Juno JCU17828S9 Používateľská príručka

Kategória
Mrazničky
Typ
Používateľská príručka

Táto príručka je tiež vhodná pre

JCU17828S9
Návod k
použití
Chladnička s
mrazničkou
Instrukcja
obsługi
Chłodziarko-
zamrażarka
Návod na
používanie
Chladnička s
mrazničkou
OBSAH
Bezpečnostní informace 2
Bezpečnostní pokyny 4
Instalace 6
Provoz 7
Denní používání 10
Tipy a rady 12
Čištění a údržba 13
Odstraňování závad 14
Technické údaje 17
Zmĕny vyhrazeny.
NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích a servisní informace
získáte na:
www.juno.de/support
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné
instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na
bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem
nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz
spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem
spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let mohou tento spotřebič plnit a
vyprazdňovat, pokud k tomu dostaly řádné pokyny.
Osoby s rozsáhlým a komplexním postižením mohou tento
spotřebič používat, pokud k tomu dostaly řádné pokyny.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
2
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Všeobecné bezpečnostní informace
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a pro
následující způsoby použití:
ve farmářských domech, v kuchyňkách pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných
pracovních prostředích;
Pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení.
Aby se zabránilo kontaminaci potravin, řiďte se
následujícími pokyny:
neotevírejte dveře na delší dobu;
pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s
potravinami a přístupnými vypouštěcími systémy;
syrové maso a ryby uchovávejte v chladničce ve
vhodných nádobách, aby nepřišly navzájem do styku
nebo nekapaly na jiné potraviny.
VAROVÁNÍ: Udržujte volně průchodné větrací otvory na
povrchu spotřebiče nebo kolem vestavěného spotřebiče.
VAROVÁNÍ: K urychlení odmrazování nepoužívejte
mechanické ani jiné pomocné prostředky, které nejsou
doporučeny výrobcem.
VAROVÁNÍ: Nepoškozujte chladicí okruh.
VAROVÁNÍ: V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte
jiné elektrické přístroje, než typy schválené k tomuto účelu
výrobcem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte
pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky
s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
Pokud necháte spotřebič prázdný na delší dobu, vypněte
jej, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte dveře otevřené,
abyste zabránili vzniku plísní ve spotřebiči.
3
V tomto spotřebiči neuchovávejte výbušné směsi, jako
např. aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo
dojít k úrazu.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Instalace
VAROVÁNÍ! Tento spotřebič
smí instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Z důvodu bezpečnosti spotřebič
nepoužívejte, dokud není nainstalován
do vestavné konstrukce.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Přesvědčte se, že vzduch může okolo
spotřebiče volně proudit.
Při první instalaci nebo změně směru
otevírání dveří počkejte alespoň čtyři
hodiny, než spotřebič připojíte k
napájení. Olej tak může natéct zpět do
kompresoru.
Před každou činností na spotřebiči
(např. změna směru otevírání dveří)
vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
Neinstalujte spotřebič v blízkosti
topidel, sporáků, trub či varných desek.
Nevystavujte spotřebič dešti.
Neinstalujte spotřebič tam, kde by se
dostal do přímého slunečního světla.
Neinstalujte spotřebič v příliš vlhkých či
příliš chladných místech.
Při přemisťování spotřebiče jej
nadzdvihněte za přední okraj, abyste
zabránili poškrábání podlahy.
Spotřebič obsahuje sáček pohlcovače
vlhkosti. Nejde o hračku. Nejde o
poživatinu. Okamžitě zlikvidujte.
Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
VAROVÁNÍ! Při instalaci
spotřebiče se ujistěte, že není
napájecí kapel nikde
zachycený či poškozený.
VAROVÁNÍ! Nepoužívejte
rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu
elektrickým proudem.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
elektrické součásti (např. napájecí
kabel, síťovou zástrčku, kompresor).
Při výměně elektrických součástí se
obraťte na autorizované servisní
středisko či elektrikáře.
Napájecí kabel musí zůstat pod úrovní
síťové zástrčky.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
4
Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
zranění, popálení, úrazu
elektrickým proudem nebo
požáru.
Spotřebič obsahuje hořlavý plyn
isobutan (R600a) - zemní plyn, který je
dobře snášen životním prostředím. Dbejte
na to, abyste nepoškodili chladicí okruh
obsahující isobutan.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Do spotřebiče nevkládejte jiná
elektrická zařízení (jako např.
výrobníky zmrzliny), pokud nejsou
výrobcem označena jako použitelná.
Pokud dojde k poškození chladicího
okruhu, ujistěte se, že se v místnosti
nenachází zdroje otevřeného ohně či
možného vznícení. Místnost vyvětrejte.
Zabraňte kontaktu horkých předmětů s
plastovými částmi spotřebiče.
Do mrazicího oddílu nevkládejte
sycené nápoje. V nádobě takových
nápojů by vznikl přetlak.
Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé
plyny a kapaliny.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
Nedotýkejte se kompresoru či
kondenzátoru. Jsou horké.
Nedotýkejte se a neodstraňujte
předměty či potraviny z mrazicího
oddílu, pokud máte mokré či vlhké
ruce.
Nezmrazujte znovu potraviny, které
byly rozmražené.
Dodržujte skladovací pokyny uvedené
na balení mražených potravin.
Potraviny před vložením do mrazicího
oddílu zabalte do jakéhokoli vhodného
materiálu pro kontakt s potravinami.
Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem!
Typ osvětlení použitý u tohoto
spotřebiče je určen pouze do domácích
spotřebičů. Nepoužívejte je pro
osvětlení domácnosti.
Čištění a údržba
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění nebo poškození
spotřebiče.
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v
chladicí jednotce. Údržbu a doplnění
jednotky smí provádět pouze
kvalifikovaná osoba.
Pravidelně kontrolujte vypouštěcí otvor
spotřebiče a v případě potřeby jej
vyčistěte. Jestliže je otvor ucpaný,
bude se na dně spotřebiče
shromažďovat voda.
Obsluha
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
Uvědomte si, že opravy svépomocí a
neprofesionální opravy mohou mít
bezpečnostní následky a mohou
zneplatnit záruku.
Likvidace
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
úrazu či udušení.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveře, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve
spotřebiči.
Chladicí okruh a izolační materiály
tohoto spotřebiče neškodí ozonové
vrstvě.
5
Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny.
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
Nepoškozujte část chladicí jednotky,
která se nachází blízko výměníku tepla.
INSTALACE
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
VAROVÁNÍ! Při instalaci
spotřebiče se řiďte pokyny k
instalaci.
VAROVÁNÍ! Abyste předešli
riziku nestability spotřebiče,
upevněte ho v souladu s
pokyny k instalaci.
Umístění
K zajištění nejlepšího výkonu instalujte
spotřebič v dostatečné vzdálenosti od
zdrojů tepla, jako jsou radiátory, bojlery,
přímý sluneční svit apod. Zkontrolujte, zda
může vzduch volně cirkulovat kolem zadní
části skříně spotřebiče.
Poloha
Spotřebič instalujte na suchém, dobře
větraném místě, jehož okolní teplota
odpovídá klimatické třídě uvedené na
typovém štítku spotřebiče.
Klima‐
tická
třída
Okolní teplota
SN +10 °C až 32 °C
N +16 °C až 32 °C
ST +16 °C až 38 °C
T +16 °C až 43 °C
U některých typů modelů může
při provozu mimo daný rozsah
docházet k problémům s
fungováním. Správný provoz
lze zaručit pouze v rámci
stanoveného teplotního
rozsahu. Pokud máte jakékoliv
pochyby ohledně místa
instalace spotřebiče, obraťte se
na prodejce, na náš zákaznický
servis nebo na nejbližší
autorizované servisní středisko.
Připojení k elektrické síti
Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence uvedené
na typovém štítku odpovídají napětí v
domácí síti.
Spotřebič musí být uzemněn. Zástrčka
napájecího kabelu je k tomuto účelu
vybavena příslušným kontaktem.
Pokud není domácí zásuvka
uzemněná, poraďte se s odborníkem a
připojte spotřebič k samostatnému
uzemnění v souladu s platnými
předpisy.
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost
v případě nedodržení výše uvedených
pokynů.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
Požadavky na větrání
Prostor za spotřebičem musí umožňovat
dostatečné proudění vzduchu.
6
5 cm
min.
200 cm
2
min.
200 cm
2
POZOR! Řiďte se pokyny k
montáži při instalaci.
PROVOZ
Ovládací panel
1
2
345678
1
Displej
2
Tlačítko pro nastavení vyšší teploty
mrazničky
3
Tlačítko pro nastavení nižší teploty
mrazničky
4
OK
5
Functions
6
Tlačítko pro nastavení vyšší teploty
chladničky
7
Tlačítko pro nastavení nižší teploty
chladničky
8
ON/OFF
Přednastavený zvuk tlačítek lze změnit
současným stisknutím tlačítka Functions a
tlačítka nižší teploty na několik sekund.
Změnu je možné vrátit.
Displej
Off
min
A B C D E F G
I HJK
A. Ukazatel chladicího oddílu
B. Ukazatel časovače
/Ukazatel teploty
C. Ukazatel ON/OFF
D. Funkce Shopping
E. Režim Holiday
F. Funkce FastFreeze
G. Ukazatel teploty
H. Ukazatel teploty mrazničky
I. Ukazatel výstrahy
7
J. Funkce ChildLock K. Funkce DrinksChill
Zapnutí spotřebiče
1. Síťovou zástrčku zasuňte do zásuvky.
2. Pokud je displej vypnutý, stiskněte
tlačítko ON/OFF spotřebiče. Ukazatele
teploty ukazují nastavenou výchozí
teplotu.
Po několika sekundách by se
mohla spustit zvuková
výstraha.
Vypnutí zvukové výstrahy viz
část „Výstraha vysoké teploty“.
Chcete-li zvolit jinou teplotu, prostudujte si
oddíl „Regulace teploty“.
Pokud se na displeji zobrazí "dEMo", viz
část „Odstraňování závad“.
Vypnutí spotřebiče
1. Na 5 sekund stiskněte tlačítko ON/
OFF.
Displej se vypne.
2. Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
Regulace teploty
Nastavte teplotu ve spotřebiči stisknutím
regulátorů teploty.
Nastavená výchozí teplota:
+5 °C v chladničce
-18 °C v mrazničce
Ukazatele teploty zobrazují nastavenou
teplotu.
Nastavené teploty bude
dosaženo do 24 hodin.
Nastavené teploty zůstanou
uloženy i při výpadku proudu.
Zapnutí chladničky
K zapnutí chladničky stačí stisknout
regulátor teploty chladničky. K zapnutí
chladničky dalším způsobem:
1. Opakovaně stiskněte tlačítko
Functions, dokud se nezobrazí
příslušná ikona.
Bliká ukazatel OFF pro chladničku.
2. Potvrďte stisknutím OK.
Ukazatel OFF pro chladničku se přestane
zobrazovat.
Chcete-li zvolit jinou teplotu,
prostudujte si oddíl „Regulace
teploty“.
Vypnutí chladničky
1. Opakovaně stiskněte tlačítko
Functions, dokud se nezobrazí
příslušná ikona.
Začne blikat ukazatel OFF pro chladničku
a ukazatel chladicího oddílu.
Ukazatel teploty chladničky zobrazuje
čárky.
2. Potvrďte stisknutím OK.
Zobrazí se ukazatel OFF pro chladničku.
Funkce Shopping
Potřebujete-li uložit velké množství teplých
potravin, například po nákupu,
doporučujeme zapnout funkci Shopping,
aby se potraviny rychleji zchladily a
nezahřály další potraviny, které jsou už v
chladničce.
1. Opakovaně stiskněte tlačítko
Functions, dokud se nezobrazí
příslušná ikona.
Začne blikat ukazatel Shopping.
2. Potvrďte volbu stisknutím tlačítka OK.
Zobrazí se ukazatel Shopping.
Funkce Shopping se automaticky vypne
asi za šest hodin.
K vypnutí funkce před jejím automatickým
ukončením zopakujte uvedený postup.
Tato funkce se vypne při
nastavení jiné teploty
chladničky.
Režim Holiday
Tento režim umožňuje ponechat prázdný
spotřebič zavřený po dobu dlouhé
dovolené, aniž by došlo ke vzniku
nepříjemných pachů.
8
1. Opakovaně stiskněte tlačítko
Functions, dokud se nezobrazí
příslušná ikona.
Začne blikat ukazatel Holiday. Ukazatel
teploty zobrazuje nastavenou teplotu.
2. Potvrďte volbu stisknutím tlačítka OK.
Zobrazí se ukazatel Holiday.
Tento režim se vypne zvolením
jiné nastavené teploty.
Funkce FastFreeze
Funkce FastFreeze urychluje zmrazování
čerstvých potravin a současně chrání již
uložené potraviny před nežádoucím
zahřátím.
1. Chcete-li tuto funkci zapnout,
opakovaně stiskněte tlačítko
Functions, dokud se nezobrazí
příslušná ikona.
Začne blikat ukazatel FastFreeze.
2. Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
Zobrazí se ukazatel FastFreeze.
Funkce se automaticky vypne za 52
hodin.
Funkci před jejím automatickým
ukončením vypnete tak, že postup
zopakujete, dokud se nepřestane
zobrazovat ukazatel FastFreeze.
Tato funkce se vypne zvolením
jiné nastavené teploty.
Funkce ChildLock
Zapnutím funkce ChildLock zablokujete
tlačítka před nechtěným použitím.
1. Opakovaně stiskněte tlačítko
Functions, dokud se nezobrazí
příslušná ikona.
Začne blikat ukazatel ChildLock.
2. Potvrďte stisknutím OK.
Zobrazí se ukazatel ChildLock.
Funkci ChildLock vypnete zopakováním
postupu, dokud nezhasne kontrolka
ChildLock.
Funkce DrinksChill
Pomocí funkce DrinksChill nastavíte, aby
ve stanovený moment, například když na
určitou dobu potřebujete nechat
vychladnout potraviny, zazněla zvuková
výstraha.
Je rovněž vhodná, když potřebujete
připomenout, že máte v mrazničce
uložené lahve k rychlému zchlazení.
1. Opakovaně stiskněte tlačítko
Functions, dokud se nezobrazí
příslušná ikona.
Začne blikat ukazatel DrinksChill.
Časovač po dobu několika sekund
ukazuje nastavenou hodnotu (30 minut).
2. Stisknutím ovladače časovače upravte
nastavenou hodnotu v rozsahu od 1 do
90 minut.
3. Potvrďte stisknutím OK.
Zobrazí se ukazatel DrinksChill.
Časovač začne blikat (min).
Na konci odpočítávání času zabliká
ukazatel DrinksChill a rozezní se zvuková
výstraha. Stisknutím tlačítka OK vypnete
zvukovou signalizaci a funkci vypnete.
Funkci vypnete zopakováním postupu,
dokud se nepřestane zobrazovat ukazatel
DrinksChill.
Nastavenou dobu lze kdykoliv
během odpočtu změnit
současným stisknutím tlačítek
nižší a vyšší teploty.
Výstraha vysoké teploty
Zvýšení teploty v mrazicím oddílu (např. z
důvodu předchozího výpadku proudu) je
značeno blikající výstražnou ikonou a
kontrolkami teploty mrazničky a znějící
zvukovou signalizací.
Stiskněte libovolné tlačítko.
Zvukový signál se vypne.
Ukazatel teploty mrazničky na několik
sekund zobrazí nejvyšší dosaženou
teplotu, a poté opět zobrazí nastavenou
teplotu.
9
Kontrolka výstrahy bude dále
blikat, dokud nedojde k
obnovení normálních
provozních podmínek.
Výstraha otevřených dveří
Pokud jsou dveře chladničky otevřené na
přibližně pět minut, rozezní se zvuková
výstraha a rozbliká ukazatel výstrahy.
Výstraha se ukončí po zavření dveří.
Během výstrahy lze zvukovou výstrahu
ztišit stisknutím jakéhokoliv tlačítka.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče omyjte
vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství
vlažnou vodou s trochou neutrálního
mycího prostředku, abyste odstranili
typický pach nového výrobku, pak vše
důkladně vytřete do sucha.
POZOR! Nepoužívejte čisticí
prostředky, abrazivní prášky,
čističe na bázi chlóru nebo
ropy, které mohou poškodit
povrch spotřebiče.
Umístění dveřních polic
Dveře chladicího oddílu jsou vybaveny
drážkami, které umožňují přemístění
dveřních polic podle individuálních přání.
1
1
2
Dveřní police přemístíte jejich opatrným
posunutím ve směru šipek.
Přemístitelné police
Na stěnách chladničky jsou drážky, do
kterých se podle potřeby zasunují police.
Skleněná police nad zásuvkou
na zeleninu musí ale vždy
zůstat na svém místě k
zajištění správného oběhu
vzduchu.
Ukazatel teploty
Pro správné uchovávání potravin je
chladnička vybavena ukazatelem teploty.
Symbol na boční stěně spotřebiče
označuje nejchladnější oblast v
chladničce.
Pokud se zobrazuje hlášení OK (A), vložte
čerstvé potraviny do oddílu označeného
symbolem; pokud se nezobrazuje (B),
nastavte regulátor teploty na chladnější
nastavení a vyčkejte 12 hodin, než
ukazatel teploty opět zkontrolujete.
10
OK
OK
A
B
Po vložení čerstvých potravin
do spotřebiče nebo po
opakovaném otevření dveří na
delší dobu je normální, když se
přestane zobrazovat hlášení
OK. Vyčkejte alespoň 12 hodin,
než provedete nové nastavení
ovladače teploty.
Zmrazování a uchovávání
zmrazených potravin
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování
čerstvých potravin a pro dlouhodobé
uložení zmrazených a
hlubokozmrazených potravin.
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po
jeho dlouhodobé odstávce nechte
spotřebič před vložením potravin běžet
nejméně dvě hodiny se zapnutou funkcí
FastFreeze. Chcete-li zmrazit čerstvé
potraviny, zapněte funkci FastFreeze
minimálně 24 hodin před uložením
zmrazovaných potravin do mrazicího
oddílu.
Vložte čerstvé potraviny ke zmražení do
horního oddílu.
Maximální množství čerstvých potravin,
které je možné zmrazit za 24 hodin, je
uvedeno na typovém štítku uvnitř
spotřebiče.
Zmrazování trvá 24 hodin – během této
doby nepřidávejte žádné další potraviny
ke zmrazení.
V případě náhodného rozmrazení,
například z důvodu výpadku proudu, a
pokud výpadek proudu trval delší dobu,
než je uvedeno v tabulce technických
údajů, je nutné rozmrazené potraviny
rychle spotřebovat nebo ihned uvařit či
upéct a potom opět zmrazit (po
ochlazení).
Rozmrazování
Hluboce zmrazené nebo zmrazené
potraviny je možné před použitím
rozmrazit v chladničce nebo při pokojové
teplotě, podle toho, kolik na to máte času.
Malé kousky lze dokonce tepelně
upravovat ještě zmrazené, přímo z
mrazničky: čas přípravy bude ale v
takovém případě delší.
Výroba kostek ledu
Spotřebič je vybaven jednou nebo více
nádobkami pro výrobu kostek ledu.
K vyjmutí nádobek z mrazničky
nepoužívejte kovové nástroje.
1. Nádobky naplňte vodou.
2. Nádobky na led vložte do mrazicího
oddílu.
Akumulátory chladu
Mraznička obsahuje nejméně jeden
akumulátor chladu, který prodlužuje dobu
uchování potravin v případě výpadku
proudu nebo poruchy.
Kalendář zmrazování potravin
Symboly ukazují různé druhy zmrazených
potravin.
Čísla udávají dobu uskladnění v měsících
pro příslušné druhy zmrazených potravin.
Zda platí horní nebo dolní hodnota
uvedeného času skladování, závisí na
kvalitě potravin a jejich zpracování před
zmrazením.
11
TIPY A RADY
Normální provozní zvuky
Následující zvuky jsou během chodu
spotřebiče běžné:
Když je čerpána chladicí kapalina,
můžete z cívek slyšet zvuk slabého
bublání či zurčení.
Když se čerpá chladící kapalina, může
to být doprovázeno drnčením nebo
pulsujícím zvukem kompresoru.
Náhlý praskavý zvuk zevnitř spotřebiče,
přestavuje přirozený, nijak nebezpečný
fyzikální jev způsobený tepelnou
roztažností.
Když se kompresor spustí nebo vypne,
můžete zaslechnout slabé cvakání
regulátoru teploty.
Tipy pro úsporu energie
Režim Eco / výchozí nastavení
uchovává čerstvé a zmražené
potraviny, zatímco šetří energii.
Oddíl pro čerstvé potraviny
(chladnička): Nejúspornější využití
energie je zajištěno v konfiguraci s
rovnoměrně rozloženými zásuvkami ve
spodní části spotřebiče a policemi.
Poloha dveřních košů neovlivňuje
spotřebu energie.
Mrazicí oddíl (mraznička): Vnitřní
konfigurace spotřebiče představuje tu,
která zajišťuje nejúspornější využití
energie.
Nevyndávejte akumulátory chladu z
koše na zmrazování potravin.
Jestliže je okolní teplota vysoká,
regulátor teploty je na vyšším
nastavení a spotřebič je zcela
zaplněný, může kompresor běžet
nepřetržitě a způsobit, že se na
výparníku tvoří námraza nebo led. V
takovém případě nastavte regulátor
teploty na vyšší teplotu, abyste
umožnili automatické odmrazování a
ušetřili tak energii.
Neotvírejte často dveře, ani je
nenechávejte otevřené déle, než je
nezbytně nutné.
Tipy pro chlazení čerstvých
potravin
Do chladničky nevkládejte teplé
potraviny nebo tekutiny, které se
odpařují.
Potraviny zakrývejte nebo je zabalujte,
zejména mají-li silnou vůni.
Potraviny položte tak, aby okolo nich
mohl proudit volně vzduch.
Tipy pro chlazení
Užitečné rady:
Maso (všechny druhy) : zabalte do
vhodného obalu a položte na
skleněnou polici nad zásuvku se
zeleninou. Maso skladujte nejdéle 1-2
dny.
Vařená jídla, studená jídla: zakryjte a
položte na libovolnou polici.
Ovoce a zelenina: důkladně očistěte a
vložte do zvláštní zásuvky. Banány,
brambory, cibule a česnek smí být v
chladničce pouze tehdy, jsou-li
zabalené.
Máslo a sýr: vložte do speciální
vzduchotěsné nádoby nebo zabalte do
hliníkové fólie či do polyetylénového
sáčku, aby k nim měl vzduch co
nejméně přístup.
Lahve: uzavřete víčkem a uložte buďto
v polici na lahve ve dveřích spotřebiče
nebo ve stojanu na lahve (je-li součástí
výbavy).
Tipy pro zmrazování potravin
Mrazte pouze potraviny prvotřídní
kvality, čerstvé a dokonale očištěné.
Efektivnějšího zmrazování a
rozmrazování potravin dosáhnete, když
je rozdělíte na malé porce.
Potraviny zabalte do alobalu nebo
polyetylénu. Přesvědčte se, že je obal
vzduchotěsný.
Aby nedošlo ke zvýšení teploty již
zmrazených potravin, neumísťujte
přímo vedle nich čerstvé nezmrazené
potraviny.
12
Libové potraviny vydrží uložené déle a
v lepším stavu než tučné. Sůl zkracuje
délku bezpečného skladování potravin.
Ledové kostky nebo zmrzliny nejezte
ihned poté, co je vyjmete z mrazničky.
Hrozí nebezpečí omrznutí.
Doporučujeme napsat na každý balíček
viditelně datum uskladnění, abyste
mohli správně dodržet dobu uchování
potravin.
Tipy pro skladování
zmrazených potravin
Vždy si při nákupu ověřte, že
zakoupené zmrazené potraviny byly
prodejcem správně skladované.
Zajistěte, aby zmrazené potraviny byly
z obchodu přineseny v co nejkratším
možném čase.
Již rozmrazené potraviny se rychle kazí
a nesmí se znovu zmrazovat.
Nepřekračujte dobu skladování
uvedenou výrobcem na obalu.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Obecná upozornění
POZOR! Před každou údržbou
nebo čištěním spotřebič
odpojte od elektrické sítě.
Tento spotřebič obsahuje
plynné uhlovodíky v chladicím
okruhu; údržbu a doplnění smí
tedy provádět pouze oprávněný
a kvalifikovaný technik.
Příslušenství a součásti
spotřebiče nejsou vhodné pro
mytí v myčce nádobí.
Pravidelné čištění
POZOR! Nehýbejte s žádnými
trubkami nebo kabely uvnitř
spotřebiče, netahejte za ně a
nepoškozujte je.
POZOR! Nepoškozujte chladicí
systém.
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
1. Vnitřek a všechno vnitřní příslušenství
omyjte vlažnou vodou s trochou
neutrálního mycího prostředku.
2. Pravidelně kontrolujte těsnění dveří a
otírejte je, aby bylo čisté, bez
usazených nečistot.
3. Vše důkladně opláchněte a osušte.
4. Jsou-li dostupné, vyčistěte
kondenzátor a kompresor na zadní
straně spotřebiče kartáčem.
Zlepší se tím výkon spotřebiče a sníží
spotřeba energie.
Odmrazování chladničky
Během normálního používání se námraza
automaticky odstraňuje z výparníku
chladicího oddílu při každém vypnutí
motoru kompresoru. Rozmrazená voda
vytéká žlábkem do speciální nádoby na
zadní straně spotřebiče nad motorem
kompresoru, kde se odpařuje.
Odtokový otvor pro rozmraženou vodu,
který se nachází uprostřed žlábku v
chladicím oddíle, se musí pravidelně čistit,
aby voda nemohla přetéct a kapat na
uložené potraviny.
13
Odmrazování mrazničky
Mrazicí oddíl je beznámrazový. To
znamená, že se v zapnutém spotřebiči
nevytváří námraza ani na vnitřních
stěnách, ani na potravinách.
Vyřazení spotřebiče z provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou
dobu používat, proveďte následná
opatření:
1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Vyjměte všechny potraviny.
3. Vyčistěte spotřebič a všechno
příslušenství.
4. Nechte dveře pootevřené, abyste
zabránili vzniku nepříjemných pachů.
POZOR! Pokud chcete nechat
spotřebič zapnutý, požádejte
někoho, aby jej občas
zkontroloval, zda se
uchovávaný obsah nekazí,
např. z důvodu výpadku
proudu.
Doporučujeme zapnout režim
Holiday.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Co dělat, když...
Problém Možná příčina Řešení
Spotřebič nefunguje. Spotřebič je vypnutý. Zapněte spotřebič.
Zástrčka není správně za‐
sunutá do zásuvky.
Zasuňte zástrčku správně do
zásuvky.
Zásuvka není pod pro‐
udem.
Zasuňte do zásuvky zástrčku
jiného elektrického spotřebiče.
Obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Je spuštěna optická či zvu‐
ková výstraha.
Spotřebič byl zapnut ne‐
dávno nebo teplota je pří‐
liš vysoká.
Viz „Výstraha vysoké teploty“.
Teplota ve spotřebiči je
příliš vysoká.
Obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře nebo na nejbližší
autorizované servisní středi‐
sko.
Dveře jsou otevřené. Zavřete dveře. Viz „Výstraha
otevřených dveří“.
14
Problém Možná příčina Řešení
Na displeji teploty se namí‐
sto číslic zobrazí symbol
nebo .
Problém s teplotním sní‐
mačem.
Obraťte se na nejbližší autori‐
zované servisní středisko
(chladicí systém bude potravi‐
ny nadále chladit, ale nebude
možné nastavit teplotu).
Osvětlení nefunguje. Osvětlení je v pohotovost‐
ním režimu.
Zavřete a otevřete dveře.
Vadná žárovka. Obraťte se na nejbližší autori‐
zované servisní středisko.
Kompresor funguje nepřetr‐
žitě.
Nesprávně nastavená te‐
plota.
Viz „Provoz“.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Počkejte několik hodin a pak
znovu zkontrolujte teplotu.
Teplota v místnosti je příliš
vysoká.
Viz tabulka klimatické třídy na
typovém štítku.
Vložili jste do spotřebiče
příliš teplé potraviny.
Před uložením nechte potravi‐
ny vychladnout na teplotu
místnosti.
Dveře nejsou správně za‐
vřené.
Viz „Zavření dveří“.
Je zapnutá „funkce FastF‐
reeze“ nebo „funkce Shop‐
ping“.
Viz „Funkce FastFreeze“ nebo
„Funkce Shopping“.
Příliš mnoho námrazy a le‐
du.
Dveře nejsou správně za‐
vřené nebo je deformova‐
né či zašpiněné těsnění.
Viz „Zavření dveří“.
Zátka výpusti vody není ve
správné poloze.
Zasuňte zátku výpusti vody do
správné polohy.
Spotřebič je zcela plný a
je nastavený na nejnižší
teplotu.
Nastavte vyšší teplotu. Viz
„Provoz“.
Nastavená teplota ve spo‐
třebiči je příliš nízká a
okolní teplota je příliš vy‐
soká.
Nastavte vyšší teplotu. Viz
„Provoz“.
Nesprávně nastavená te‐
plota.
Viz „Provoz“.
15
Problém Možná příčina Řešení
Po stisknutí tlačítka „FastF‐
reeze“ nebo „Shopping“ ne‐
bo po změně teploty se
kompresor nespustí okamži‐
tě.
Toto je normální jev, který
nepředstavuje poruchu
spotřebiče.
Kompresor se spouští až po
určité době.
Po vnitřní zadní stěně chlad‐
ničky stéká voda.
Během automatického od‐
mrazování se na zadní
stěně rozmrazuje námra‐
za.
Nejde o závadu.
V chladničce teče voda. Vložené potraviny brání
odtoku vody do odtokové‐
ho otvoru.
Přemístěte potraviny tak, aby
se nedotýkaly zadní stěny.
Odtokový otvor je ucpaný. Vyčistěte odtokový otvor.
Na podlaze teče voda. Vývod rozmražené vody
(kondenzátu) neústí do
odpařovací misky nad
kompresorem.
Vložte vývod rozmražené vody
(kondenzátu) do odpařovací
misky.
Teplotu nelze nastavit. Je zapnutá „funkce FastF‐
reeze“ nebo „funkce Shop‐
ping“.
Ručně vypněte funkci „FastF‐
reeze“ nebo funkci „Shop‐
ping“, či případně vyčkejte
s nastavováním teploty, dokud
se daná funkce neresetuje au‐
tomaticky. Viz „Funkce FastF‐
reeze“ nebo „Funkce Shop‐
ping“.
Na displeji se zobrazí dEMo. Spotřebič je v předvádě‐
cím režimu.
Držte OK stisknutý na asi 10
sekund, dokud nezazní dlouhý
zvukový signál a displej se na
krátkou chvíli nevypne.
Teplota ve spotřebiči je příliš
nízká/vysoká.
Není správně nastavený
regulátor teploty.
Nastavte vyšší/nižší teplotu.
Dveře nejsou správně za‐
vřené.
Viz „Zavření dveří“.
Teplota potravin je příliš
vysoká.
Před uložením nechte potravi‐
ny vychladnout na teplotu
místnosti.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Najednou ukládejte menší
množství potravin.
Otvírali jste často dveře. Dveře otevírejte jen v případě
potřeby.
16
Problém Možná příčina Řešení
Je zapnutá „funkce FastF‐
reeze“ nebo „funkce Shop‐
ping“.
Viz „Funkce FastFreeze“ nebo
„Funkce Shopping“.
Ve spotřebiči neobíhá
chladný vzduch.
Zkontrolujte, zda ve spotřebiči
může dobře obíhat chladný
vzduch.
Pokud tyto rady nevedou
ke kýženému výsledku, obraťte
se na nejbližší autorizované
servisní středisko.
Výměna žárovky
Tento spotřebič je vybaven vnitřním
osvětlením pomocí LED diod s dlouhou
životností.
Vnitřní osvětlení smí vyměňovat pouze
autorizované servisní středisko.
Kontaktujte autorizované servisní
středisko.
Zavření dveří
1. Vyčistěte těsnění dveří.
2. Pokud je to nutné, dveře seřiďte. Řiďte
se pokyny k montáži.
3. V případě potřeby vadné těsnění dveří
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické údaje
Rozměry prostoru pro instalaci
Výška 1780 mm
Šířka 560 mm
Hloubka 550 mm
Napětí 230 - 240 V
Frekvence 50 Hz
Skladovací doba při po‐
ruše
21 h
Technické údaje jsou uvedeny na
typovém štítku umístěném na vnější nebo
vnitřní straně spotřebiče a na
energetickém štítku.
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
. Obaly vyhoďte do příslušných
odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k likvidaci.
Spotřebiče označené příslušným
symbolem nelikvidujte spolu s
domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
17
SPIS TREŚCI
Informacje dotyczące bezpieczeństwa 18
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
20
Instalacja 22
Eksploatacja 24
Codzienna eksploatacja 27
Wskazówki i porady 29
Konserwacja i czyszczenie 30
Rozwiązywanie problemów 31
Dane techniczne 35
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
ZAPRASZAMY DO NASZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ,
ABY:
Uzyskać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.juno.de/support
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
dołączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za
obrażenia ciała ani szkody spowodowane nieprawidłową
instalacją lub eksploatacją urządzenia. Należy zachować
instrukcję obsługi w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu
w celu wykorzystania w przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych,
a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub
doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną
poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z
urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą wkładać i wyjmować
produkty z urządzenia, pod warunkiem że zostaną
odpowiednio poinstruowane.
18
Z urządzenia mogą korzystać osoby o znacznym stopniu
niepełnosprawności, pod warunkiem że zostaną
odpowiednio poinstruowane.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.
Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym dla
dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
To urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwie domowym oraz do podobnych zastosowań,
np.:
gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach sklepowych,
biurowych oraz innych placówkach pracowniczych;
do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach
mieszkalnych.
Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, należy
przestrzegać następujących zaleceń:
nie pozostawiać zbyt długo otworzonych drzwi;
regularnie czyścić powierzchnie, które mogą mieć
kontakt z żywnością, oraz dostępne elementy systemu
odpływu skroplin;
przechowywać surowe mięso i ryby w odpowiednich
pojemnikach w chłodziarce, tak aby nie miały styczności
(ani wypływające z nich soki) z innymi produktami.
OSTRZEŻENIE: Otwory wentylacyjne w obudowie
urządzenia lub w zabudowie nie mogą być zakryte ani
zanieczyszczone.
OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać żadnych urządzeń lub
środków do przyspieszania odmrażania urządzenia z
wyjątkiem tych, które zaleca producent.
OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność, aby nie
uszkodzić układu chłodniczego.
19
OSTRZEŻENIE: Do wnętrza urządzenia nie wolno
wkładać żadnych urządzeń elektrycznych z wyjątkiem
tych, które zaleca producent.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem ani
parą wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki.
Stosować wyłącznie neutralne środki czyszczące. Nie
używać produktów ściernych, myjek do szorowania,
rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.
Jeśli urządzenie będzie pozostawać puste przez długi
czas, należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, osuszyć i
pozostawić otworzone drzwi, aby zapobiec rozwojowi
pleśni wewnątrz urządzenia.
Nie przechowywać w urządzeniu substancji wybuchowych,
np. puszek z aerozolem zawierających łatwopalny gaz
pędny.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów
bezpieczeństwa musi go wymienić producent,
autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Urządzenie
może zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Ze względów bezpieczeństwa nie
należy uruchamiać urządzenia przed
zainstalowaniem go w zabudowie.
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć na
stopach pełne obuwie.
Wokół urządzenia należy zapewnić
przepływ powietrza.
Po zainstalowaniu nowego urządzenia
lub zmianie kierunku otwierania jego
drzwi należy odczekać co najmniej 4
godziny przed podłączeniem
urządzenia do zasilania. Jest to
niezbędne, aby olej spłynął z powrotem
do sprężarki.
Przed wykonaniem jakichkolwiek
czynności przy urządzeniu (np. przed
zmianą kierunku otwierania drzwi)
należy wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka.
Nie instalować urządzenia w pobliżu
grzejników, kuchenek, piekarników ani
płyt grzejnych.
20
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56

Juno JCU17828S9 Používateľská príručka

Kategória
Mrazničky
Typ
Používateľská príručka
Táto príručka je tiež vhodná pre

V iných jazykoch