Philips SBCMC8650/00 Návod na obsluhu

Značka
Philips
Model
SBCMC8650/00
Typ
Návod na obsluhu
BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON
SBC MC 8650
NÁVOD K OBSLUZE
1
Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému
RF/FM firmy Philips.
Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umňuje
zcela volný pohyb, aniž byste byli obtěžováni překážejícím kabelem.
Propojovací kabely se tím stávají minulostí!
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚ
Přečtěte laskavě pečlivě následující řádky, které se týkají provoz-
ních i bezpečnostních pokynů pro používání tohoto bezšňůrového
mikrofonního systému.
Před připojením přijímací části do sítě se přesvědčte, že napětí,
udané na přijímací části, souhlasí s napětím vaší světelné sítě.
Pokud mikrofonní systém nepoužíváte, vypněte napájení mikrofo-
nu i napájení jeho přijímací části (poloha OFF).
Pokud zařízení nebudete používat delší dobu, vyjměte z mikrofonu
napájecí baterii a vytáhněte zástrčku síťového přívodu přijímací
části ze zásuvky.
Baterie, napájející mikrofon, obsahuje substance, které mohou, po
jejím rozpadu, škodit životnímu prostředí. Likvidujte ji proto vždy
předepsaným způsobem.
Dbejte na to, aby ani mikrofon, ani jeho přijímací č
ást nebyla pro-
vozována ve vlhkém prostředí, nevystavujte mikrofon nebo přijí-
mací část dešti nebo působení písku a nepoužívejte mikrofon
v nadměrně teplém prostředí nebo na přímém slunci.
K čištění používejte vždy jen mírně navlhčený hadřík, ale nikdy
nepoužívejte žádné chemikálie, které by mohly nevratně poškodit
povrch přístrojů.
Pamatujte na to, že radiový provoz systému může být za jistých
okolností rušen jinými systémy, které rovněž používají radiové
systémy.
OBSAH BALENÍ
1 ks SBC MC 8652 (mikrofon s vysílací částí).
1 ks SBC MC 8655 (přijímací část)
1 ks SBC CS030/00 (napájecí transformátorová zástrčka 230 V/12 V/200 mA).
1 ks Monofonní zvukový kabel (1 m).
1 ks Napájecí baterie 9 V (typ 6LR61, SM544).
1 ks Zástrčkový adaptér (JACK 3,5/6,3 mm).
2
PŘÍPOJNÁ MÍSTA A OVLÁDACÍ PRVKY
MIKROFON
1 Indikace provozu
Za provozu svítí, při vyčerpané baterii bliká (je třeba baterii vyměnit).
2 ON/OFF (k zapnutí a vypnutí mikrofonu).
3 Volič kanálů (k volbě kanálu A nebo B).
3
PŘIJÍMACÍ ČÁST
4 Spínač ON/OFF a volič kanálů
5 Kontrolka provozu
6 Vstup mikrofonního signálu
7 Zásuvka pro připojení napájení (DC 12 V)
INSTALACE
NAPÁJENÍ PŘIJÍMACÍ ČÁSTI
Zástrčku vývodu 12 V z trans-
formátorové zástrčky zasuňte do
zásuvky 12 V na přijímací části.
Vždy však zkontrolujte souhlas
mezi napětím na transformátorové
zástrčce a napětím v síti.
Transformátorovou zástrčku za-
suňte do zásuvky.
Upozornění:
Používejte pouze transformátorovou
zástrčku Philips SBC CS030/00.
Pokud přístroj nepoužíváte, vytáh-
něte transformátorovou zástrčku ze zásuvky.
PŘIPOJENÍ ZVUKU
Zapojte kabel zvuku do mikrofon-
ního výstupu přijímací části a
druhý konec téhož kabelu připojte
do mikrofonního vstupu vašeho
zesilovače.
Pokud je vstup vašeho zesilovače
vybaven zásuvkou JACK 6,3 mm,
použijte adaptér, který je v pří-
slušenství
4
NAPÁJENÍ MIKROFONU
Do prostoru pro napájecí baterii
v mikrofonu vložte devítivoltovou
kompaktní baterii.
Dbejte přitom na její správné pólo-
vání, které je tam vyznačeno.
VOLBA VYSILACÍHO KANÁLU
Ze dvou možností volby kanálu A
nebo kanálu B zvolte ten kanál,
který poskytuje nerušený přenos
signálu.
Pokud ve stejném prostoru pou-
žíváte dva bezšňůrové mikrofonní
systémy, musíte u každého sys-
tému zvolit jiný kanál.
OBSLUHA
Zapněte mikrofon posunutím spínače
na ON.
Na mikrofonu se rozsvítí kontrolka.
Zkontrolujte, zda jsou na mikrofonu a
na přijímací části nastaveny shodné
kanály.
Pokud by kontrolka na mikrofonu zača-
la blikat, znamenalo by to, že je již ba-
terie na pokraji vyčerpání a že je jí nut-
no nahradit novou.
Na připojeném zesilovači nastavte po-
žadovanou hlasitost.
5
PRAKTICKÉ RADY
Pokud by se při práci s tímto mikrofonem vyskytly potíže, pokuste se pře-
kontrolovat některé z následujících bodů.
Pokud ani pak nastalý problém nevyřešíte, obraťte se na svého dodavate-
le nebo na servis firmy Philips.
Varování:
V žádném případě se nepokoušejte tento přístroj opravovat vlastními
silami.
Pravděpodobně byste neuspěli a v záruční době by to mimo jiné zna-
menalo ztrátu garančních nároků.
Problém: Možné řešení:
Zařízení nepracuje,
není žádný zvuk:.
Zkontrolujte vzájemná propojení přijímací části a
transformátorové zástrčky.
Zkontrolujte, zda je transformátorová zástrčka
zasunuta do sítové zásuvky.
Zkontrolujte, zda je spínač mikrofonu v poloze
ON.
Zkontrolujte, zda byly na mikrofonu i na přijímací
části nastaveny shodné kanály.
Zkontrolujte propojení přijímací části se vstupem
zesilovače.
Zkontrolujte stav baterie v mikrofonu, zda není
vybitá.
Zkontrolujte, zda regulátor hlasitosti na připoje-
ném zesilovači není na nule.
Zvuk je zkreslený: Baterie je částečně vybitá.
Rušení v přenosovém kanálu.
Úroveň hlasitosti na připojeném zesilovači je
nadměrná.
Přijímač nebo mikrofon je v těsné blízkosti záři-
vek.
6
TECHNICKÉ ÚDAJE
Přenosový systém: Rozhlasový signál na VKV.
Nosný kmitočet: Kanál A 863,3 MHz.
Kanál B 863,7 MHz.
Modulace signálu: Kmitočtová.
Vysílací výkon: 10 mW.
Efektivní dosah: 30 m (ve všech směrech).
Výstupní napětí pro zesilovač: <5 mV.
Kmitočtový rozsah: 100 až 10000 Hz.
Odstup s/š: >60 dB.
Zkreslení: >0,5 % THD.
Napájení mikrofonu: Kompaktní baterie 9 V.
Napájení přijímací části: 12 V / 200 mA DC.
EVROPSKÉ PŘEDPISY
Tento přístroj byl zkonstruován, vyzkoušen a vyroben v souladu s evrop-
skou směrnicí R&TTE 1999/5/EWG.
7
ZÁRUKA A SERVIS
Za tento výrobek přebírá Philips záruku po dobu 2 roků od data prodeje.
Záruka se vztahuje na závady, způsobené vadami materiálu nebo výrobní
vadou.
V rámci záruky se servis poskytuje pouze po předložení dokladu o náku-
pu, kterým je řádně vyplně záruční list nebo pokladní doklad, z něhož
vyplývá, že byl nárok uplatněn v záruční době.
Záruční nárok nelze uplatnit v případě, že byl výrobek mechanicky poško-
zen (včetně poškození v průběhu přepravy) nebo byl nesprávně používán
(v rozporu s pokyny v návodu) nebo byl poškozen neodvratnou událostí
(živelná pohroma).
Záruční i pozáruč servis je zajištěn ve všech zemích, do nichž firma
Philips oficiálně dodává své výrobky.
V případě závady se laskavě obraťte na svého dodavatele nebo na servisní or-
ganizaci firmy Philips.
Bližší informace i radu při případných obtížích vám poskytne Informační linka
firmy Philips, jejíž adresa je uvedena na konci záručních podmínek.
Informační linka Philips
Telefonický kontakt: 233 099 330
Faxový kontakt: 233 099 320
E-mailový kontakt: [email protected]
Poštovní kontakt:
Philips Česká republika sro.
Infolinka
Šafránkova 1
155 00 Praha 5
Prohlášení o shodě
rádiového zařízení s ustanoveními nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádi-
ová a na telekomunikační koncová zařízení.
Dovozce: Philips Česká republika s s.r.o.
Divize spotřební elektroniky
Šafránkova 1
Praha 5 155 00
IČO: 63985306
tímto prohlašuje, že výrobek
druh, kód: 5561
typové označení: SBC MC 8650 Bezdrátový mikrofon
specifikace: Transmitter: SBC MC 8652/00; Receiver: SBC MC 8655/00
Mains Power Adapter: Zdroj SBC CS030
výrobce: Taiwick Ltd., Hong Kong Hong Kong
pásmo přeladitelnosti: 863,3 - 863,7 MHz;
vf výkon <10 mW;
pásmo pracovních kmitočtů: 2 kanály MHz;
kanálová rozteč: 400
druh vysílání: 20KF3E
druh modulace: -
účel použití: Bezdrátový mikrofon, dle návodu k použití
splňuje požadavky Generální licence Českého telekomunikačního úřadu GL - 30/R/2000, dále splňuje požadavky
těchto norem a předpisů, příslušných pro daný druh zařízení:
rádiové parametry (ČSN/EN): 301 357-2 V1.2.1 (2001-06)
EMC (ČSN/EN): 301 489-9 V1.3.1 301 489-9 V1.3.1 ; EN301 489-1 V1.4.1; ;
elektrická bezpečnost (ČSN/EN): 60950:2000;
a že je bezpečný za podmínek použití, uvedených v návodu k obsluze k tomuto výrobku. Shoda byla posouzena
v souladu s § 3, bod 1, písm. b), příloha 3 nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky
na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení.
Prohlášení o shodě je vydáváno na základě těchto podkladů:
Zkušební protokoly č.:4-1038-01-01/03;4_1038-01-02/03;;4-1038-1-3/03
Vydané akreditovanou laboratoří: CETECOM ICT Service Gmbh - Untertürkheimer Strasse 6-10 D-66117
Saarbrücken
Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost dovozce.
V Praze dne 14.1.2004 Michal Bezouška, aprobační manažer
Tel: +420 233 099 243
Fax: +420 233 099 241
/