Garmin dezlCam 785 LMT-D Užívateľská príručka

Typ
Užívateľská príručka
Important Safety and Product Information 2
Informations importantes sur le produit et la sécurité 4
guida Informazioni importanti sulla sicurezza e sul
prodotto
6
Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen 7
Información importante sobre el producto y tu
seguridad
9
Informações importantes de segurança e do produto 11
Belangrijke veiligheids- en productinformatie 12
Vigtige produkt- og sikkerhedinformationer 13
Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja 14
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon 15
Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation 16
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i
produktu
17
Důležité bezpečnostní informace a informace o
produktu 18
Pomembne informacije o varnosti in izdelku 19
Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte 20
Fontos biztonsági és terméktudnivalók 21
Правила техники безопасности и сведения об изделии 22
Važne informacije o proizvodu i sigurnosti 24
© 2015–2017 Garmin Ltd. or its subsidiaries
May 2017
190-01874-92_0D
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI A PRODUKTE
VAROVANIE
Nedodržiavanie nasledujúcich upozornení môže viesť k nehode alebo zrážke a následnej smrti alebo
vážnemu zraneniu.
Varovanie pred rozptyľovaním
Toto zariadenie má pri správnom používaní zlepšiť prehľad o situácii. Ak sa nepoužíva správne, môže
vás displej rozptýliť, čo môže viesť k nehode a zraneniam osôb alebo smrti. Informácie zobrazené na
zariadení sledujte len zbežne. Vždy sledujte svoje okolie a nebuďte sústredení na displej ani sa ním
nedajte rozptyľovať. Sústredenie sa na displej môže spôsobiť to, že si nevšimnete prekážky alebo
nebezpečenstvo. Zariadenie používajte na svoju vlastnú zodpovednosť.
Upozornenia pri montáži do vozidla
Pri montáži do vozidla zariadenie neumiestňujte tak, aby obmedzovalo vodičov výhľad na cestu
À
alebo zasahovalo do ovládacích prvkov vozidla, ako je napr. volant, nožné pedále alebo páky
prevodovky. Neumiestňujte nezaistené na palubnú dosku vozidla
Á
. Zariadenie neumiestňujte pred
alebo nad žiadny z airbagov
Â
.
Držiak nemusí za každých okolností zostať upevnený na čelnom skle. Držiak neumiestňuje na
miesta, kde by mohol pôsobiť rušivo v prípade, že by sa uvoľnil. Ak chcete zabezpečiť, aby držiak
zostal upevnený na čelnom skle, udržiavajte čelné sklo v čistote.
Upozornenia pre navigáciu po uliciach
Ak vaše zariadenie Garmin dokáže prijať mapy ulíc a navrhovať trasy vedúce po cestách, riaďte sa
týmito bezpečnostnými usmerneniami pre navigáciu mimo cesty.
Pri jazde s vozidlom sa riaďte svojim úsudkom a snažte sa ho viesť bezpečným spôsobom. Počas
jazdy sa nenechajte rozptyľovať zariadením a vždy si plne uvedomujte všetky podmienky jazdy.
Počas jazdy minimalizujte množstvo času, ktoré venujete pozeraniu na obrazovku zariadenia.
Počas jazdy nezadávajte cieľové miesta, nemeňte nastavenia a ani nepristupujte k akýmkoľvek
funkciám, ktoré si vyžadujú dlhodobé používanie ovládacích prvkov zariadenia. Pred vykonaním
takýchto činností zastavte bezpečným a legálnym spôsobom.
Pri navigácii pozorne porovnávajte informácie zobrazené na zariadení so všetkými dostupnými
zdrojmi navigácie vrátane cestného značenia, uzatvorených ciest, stavu cestnej premávky, zhustenia
dopravy, poveternostných vplyvov a iných faktorov, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť jazdy.
Z dôvodu bezpečnosti si vždy vyjasnite akékoľvek nezhody skôr, ako budete pokračovať v navigácii,
a rešpektujte uvedené značenie a stav terénu.
Zariadenie je navrhnuté tak, aby poskytovalo návrhy trasy. Nedokáže nahradiť pozornosť a zdravý
úsudok vodiča. Návrhy trás nedodržiavajte v prípade, ak vám odporúčajú realizáciu protizákonného
manévru alebo by vozidlo vystavili nebezpečnej situácii.
Upozornenia v spojitosti s batériami
V tomto zariadení môžete použiť lítium-iónovú batériu.
Ak tieto usmernenia nebudete dodržiavať, môže dôjsť k skráteniu životnosti batérií alebo to môže
predstavovať riziko poškodenia zariadenia, vzniku požiaru, poleptania chemickou látkou, úniku
elektrolytu a/alebo zranenia.
Batérie ani zariadenie nerozoberajte, neupravujte, neprerábajte, neperforujte ani nepoškodzujte.
Batériu, ktorá nie je určená na výmenu používateľom, nevyberajte a ani sa o jej vybratie nepokúšajte.
Batérie ani zariadenie nevystavujte ohňu, výbuchu alebo iným nebezpečenstvám.
Upozornenie na magnety
Zariadenie i držiak môžu obsahovať magnety. Za určitých podmienok môžu magnety spôsobiť rušenie
niektorých vnútorných lekárskych pomôcok vrátane kardiostimulátorov a inzulínových púmp. Zariadenia
a držiaky, ktoré obsahujú magnety držte mimo dosah takýchto lekárskych pomôcok.
Upozornenie systému podpory riadenia
Upozorňujeme vás, že ak má vaše zariadenie funkciu varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu
(FCWS) a funkciu upozorňovania na vybočenie z jazdného pruhu (LDWS), majú tieto funkcie len
informačný účel a nenahrádzajú vašu zodpovednosť za sledovanie podmienok na cestách a dopravnej
situácie, dodržiavanie dopravných predpisov a riadenie sa zdravým úsudkom počas celej jazdy.
Funkcie FCWS a LDWS využívajú pri upozorňovaní na blížiace sa vozidlá a prekročenie deliacich
pruhov kameru, a preto môže byť ich funkčnosť pri zhoršenej viditeľnosti obmedzená. Určité
podmienky môžu narušiť funkciu upozorňovania. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.garmin.com
/warnings.
OZNÁMENIE
Nedodržiavanie nasledujúcich upozornení môže viesť k ujme na zdraví, škode na majetku alebo môže
negatívne ovplyvniť funkčnosť zariadenia.
Poznámky k batérii
Batérie ani zariadenie neponárajte do ani nevystavujte pôsobeniu vody ani iných kvapalín.
Zariadenie neponechávajte v blízkosti tepelných zdrojov ani v oblastiach s vysokou teplotou, ako
napr. na priamom slnečnom svetle alebo v opustenom vozidle. Ak chcete predísť riziku poškodenia,
vyberte zariadenie z vozidla alebo ho uskladnite mimo dosah priameho slnečného svetla, napr.
v príručnej skrinke.
Zariadenie neprevádzkujte mimo nasledovného teplotného rozsahu: -20° až 55°C (-4° až 131°F).
Ak sa má zariadenie uskladniť na dlhšiu dobu, skladujte ho pri teplotnom rozsahu: 0° až 25°C (32° až
77°F).
Nepoužívajte napájacie alebo dátové káble, ktoré nie sú schválené alebo dodávané spoločnosťou
Garmin.
Ak chcete zariadenie/batérie zlikvidovať v súlade s príslušnými miestnymi zákonmi a nariadeniami,
obráťte sa na miestne oddelenie likvidácie odpadu.
Poznámka o rýchlostnom obmedzení
Funkcia rýchlostného obmedzenia má len informačný účel a nemá nahrádzať zodpovednosť vodiča za
dodržiavanie pokynov v podobe rýchlostných obmedzení na dopravnom značení ani riadenie sa
zdravým úsudkom počas jazdy.Spoločnosť Garmin nebude niesť zodpovednosť za žiadne dopravné
pokuty ani súdne predvolania, ktoré môže vodič dostať za nedodržiavanie dopravných predpisov
a dopravného značenia.
Poznámka o magnetoch
Zariadenie i držiak môžu obsahovať magnety. Za určitých podmienok môžu magnety poškodiť niektoré
elektronické zariadenia vrátane pevných diskov v prenosných počítačoch. Buďte opatrní, ak sa
zariadenia a držiaky, ktoré obsahujú magnety, nachádzajú v blízkosti elektronických zariadení.
Poznámka GPS
Ak navigačné zariadenie používate v blízkosti zariadenia, ktoré využíva terestriálnu širokopásmovú sieť
pracujúcu na podobných frekvenciách ako Globálny navigačný satelitný systém (GNSS), napr.
Globálny lokalizačný systém (GPS), môže dôjsť k zníženiu výkonu navigačného zariadenia. Používanie
týchto zariadení môže zoslabiť príjem signálov systému GNSS.
Právne oznámenie ku kamere
V niektorých jurisdikciách môže byť fotografovanie alebo natáčanie videí ľudí a ich vozidiel
prostredníctvom tohto zariadenia alebo ich zverejňovanie považované za porušenie práva na súkromie.
Vašou povinnosťou je poznať a dodržiavať platné zákony a právo na súkromie vo vašej jurisdikcii.
Ekologické programy produktu
Informácie o programe recyklácie produktu od spoločnosti Garmin a WEEE, RoHS, REACH a iných
programoch súladu nájdete na stránke www.garmin.com/aboutGarmin/environment.
Vyhlásenie o zhode
Spoločnosť Garmin týmto vyhlasuje, že tento produkt je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Plné
znenie vyhlásenia o zhode EÚ je dostupné na nasledujúcej internetovej adrese: www.garmin.com
/compliance.
Informácie o údajoch mapy
Spoločnosť Garmin využíva kombináciu vládnych a súkromných zdrojov údajov. V podstate všetky
zdroje údajov obsahujú nejaké nepresné alebo nekompletné údaje. V niektorých krajinách nie sú
kompletné a presné informácie o mapách dostupné alebo sú neúmerne nákladné.
Obmedzená záruka
Z TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKY VÁM VYPLÝVAJÚ ŠPECIFICKÉ ZÁKONNÉ PRÁVA A MÔŽU SA
NA VÁS VZŤAHOVAŤ AJ ĎALŠIE ZÁKONNÉ PRÁVA, KTORÉ SA LÍŠIA V ZÁVISLOSTI OD ŠTÁTU
(PRÍPADNE KRAJINY ALEBO PROVINCIE). SPOLOČNOSŤ GARMIN NEVYLUČUJE,
NEOBMEDZUJE ANI DOČASNE NEVYLUČUJE INÉ ZÁKONNÉ PRÁVA, KTORÉ VÁM MÔŽU
VYPLÝVAŤ Z PRÁVNYCH PREDPISOV VÁŠHO ŠTÁTU (PRÍPADNE KRAJINY ALEBO PROVINCIE).
AK SA CHCETE DÔKLADNE OBOZNÁMIŤ SO SVOJIMI PRÁVAMI, MALI BY STE SI PREČÍTAŤ
PRÁVNE PREDPISY SVOJHO ŠTÁTU, KRAJINY ALEBO PROVINCIE.
Na neletecké produkty sa vzťahuje záruka, že sa na nich neobjavia materiálne poruchy ani
nedokonalosti vyhotovenia po obdobie jedného roka odo dňa zakúpenia. V tomto období bude
spoločnosť Garmin podľa vlastného uváženia opravovať alebo vymieňať všetky komponenty, ktoré
zlyhajú pri bežnom používaní. Zákazníkovi sa za tieto opravy alebo výmeny nebudú účtovať poplatky
za prácu ani dielce, pričom zákazník bude uhrádzať len všetky prepravné náklady. Táto obmedzená
záruka sa nevzťahuje na: (i) kozmetické poškodenia, ako sú škrabance, vruby a zárezy; (ii) spotrebné
súčasti, ako sú batérie, za predpokladu, že nedošlo k poškodeniu výrobku z dôvodu chyby materiálu
alebo dielenského vyhotovenia; (iii) škody v dôsledku nehôd, hrubého používania, nenáležitého
používania, vody, záplavy, požiaru alebo iných prírodných javov alebo vonkajších príčin; (iv) škody
spôsobené servisným zásahom vykonaným osobou, ktorá nie je oprávneným poskytovateľom
servisných služieb spoločnosti Garmin; (v) poškodenia výrobku, ktorý bol modifikovaný alebo
pozmenený bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin ani na (vi) poškodenia výrobku, ktorý bol
pripojený k zdroju napájania alebo k dátovým káblom, ktoré nedodáva spoločnosť Garmin. Okrem toho
si spoločnosť Garmin vyhradzuje právo zamietnuť záručné nároky voči výrobkom a službám, ktoré boli
nadobudnuté alebo sa používajú v rozpore so zákonmi príslušnej krajiny.Navigačné produkty Garmin
sú určené len na to, aby slúžili ako pomôcka pri cestovaní, a nesmú sa používať na žiadny účel, ktorý
by vyžadoval presné meranie smeru, vzdialenosti, polohy alebo topografické merania.Spoločnosť
Garmin nezaručuje presnosť ani úplnosť mapových údajov.
Táto obmedzená záruka sa taktiež nevzťahuje na a spoločnosť Garmin nezodpovedá za zníženie
výkonu žiadneho navigačného výrobku od spoločnosti Garmin spôsobené v dôsledku používania
výrobku v blízkosti telefónu alebo iného zariadenia, ktoré používa terestriálnu širokopásmovú sieť
pracujúcu na podobných frekvenciách ako Globálny navigačný satelitný systém (GNSS), napr.
Globálny lokalizačný systém (GPS). Používanie týchto zariadení môže zoslabiť príjem signálov
systému GNSS.
ZÁRUKY A NÁPRAVY OBSIAHNUTÉ V TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKE SÚ V MAXIMÁLNOM
MOŽNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI VÝHRADNÉ A NAHRÁDZAJÚ
AKÉKOĽVEK INÉ ZÁRUKY A NÁPRAVY A SPOLOČNOSŤ GARMIN VÝSLOVNE VYLUČUJE
AKÉKOĽVEK INÉ ZÁRUKY A NÁPRAVY, ČI UŽ VÝSLOVNÉ, IMPLIKOVANÉ, ŠTATUTÁRNE ALEBO
INÉ, VRÁTANE (NIE VŠAK VÝHRADNE) IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI
ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, ŠTATUTÁRNEJ ALEBO INEJ NÁPRAVY. Z TEJTO
OBMEDZENEJ ZÁRUKY VÁM VYPLÝVAJÚ ŠPECIFICKÉ ZÁKONNÉ PRÁVA A MÔŽU SA NA VÁS
VZŤAHOVAŤ AJ ĎALŠIE ZÁKONNÉ PRÁVA, KTORÉ SA LÍŠIA V ZÁVISLOSTI OD ŠTÁTU
A KRAJINY. IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, KTORÉ NA ZÁKLADE PRÁVNYCH PREDPISOV VÁŠHO
ŠTÁTU ALEBO KRAJINY NEMOŽNO VYLÚČIŤ, SÚ ČASOVO OBMEDZENÉ NA DOBU PLATNOSTI
TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKY. V NIEKTORÝCH ŠTÁTOCH (A KRAJINÁCH A PROVINCIÁCH) NIE
SÚ POVOLENÉ OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DOBY PLATNOSTI IMPLIKOVANEJ ZÁRUKY,
TAKŽE VYŠŠIE UVEDENÉ USTANOVENIA SA NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ.
V PRÍPADE SŤAŽNOSTI NA PORUŠENIE ZÁRUKY SPOLOČNOSŤ GARMIN ZA ŽIADNYCH
OKOLNOSTÍ NEPONESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE VEDĽAJŠIE, MIMORIADNE, NEPRIAME
ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA ALEBO NESPRÁVNEHO POUŽÍVANIA
TOHTO PRODUKTU, Z NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ TENTO PRODUKT ALEBO SPÔSOBENÉ
CHYBAMI V PRODUKTE. V NIEKTORÝCH ŠTÁTOCH (A KRAJINÁCH A PROVINCIÁCH) NIE SÚ
POVOLENÉ VÝNIMKY TÝKAJÚCE SA VEDĽAJŠÍCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, TAKŽE VYŠŠIE
UVEDENÉ USTANOVENIA SA NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ.
Ak počas záručného obdobia predložíte žiadosť o záručný servis v súlade s touto obmedzenou
zárukou, spoločnosť Garmin podľa vlastného uváženia: (i) zariadenie opraví s použitím nových dielov
alebo už použitých dielov, ktoré spĺňajú kvalitatívne štandardy spoločnosti Garmin, (ii) vymení
zariadenie za nové zariadenie alebo za repasované zariadenie spĺňajúce kvalitatívne štandardy
spoločnosti Garmin, alebo (iii) vám za zariadenie vráti plnú výšku nákupnej ceny. TAKÁTO NÁPRAVA
BUDE VAŠÍM VÝLUČNÝM A JEDINÝM NÁPRAVNÝM PROSTRIEDKOM V PRÍPADE VÝSKYTU
PORUCHY SPADAJÚCEJ DO PÔSOBNOSTI ZÁRUKY. Na opravené alebo náhradné zariadenia sa
vzťahuje 90-dňová záruka. Ak sa na zaslanú jednotku stále vzťahuje pôvodná záruka, potom je dĺžka
novej záruky 90 dní alebo obdobie do konca pôvodnej jednoročnej záruky (pričom platí dlhšie
z uvedených období).
Skôr než vyhľadáte záručný servis, prejdite na webové stránky support.garmin.com a prečítajte si
zdroje online pomocníka. Ak zariadenie nefunguje správne ani po využití týchto zdrojov, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko spoločnosti Garmin v krajine, kde ste si produkt pôvodne zakúpili,
alebo postupujte podľa pokynov na získanie záručného servisu uvedených na webových stránkach
support.garmin.com. Ak sa nachádzate v Spojených štátoch, môžete tiež zavolať na číslo
1-800-800-1020.
Ak hľadáte záručný servis inde než v krajine, kde ste produkt pôvodne zakúpili, pre rozdiely v ponuke
produktov a rozdielne platné štandardy, právne predpisy a nariadenia spoločnosť Garmin nemôže
zaručiť dostupnosť dielov a produktov potrebných na opravu alebo výmenu produktu. V takom prípade
môže spoločnosť Garmin podľa vlastného uváženia a v súlade s platnými právnymi predpismi produkt
opraviť s pomocou porovnateľných dielov alebo nahradiť porovnateľným produktom Garmin, alebo vás
môže požiadať, aby ste produkt poslali do autorizovaného servisného strediska Garmin v krajine, kde
ste produkt pôvodne zakúpili, prípadne do autorizovaného servisného strediska Garmin v inej krajine,
kde sa poskytuje servis na váš produkt. Vtedy bude vašou povinnosťou postupovať v súlade s platnými
právnymi predpismi a nariadeniami o dovoze a vývoze a zaplatiť všetky colné poplatky, DPH, poplatky
za prepravu a ďalšie súvisiace dane a poplatky. V niektorých prípadoch spoločnosť Garmin a jej
predajcovia nemusia byť schopní poskytnúť servisné služby na váš produkt, prípadne vám vrátiť
opravený alebo náhradný produkt inde než v krajine, kde ste produkt pôvodne zakúpili, a to z dôvodu
platných štandardov, právnych predpisov alebo nariadení v danej krajine.
Nákupy v on-line aukciách: Na produkty zakúpené prostredníctvom on-line aukcií sa nevzťahujú
zľavy a iné špeciálne ponuky záručného krytia od spoločnosti Garmin. Potvrdenia z on-line aukcií
nemožno predložiť ako dôkaz potrebný na overenie záruky. Ak si chcete uplatniť nárok na záručný
servis, je potrebné predložiť originál alebo kópiu dokladu o zakúpení od pôvodného
predajcu.Spoločnosť Garmin nebude poskytovať náhradu za komponenty chýbajúce v akomkoľvek
balení zakúpenom prostredníctvom online aukcie.
Medzinárodné nákupy: Medzinárodní distribútori môžu na zariadenia zakúpené mimo USA v
závislosti od príslušnej krajiny ponúkať samostatnú záruku. V prípade relevantnosti túto záruku
poskytuje miestny vnútroštátny distribútor a tento distribútor poskytuje aj lokálny servis na toto
zariadenie. Záruky od distribútora sú platné len v oblasti príslušnej distribúcie.
20
1 / 1

Garmin dezlCam 785 LMT-D Užívateľská príručka

Typ
Užívateľská príručka