bol com VE-5763 Používateľská príručka

Kategória
Hračky
Typ
Používateľská príručka
4301386
4301387 / 53502000
EN | Instruction manual
NL | Gebruiksaanwijzing
FR | Mode d’emploi
DE | Bedienungsanleitung
ES | Manual de usuario
PT | Manual de utilizador
IT | Manuele utente
SV | Bruksanvisning
PL | Instrukcja obsługi
CS | Návod na použití
SK | Návod na použitie
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ
1
2
3
4
5
8
9
10
11
6
7
1
3
''
'
' '
)
'
%
&
ENInstruction manual
SAFETY
This appliance shall not be used by children
aged less than 8 years. This appliance can be
used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not play
with the appliance. Keep the appliance and its
cord out of reach of children aged less than 8
years. Cleaning and user maintenance shall
not be made by children unless older than 8
and supervised.
By ignoring the safety instructions the
manufacturer cannot be held responsible for
the damage.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order to
avoid a hazard.
Never move the appliance by pulling the cord
and make sure the cord cannot become
entangled.
The appliance must be placed on a stable,
level surface.
The user must not leave the device
unattended while it is connected to the supply.
This appliance is only to be used for
household purposes and only for the purpose
it is made for.
To protect yourself against an electric shock,
do not immerse the cord, plug or appliance in
the water or any other liquid.
PARTS DESCRIPTION
1. Front guard
2. Fan blade lock button
3. Fan blades
4. Locknut for the rear guard
5. Rear guard
6. Oscillation pen
7. Clip
8. Control buttons
9. Knob for height adjustment
10. Base
11. Stand feet
BEFORE THE FIRST USE
Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10
cm. free space around the device. This device is not suitable for
installation in a cabinet or for outside use.
Putthepower cable intothe socket.(Note: Make surethe
voltagewhich is indicated on the devicematchesthe localvoltage
beforeconnecting the device.Voltage220V-240V 50/60Hz)
ASSEMBLY
Place the feet on the pedestal and push / click them into place.
Insert the base tube into the pedestal and turn to lock it into place.
Remove height adjustment ring by unscrewing and sliding up.
Slide stand cover down onto the base and screw the height
adjustment ring back in place.
Loosen height adjustment ring to extend the extension rod and tighten
back into place.
Loosen rear fixing knob and attach extension rod.
Unscrew the rear locking ring from the motor shaft in anti-clockwise
direction.
Set the rear cage and fit it well on the two position holes and make
sure these holes are properly put through the holes on the rear cage.
Hold the rear cage and screw the rear locking ring into the motor front
cover in a clockwise direction.
Install the fan blade onto motor shaft and fit the fan blade lock cap.
Loosen the screw and nut on the bottom of the rear cage.
Open front cage clips and position onto rear cage ensuring the screw
bottom is aligned between both.
Tighten screw and nut.
Close the cage clips over both front and rear cage.
USE
Use the speed control knobs to choose the desired ventilation level.
To make the fan head oscillate, push down the Oscillation Knob.
To stop the fan head from oscillating, pull-up the Oscillation Knob.
CLEANING AND MAINTENANCE
Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive
cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The
device is not dishwasher proof.
ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at
the end of its durability, but must be offered at a central point for the
recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
this important issue. The materials used in this appliance can be
recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an
important push to the protection of our environment. Ask your local
authorities for information regarding the point of recollection.
NLGebruiksaanwijzing
VEILIGHEID
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
kinderen jonger dan 8 jaar. Dit apparaat kan
worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
door personen met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek
aan de benodigde ervaring en kennis indien
ze onder toezicht staan of instructies krijgen
over hoe het apparaat op een veilige manier
kan worden gebruikt alsook de gevaren
begrijpen die met het gebruik samenhangen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Houd het apparaat en het netsnoer buiten
bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Laat
reiniging en onderhoud niet door kinderen
uitvoeren, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en
onder toezicht staan.
Als u de veiligheidsinstructies negeert, kan de
fabrikant niet verantwoordelijk worden
gehouden voor de mogelijke schade.
Als het netsnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door de fabrikant, de
onderhoudsmonteur van de fabrikant of door
personen met een soortgelijke kwalificatie om
gevaar te voorkomen.
Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer
te trekken en zorg dat het snoer niet in de war
kan raken.
Het apparaat moet op een stabiele, vlakke
ondergrond worden geplaatst.
De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd
achterlaten wanneer de stekker zich in het
stopcontact bevindt.
Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk
gebruik en voor het doel waar het voor bestemd
is.
Dompel het snoer, de stekker of het apparaat
niet onder in water of andere vloeistoffen om
elektrische schokken te voorkomen.
ONDERDELENBESCHRIJVING
1. Voorbehuizing
2. Vergrendelingsknop voor ventilatorblad
3. Ventilatorbladen
4. Vergrendelingsmoer voor achterbehuizing
5. Achterbehuizing
6. Oscillatieknop
7. Klemmen
8. Bedieningsknoppen
9. Knop voor hoogteaanpassing
10. Basis
11. Standaardvoet
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Haal het apparaat en de accessoires uit de doos.Verwijder de stickers,
de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond. Zorg voor
minimaal 10 cm vrije ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is niet
geschikt voor inbouw of gebruik buitenshuis.
Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact.(Opmerking: controleer of
het voltage op het apparaat overeenkomt met de plaatselijke
netspanning voordat u het apparaat
aansluit.Voltage220V-240V50/60Hz)
MONTAGE
Plaats de voeten op het voetstuk en druk ze op hun plaats tot u een klik
hoort.
Steek de buis van de basis in het voetstuk en draai om de buis vast te
zetten.
Verwijder de ring voor hoogteaanpassing door deze los te schroeven en
omhoog te schuiven.
Schuif de standaardafdekking omlaag op de basis en schroef de ring
voor hoogteaanpassing weer terug.
Draai de ring voor hoogteaanpassing losser om de buis uit te schuiven.
Draai de ring vervolgens weer vast.
Draai de vastzetknop los en bevestig de uitschuifbare buis.
Schroef de vergrendelingsring aan de achterkant van de motoras tegen
de klok in los.
Plaats de achterbehuizing nauwkeurig op de 2 positiegaten. Zorg dat
deze gaten goed door de gaten van de achterbehuizing gaan.
Houd de achterbehuizing vast en schroef de vergrendelingsring aan de
achterkant met de klok mee in de voorbehuizing van de motor.
Installeer het ventilatorblad op de motoras en plaats de
vergrendelingskap van het ventilatorblad.
Draai de schroef en moer onderaan de achterbehuizing los.
Open de klemmen van de voorbehuizing en plaats de voorbehuizing op
de achterbehuizing. Zorg dat de onderkant met de schroef voor beide
delen is uitgelijnd.
Draai de schroef en moer vast.
Doe de behuizingsklemmen over zowel de voor- als achterbehuizing.
GEBRUIK
Gebruik de snelheidsknoppen om de gewenste ventilatiestand te kiezen.
Druk op de oscillatieknop om de ventilatorkop te laten oscilleren.
Druk op de oscillatieknop om de ventilatorkop te laten stoppen met
oscilleren.
REINIGING EN ONDERHOUD
Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve of
schurende reinigingsmiddelen, schuursponzen of staalwol; dit beschadigt
het apparaat.
Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Het
apparaat is niet vaatwasserbestendig.
MILIEU
Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
overheid naar het inzamelpunt.
FRManuel d'instructions
SÉCURITÉ
Cet appareil ne doit pas être utilisé par des
enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut
être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et
des personnes présentant un handicap
physique, sensoriel ou mental voire ne
disposant pas des connaissances et de
l'expérience nécessaires en cas de surveillance
ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en
toute sécurité et de compréhension des risques
impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer
avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son
cordon d'alimentation hors de portée des
enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la
maintenance utilisateur ne doivent pas être
confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou
plus et sont sous surveillance.
Si vous ignorez les consignes de sécurité, le
fabricant ne peut être tenu pour responsable
des dommages.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par le fabricant, son
réparateur ou des personnes qualifiées afin
d'éviter tout risque.
Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le
cordon et veillez à ce que celui-ci ne s'enroule
pas.
L'appareil doit être posé sur une surface stable
et nivelée.
Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance
s'il est connecté à l'alimentation.
Cet appareil est uniquement destiné à des
utilisations domestiques et seulement dans le
but pour lequel il est fabriqué.
Afin de vous éviter un choc électrique,
n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil
dans de l'eau ou autre liquide.
DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Protection avant
2. Bouton de blocage de l’hélice du ventilateur
3. Pales du ventilateur
4. Écrou de blocage de la cage arrière
5. Protection arrière
6. Pendule d'oscillation
7. Clip
8. Boutons de commande
9. Bouton du réglage de la hauteur
10. Base
11. Pieds du statif
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte.Retirez les
autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
Mettez l'appareil sur une surface stable plate et assurez un dégagement
tout autour de l'appareil d'au moins 10 cm. Cet appareil ne convient pas
à une installation dans une armoire ou à un usage à l'extérieur.
Mettez le câble d'alimentation dans la prise.(Remarque : Assurez-vous
que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension locale
avant de brancher l'appareil.Voltage : 220 V-240 V 50-60 Hz)
MONTAGE
Placez les pieds sur le socle et poussez/cliquez-les en place.
Insérez le tube de base dans le socle et tournez-le pour le verrouiller en
place.
Retirez l'anneau de réglage de la hauteur en le dévissant et en le faisant
glisser vers le haut.
Faites glisser le couvercle vers le bas sur le socle et revissez l'anneau
de réglage de la hauteur en place.
Desserrez l'anneau de réglage de la hauteur pour rallonger la tige et
serrez.
Desserrez le bouton de fixation à l’arrière et attachez la tige.
Dévissez la bague de blocage arrière de l'arbre moteur dans le sens
antihoraire.
Installez correctement la cage arrière les deux trous de position et
assurez-vous que ces trous sont en ligne avec les trous de la cage
arrière.
Tenez la cage arrière et vissez la bague de blocage arrière dans le
couvercle avant du moteur dans le sens horaire.
Installez l’hélice du ventilateur sur l'arbre moteur et mettez en place le
couvercle de blocage de l’hélice.
Desserrez la vis et l'écrou sur le bas de la cage arrière.
Ouvrez les clips de la cage avant et positionnez le tout sur la cage
arrière en veillant à ce que la vis de fond soit alignée entre les deux.
Serrez la vis et l'écrou.
Fermez les clips de la cage sur les deux clips de la cage avant et de la
cage arrière
UTILISATION
À l'aide des boutons de contrôle de vitesse, réglez le niveau de
ventilation souhaité.
Pour que la tête du ventilateur oscille, enfoncez le Bouton d'Oscillation.
Pour que la tête du ventilateur cesse d'osciller, tirez le Bouton
d'Oscillation.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits
nettoyants agressifs ou abrasifs, de tampons à récurer ou de laine de
verre, ceux-ci pourraient endommager l'appareil.
N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ni aucun autre liquide. L'appareil
ne peut pas être nettoyé en lave-vaisselle.
ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
DEBedienungsanleitung
SICHERHEIT
Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8
Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf
von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit
eingeschränkten körperlichen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel
an Erfahrung und Kenntnissen verwendet
werden, sofern diese Personen beaufsichtigt
oder über den sicheren Gebrauch des Geräts
unterrichtet wurden und die damit verbundenen
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit
dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät
und sein Anschlusskabel außerhalb der
Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht
von Kindern vorgenommen werden, es sei
denn, sie sind älter als 8 und werden
beaufsichtigt.
Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann
der Hersteller nicht für Schäden haftbar
gemacht werden.
Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom
Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich
qualifizierten Personen ersetzt werden, um
Gefahren zu vermeiden.
Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen
am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das
Kabel nicht verwickeln kann.
Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen
Fläche platziert werden.
Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben,
während es an einer Stromquelle
angeschlossen ist.
Dieses Gerät darf nur für den
Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck
benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das
Gerät nicht in Wasser oder andere
Flüssigkeiten, um einen elektrischen Schlag zu
vermeiden.
TEILEBESCHREIBUNG
1. Vordere Schutzvorrichtung
2. Lüfterflügel-Sicherungsknopf
3. Lüfterflügel
4. Sicherungsmutter für hintere Schutzvorrichtung
5. Hintere Schutzvorrichtung
6. Oszillationsstift
7. Clip
8. Steuerungstasten
9. Knopf für Höheneinstellung
10. Sockel
11. Standfüße
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung.Entfernen
Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder das Plastik vom Gerät.
Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche und halten Sie
einen Abstand von mindestens 10 cm um das Gerät herum ein. Dieses
Gerät ist nicht für den Anschluss oder die Verwendung in einem Schrank
oder im Freien geeignet.
Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Steckdose.(Hinweis:
Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts sicher, dass die auf dem
Gerät angegebene Netzspannung mit der örtlichen Spannung
übereinstimmt.Spannung220V-240V 50/60Hz
MONTAGE
Drücken Sie die Füße an den Ständer, bis sie hörbar einrasten.
Setzen Sie das Basisrohr in den Ständer ein und drehen Sie es, bis es
einrastet.
Entfernen Sie den Höhenverstellring, indem Sie ihn losschrauben und
nach oben schieben.
Schieben Sie die Ständerabdeckung nach unten auf den Sockel und
schrauben Sie den Höhenverstellring wieder fest.
Lösen Sie den Höhenverstellring, um die Verlängerungsstange
herauszuziehen, und drehen Sie ihn dann wieder fest.
Lösen Sie den hinteren Befestigungsknebel und bringen Sie die
Verlängerungsstange an.
Schrauben Sie den hinteren Sicherungsring auf der Motorwelle gegen
den Uhrzeigersinn los.
Setzen Sie das hintere Lüftergitter an den beiden Positionslöchern an;
achten Sie darauf, dass diese Löcher korrekt in diejenigen im hinteren
Lüftergitter greifen.
Halten Sie das hintere Lüftergitter fest und schrauben Sie den
Sicherungsring im Uhrzeigersinn in die vordere Motorabdeckung.
Montieren Sie den Lüfterflügel auf der Motorwelle und bringen Sie
Sicherungskappe des Lüfterflügels an.
Lösen Sie die Schraube und die Mutter unten am hinteren Gitter.
Öffnen Sie die Clips des vorderen Gitters und positionieren Sie es so auf
dem hinteren Gitter, dass das Schraubenunterteil zwischen den beiden
ausgerichtet ist.
Ziehen Sie Schraube und Mutter fest an.
Schließen Sie die Clips über dem vorderen und hinteren Gehäuseteil.
GEBRAUCH
Wählen Sie mit den Geschwindigkeitsregelknöpfen die gewünschte
Ventilationsstärke.
Drücken Sie den Oszillationsknopf herunter, damit der Lüfterkopf
oszilliert.
Ziehen Sie auf den Oszillationsknopf nach oben, damit der Lüfterkopf
nicht mehr oszilliert.
REINIGUNG UND PFLEGE
Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie
niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle.
Dies würde das Gerät beschädigen.
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Das Gerät in nicht spülmaschinenfest.
UMWELT
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
Informationen über eine Sammelstelle.
ESManual de instrucciones
SEGURIDAD
Este aparato no debe ser utilizado por niños
menores de 8 años. Este aparato puede ser
utilizado por niños a partir de los 8 años y por
personas con capacidades físicas, sensoriales
o mentales reducidas, o que no tengan
experiencia ni conocimientos, sin son
supervisados o instruidos en el uso del aparato
de forma segura y entienden los riesgos
implicados. Los niños no pueden jugar con el
aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera
del alcance de los niños menores de 8 años.
Los niños no podrán realizar la limpieza ni el
mantenimiento reservado al usuario a menos
que tengan más de 8 años y cuenten con
supervisión.
Si ignora las instrucciones de seguridad,
eximirá al fabricante de toda responsabilidad
por posibles daños.
Si el cable de alimentación está dañado,
corresponde al fabricante, al representante o a
una persona de cualificación similar su
reemplazo para evitar peligros.
Nunca mueva el aparato tirando del cable y
asegúrese de que no se pueda enredar con el
cable.
El aparato debe colocarse sobre una superficie
estable y nivelada.
El usuario no debe dejar el dispositivo sin
supervisión mientras esté conectado a la
alimentación.
Este aparato se debe utilizar únicamente para
el uso doméstico y sólo para las funciones para
las que se ha diseñado.
Para protegerse contra una descarga eléctrica,
no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en
el agua o cualquier otro líquido.
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
1. Protección delantera
2. Botón de bloqueo de las aspas del ventilador
3. Aspas del ventilador
4. Contratuerca de la protección trasera
5. Protección trasera
6. Varilla de oscilación
7. Gancho de cierre
8. Botones de control
9. Mando de ajuste de altura
10. Base
11. Pies de soporte
ANTES DEL PRIMER USO
Saque el aparato y los accesorios de la caja.Quite los adhesivos, la
lámina protectora o el plástico del dispositivo.
Coloque el dispositivo sobre una superficie plana estable y asegúrese de
tener un mínimo de 10 cm de espacio libre alrededor del mismo. Este
dispositivo no es apropiado para ser instalado en un armario o para el
uso en exteriores.
Conecteelcable de alimentación ala toma de corriente.(Nota:
Asegúrese de queel voltajeindicado en el dispositivocoincidecon el
voltajelocal antes deconectar el dispositivo.Voltaje220V-240V
50/60Hz)
MONTAJE
Coloque los pies en la peana y empújelos hasta encajarlos.
Introduzca el tubo base en la peana y gírelo para encajarlo.
Retire el anillo de ajuste de altura desenroscándolo y deslizándolo hacia
arriba.
Deslice la cubierta del soporte hacia abajo hasta la base y apriete de
nuevo el anillo de ajuste de altura.
Afloje el anillo de ajuste de altura para extender la varilla de extensión y
apriételo de nuevo.
Afloje el mando de fijación trasero y fije la varilla de extensión.
Desenrosque el anillo de bloqueo trasero del eje del motor en el sentido
contrario a las agujas del reloj.
Coloque la caja trasera y ajústela bien en los dos orificios de posición
asegurándose de que estos se introducen correctamente en los orificios
de la caja trasera.
Sujete la caja trasera y apriete el anillo de bloqueo trasero en la cubierta
delantera del motor en el sentido de las agujas del reloj.
Instale las aspas del ventilador en el eje del motor y coloque la tapa de
bloqueo de las aspas del ventilador.
Afloje el tornillo y la tuerca de la parte inferior de la caja trasera.
Abra los ganchos de cierre de la caja delantera y coloque la caja trasera
asegurándose de que el tornillo de la parte inferior queda alineado entre
ambas.
Apriete el tornillo y la tuerca.
Cierre los ganchos de cierre de las cajas delantera y trasera.
USO
Utilice los mandos de control de velocidad para seleccionar el nivel de
ventilación deseado.
Para que el cabezal del ventilador oscile, presione el mando de
oscilación.
Para que el cabezal del ventilador deje de oscilar, tire hacia arriba del
mando de oscilación.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Limpie el aparato con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza
abrasivos o fuertes, estropajos o lana metálica porque se podría dañar el
aparato.
No sumerja nunca el aparato en agua o cualquier otro líquido. El aparato
no se puede lavar en el lavavajillas.
MEDIO AMBIENTE
Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final
de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el
reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato,
manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta
importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden
reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a
fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre
los puntos de recogida a las autoridades locales.
PTManual de Instruções
SEGURANÇA
Este aparelho não deve ser utilizado por
crianças com idades compreendidas entre
menos de 8 anos. Este aparelho pode ser
utilizado por crianças com mais de 8 anos e por
pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, assim como com falta de
experiência e conhecimentos, caso sejam
supervisionadas ou instruídas sobre como
utilizar o aparelho de modo seguro e
compreendam os riscos envolvidos. As crianças
não devem brincar com o aparelho. Mantenha o
aparelho e respetivo cabo fora do alcance de
crianças com idade inferior a 8 anos. A limpeza
e manutenção não devem ser realizadas por
crianças a não ser que tenham mais de 8 anos
e sejam supervisionadas.
O fabricante não pode ser responsabilizado por
quaisquer danos se ignorar as instruções de
segurança.
Se o cabo de alimentação estiver danificado,
deve ser substituído pelo fabricante, o seu
representante de assistência técnica ou alguém
com qualificações semelhantes para evitar
perigos.
Nunca desloque o aparelho puxando pelo cabo
e certifique-se de que este nunca fica preso.
O aparelho deve ser colocado numa superfície
plana e estável.
O utilizador não deve abandonar o aparelho
enquanto este estiver ligado à alimentação.
Este aparelho destina-se apenas a utilização
doméstica e para os fins para os quais foi
concebido.
Para se proteger contra choques elétricos, não
mergulhe o cabo, a ficha nem o aparelho em
água ou qualquer outro líquido.
DESCRIÇÃO DAS PEÇAS
1. Proteção frontal
2. Botão de bloqueio da pá da ventoinha
3. Pás da ventoinha
4. Contraporca para a proteção traseira
5. Proteção traseira
6. Pino de oscilação
7. Grampo
8. Botões de controlo
9. Botão de ajuste da altura
10. Base
11. Pés do suporte
ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
Retire o aparelho e os acessórios da caixa.Retire os autocolantes, a
película ou plástico de proteção do aparelho.
Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e estável e deixe, no
mínimo, 10 cm de espaço livre à volta do aparelho. Este aparelho não
está adaptado para a instalação num armário ou para a utilização no
exterior.
Ligue o cabo de alimentação à tomada.(Nota: Antes de ligar o
dispositivo, certifique-se de que a tensão indicada no dispositivo
corresponde à tensão local.Tensão220V-240V 50/60Hz)
MONTAGEM
Coloque os pés sobre o pedestal e empurre até encaixarem no devido
lugar.
Introduza a base do tubo no pedestal e rode para encaixá-la no devido
lugar.
Remova o anel para ajuste da altura desenroscando-o e deslizando
para cima.
Insira a cobertura do suporte até à base e volte a enroscar o anel para
ajuste da altura.
Solte o anel para ajuste da altura se pretende esticar ou recolher o cabo
de extensão.
Solte o botão de fixação traseira e encaixe o cabo de extensão.
Desenrosque o anel de bloqueio traseiro do veio motor no sentido
contrário ao dos ponteiros do relógio.
Monte a proteção traseira e encaixe-a bem nos dois orifícios de
posicionamento, tendo o cuidado de garantir que estes orifícios estão
devidamente colocados na proteção traseira.
Segure na proteção traseira e enrosque o anel de bloqueio traseiro na
cobertura dianteira do motor, no sentido dos ponteiros do relógio.
Instale a pá da ventoinha no veio do motor e prenda a tampa de
bloqueio da pá da ventoinha.
Desenrosque o parafuso e a porca na base da proteção traseira.
Abra os grampos da proteção dianteira e encoste-os à proteção
traseira, garantindo que a base do parafuso fica alinhada entre ambos.
Aperte o parafuso e a porca.
Feche os grampos de modo a prenderem tanto a proteção dianteira
como a proteção traseira.
UTILIZAÇÃO
Utilize os botões de controlo de velocidade para selecionar o nível de
ventilação pretendido.
Para que a cabeça da ventoinha oscile, prima o botão de oscilação.
Para impedir que a cabeça da ventoinha oscile, prima o botão de
oscilação.
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Limpe o aparelho com um pano húmido. Nunca use produtos de
limpeza agressivos e abrasivos, esfregões de metal ou palha de aço,
que danifica o dispositivo.
Nunca mergulhe o aparelho na água ou noutro líquido. O aparelho não
é adequado para a máquina de lavar louça.
AMBIENTE
Este aparelho não deve ser depositado no lixo doméstico no fim
da sua vida útil, mas deve ser entregue num ponto central de reciclagem
de aparelhos domésticos elétricos e eletrónicos. Este símbolo indicado no
aparelho, no manual de instruções e na embalagem chama a sua
atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados neste
aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar aparelhos domésticos usados,
está a contribuir de forma significativa para a proteção do nosso
ambiente. Solicite às autoridades locais informações relativas aos pontos
de recolha.
ITIstruzioni per l'uso
SICUREZZA
L'apparecchio non deve essere utilizzato da
bambini di età inferiore agli 8 anni.
L'apparecchio può essere utilizzato da bambini
di almeno 8 anni e da persone con ridotte
capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure
senza la necessaria pratica ed esperienza sotto
la supervisione di un adulto o dopo aver
ricevuto adeguate istruzioni sull'uso in
sicurezza dell'apparecchio e aver compreso i
possibili rischi. I bambini non devono giocare
con l'apparecchio. Mantenere l'apparecchio e il
relativo cavo fuori dalla portata dei bambini di
età inferiore agli 8 anni. I bambini non devono
eseguire interventi di manutenzione e pulizia
almeno che non abbiano più di 8 anni e non
siano controllati.
Il produttore non è responsabile di eventuali
danni e lesioni conseguenti la mancata
osservanza delle istruzioni di sicurezza.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito dal produttore, da un addetto
all'assistenza o da personale con qualifiche
analoghe per evitare rischi.
Non spostare mai l'apparecchio tirandolo per il
cavo e controllare che il cavo non possa
rimanere impigliato.
Collocare l'apparecchio su una superficie
stabile e piana.
Non lasciare mai l'apparecchio senza
sorveglianza quando è collegato
all'alimentazione.
Questo apparecchio è destinato a un uso
esclusivamente domestico e deve essere
utilizzato soltanto per gli scopi previsti.
Per proteggersi dalle scosse elettriche, non
immergere il cavo, la spina o l'apparecchio
nell'acqua né in qualsiasi altro liquido.
DESCRIZIONE DELLE PARTI
1. Protezione anteriore
2. Pulsante di blocco delle pale del ventilatore
3. Pale del ventilatore
4. Controdado per la protezione posteriore
5. Protezione posteriore
6. Perno oscillazione
7. Clip
8. Pulsanti di comando
9. Manopola di regolazione dell'altezza
10. Base
11. Piedi del supporto
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
Estrarre apparecchio e accessori dall'imballaggio.Rimuovere adesivi,
pellicola protettiva o plastica dall'apparecchio.
Posizionare l’apparecchio su una superficie piana stabile e assicurare
un minimo di 10 cm di spazio libero intorno. Questo apparecchio non è
idoneo per l'installazione in un armadietto o per uso all'aperto.
Inserisci il cavo di alimentazione nella presa.(Nota: Assicurarsi che la
tensione indicata sull'apparecchio corrisponda alla tensione locale prima
di collegarlo.Tensione 220 V-240 V 50/60 Hz)
MONTAGGIO
Posizionare i piedino sul piedistallo e inserirli premendo, fino a sentire
un clic.
Inserire l'asta della base nel piedistallo e ruotarla per bloccarla in
posizione.
Rimuovere la ghiera di regolazione dell’altezza svitandola e facendola
scorrere verso l’alto.
Inserire il copri supporto e farlo scorrere lungo la base e riavvitare la
ghiera di regolazione altezza al suo posto.
Allentare la ghiera di regolazione altezza per estendere l'asta di
prolunga e serrarla nuovamente.
Allentare la manopola di fissaggio posteriore e inserire l'asta di prolunga.
Svitare la ghiera di bloccaggio posteriore dall'albero motore in senso
anti-orario.
Posizionare la gabbia posteriore e inserirla correttamente nei due fori di
posizionamento verificando che siano correttamente allineati ai fori sulla
gabbia posteriore.
Tenere la gabbia posteriore e avvitare in senso orario la ghiera di
bloccaggio posteriore nella copertura anteriore del motore.
Installare le pale del ventilatore sull'albero motore e installare il blocco di
fissaggio delle pale del ventilatore.
Allentare la vite e il dado sul fondo della gabbia posteriore.
Aprire le clip su gabbia anteriore e posizionarle sulla gabbia posteriore
verificando che la vite inferiore sia correttamente allineata tra le due
parti.
Serrare la vite e il dado.
Chiudere le clip per agganciare entrambe le gabbie anteriore e
posteriore.
USO
Usare le manopole di controllo della velocità per impostare il livello di
ventilazione desiderato.
Per far oscillare la testa del ventilatore, premere la manopola di
Oscillazione.
Per interrompere l'oscillazione della testa del ventilatore, sollevare la
manopola di Oscillazione.
PULIZIA E MANUTENZIONE
Pulire l'apparecchio con un panno umido. Non usare mai detergenti duri
e abrasivi, pagliette o lana d'acciaio, che danneggia l'apparecchio.
Non immergere l'apparecchio in acqua o in altro liquido. Non è possibile
pulire l'apparecchio in lavastoviglie.
AMBIENTE
Questo apparecchio non deve essere posto tra i rifiuti domestici
alla fine del suo ciclo di vita, ma deve essere smaltito in un centro di
riciclaggio per dispositivi elettrici ed elettronici domestici. Questo simbolo
sull'apparecchio, il manuale di istruzioni e la confezione sottolineano tale
importante questione. I materiali usati in questo apparecchio possono
essere riciclati. Riciclando gli apparecchi domestici è possibile contribuire
alla protezione dell'ambiente. Contattare le autorità locali per informazioni
in merito ai punti di raccolta.
SVInstruktionshandbok
SÄKERHET
Apparaten ska inte användas av barn som är
yngre än 8 år. Apparaten kan användas av barn
från och med 8 års ålder och av personer med
ett fysiskt, sensoriskt eller mentalt handikapp
eller brist på erfarenhet och kunskap om de
övervakas eller instrueras om hur apparaten
ska användas på ett säkert sätt och förstår de
risker som kan uppkomma. Barn får inte leka
med apparaten. Håll apparaten och nätkabeln
utom räckhåll för barn som är yngre än 8 år.
Rengöring och underhåll får inte utföras av barn
såvida de inte är äldre än 8 år och övervakas.
Om dessa säkerhetsanvisningar ignoreras kan
inget ansvar utkrävas av tillverkaren för
eventuella skador som uppkommer.
Om nätsladden är skadad måste den bytas ut
av tillverkaren, dess servicerepresentant eller
liknande kvalificerade personer för att undvika
fara.
Flytta aldrig apparaten genom att dra den i
sladden och se till att sladden inte kan trassla in
sig.
Apparaten måste placeras på en stabil, jämn
yta.
Använd aldrig apparaten obevakad när den är
ansluten till vägguttaget.
Denna apparat får endast användas för
hushållsändamål och endast för det syfte den
är konstruerad för.
För att undvika elektriska stötar ska du aldrig
sänka ned sladden, kontakten eller apparaten i
vatten eller någon annan vätska.
BESKRIVNING AV DELAR
1. Främre skydd
2. Låsknapp för fläktblad
3. Fläktblad
4. Låsmutter för främre skydd
5. Bakre skydd
6. Oscillationspenna
7. Klämma
8. Kontrollknappar
9. Reglage för höjdjustering
10. Bas
11. Stativfötter
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
Ta ut apparaten och tillbehören ur lådan.Avlägsna klistermärken,
skyddsfolie och plast från apparaten.
Placera enheten på en platt yta och se till att det finns 10 cm fritt
utrymme runt enheten. Enheten lämpar sig inte för placering i ett skåp
eller för användning utomhus.
Sätt i strömkabeln i uttaget.(Obs: Kontrollera att spänningen som anges
på enheten matchar spänningen i det lokala elnätet innan du ansluter
enheten.Spänning220–240V 50/60Hz)
MONTERING
Placera fötterna på stativet och tryck/klicka på plats.
För in basröret i stativet och lås fast genom att vrida.
Ta bort höjdjusteringsringen genom att skruva loss den och föra den
uppåt.
Placera stativskyddet på basen och skruva fast höjdjusteringsringen på
plats igen.
Lossa höjdjusteringsringen för att dra ut förlängningsröret och skruva
fast igen.
Lossa det bakre fixeringsvredet och sätt fast förlängningsröret.
Skruva loss den bakre låsringen från motoraxeln moturs.
Passa in den bakre fläktdelen med de två placeringshålen och se till att
de är korrekt placerade.
Håll i den bakre fläktdelen och skruva fast den bakre låsringen i motorns
främre skydd medurs.
Sätt i fläktbladen på motoraxeln och sätt på skyddet för fläktbladen.
Lossa skruven och muttern på undersidan av den bakre fläktdelen.
Öppna klämmorna på den främre fläktdelen och passa in den på den
bakre delen och se till att skruvarna hamnar korrekt.
Dra åt skruven och muttern.
Stäng klämmorna över de båda fläktdelarna.
ANVÄNDNING
Använd hastighetsreglagen för att välja önskad ventilationsnivå.
Om du vill att fläkten ska oscillera, tryck ned oscillationsvredet.
Om du vill att fläkten ska sluta oscillera, tryck upp oscillationsvredet.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Rengör apparaten med en fuktig trasa. Använd aldrig starka eller
frätande rengöringsmedel, skursvamp eller stålull då det kan skada
enheten.
Sänk aldrig den elektriska anordningen i vatten eller annan vätska.
Enheten är inte diskmaskinsäker.
OMGIVNING
Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den
slutat fungera. Den ska slängas vid en återvinningsstation för elektriskt
och elektroniskt hushållsavfall. Denna symbol på apparaten,
bruksanvisningen och förpackningen gör dig uppmärksam på detta.
Materialen som används i denna apparat kan återvinnas. Genom att
återvinna hushållsapparater gör du en viktig insats för att skydda vår miljö.
Fråga de lokala myndigheterna var det finns insamlingsställen.
PLInstrukcje użytkowania
BEZPIECZEŃSTWO
Dzieci poniżej 8 roku życia nie mogą używać
tego urządzenia. Zurządzenia mogą korzystać
dzieci wwieku od 8 lat oraz osoby
oograniczonych możliwościach fizycznych,
sensorycznych ipsychicznych bądź
nieposiadające odpowiedniej wiedzy
idoświadczenia, pod warunkiem, że są
nadzorowane lub otrzymały instrukcje
dotyczące bezpiecznego używania urządzenia,
atakże rozumieją związane ztym zagrożenia.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Urządzenie oraz dołączony do niego kabel
należy przechowywać poza zasięgiem dzieci,
które nie ukończyły 8 lat. Czyszczenia
ikonserwacji nie powinny wykonywać dzieci
chyba, że ukończyły 8 lat iznajdują się pod
nadzorem osoby dorosłej.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia w przypadku nieprzestrzegania
instrukcji bezpieczeństwa.
W przypadku uszkodzenia kabla zasilania, aby
uniknąć zagrożenia, musi on być wymieniony
przez producenta, jego agenta serwisowego lub
osoby o podobnych kwalifikacjach.
Nie wolno przesuwać urządzenia, ciągnąć za
przewód ani dopuszczać do zaplątania kabla.
Urządzenie należy umieścić na stabilnej i
wypoziomowanej powierzchni.
Nigdy nie należy zostawiać włączonego
urządzenia bez nadzoru.
Urządzenie przeznaczone jest tylko do
eksploatacji w gospodarstwie domowym, w
sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym,
nie należy zanurzać przewodu, wtyczki ani
urządzenia w wodzie bądź w innej cieczy.
OPIS CZĘŚCI
1. Osłona przednia
2. Przycisk blokady łopatek wentylatora
3. Łopatki wentylatora
4. Nakrętka blokująca osłony tylnej
5. Osłona tylna
6. Wahadło
7. Zacisk
8. Przyciski sterowania
9. Pokrętło regulacji wysokości
10. Podstawa
11. Stopki
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Urządzenie i akcesoria należy wyjąć z pudełka.Usuń zurządzenia
naklejki, folię ochronną lub elementy plastikowe.
Urządzenie umieścić na odpowiedniej, płaskiej powierzchni i zapewnić
minimum 10 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia. Urządzenie to nie
jest przystosowane do montażu w szafce lub do użytkowania na wolnym
powietrzu.
Kabel zasilający należy podłączyć do gniazda elektrycznego.(Uwaga:
przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie
wskazane na urządzeniu odpowiada napięciu sieci
lokalnej.Napięcie220–240V 50/60Hz)
MONTAŻ
Umieść nóżki na cokole i wepchnij je na miejsce, aż będzie słychać
kliknięcie.
Włóż rurę podstawy w cokół i obróć, aby ją zablokować.
Zdejmij pierścień regulacji wysokości, odkręcając go i przesuwając w
górę.
Nasunąć osłonę stojaka na podstawę i nakręcić z powrotem pierścień
regulacji wysokości.
Poluzować pierścień regulacji wysokości, aby wyciągnąć słupek
teleskopowy, zakręcić pierścień z powrotem.
Poluzować tylne pokrętło ustalające i przymocować słupek teleskopowy.
Odkręcić tylny pierścień blokujący z wału silnika, obracając go w lewo.
Załóż tylną kratkę, dopasowując ją do dwóch otworów pozycjonujących.
Upewnij się, że te otwory przechodzą przez otwory w tylnej kratce.
Trzymając tylną kratkę, wkręć tylny pierścień blokujący w przednią
osłonę silnika, obracając go w prawo.
Nałóż łopatki wentylatora na wał silnika i zamocuj kołpak blokujący
łopatek.
Poluzuj śrubę i nakrętkę na spodzie dolnej kratki.
Otwórz zaciski przedniej kratki i nałóż ją na tylną kratkę, upewniając się,
że otwory na śrubę na dole kratek nachodzą na siebie.
Dokręcić śrubę i nakrętkę.
Zamknij zaciski kratki na przedniej i tylnej kratce.
UŻYTKOWANIE
Za pomocą pokręteł kontroli prędkości ustawić odpowiedni poziom
wentylacji.
Aby wprawić głowicę wentylatora w ruch obrotowy, należy wcisnąć
przycisk pracy obrotowej.
Aby zatrzymać ruch obrotowy głowicy wentylatora, należy podnieść
przycisk pracy obrotowej.
CZYSZCZENIE IKONSERWACJA
Zewnętrzną obudowę należy czyścić wilgotną szmatką. Nie należy nigdy
używać ostrych ani szorstkich środków czyszczących, zmywaków do
szorowania oraz druciaków, aby nie uszkodzić urządzenia.
Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie.
Urządzenie nie nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń.
ŚRODOWISKO
Po zakończeniu eksploatacji urządzenia nie należy wyrzucać go
wraz z odpadami domowymi. Urządzenie to powinno zostać zutylizowane
w centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych. Ten symbol znajdujący się na urządzeniu, w instrukcjach
użytkowania i na opakowaniu oznacza ważne kwestie, na które należy
zwrócić uwagę. Materiały, z których wytworzono to urządzenie, nadają się
do przetworzenia. Recykling zużytych urządzeń gospodarstwa domowego
jest znaczącym wkładem użytkownika w ochronę środowiska. Należy
skontaktować się z władzami lokalnymi, aby uzyskać informacje
dotyczące punktów zbiórki odpadów.
CSNávod k použití
BEZPEČNOST
Tento spotřebič nesmí používat děti mladších 8
let. Tento spotřebič mohou osoby starší 8 let a
lidé se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
mentálními schopnostmi či nedostatkem
zkušeností a znalostí používat, pouze pokud
jsou pod dohledem nebo dostali instrukce
týkající se bezpečného použití přístroje a
rozumí možným rizikům. Děti si nesmí hrát se
spotřebičem. Udržujte spotřebič a kabel mimo
dosahu dětí mladších 8 let. Čištění a údržbu
nemohou vykonávat děti, které jsou mladší 8 let
a bez dozoru.
Při ignorování bezpečnostních pokynů nemůže
být výrobce odpovědný za případná poškození.
Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být
vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem
nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se
předešlo možným rizikům.
Nikdy spotřebič nepřenášejte tažením za
přívodní šňůru a ujistěte se, že se kabel
nemůže zamotat.
Spotřebič musí být umístěn na stabilním a
rovném povrchu.
Nikdy nenechávejte zapnutý spotřebič bez
dozoru.
Tento spotřebič lze použít pouze vdomácnosti
za účelem, pro který byl vyroben.
Abyste se ochránili před elektrickým výbojem,
neponořujte napájecí kabel, zástrčku či
spotřebič do vody či jiné tekutiny.
POPIS SOUČÁSTÍ
1. Čelní kryt
2. Jisticí knoflík lopatky větráku
3. Lopatky větráku
4. Pojistná matka zadního krytu
5. Zadní kryt
6. Oscilační pero
7. Svorka
8. Ovládací tlačítka
9. Ovladač nastavení výšky
10. Základna
11. Podstavec
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Spotřebič a příslušenství vyjměte z krabice.Ze spotřebiče odstraňte
nálepky, ochrannou fólii nebo plast.
Umístěte spotřebič na rovný stabilní povrch a zajistěte minimálně 10 cm
volného prostoru kolem spotřebiče. Tento spotřebič není vhodný pro
instalaci do skříně nebo pro venkovní použití.
Napájecí kabel zapojte do zásuvky.(Poznámka: Před zapojením
spotřebiče zkontrolujte, zda napětí uvedené na spotřebiči odpovídá
místnímu síťovému napětí.Napětí220–240~ V50/60Hz)
MONTÁŽ
Umístěte nohy na podstavec a zatlačte/zacvakněte je na místo.
Vložte trubku do podstavce a otočením ji zajistěte na místě.
Vyšroubováním a vysunutím nahoru odmontujte kroužek pro nastavení
výšky.
Nasuňte kryt stojanu dolů na základnu a našroubujte kroužek pro
nastavení výšky zpět na místo.
Povolte kroužek pro nastavení výšky, vytáhněte prodlužovací tyč a
znovu utáhněte kroužek.
Povolte zadní upevňovací knoflík a připevněte prodlužovací tyč.
Otáčením proti směru hodinových ručiček vyšroubujte zadní pojistný
kroužek z hřídele motoru.
Nasaďte zadní klec a umístěte ji na dva polohovací otvory tak, aby tyto
otvory byly přesně vyrovnány s otvory na zadní kleci.
Podržte zadní klec a otáčením ve směru hodinových ručiček našroubujte
zadní pojistný kroužek do předního krytu motoru.
Namontujte lopatku ventilátoru na hřídel motoru a nasaďte pojistnou
krytku lopatky ventilátoru.
Povolte šroub a matici na spodní straně zadní klece.
Odepněte spony přední klece a umístěte ji na zadní klec tak, aby byl
spodní šroub vyrovnán mezi oběma klecemi.
Utáhněte šroub a matici.
Zapněte spony tak, aby k sobě připevnily přední i zadní klec.
POUŽITÍ
Na volbu požadované rychlosti ventilace použijte koflíky ovládání
rychlosti.
Chcete-li spustit vibraci hlavy ventilátoru, stlačte dolů knoflík vibrace.
Chcete-li zastavit vibraci hlavy ventilátoru, vytáhněte knoflík vibrace.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Spotřebič vyčistěte vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte silné ani
abrazivní čisticí prostředky, škrabku ani drátěnku, které poškozují
spotřebič.
Zařízení nikdy neponořujte do vody ani jiné kapaliny. Zařízení není
vhodné pro mytí v myčce.
PROSTŘEDÍ
Tento spotřebič by neměl být po ukončení životnosti vyhazován do
domovního odpadu, ale musí být dovezen na centrální sběrné místo
krecyklaci elektroniky a domácích elektrických spotřebičů. Symbol na
spotřebiči, návod kobsluze a obal vás na tento důležitý problém
upozorňuje. Materiály použité vtomto spotřebiči jsou recyklovatelné.
Recyklací použitých domácích spotřebičů významně přispějete kochraně
životního prostředí. Na informace vztahující se ke sběrnému místu se
zeptejte na místním obecním úřadě.
SKPoužívateľská príručka
BEZPEČNOSŤ
Tento spotrebič nesmejú používať deti
mladších ako 8 rokov. Tento spotrebič smejú
detí staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú
znížené fyzické, senzorické alebo duševné
schopnosti, alebo osoby bez patričných
skúseností a/alebo znalostí používať, iba pokiaľ
na nich dozerá osoba zodpovedná za ich
bezpečnosť alebo ak ich táto osoba vopred
poučí o bezpečnej obsluhe spotrebiča a
príslušných rizikách. Deti sa nesmú hrať so
spotrebičom. Spotrebič a napájací kábel
uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8
rokov. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti,
ktoré sú mladšie ako 8 rokov abez dozoru.
V prípade ignorovania týchto bezpečnostných
pokynov sa výrobca vzdáva akejkoľvek
zodpovednosti za vzniknutú škodu.
Ak je napájací kábel poškodený, musí ho
vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo
podobné kvalifikované osoby, aby sa zamedzilo
nebezpečenstvu.
Zariadenie nikdy nepremiestňujte za kábel a
dbajte na to, aby sa kábel nestočil.
Spotrebič je treba umiestniť na stabilnú, rovnú
plochu.
Nikdy nenechávajte spotrebič zapnutý bez
dozoru.
Tento spotrebič sa smie používať iba na
špecifikované účely v domácom prostredí.
Napájací kábel, zástrčku ani spotrebič
neponárajte do vody ani do žiadnej inej
kvapaliny, aby sa predišlo úrazu elektrickým
prúdom.
POPIS KOMPONENTOV
1. Predný kryt
2. Skrutka na zaistenie lopatiek ventilátora
3. Lopatky ventilátora
4. Poistná matica zadného krytu
5. Zadný kryt
6. Regulátor oscilácie
7. Spona
8. Gombík Control (Ovládací gombík)
9. Regulátor na nastavenie výšky
10. Podstavec
11. Podstavec
PRED PRVÝM POUŽITÍM
Spotrebič a príslušenstvo vyberte z obalu.Zo spotrebiča odstráňte
nálepky, ochrannú fóliu alebo plastové vrecko.
Zariadenie umiestnite na rovnú stabilnú plochu, pričom dbajte na to, aby
okolo zariadenia ostal voľný priestor minimálne 10 cm. Tento výrobok
nie je vhodný pre inštaláciu do skrine či na použitie vonku.
Napájací kábel zapojte do zásuvky.(Poznámka: Pred zapojením
spotrebiča skontrolujte, či napätie uvedené na spotrebiči zodpovedá
napätiu siete.Napätie220 V-240 V,50/60 Hz)
MONTÁŽ
Umiestnite nožičky na podstavec azatlačte ich na miesto.
Zasuňte trubicu základne do podstavca aotočením ju zaistite na mieste.
Odstráňte krúžok na nastavenie výšky jeho odskrutkovaním aposunom
nahor.
Kryt stojanu posuňte smerom dole na základňu a krúžok nastavenia
výšky zaskrutkujte späť na svoje miesto.
Povolením krúžku pre nastavenie výšky môžete vysunúť predlžovaciu
tyč a potom utiahnite späť na svoje miesto.
Povoľte zadný upevňovací gombík a pripojte predlžovaciu tyč.
Odskrutkujte zadný poistný krúžok z hriadeľa motora proti smeru
hodinových ručičiek.
Nastavte zadnú klietku a dobre ju primontujte pomocou dvoch
polohovacích otvorov. Ubezpečte sa, či sú tieto otvory správne
umiestnené cez otvory v zadnej klietke.
Zadnú klietku pridržte a priskrutkujte zadný poistný krúžok do predného
krytu motora v smere hodinových ručičiek.
Nainštalujte listy ventilátora na hriadeľ motora a nasaďte ochranný kryt
listov ventilátora.
Povoľte skrutku a maticu v spodnej časti zadnej klietky.
Otvorte spony prednej klietky a napolohujte na zadnú klietku tak, aby
bola spodná skrutka v jednej línii medzi obidvomi.
Dotiahnite skrutku a maticu.
Uzavrite spony klietky ponad prednú azadnú klietku.
POUŽÍVANIE
Pomocou regulátorov rýchlosti nastavte požadovanú úroveň ventilácie.
Ak chcete, aby sa hlava ventilátora otáčala, zatlačte tlačidlo otáčania.
Na zastavenie otáčania hlavy ventilátora povytiahnite tlačidlo otáčania.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Spotrebič očistite vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte ostré a drsné
čistiace prostriedky, špongiu ani drôtenku, pretože by mohlo dôjsť k
poškodeniu spotrebiča.
Spotrebič nikdy neponárajte do vody ani do žiadnej inej tekutiny.
Zariadenie nie je vhodné do umývačky riadu.
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Tento spotrebič nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s
komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklačnom stredisku
určenom pre elektrické a elektronické spotrebiče. Tento symbol na
spotrebiči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú
skutočnosť. Materiály použité v tomto spotrebiči je možné recyklovať.
Recykláciou použitých domácich spotrebičov výraznou mierou prispievate
k ochrane životného prostredia. Informácie o zberných miestach vám
poskytnú miestne úrady.
  • Page 1 1
  • Page 2 2

bol com VE-5763 Používateľská príručka

Kategória
Hračky
Typ
Používateľská príručka