ZANKER ZKT623LX 67C Dôležitá informácia

Značka
ZANKER
Model
ZKT623LX 67C
Typ
Dôležitá informácia
Ovládanie upravenej detskej poistky
Detská poistka znemožòuje nežiaduce používanie spotrebièa.
3 detská poistka sa môže aktivovat’ iba bezprostredne po zapnutí spotrebièa.
Zapnutie detskej poistky
3 Na úspešné prekonanie alebo vypnutie detskej poistky sa ovládacie operácie
musia vykonat’ bezprostredne jedna po druhej. Medzi popisovanými krokmi
obsluhy sa nesmiete dotknút’ žiadnych iných senzorových polí.
Prekonanie detskej poistky
Detská poistka sa takto môže vyradit’ z èinnosti na jednu varnú operáciu; aj
potom zostáva naïalej aktivovaná.
Vypnutie detskej poistky
Krok Ovládací panel Indikácia
1.
Zapnite spotrebiè
(nenastavujte žiadny výkonový
stupeò)
/ (ak je horúci)
2.
Dotknite sa na 5 sekúnd Zobrazí sa .
Spotrebiè sa vypína.
Krok Ovládací panel Indikácia
1.
Zapnite spotrebiè / (ak je horúci)
2.
dotknite sa naraz predných
varných polí
alebo
Blikajú desatinné bodky
Až po nasledujúce vypnutie možno spotrebiè normálne používat’.
Krok Ovládací panel Indikácia
1.
Zapnite spotrebiè / (ak je horúci)
2.
Dotknite sa na 5 sekúnd alebo
Blikajú desatinné bodky
Spotrebiè sa vypína.
/