vyčistite nabíjacie kontakty na prístroji a na nabíjacom
stojane.
Príčina: Chybné napájanie.
f Skontrolujte bezchybný kontakt medzi sieťovým adaptérom
a zásuvkou. Skontrolujte elektrický kábel na prípadné
poškodenia.
Likvidácia
Pozor! Poškodenie životného prostredia pri
nesprávnej likvidácii.
f Akumulátory pred likvidáciou vybite!
f Riadna likvidácia slúži ochrane životného prostre-
dia a zabraňuje možným škodlivým účinkom na
človeka a životné prostredie.
V prípade likvidácie prístroja dodržiavajte príslušné zákonné
predpisy.
Informácie o likvidácii elektrických a elektronických prístro-
jov v Európskom hospodárskom spoločenstve:
V rámci Európskeho spoločenstva je likvidácia elek-
tricky poháňaných prístrojov predpísaná národnými
ustanoveniami, ktoré sú založené na EÚ smernici
2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických
zariadení (OEEZ). Prístroj sa nesmie zlikvidovať do
komunálneho alebo domového odpadu.
Prístroj prevezmú bezplatne komunálne zberné
miesta resp. zberne druhotných surovín.
Obal výrobku pozostáva z recyklovateľných mate-
riálov. Zlikvidujte ho odborne a odovzdajte ho na
recykláciu.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148

Moser T-CUT Používateľská príručka

Kategória
Zastrihávače vlasov
Typ
Používateľská príručka