Juno JB030A5 Používateľská príručka

Typ
Používateľská príručka
JB030A5
Návod k
použití
CS
Trouba
OBSAH
Bezpečnostní informace 2
Bezpečnostní pokyny 3
Popis spotřebiče 6
Před prvním použitím 6
Denní používání 6
Doplňkové funkce 7
Tipy a rady 7
Čištění a údržba 12
Odstraňování závad 15
Instalace 16
Energetická účinnost 17
Zmĕny vyhrazeny.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za
škody a zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným
používáním. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se
spotřebičem pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem
nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz
spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte
dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
2
Všeobecné bezpečnostní informace
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu provádět
jen kvalifikovaná osoba.
Při provozu je vnitřek spotřebiče horký. Nedotýkejte se
topných článků ve spotřebiči. Při vkládání či vyjímání
příslušenství či nádobí vždy používejte kuchyňské
chňapky.
Před údržbou odpojte spotřebič od napájení.
Před výměnou žárovky se nejprve přesvědčte, že je
spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku úrazu elektrickým
proudem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové
škrabky k čistění skleněných dvířek, mohly by poškrábat
povrch, což by mohlo následně vést k rozbití skla.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo
dojít k úrazu.
K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte přední a
poté zadní konec drážek na rošty od stěny trouby. Drážky
na rošty instalujte stejným postupem v opačném pořadí.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Instalace
UPOZORNĚNÍ! Tento
spotřebič smí instalovat jen
kvalifikovaná osoba.
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy noste
ochranné rukavice.
Netahejte spotřebič za držadlo.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Ujistěte se, že je spotřebič namontován
pod bezpečnou konstrukcí a vedle
bezpečných konstrukcí.
Strany spotřebiče musí být umístěny
vedle spotřebičů nebo kuchyňského
nábytku stejné výšky.
Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ! Hrozí
nebezpečí požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
3
Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu
elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete vyměnit přívodní
kabel, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
Síťové kabely se nesmí nacházet v
blízkosti dveří spotřebiče nebo se jich
dotýkat, obzvláště jsou-li dveře horké.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ní síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnící jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení musí
mít mezeru mezi kontakty alespoň 3
mm širokou.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
Použití spotřebiče
UPOZORNĚNÍ! Hrozí
nebezpečí zranění, popálení,
úrazu elektrickým proudem či
výbuchu.
Tento spotřebič používejte pouze v
domácnosti.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory
zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Spotřebič po každém použití vypněte.
Pokud je spotřebič v provozu, buďte při
otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
Nepracujte se spotřebičem, když máte
vlhké ruce nebo když je v kontaktu s
vodou.
Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte
násilím.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
Při otvírání dvířek nesmí být v blízkosti
spotřebiče jiskry ani otevřený oheň.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
UPOZORNĚNÍ! Hrozí
nebezpečí poškození
spotřebiče.
Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
Nepokládejte nádobí či jiné
předměty přímo na dno spotřebiče.
Na dno spotřebiče nepokládejte
hliníkovou fólii.
Nenalévejte vodu přímo do horkého
spotřebiče.
po dokončení pečení nenechávejte
vlhká jídla ve spotřebiči.
Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
Barevné změny na smaltovaném
povrchu nemají vliv na výkon
spotřebiče. Nejedná se o závadu z
hlediska ustanovení záruky.
4
Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
Vždy pečte se zavřenými dvířky trouby.
Je-li spotřebič instalován za
nábytkovým panelem (např. dvířky),
dvířka nábytku nesmí být nikdy
zavřená, když je spotřebič v provozu.
Za zavřeným nábytkovým panelem
může docházet k nárůstu horka a
vlhka, což může následně poškodit
spotřebič, byt nebo podlahu.
Nezavírejte nábytkový panel, dokud
spotřebič po použití zcela nevychladne.
Čištění a údržba
UPOZORNĚNÍ! Hrozí
nebezpečí poranění, požáru
nebo poškození spotřebiče.
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Přesvědčte se, že spotřebič už
vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí
skleněných panelů.
Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
Při vyjímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Zbytky tuků či jídel ve spotřebiči mohou
způsobit požár.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
Katalytický smalt (je-li součástí výbavy)
nečistěte žádným druhem čisticího
prostředku.
Vnitřní osvětlení
V tomto spotřebiči se používají
speciální či halogenové žárovky pouze
pro použití v domácích spotřebičích.
Nepoužívejte je pro osvětlení
domácnosti.
UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí
úrazu elektrickým proudem.
Před výměnou žárovky spotřebič
odpojte od napájení.
Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi.
Likvidace
UPOZORNĚNÍ! Hrozí
nebezpečí úrazu či udušení.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
Obsluha
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
5
POPIS SPOTŘEBIČE
Celkový pohled
1 2 3 4 5
6
7
8
4
3
2
1
9
1
Ovládací panel
2
Kontrolka / symbol / ukazatel teploty
3
Ovladač teploty
4
Ovladač funkcí trouby
5
Kontrolka / symbol / ukazatel
zapnutého stavu
6
Větrací otvory pro chlazení
ventilátorem
7
Osvětlení
8
Drážky na rošty, vyjímatelné
9
Polohy roštů
Příslušenství
Tvarovaný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a
koláčové formy, pečeně.
Plech na pečení
Na koláče a sušenky.
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
První čištění
Ze spotřebiče odstraňte veškeré
příslušenství a vyjímatelné drážky na
rošty.
Viz část „Čištění a údržba“.
Před prvním použitím spotřebič vyčistěte.
Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte
zpět do jejich původní polohy.
Předehřátí
Předehřátí prázdného spotřebiče ke
spálení zbytkové mastnoty.
1. Zvolte funkci a maximální teplotu.
2. Nechte spotřebič pracovat jednu
hodinu.
Příslušenství se může zahřát více než
obvykle. Ze spotřebiče může vycházet
zápach a kouř. To je normální jev.
Zajistěte v místnosti dostatečné větrání.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
6
Zapnutí a vypnutí spotřebiče
Podle daného modelu má
váš spotřebič symboly
ovladače, ukazatele nebo
kontrolky:
Ukazatel se rozsvítí, když
trouba začne hřát.
Kontrolka se rozsvítí, když je
spotřebič v provozu.
Symbol ukazuje, zda
ovladač řídí funkce trouby
nebo teplotu.
1. Otočte ovladačem funkcí trouby na
požadovanou funkci.
2. Otočte ovladačem teploty na
požadovanou teplotu.
3. Spotřebič vypnete otočením ovladače
funkcí a teploty trouby do polohy
vypnuto.
Funkce trouby
Funkce trouby Použití
Poloha Vypnuto Spotřebič je vypnutý.
Konvenční
ohřev
K pečení moučných jídel a masa na jedné úrovni trouby.
Spodní ohřev K pečení koláčů s křupavým spodkem a zavařování po‐
travin.
Horní ohřev K pečení chleba, koláčů a pečiva dozlatova. K dopečení
hotových jídel.
DOPLŇKOVÉ FUNKCE
Chladicí ventilátor
Když je spotřebič v provozu, chladicí
ventilátor se automaticky zapne, aby
udržoval povrch spotřebiče chladný.
Jestliže spotřebič vypnete, bude chladicí
ventilátor pokračovat v chlazení až do
úplného ochlazení spotřebiče.
Bezpečnostní termostat
Nesprávná obsluha spotřebiče nebo
vadné součásti mohou způsobit
nebezpečné přehřátí. Aby se tomu
zabránilo, je tato trouba vybavena
bezpečnostním termostatem, který přeruší
napájení. Po poklesu teploty se trouba
opět automaticky zapne.
TIPY A RADY
UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
7
Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze
orientační. Závisí na receptu,
kvalitě a množství použitých
přísad.
Všeobecné informace
Spotřebič má čtyři úrovně roštů. Polohy
roštů ve spotřebiči se počítají zdola.
Ve spotřebiči nebo na skleněných
panelech dvířek se může srážet
vlhkost. To je normální jev. Při otvírání
dvířek spotřebiče během přípravy jídla
vždy odstupte. Kondenzaci snížíte,
když spotřebič vždy před přípravou
jídla na 10 minut předehřejte.
Po každém použití spotřebiče setřete
vlhkost.
Při přípravě jídel na dno spotřebiče
nestavte žádné předměty a žádnou
část spotřebiče nezakrývejte hliníkovou
fólií. Mohlo by to ovlivnit výsledky
pečení a poškodit smalt.
Pečení moučníků
Neotvírejte dvířka, dokud neuplynou
3/4 času nutného k pečení.
Jestliže do trouby vložíte dva plechy na
pečení, musí být mezi plechy jedna
úroveň drážek volná.
Pečení masa a ryb
Při pečení velmi tučného jídla použijte
hluboký pekáč / plech, aby se v troubě
nevytvořily skvrny, které by již
nemusely jít odstranit.
Před podáváním nechte maso
odpočívat asi 15 minut, a teprve potom
ho krájejte, aby nevytekla šťáva.
Do hlubokého pekáče / plechu nalijte
trochu vody, aby se při pečení tolik
nekouřilo. Kondenzaci kouře zabráníte
dolitím vody pokaždé, když se odpaří.
Doby přípravy
Doba přípravy záleží na druhu potravin,
jejich konzistenci a množství.
Nejprve sledujte průběh pečení a jeho
výsledek. Postupně si najděte nejlepší
nastavení (nastavení teploty, dobu pečení,
apod.) pro nádobí, recepty a množství
potravin, které s tímto spotřebičem
používáte.
Tabulka pro pečení
Koláče
Jídlo Konvenční ohřev Čas (min) Poznámky
Teplota (°C) Poloha roštu
Šlehané recep‐
ty
170 2 45 - 60 V koláčové
formě
Křehké těsto 170 2 24 - 34 V koláčové
formě
Máslovo-tvaro‐
hový koláč
170 1 60 - 80 V koláčové
formě o prů‐
měru 26 cm
Jablečný dort
(jablečný koláč)
170 1 100 - 120 Ve dvou kolá‐
čových for‐
mách o prů‐
měru 20 cm na
tvarovaném
roštu
8
Jídlo Konvenční ohřev Čas (min) Poznámky
Teplota (°C) Poloha roštu
Závin 175 2 60 - 80 Na plechu na
pečení
Marmeládový
dort
170 2 30 - 40 V koláčové
formě o prů‐
měru 26 cm
Ovocný koláč 170 2 60 - 70 V koláčové
formě o prů‐
měru 26 cm
Piškotový koláč
(netučný piško‐
tový koláč)
170 2 35 - 45 V koláčové
formě o prů‐
měru 26 cm
Vánoční dort /
bohatý ovocný
dort
170 2 50 - 60 V koláčové
formě o prů‐
měru 20 cm
Švestkový ko‐
láč
1)
170 2 50 - 60 Ve formě na
chleba
Malé moučníky 170 3 20 - 30 Na plechu na
pečení
Sušenky
1)
150 3 20 - 30 Na plechu na
pečení
Pusinky 100 3 90 - 120 Na plechu na
pečení
Žemle
1)
190 3 15 - 20 Na plechu na
pečení
Odpalované
těsto
1)
190 3 25 - 35 Na plechu na
pečení
Ploché koláče
s náplní
180 3 45 - 70 V koláčové
formě o prů‐
měru 20 cm
Piškotový dort 180 1 nebo 2 40 - 55 Vlevo + vpravo
v dortové
formě o prů‐
měru 20 cm
1)
Předehřejte troubu po dobu 10 minut.
9
Chléb a pizza
Jídlo Konvenční ohřev Čas (min) Poznámky
Teplota (°C) Poloha roštu
Bílý chléb
1)
190 1 60 - 70 1 - 2 kusy, 500
g jeden kus
Žitný chléb 190 1 30 - 45 Ve formě na
chleba
Bagety/kaiser‐
ky
1)
190 2 25 - 40 6 - 8 rohlíků na
plechu na pe‐
čení
Pizza
1)
190 1 20 - 30 V hlubokém
pekáči / plechu
Čajové ko‐
láčky
1)
200 3 10 - 20 Na plechu na
pečení
1)
Předehřejte troubu po dobu 10 minut.
Koláče s náplní
Jídlo Konvenční ohřev Čas (min) Poznámky
Teplota (°C) Poloha roštu
Těstovinový
nákyp
180 2 40 - 50 Ve formě
Zeleninový ná‐
kyp
200 2 45 - 60 Ve formě
Lotrinský slaný
koláč
190 1 40 - 50 Ve formě
Lasagne 200 2 25 - 40 Ve formě
Zapečené can‐
nelloni
200 2 25 - 40 Ve formě
Yorkshirský pu‐
dink
1)
220 2 20 - 30 Forma na 6 ku‐
1)
Předehřejte troubu po dobu 10 minut.
Maso
Jídlo Konvenční ohřev Čas (min) Poznámky
Teplota (°C) Poloha roštu
Hovězí 200 2 50 - 70 Na tvarovaném
roštu a v hlu‐
bokém pekáči /
plechu
10
Jídlo Konvenční ohřev Čas (min) Poznámky
Teplota (°C) Poloha roštu
Vepřové 180 2 90 - 120 Na tvarovaném
roštu a v hlu‐
bokém pekáči /
plechu
Telecí 190 2 90 - 120 Na tvarovaném
roštu a v hlu‐
bokém pekáči /
plechu
Anglický rost‐
bíf, nepropeče‐
210 2 44 - 50 Na tvarovaném
roštu a v hlu‐
bokém pekáči /
plechu
Anglický rost‐
bíf, středně
propečený
210 2 51 - 55 Na tvarovaném
roštu a v hlu‐
bokém pekáči /
plechu
Anglický rost‐
bíf, dobře pro‐
pečený
210 2 55 - 60 Na tvarovaném
roštu a v hlu‐
bokém pekáči /
plechu
Vepřové plecko 180 2 120 - 150 V hlubokém
pekáči / plechu
Vepřové nož‐
ičky
180 2 100 - 120 2 kusy v hlubo‐
kém pekáči /
plechu
Jehněčí 190 2 110 - 130 Kýta
Kuře 200 2 70 - 85 Celé v hlubo‐
kém pekáči /
plechu
Krůta 180 1 210 - 240 Celá v hlubo‐
kém pekáči /
plechu
Kachna 175 2 120 - 150 Celá v hlubo‐
kém pekáči /
plechu
Husa 175 1 150 - 200 Celá v hlubo‐
kém pekáči /
plechu
Králík 190 2 60 - 80 Naporcovaný
11
Jídlo Konvenční ohřev Čas (min) Poznámky
Teplota (°C) Poloha roštu
Zajíc 190 2 150 - 200 Naporcovaný
Bažant 190 2 90 - 120 Celý v hlubo‐
kém pekáči /
plechu
Ryby
Jídlo Konvenční ohřev Čas (min) Poznámky
Teplota (°C) Poloha roštu
Pstruh / praž‐
ma
190 2 40 - 55 3 - 4 ryby
Tuňák / losos 190 2 35 - 60 4 - 6 filetů
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Poznámky k čištění
Přední stranu spotřebiče otřete
měkkým hadříkem namočeným v
roztoku teplé vody a mycího
prostředku.
K čištění kovových ploch používejte
běžný čisticí prostředek.
Vnitřek spotřebiče čistěte po každém
použití. Hromadění mastnoty či zbytků
jídel může způsobit požár.
Odolné nečistoty odstraňte pomocí
speciálního prostředku k čištění trouby.
Vyčistěte všechno příslušenství po
každém použití a nechte jej vysušit.
Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s
mycím prostředkem.
Máte-li nepřilnavé příslušenství,
nečistěte je agresivními čisticími
prostředky, ostrými předměty, ani je
nemyjte v myčce nádobí. Mohlo by dojít
k poškození nepřilnavého povrchu.
Spotřebiče z nerezové oceli
nebo hliníku
Dvířka trouby čistěte pouze
vlhkou houbou. Osušte je
měkkým hadříkem.
Nikdy nepoužívejte ocelové
drátěnky, kyseliny nebo
abrazivní (pískové) prostředky,
protože by mohly poškodit
povrch trouby. Ovládací panel
vyčistěte se stejnou opatrností.
Čištění dveřního těsnění
Těsnění dvířek pravidelně kontrolujte.
Těsnění je umístěno kolem rámu dvířek
trouby. Spotřebič nepoužívejte, je-li
těsnění dvířek poškozeno. Kontaktujte
autorizované servisní středisko.
Při čištění těsnění dvířek trouby se
řiďte všeobecnými informacemi
ohledně čištění spotřebiče.
Vyjmutí drážek na rošty a
Chcete-li troubu vyčistit, odstraňte drážky
na rošty.
1. Odtáhněte přední část drážek na rošty
od stěny trouby.
12
2. Odtáhněte zadní konec drážek na
rošty od stěny trouby a vytáhněte je
ven.
2
1
Drážky na rošty instalujte stejným
postupem v opačném pořadí.
Čištění dvířek trouby
Dvířka trouby jsou osazena dvěma
skleněnými panely. Dvířka trouby a vnitřní
skleněný panel lze za účelem čištění
demontovat.
Jestliže se pokusíte vytáhnout
vnitřní skleněné panely předtím
než odstraníte dvířka trouby,
mohou se dvířka náhle zavřít.
POZOR! Spotřebič bez
vnitřního skleněného panelu
nepoužívejte.
1. Dvířka trouby zcela otevřete a podržte
oba dveřní závěsy.
2. Zvedněte a otočte páčky na obou
závěsech.
3. Přivřete dvířka trouby do první polohy
otevření (do poloviny). Pak dvířka
vytáhněte směrem dopředu z jejich
umístění.
13
4. Dvířka položte na pevnou plochu na
měkkou látku.
5. Uvolněte blokovací systém a
vytáhněte vnitřní skleněný panel.
6. Otočte dva spojovací díly o 90° a
vytáhněte je z jejich umístění.
90°
7. Skleněný panel nejprve opatrně
nadzdvihněte a poté jej vytáhněte.
1
2
8. Skleněný panel omyjte vodou se
saponátem. Skleněný panel pečlivě
osušte.
Po vyčištění skleněný panel a dvířka
trouby opět nasaďte. Proveďte výše
uvedené kroky v opačném pořadí.
Oblast potisku skla musí směřovat k
vnitřní straně dvířek. Po instalaci se dále
ujistěte, že povrch rámu tohoto
skleněného panelu není na potisku skla
na dotek drsný.
Ujistěte se, že jste vnitřní skleněný panel
usadili do správné polohy.
14
Výměna žárovky
Na dno vnitřku spotřebiče položte měkkou
látku. Zabráníte tak poškození krytu
žárovky a vnitřku trouby.
UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí
úrazu elektrickým proudem!
Před výměnou žárovky vypněte
pojistky.
Žárovka trouby a její kryt
mohou být horké.
1. Vypněte spotřebič.
2. Vytáhněte pojistky v pojistkové skříňce
nebo vypněte jistič.
Zadní žárovka
1. Skleněným krytem otočte proti směru
hodinových ručiček a sejměte jej.
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou žárovku
odolnou proti teplotě 300 °C.
4. Nasaďte skleněný kryt.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Co dělat, když...
Problém Možná příčina Řešení
Trouba nehřeje. Trouba je vypnutá. Zapněte troubu.
Trouba nehřeje. Je uvolněná pojistka. Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Pokud
se pojistka uvolňuje opako‐
vaně, obraťte se na autori‐
zovaného elektrikáře.
Osvětlení nefunguje. Vadná žárovka. Vyměňte žárovku.
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Po dokončení přípravy ne‐
nechávejte jídla v troubě
déle než 15–20 minut.
Servisní údaje
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se prosím na autorizované
servisní středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
se nachází na předním rámu vnitřní části
spotřebiče. Nesundávejte typový štítek z
vnitřní části spotřebiče.
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.) .........................................
Výrobní číslo (PNC) .........................................
Sériové číslo (SN) .........................................
15
INSTALACE
UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Vestavba
589
598
594
114
19
21540
570
558
min. 550
20
600
min. 560
3
9
min. 550
20
590
min. 560
589
598
594
114
19
21540
570
558
3
9
Připevnění spotřebiče ke
skříňce
A
B
Elektrická instalace
Výrobce nenese odpovědnost
za úrazy či škody způsobené
nedodržením bezpečnostních
pokynů uvedených v kapitolách
o bezpečnosti.
Spotřebič se dodává se síťovou zástrčkou
a napájecím kabelem.
Kabel
Typy kabelů vhodné pro instalaci nebo
výměnu:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-
F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Průřez kabelu viz celkový příkon uvedený
na typovém štítku. Můžete rovněž
nahlédnout do tabulky:
Celkový výkon
(W)
Průřez kabelu
(mm²)
max. 1 380 3 x 0,75
max. 2 300 3 x 1
max. 3 680 3 x 1,5
Zemnicí vodič (žlutozelený) musí být
přibližně o 2 cm delší než fázový a nulový
vodič (modrý a hnědý).
16
ENERGETICKÁ ÚČINNOST
Produktový list a informace dle směrnice komise EU 65-66/2014
Název dodavatele Juno
Označení modelu JB030A5
Index energetické účinnosti 102,5
Třída energetické účinnosti A
Spotřeba energie se standardním zatížením, konvenč‐
ní režim
0,83 kWh/cyklus
Počet pečicích prostorů 1
Tepelný zdroj Elektrická energie
Objem 61 l
Typ trouby Vestavná trouba
Hmotnost 26.0 kg
EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 1: Sporáky,
trouby, parní trouby a grily - Metody
měření funkce.
Úspora energie
Tento spotřebič je vybaven funkcemi,
které vám pomohou ušetřit energii při
každodenním vaření.
Všeobecné rady
Ujistěte se, že při provozu
spotřebiče jsou dvířka trouby
správně zavřená, a během přípravy
jídla je ponechte zavřená co
nejvíce.
Pro efektivnější úsporu energie
používejte kovové nádobí.
Je-li to možné, jídlo vkládejte do
trouby, aniž byste ji předehřívali.
Je-li doba pečení delší než 30
minut, snižte teplotu trouby na
minimum 3 - 10 minut před koncem
pečení (v závislosti na době
pečení). Pečení nadále zajistí
zbytkové teplo uvnitř trouby.
Zbytkové teplo můžete využít k
ohřevu jiného jídla.
Uchování teploty jídla - chcete-li
využít zbytkové teplo k uchování
teploty pokrmu, zvolte nejnižší možné
nastavení teploty.
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
. Obaly vyhoďte do příslušných
odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k likvidaci.
Spotřebiče označené příslušným
symbolem nelikvidujte spolu s
domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
17
*
18
19
867318689-A-082015
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20

Juno JB030A5 Používateľská príručka

Typ
Používateľská príručka

V iných jazykoch