Powerplus POWAIR0010 Návod na obsluhu

Typ
Návod na obsluhu
POWAIR0010 CS
Copyright © 2018 VARO S t r á n k a | 1 www.varo.com
1 OBLAST POUŽITÍ ...........................................................................................2
2 POPIS (OBR. A) ..............................................................................................2
3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ ...........................................................................2
4 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA ..........................................................................2
5 PŘÍVOD VZDUCHU .........................................................................................3
6 MAZÁNÍ ...........................................................................................................3
7 DŮLEŽITÉ!!! ....................................................................................................4
8 VOLBA PŘÍSLUŠENSTVÍ A PROVOZ............................................................4
9 ÚDRŽBA ..........................................................................................................5
10 TECHNICKÉ ÚDAJE .......................................................................................5
11 HLUK ...............................................................................................................5
12 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ......................................................................................6
13 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ .....................................................................................7
14 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ................................................................................8
POWAIR0010 CS
Copyright © 2018 VARO S t r á n k a | 2 www.varo.com
PNEUMATICKÝ NÁRAZOVÝ ŠROUBOVÁK
POWAIR0010
1 OBLAST POUŽITÍ
Pneumatický nárazový šroubovák je vzduchem ovládaný přenosný nástroj používaný k
zašroubování a vyšroubování matic, svorníků a šroubů vždy s výměnou příslušného
nástavce.
UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své
vlastní bezpečnosti tento návod k použití a obecné bezpečnostní instrukce.
Váš elektrický nástroj by se měl předávat dalším osobám jen s těmito
pokyny.
2 POPIS (OBR. A)
1. Spoušť
2. Spojka
3. Regulátor proudu vzduchu
4. Zpětný knoflík
5. Přívod oleje
3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ
Odstraňte veškeré balicí materiály.
Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny).
Zkontrolujte úplnost obsahu obalu.
Zkontrolujte, zda na zařízení, síťové přívodní šňůře, zástrčce a veškerém
příslušenství nevznikly během přepravy škody.
Uložte si balicí materiály na co nejdelší dobu, nejlépe až do konce záruční doby.
Potom je zlikvidujte vyhozením do místního systému na odvoz odpadu.
VAROVÁNÍ: Balicí materiály nejsou vhodné na hraní! Děti si nesmějí hrát s
plastovými sáčky! Nebezpečí udušení!
1 x pneumatický šroubovák
10 x nástavec
1 x prodlužovací tyčka
1 x hexadecimální klíč
1 x mini olejnička
1 x maznice
1 x kufřík s lisovanými přihrádkami
1 x návod k obsluze
Jestliže některé díly chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na svého
obchodníka.
4 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
Při používání šroubováku dodržujte veškerá dílenská bezpečnostní pravidla, předpisy
a podmínky.
Při práci se vzduchem ovládanými nástroji nenoste hodinky, prstýnky, náramky ani
volné oblečení.
POWAIR0010 CS
Copyright © 2018 VARO S t r á n k a | 3 www.varo.com
UPOZORNĚNÍ! Před výměnou příslušenství a jakýmkoliv servisním zásahem nástroj
vždy odpojte od přívodu vzduchu.
Šroubovák udržujte v dobrém stavu a vyměňujte poškozené nebo opotřebované díly.
Používejte pouze originální díly . Neschválené díly mohou být nebezpečné.
UPOZORNĚNÍ! Udržujte správný tlak vzduchu a dohlížejte na to, aby nebyl
překračován. Doporučujeme 90 psi.
Vzduchovou hadici chraňte před teplem, olejem a ostrými hranami. Před každým
použitím vzduchovou hadici zkontrolujte a ujistěte se, že jsou všechny spoje
bezpečné.
Používejte pouze nárazové nástavce konstruované konkrétně pro použití
s nárazovým šroubovákem.
Noste schválené ochrany očí a tváře a kryty uší a chraňte si ruce.
UPOZORNĚNÍ! Z důvodu možné přítomnosti asbestového prachu z brzdových
obložení doporučujeme při práci v blízkosti brzdových systémů nosit vhodnou
ochranu dýchacích cest.
Udržujte rovnováhu a správný postoj. Zajistěte, aby podlaha nebyla kluzká a noste
neklouzavou obuv.
Udržujte děti a osoby, jejichž přítomnost není nutná, mimo pracoviště.
NEPOUŽÍVEJTE šroubovák k výkonu prací, pro něž není určen.
NEPOUŽÍVEJTE šroubovák, je-li poškozen nebo považován za vadný.
NEPOUŽÍVEJTE šroubovák, nebyli-li jste poučeni kvalifikovanou osobou o tom, jak
se používá.
NENOSTE šroubovák za vzduchovou hadici a nemiřte jím na sebe ani na jiné osoby.
NEMIŘTE vzduchem ze vzduchové hadice na sebe ani na jiné osoby.
Když se nástroj nepoužívá, odpojte ho od přívodu vzduchu a uložte na bezpečné a
suché místo, kam nemají přístup děti.
5 PŘÍVOD VZDUCHU
Zabezpečte, aby vzduchový ventil šroubováku (nebo jeho spoušť) byl před
připojením k přívodu vzduchu v poloze vypnuto.
Vyžaduje vzduch o tlaku 90 psi a průtok odpovídající specifikaci.
UPOZORNĚNÍ! Při práci se šroubovákem zabezpečte přívod čistého vzduchu o tlaku
nepřevyšujícím 90 psi. Příliš vysoký tlak vzduchu a znečištěný vzduch zkracují
následkem přílišného opotřebení životnost výrobku a mohou být nebezpečné natolik,
že způsobí škody na materiálu nebo osobní zranění.
Vzduchovou nádrž odkalujte každý den. Voda ve vzduchovém vedení nástroj
poškodí.
Čistěte vstupní vzduchový filtr každý týden.
Tlak vzduchu je třeba zvýšit jako kompenzaci za neobvykle dlouhé vzduchové hadice
(přes 8 metrů). Průměr hadice by měl být 3/8” vnitřního průměru.
Hadici chraňte před teplem, olejem a ostrými hranami. Vzduchovou hadici pravidelně
kontrolujte, zda není opotřebena, a ujistěte se, že jsou všechny spoje bezpečné.
6 MAZÁNÍ
Doporučuje se automatické spřažené kombinované ústrojí filtr-regulátor-lubrikátor (obr. 1),
které prodlužuje životnost nástroje a udržuje nástroj v dlouhodobě provozuschopném stavu.
Spřažený lubrikátor je třeba pravidelně kontrolovat a plnit olejem na vzduchem ovládané
nástroje.
POWAIR0010 CS
Copyright © 2018 VARO S t r á n k a | 4 www.varo.com
Správného seřízení spřaženého lubrikátoru docílíme tak, že umístíme list papíru do blízkosti
výfukových otvorů a otevřeme ventil na cca 30 vteřin. Mazací ústrojí funguje správně,
vytvoří-li se na papíře lehká olejová skrvna. Je třeba se vyhnout příliš velkým množstvím
oleje.
V případě, že je třeba nástroj na delší dobu odložit (přes noc, na víkend atd.), l by být
předtím dobře promazán. Nástroj je eba uvést do chodu na cca 30 vteřin, čímž se zajistí
rovnoměrné rozvedení oleje po celém nástroji. Nástroj je třeba ukládat jen v čistém a
suchém prostředí.
Je velmi důležité zajistit mazání nástroje tak, že bude mazací ústrojí vzduchového
vedení vždy řádně naplněno a správně seřízeno. Bez řádného mazání nebude
nástroj řádně pracovat a díly se předčasně opotřebují.
Používejte v mazacím ústrojí vzduchového vedení správné mazivo. Mazací ústrojí
vzduchového vedení by mělo pracovat s nízkým nebo proměnlivým proudem
vzduchu a mělo by být udržováno se správnou hladinou náplně. Používejte pouze
doporučovaná maziva vyráběná speciálně pro tlakovzdušná zařízení. Náhražky
mohou poškodit pryžové součástky, těsnicí kroužky a jiné pryžové díly.
7 DŮLEŽITÉ!!!
Jestliže v tlakovzdušném systému není instalován filtr / regulátor tlaku / maznice, je třeba
mazat pneumatické nástroje 2 až 6 kapkami oleje alespoň jednou denně nebo po každých
dvou hodinách používání. To je třeba udělat podél samčí spojky nebo šroubu (OLEJ),
které jsou k tomuto účelu umístěny na boku skříně nástroje.
Automatické mazání je rovněž možné s použitím dodávané olejničky, kterou musíte
nainstalovat mezi závitovanou spojku nástroje a samčí spojku. Zajistěte, aby byla olejnička
vždy plněna vhodným olejem.
Obr. 1
1. Nástroj
2. Rychlospojka
3. Rychlopřípojka
4. Vzduchová hadice
5. Rychlospojka
6. Rychlopřípojka
7. Lubricator
8. Regulator
9. Filtr
10. Odpojovací ventil
11. Vzduchový kompresor
8 VOLBA PŘÍSLUŠENSTVÍ A PROVOZ
VAROVÁNÍ: Před použitím zabezpečte přečtení, pochopení a aplikaci
bezpečnostních pokynů.
1. Používejte pouze nárazové nástavce konstruované konkrétně pro použití
s nárazovým šroubovákem.
2. Šroubovák připojte ke vzduchové hadici.
3. Adaptér umístěte přes předmětnou matici a stiskněte spoušť pro start nástroje.
4. Pro změnu směru stiskněte tlačítko nahoře na rukojeti. Směr je značen “R” pro
zpětný (reverse) a “F” pro dopředný (forward).
5. Proud vzduchu lze regulovat seřízením průtokového ventilu dole na rukojeti.
6. Při práci se šroubovákem zabezpečte přívod čistého vzduchu o tlaku
nepřevyšujícím 90 psi. Příliš vysoký tlak vzduchu a znečištěný vzduch zkracují
POWAIR0010 CS
Copyright © 2018 VARO S t r á n k a | 5 www.varo.com
následkem přílišného opotřebení životnost výrobku a mohou být nebezpečné
natolik, že způsobí škody na materiálu nebo osobní zranění.
7. Udržujte děti mimo dosah nástrojů a míst, kde se pracuje.
NETLAČTE na šroubovák dodatečnou silou, abyste docílili povolení matice.
NENECHÁVEJTE šroubovák v provozu po dlouhou dobu, neboť se tak
zkracuje jeho životnost.
9 ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ: Před výměnou příslušenství a jakýmkoliv servisním zásahem
nebo údržbou nástroj vždy odpojte od přívodu vzduchu. Poškozené díly
vyměňte nebo opravte. Používejte pouze originální díly. Neschválené díly
mohou být nebezpečné.
1. Vzduchový šroubovák mazejte každý den několika kapkami oleje na tlakovzdušné
nástroje, které vpravíte do vzduchového vstupu
2. NEPOUŽÍVEJTE opotřebované nebo poškozené adaptéry.
3. Ztráta výkonu nebo nepravidelný pohyb mohou být důsledkem následujících příčin:
4. Přílišný odběr ze vzduchového vedení. Vlhkost nebo překážky ve vzduchovém
potrubí. Nesprávná velikost nebo typ hadicových spojek. Zkontrolujte přívod
vzduchu a problémy odstraňte.
5. Výkon může být snížen i následkem usazenin drobné drti nebo prachu v klíči. Má-li
váš model vzduchový filtr (umístěný v oblasti vzduchového vstupu), vyjměte a
vyčistěte jej.
6. Když se nástroj nepoužívá, odpojte jej od přívodu vzduchu, vyčistěte a uložte na
bezpečné a suché místo, kam nemají přístup děti.
10 TECHNICKÉ ÚDAJE
Model
POWAIR0010
Rychlost při chodu naprázdno
7000 min-1
Maximální krouticí moment
310 Nm
Provozní tlak
6,3 bar / 91 psi
Velikost vzduchového přívodu
¼”
Průměrná spotřeba vzduchu
114 l/min
11 HLUK
Hodnoty hluku měřené podle příslušné normy. (K=3)
Úroveň akustického tlaku LpA
84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu LwA
95 dB(A)
POWAIR0010 CS
Copyright © 2018 VARO S t r á n k a | 6 www.varo.com
POZOR! Hladina akustického tlaku může přesáhnout 85 dB(A), v takovém
případě noste individuální chránič sluchu.
Vibrace
3.3 m/s²
K = 0.8 m/s²
12 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
V následujícím formuláři najdete soupis problémů vznikajících za provozu a jejich řešení.
Pečlivě si soupis prostudujte a v případě potřeby se řiďte podle něj.
VAROVÁNÍ: Projeví-li se za provozu některý z následujících příznaků,
přerušte ihned provoz nástroje, protože by mohlo dojít k vážnému úrazu.
Opravy nástroje nebo výměnu dílů smějí provádět jen kvalifikovaní
pracovníci nebo autorizované servisní středisko.
Před zamýšlenou opravou nebo změnou nastavení nástroj vždy odpojte od
přívodu vzduchu. Při výměně těsnicích kroužků nebo válce namažte nástroj
před montáží olejem na vzduchem ovládané nástroje.
MOŽNÉ PŘÍČINY
NÁPRAVA
Opotřebované díly
motoru.
Namažte pouzdro spojky.
Zkontrolujte, zda ve spojce není
nadbytek oleje. Pouzdra spojek je
třeba plnit jen způli. Přeplnění
zbrzďuje vysokorychlostní díly spojky ,
jinými slovy typický šroubovák
vyžaduje k dobrému namazání 1⁄2
libry oleje.
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA
K MAZÁNÍ: Zahřívání
obvykle znamená, že v
komoře není dostatek
maziva. Častější mazání
vyžadují rovněž
náročnější provozní
podmínky.
Vačková spojka je
opotřebovaná nebo
vázne z důvodu
nedostatečného
mazání.
Díly motoru jsou
zaneseny částicemi
nečistot
Zkontrolujte vstupní vzduchový filtr,
zda není blokován.
Nalejte olej na vzduchem ovládané
nástroje do otvoru přívodu vzduchu
podle pokynů.
Regulátor energie je v
poloze zavřeno
POWAIR0010 CS
Copyright © 2018 VARO S t r á n k a | 7 www.varo.com
Proud vzduchu je
blokován nečistotami.
Provozujte nástroj v krátkých dávkách
podle potřeby s rychlými změnami
směru otáčení.
Opakujte výše uvedený postup podle
potřeby.
Jedna nebo více
lopatek motoru jsou
blokovány následkem
nahromadění materiálu.
Nalejte olej na vzduchem ovládané
nástroje do otvoru přívodu vzduchu.
Provozujte nástroj v krátkých dávkách
a podle potřeby měňte směr otáčení.
Jemně poklepejte na skříň motoru
plastovou paličkou.
Odpojte zdroj. Uvolněte motor v
případě potřeby otočením hřídele
motoru manuálně
Těsnicí kroužky brání
vysunutí redukčního
ventilu z uložení.
Vyměňte těsnicí kroužek.
Poznámka: Opravy by měl provádět jen kvalifikovaný specialista.
13 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Bude-li vaše zařízení po delší době používání třeba vyměnit za nové, nelikvidujte použité
zařízení spolu s běžným domovním odpadem, ale proveďte to způsobem ekologicky
bezpečným.
POWAIR0010 CS
Copyright © 2018 VARO S t r á n k a | 8 www.varo.com
14 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, prohlašuje, že
Výrobek: Pneumatický nárazový šroubovák
Výrobní značka: PowerPlus
Model: POWAIR0010
je ve shodě se základními požadavky a ostatními relevantními ustanoveními příslušných
evropských směrnic založených na aplikaci evropských harmonizovaných norem. Jakákoliv
neschválená úprava přístroje vede ke ztrátě platnosti tohoto prohlášení.
Evropské směrnice (včetně, nastanou-li, jejich změn a doplňků až do data podpisu);
2006/42/ES
Evropské harmonizované normy (včetně, nastanou-li, jejich změn a doplňků do data
podpisu);
EN ISO 11148-6: 2012
Držitel technické dokumentace: Philippe Vankerkhove, VARO - Vic. Van Rompuy N.V.
Níže podepsaný jedná jménem vedení společnosti,
Ludo Mertens
Ředitel pro certifikaci
02/01/2020, Lier - Belgium
1 / 1

Powerplus POWAIR0010 Návod na obsluhu

Typ
Návod na obsluhu