Whirlpool OV D40 S Návod na inštaláciu

Značka
Whirlpool
Model
OV D40 S
Typ
Návod na inštaláciu
54
AA-495443-1
X
MAGYAR
FIGYELMEZTETÉSI - A készülék üzembe
helyezését és karbantartását szakembernek
kell elvégeznie, betartva a gyártó előírásait és
a mindenkor hatályos helyi biztonsági normá-
kat. A használati útmutatóban kifejezetten kért
eseteket leszámítva tilos a készülék alkatré-
szeinek házilagos javítása vagy cseréje.
Б
ЪЛ
ГАРСКИ
ВHИMAHИE - Инсталацията или
поддръжката трябва да се извършват от
специализиран техник, според инструкциите
на производителя и в съответствие с
действащите местни разпоредби по
отношение на безопасността.
Не ремонтирайте или не заменяйте която и
да е част на уреда, ако това не се изисква
изрично в ръководството за употреба.
ROMANA
ATEN∂IE - Instalarea sau ¶ntre^inerea trebuie
s™ fie f™cute de un tehnician calificat ¶n con-
formitate cu instruc^iunile produc™torului ≥i cu
respectarea normelor locale de securitate. Nu
repara^i sau ¶nlocui^i vreo component™ a apa-
ratului dac™ acest lucru nu este recomandat ¶n
mod expres ¶n manualul cu instruc^iunile de
folosire.
SLOVENSKY
OPOZORILO - Inštaláciu alebo údržbu smie
vykonávať iba kvalifikovaný technik podľa
pokynov výrobcu a miestnych bez-
pečnostných predpisov. Neopravujte a nevy-
mieňajte akúkoľvek časť zariadenia, okrem
prípadu ak je to vyslovene odporúčané v
návode na obsluhu.
54
AA-495443-1
X
MAGYAR
FIGYELMEZTETÉSI - A készülék üzembe
helyezését és karbantartását szakembernek
kell elvégeznie, betartva a gyártó előírásait és
a mindenkor hatályos helyi biztonsági normá-
kat. A használati útmutatóban kifejezetten kért
eseteket leszámítva tilos a készülék alkatré-
szeinek házilagos javítása vagy cseréje.
Б
ЪЛ
ГАРСКИ
ВHИMAHИE - Инсталацията или
поддръжката трябва да се извършват от
специализиран техник, според инструкциите
на производителя и в съответствие с
действащите местни разпоредби по
отношение на безопасността.
Не ремонтирайте или не заменяйте която и
да е част на уреда, ако това не се изисква
изрично в ръководството за употреба.
ROMANA
ATEN∂IE - Instalarea sau ¶ntre^inerea trebuie
s™ fie f™cute de un tehnician calificat ¶n con-
formitate cu instruc^iunile produc™torului ≥i cu
respectarea normelor locale de securitate. Nu
repara^i sau ¶nlocui^i vreo component™ a apa-
ratului dac™ acest lucru nu este recomandat ¶n
mod expres ¶n manualul cu instruc^iunile de
folosire.
SLOVENSKY
OPOZORILO - Inštaláciu alebo údržbu smie
vykonávať iba kvalifikovaný technik podľa
pokynov výrobcu a miestnych bez-
pečnostných predpisov. Neopravujte a nevy-
mieňajte akúkoľvek časť zariadenia, okrem
prípadu ak je to vyslovene odporúčané v
návode na obsluhu.
/

Táto príručka je tiež vhodná pre