AL-KO BC 4535 II Premium Používateľská príručka

Kategória
Vyžínače trávy
Typ
Používateľská príručka

Táto príručka je tiež vhodná pre

2
BC 4535 II
D: Gebrauchsanleitung 6
GB: Instructions for Use 14
NL: Gebruikshandleiding 22
F: Mode d’emploi 30
E: Instrucciones de uso 38
I: Libretto di istruzioni 46
H: Használat 54
SLO: Navodilo za uporabo 62
HR: Upute za uporabu 70
DK: Brugsanvisning 78
S: Bruksanvisning 86
N: Bruksanvisning 94
FIN: Käyttöohjeet 102
PL: Instrukcja obsługi 110
CZ: Návod k použití 118
SK: Návod na použitie 126
RUS: Руководство по использованию 134
UA: Інструкція щодо використання 142
BG: Ръководство за експлоатация 150
RO: Manual de utilizare 158
TR: Kullanım kılavuzu 166
ETK: BC 410 174
ETK: BC 4125 176
126
Preklad originálneho návodu na použitie
Vysvetlenie značiek
Pozor!
Presným dodržiavaním týchto výstražných upozornení je
možné zabrániť poraneniam a vecným škodám.
Špeciálne upozornenia pre lepšiu zrozumiteľnosť
a obsluhu.
Použitie v súlade s určením
Toto zariadenie je určené na strihanie a kosenie trávnikov
v súkromnej sfére.
Iné ako z toho vyplývajúce použitie je označené ako
v rozpore s určením.
Pozor!
Zariadenie nesmie byť prevádzkované na podnikateľské
účely.
Význam symbolov na zariadení
Pozor!
Prečítajte si návod na použitie.
Noste ochranné okuliare, ochrannú
prilbu, ochranu sluchu.
Noste rukavice.
Noste bezpečnostnú obuv.
Telo a odev udržujte vzdialené od
vyžínacieho mechanizmu
Nebezpečenstvo vznikajúce
odlietavajúcimi predmetmi.
15m(50ft)
Vzdialenosť medzi zariadením a tretími
osobami musí byť minimálne 15 m.
Úvod
Túto dokumentáciu si prečítajte pred uvedením do
prevádzky. To je predpoklad pre bezpečnú prácu
a bezporuchovú obsluhu.
Dbajte na dodržiavanie bezpečnostných a výstražných
upozornení v tejto dokumentácií a na zariadení.
Táto dokumentácia je permanentnou súčasťou
popísaného produktu a pri predaji by mala byť
odovzdaná kupujúcemu.
Bezpečnostné upozornenia
Prístroj používajte iba v technicky bezchybnom stave.
Bezpečnostné a ochranné zariadenia nesmú byť odsta-
vované z prevádzky.
Zariadenie nesmie byť prevádzkované s inými rezacími
nástrojmi alebo prídavnými zariadeniami.
Noste vhodný pracovný odev:
Dlhé nohavice, pevné topánky, rukavice
ochranprilbu, ochranokuliare, ochranu sluchu
Pri práci dávajte pozor na bezpečný postoj.
Prístroj nepoužívajte pod vplyvom alkoholu, drog
a liekov.
Prístroj obsluhujte vždy obidvoma rukami.
Rukoväť udržujte suchú a čistú.
Telo a odev udržujte vzdialené od vyžínacieho
mechanizmu.
Tretie osoby sa musia zdržiavať mimo nebezpnej oblasti.
Z pracovnej oblasti odstráňte cudzie telesá.
Ochranný kryt, strunovú hlavu a motor udržiavajte vždy
bez zvyškov koseného materiálu.
Pri opustení zariadenia:
vypnite motor
vyčkajte na zastavenie vyžínacieho mechanizmu
Zariadenie nenechávajte bez dozoru.
Deťom alebo iným osobám, ktoré nie zoznámené
s návodom na použitie, nedovoľte stroj používať.
Miestne predpisy môžu určovať minimálny vek
obsluhujúcej osoby.
127
SK
474 218_a
Špecikácia
BC 4535 II
Typ motora 2-taktný motor, vzduchom chladený
Zdvihový objem 42,7 cm³
Výkon: 1,1 kW
Čistá hmotnosť (EN ISO 11806) 7,6 kg
Prevádzková hmotnosť bez benzínu 9,0 kg
Objem palivovej nádrže 1,1 l
Hladina akustického výkonu ISO 22868 113 dB kolísavosť LpA 3 dB
Hladina akustického tlaku ISO 22868 102 dB
Vibrácie podľa ISO 22867 ≤ 15 m/s
2
kolísavosť K 2,25 m/s
2
Šírka záberu s vyžínacou strunou 41 cm
Priemer struny 2,5 mm
Šírka záberu s vyžínacím kotúčom 25 cm
Rukoväť Rukoväť v tvare „Bike”
Zapaľovanie elektronické
Zapaľovacia sviečka L8RTC
Pohon odstredivá spojka
Otáčky motora max. 9.500 ot./min
Otáčky motora pri chode naprázdno 2800 ± 150 ot./min
Otáčky nástroja (nôž) 7.500 ot./min
Príslušenstvo - čepeľ noža č. výr. 112405
Príslušenstvo – vyžínací kotúč č. výr. 112406
Príslušenstvo – nosný popruh č. výr. 411705
Bezpečnostné a ochranné zariadenia
Pozor!
Bezpečnostné a ochranné zariadenia nesmú byť odstavované z prevádzky - nebezpečenstvo poranenia!
Ochranný kryt pred údermi kameňov
Ochraňuje používateľa pred odlietavajúcimi predmetmi.
Integrovaný nôž skracuje vyžínaciu strunu na prípustnú
dĺžku.
Núdzové zastavenie
V prípade núdze prepnite spínač zapaľovania do polohy
„STOP“.
Pozor!
Pri dlhších prácach môže dôjsť prostredníctvom vibrácií k narušeniu tepien alebo nervového systému na prstoch, rukách
alebo zápästiach. Môže sa vyskytnúť zmeravenie častí tela, pichanie, bolesti alebo zmeny pokožky. Pri príslušných
príznakoch sa nechajte prehliadnuť lekárom!
128
Preklad originálneho návodu na použitie
Montáž
Prehľad dielov (obrázok 1)
1 Vyžínací kotúč
2 Strunová hlava
3 Ochranný kryt
4 Rukoväť “Bike“ byciklové riadidlá
5a/5b Plynová páka
6 Vypínač motora “vyp“ a “zap“
7a/7b “Aretácie“ plynovej páky
8 Nosný popruh
9 Kryt vzduchového ltra
10 Palivová nádrž na benzín
11 Páka “Choke“ - “Run”
12 Primer (membnové čerpadlo pre stude štart)
Pozor!
Zariadenie smie byť používané iba po úplnej montáži.
Montáž rukoväte
Rukoväť v tvare „Bike“ (obrázok 2A, B)
1. Gumenú manžetu (3) nasaďte na rúru.
2. Pomocou štyroch imbusových skrutiek (1) upevnite
spodnú svorku (2) a stredný diel (4).
3. Tyč rukoväte (5) vložte do držiaka rukoväte a hornú
svorku (6) upevnite pomocou štyroch imbusových
skrutiek (7).
Montáž ochranného krytu (obrázok 5)
1. Kovovú platničku (2) vložte pod ochranný kryt (3).
2. K nosníku ho upevnite pomocou 4 skrutiek (1).
V ochrannom kryte integrovaný rezací nôž automaticky
skracuje vyžínaciu strunu na optimálnu dĺžku.
Montáž strunovej hlavy
1. Odstrániť závlačku (obrázok 4-4) a prírubu
(obrázok 4-3)
2. Šesťhranný kľúč (obrázok 6-2) strčte do otvoru
unášacieho kotúča a strunovú hlavu (obrázok 6-1)
priskrutkujte na vodiaci tŕň hnacieho hriadeľa.
(Pozor: Ľavotočivý závit!)
3. Unášací kotúč aretujte pomocou šesťhranný kľúč
kvôli pritiahnutiu strunovej hlavy (obrázok 6-1).
Montáž vyžínacieho kotúča
1. Demontujte pol, menšej reznej ochrany na ochrannom
kryte (obrázok 5 ).
2. Odstrániť závlačku (obrázok 4-4) a prírubu
(obrázok 4-3).
3. Vyžínací kotúč položte na unášací kotúč tak, aby
otvor vyžínacieho kotúča ležal presne na vodiacom
krúžku unášacieho kotúča.
4. Prírubu nasuňte na vyžínací kotúč tak (obrázok 4-3),
aby plochá strana ukazovala k vyžínaciemu kotúču.
5. Upevňovaciu maticu na vodiacom tŕni priskrutkujte.
Kvôli tomu strčte do pripraveného otvoru šesťhranný
kľúč (obrázok 4-5) a kľúčom pritiahnite.
Pozor: Ľavotočivý závit!
6. Maticu zaistite závlačkou.
Nastavenie ramenného popruhu (obrázok A-E)
1. Ramenný popruh si preveste cez ľavé plece.
2. Uzatvárací háčik zaháknite do očka.
Niekoľkými kyvnými pohybmi prekontrolujte dĺžku ramen-
ného popruhu bez zapnutého motora.Strunovú vyžínaciu
hlavu alebo vyžínací kotúč musia bežať paralelne k teré-
nu.
Pozor!
Počas práce vždy používajte ramenný popruh.
Ramenný popruh si zaháknite až po štarte motora,
počas chodu naprázdno.
129
SK
474 218_a
Palivo a prevádzkové hmoty
Bezpečnostné upozornenia
Varovanie!
Benzín je vysoko horľavý - nebezpečenstvo požiaru!
Benzín miešajte a uchovávajte iba v na to určených
nádobách.
Nepoužívajte palivovú zmes, ktorá bola skladovaná
dlhšie ako 90 dní.
Tankujte iba na voľnom priestranstve.
Pri tankovaní nefajčite.
Uzáver palivovej nádrže neotvárajte pri bežiacom alebo
horúcom motore.
Poškodenú nádrž alebo uzáver palivovej nádrže
vymeňte.
Uzáver palivovej nádrže vždy pevne uzatvorte.
Palivovú nádrž vyprázdňujte iba vonku.
Ak benzín vytiekol:
Motor neštartujte
Zabráňte zapaľovacím pokusom.
Zariadenie očistite.
Vytvorenie palivovej zmesi
Používajte iba palivo v pomere 50:1.
1. Benzín a olej do 2-taktových motorov nalejte do
príslušnej nádoby podľa tabuľky.
2. Obidva diely dôkladne premiešajte.
Tabuľka zmiešavacích pomerov paliva
Miešanie Benzín Zmiešavací
olej
50 dielov benzínu:
1 diel zmiešavacieho oleja
Zmiešavací olej pre 2-taktné
motory
1 l 20 ml
3 l 60 ml
5 l 100 ml
Uvedenie do prevádzky
Pozor!
Pred uvedením do prevádzky vždy vykonajte vizuálnu
kontrolu. Zariadenie nesmie byť prevádzkované s
voľným, poškodeným alebo opotrebovaným vyžínacím
mechanizmom a/alebo upevňovacími dielmi.
Štartovanie motora
Varovanie!
Motor nenechávajte nikdy bežať v uzavretých
priestoroch.
Nebezpečenstvo otravy!
Vyžínaciu strunu skráťte pred štartom na 13 cm,
aby ste nepreťažili motor.
Polohy štartovacej klapky:
CHOKE RUN
Studený štart
Pozor!
Štartovacie lano ťahajte vždy rovno.
Nenechávajte ho rýchlo stiahnuť naspäť.
1. Spínač zapaľovania prestavte do polohy „Start“
(obrázok 7).
2. Aretácia plynovej páky:
Tlačidlo „Lock off“ (2) stlačte smerom dovnútra.
Následne súčasne stlačte plynovú páku (3)
a blokovanie plynovej páky(4).
Uvoľnite tlačidlo „Lock off“ (2).
Plynová páčka zaskočí do polohy „na plný plyn“.
3. Štartovaciu klapku (1) prestavte do polohy „CHOKE“
(obrázok 8).
4. Palivové čerpadlo (2) stlačte 10x.
5. Štartovacie lanko vytiahnite rovno 3-4 krát, kým
sa motor počuteľne a krátkodobo nenaštartuje
(zapaľuje).
6. Po štarte motora: Štartovaciu klapku prestavte do
polohy „RUN“.
7. Štartovacie lanko vytiahnite tak, aby sa motor
naštartoval.
8. Ak motor nenaštartoval, zopakujte kroky 1-8.
Motorovú kosu vždy prevádzkujte s ochranným krytom.
Dodržiavajte pre krajinu špecické nariadenia o dobách
prevádzky.
Vždy dodržiavajte návod na použitie dodaný výrobcom
motora.
130
Preklad originálneho návodu na použitie
Návod na použitie
Motor nechajte počas vyžínania a kosenia bežať vo vyššej
oblasti otáčok.
Bezpečnostné upozornenia
Pozor!
Dbajte na dodržiavanie bezpečnostných a výstražných
upozornení v tejto dokumentácií a na zariadení.
Noste vhodný pracovný odev.
Pri práci dbajte na bezpečný postoj.
Zariadenie obsluhujte vždy obidvoma rukami.
Telo a odev udržujte vzdialené od vyžínacieho mecha-
nizmu.
Tretie osoby sa musia zdržiavať mimo nebezpečnej ob-
lasti.
Vyžínanie
1. Prekontrolujte terén a nastavte požadovanú výšku
vyžínania.
2. Strunovú hlavu priveďte do požadovanej výšky
a držte.
3. Zariadením pohybujte tak isto ako s kosou zo stra-
ny na stranu.
4. Strunovú hlavu držte neustále paralelne k zemi.
Nízke vyžínanie
1. Zariadenie veďte s jemným sklonom dopredu tak, že
sa pohybuje tesne nad zemou.
2. Vyžínajte vždy smerom od tela.
Vypnutie motora
1. Uvoľnite plynovú páku a motor nechajte bežať na
voľnobeh.
2. Spínač zapaľovania prestavte do polohy „STOP“.
Pozor!
Motor po vypnutí dobieha - nebezpečenstvo poranenia!
Teplý štart
1. Spínač zapaľovania prestavte do polohy „Start“.
2. Štartovaciu klapku prestavte do polohy „RUN“.
3. Plynovú páku zaaretujte ako je uvedené v bode „Stu-
dený štart“.
4. Štartovaciu šnúru potiahnite rýchlo maximálne 6x -
motor naskočí. Plynovú páku držte stlačenú naplno,
pokiaľ nezačne motor bežať potichu.
Motor nenaskakuje:
Štartovaciu klapku prestavte do polohy „RUN”
Štartovaciu šnúru 5x potiahnite
Ak motor opäť nenaskočí:
Počkajte 5 minút a následne to vyskúšajte ešte
jedenkrát so zatlačenou plynovou pákou
Všimnite si kapitolu „Pomoc pri poruchách“.
Strunovú hlavu nedržte nikdy nad výškou kolien, ak je
prístroj v prevádzke.
Pri kosení na svahoch vždy stojte pod vyžínacím za-
riadením.
Nikdy nepracujte na hladkom, šmykľavom kopci alebo
svahu.
Zariadenie nikdy nepoužívajte v blízkosti ľahko
zápalných kvapalín alebo plynov - nebezpečenstvo ex-
plózie a/alebo požiaru!
Po kontakte s cudzím telesom:
vypnite motor
zariadenie prekontrolujte na poškodenia
Osoby, ktoré nie sú oboznámené s vyžínačom, by mali
byť pri zariadení iba s vypnutým motorom.
Predĺženie vyžínacej struny
1. Motor nechajte bež na plný plyn a strunovou hlavou
ťuknite na zem. Struna sa automaticky preži.
Nôž na ochrannom kryte skráti strunu na prípustnú
dĺžku.
Vyčistenie ochranného krytu
1. Zariadenie vypnite.
2. Zvyšky po kosení opatrne odstráňte skrutkovačom
alebo podobným nástrojom.
Ochranný kryt pravidelne čistite, aby ste zabránili
prehriatiu rúrového telesa.
131
SK
474 218_a
Údržba a ošetrovanie
Vzduchový lter
Pozor!
Zariadenie nikdy nepoužívajte bez vzduchového ltra.
Vzduchový lter pravidelne čistite. Poškodený vzduchový
lter vymeňte.
1. Odstráňte hviezdicovú skrutku, odoberte kryt
a vyberte vzduchový lter.
2. Vzduchový lter očistite mydlom a vodou.
Nepoužívajte benzín!
3. Vzduchový lter nechajte uschnúť.
4. Vzduchový lter namontujte v opačnom poradí.
Palivový lter
Pozor!
Zariadenie nikdy nepoužívajte bez palivového ltra.
Následkom môže byť ťažké poškodenie motora.
1. Kryt palivovej nádrže úplne odoberte.
2. Existujúce palivo vylejte do vhodnej nádoby.
Vyžínanie pri plotoch a základoch
Pozor!
Nedotýkajte sa pevných stavieb - nebezpečenstvo
spätného nárazu!
1. Zariadenie veďte pomaly a opatrne, bez toho aby ste
ho nechali narážať na prekážky.
Vyžínanie okolo stromov
1. Zariadenie veďte okolo stromov opatrne a pomaly tak,
že sa vyžínacia struna nedotýka kôry stromov.
2. Okolo stromov koste smerom zľava doprava.
3. Trávu a burinu zachyťte špičkou struny a strunovú
hlavu pohnite ľahko smerom dopredu.
Vyžínanie pri kamenných múroch, základoch,
stromoch vedie k vyššiemu opotrebovaniu struny.
Kosenie
1. Strunovú hlavu nahnite v 30 stupňovom uhle smerom
doprava.
2. Rukoväť nastavte do požadovanej polohy.
Pozor!
Cudzie telesá odstráňte z pracovnej oblasti.
Nebezpečenstvo poranenia/ vecné poškodenie
odlietavajúcimi cudzími telesami.
Kosenie s vyžínacím kotúčom
Pri kosení s vyžínacím kotúčom sa vyžínací kotúč vedie
s vodorovným, terén kopírujúcim pohybom z jednej strany
na druhú.
Pozor!
Pred použitím vyžínacieho kotúča dodatočne dbajte na:
použitie nosného popruhu
Prekontrolujte správnu montáž vyžínacieho kotúča
Noste ochranný odev a ochranu očí
Vyžínacie kotúče na burinu nepoužívajte na rezanie
krovín a mladých stromčekov!
Pozor!
Používajte iba originálny rezací nôž a príslušenstvo!
Iné ako originálne diely môžu viesť k poraneniam
a poruchám funkčnosti na stroji!
Zabráňte spätnému nárazu
Pozor!
Vyžínací nôž nepoužívajte v blízkosti pevných prekážok
- nebezpečenstvo spätného nárazu / poranenia!
Zaseknutie
Hustá vegetácia, mladé stromčeky alebo krovie môžu
zablokovať vyžínací kotúč a viesť k zastaveniu.
Zabráňte blokovaniu tým, že budete sledovať, do ktorej
strany sa nakláňa krovie a vyžínať budete z náprotivnej
strany
Ak sa vyžíňací kotúč pri vyžínaní zapletie
motor ihneď zastavte.
zariadenie držte vo výške, aby vyžínací kotúč
neskákal alebo sa neporušil
zapletený materiál z kosenia odoberte
132
Preklad originálneho návodu na použitie
Nastavenie karburátora
Karburátor je zo závodu optimálne nastavený.
Zapaľovacia sviečka (obrázok 9)
Vzdialenosť elektród = 0.635mm [0.025“].
1. Zapaľovaciu sviečku pritiahnite uťahovacím
momentom 12-15 Nm.
2. Koncovku zapaľovacieho kábla nasaďte na
zapaľovaciu sviečku.
Brúsenie noža strunovej šnúry
1. Rezací nôž uvoľnite z ochranného krytu.
2. Rezací nôž upevnite do zveráku a nabrúste ho
plochým pilníkom. Nôž brúste iba v jednom smere.
Nastavenie bowdenov
Bowdeny Vašej elektrickej kosačky prednastavené vo
výrobe.
Ak sa pozícia „bicyklového držadla Bike“ výrazne zmení,
môže prísť k predĺženiu bowdenu a tým pádom k poruche
páčky akcelerátora.
Ak sa rezný nástroj kosačky po naštartovaní a uvoľnení
blokovacieho zariadenia polovičného plynu nezastaví,
musí byť bowden nastavený pomocou nastavovacej
skrutky (obrázok 10 -a).
Následne je opäť zaručená správna funkcia plynovej
páčky.
Pozor!
Nebezpečenstvo poranenia vplyvom rotujúcich rezných
nástrojov!
Bowdeny nastavujte len pri vypnutom motore
Funkčnosť kontrolujte len pri ležiacej kosačke
Skladovanie
Pred dlhším skladovaním (cez zimu) vyprázdnite pali-
vovú nádrž.
Palivovú nádrž vyprázdňujte iba vonku.
Motor nechajte pred skladovaním vychladnúť.
1. Vyprázdnite palivovú nádrž.
2. Motor naštartujte a nechajte ho bežať na voľnobeh,
pokiaľ nezhasne.
3. Motor nechajte ochladnúť.
4. Zapaľovaciu sviečku uvoľnite pomocou kľúča na
sviečky.
5. Spaľovaciu komoru naplňte dvoma čajovými lyžičkami
oleja pre 2-taktné motory. Pre rozloženie oleja vo
vnútornom priestore motora viackrát pomaly potiahni-
te štartovacie lano.
6. Zapaľovaciu sviečku opäť nasaďte.
7. Zariadenie dôkladne očistite a vykonajte údržbu.
8. Zariadenie skladujte na suchom a chladnom mieste.
Pozor!
Zariadenie neskladujte pri otvorenom ohni alebo zdrojoch
tepla - nebezpečenstvo požiaru alebo explózie!
Pozor! Nebezpečenstvo požiaru!
Natankovaný stroj neuskladňujte v budovách, v ktorých
by mohli benzínové výpary prísť do styku s otvoreným
ohňom alebo iskrami!
Oblasť okolo motora, výfuku, skrine batérie, palivovej
nádrže udržiavajte bez posekanej hmoty, benzínu a oleja.
3. Pomocou háčika z drôtu vyberte lter z nádrže.
4. Filter stiahnite otáčavým pohybom.
5. Filter vymeňte.
133
SK
474 218_a
Znovu uvedenie do prevádzky
1. Odstráňte zapaľovaciu sviečku.
2. Štartovacie lano rýchlo natiahnite, a zostávajúci olej
odstráňte zo spaľovacej komory.
3. Zapaľovaciu sviečku očistite, prekontrolujte
vzdialenosť elektród a podľa potreby sviečku
vymeňte.
4. Zariadenie pripravte na použitie.
5. Nádrž naplňte správnou zmesou paliva a oleja 50:1).
Likvidácia
Zariadenia, ktoré doslúžili,
nelikvidujte cez domový odpad!
Balenie, zariadenie a príslušenstvo sú vyrobené
z recyklovateľných materiálov a preto ich príslušne
likvidujte.
Pomoc pri poruchách
PROBLÉM MOŽNÁ PRÍČINA OPRAVA
Motor neštartuje Nesprávny postup pri štartovaní Dodržiavajte návod na použitie
Motor naskočí, ale ďalej nebeží Nesprávna poloha páky Choke Páku prestavte do polohy RUN
Znečistené, nesprávne nastavené
alebo nesprávne zapaľovacie sviečky
Zapaľovacie sviečky očistite / nastavte
alebo vymeňte
Znečistený palivový lter Filter vymeňte
Motor štartuje, ale nebeží na plný
výkon
Nesprávna poloha páky Choke Páku prestavte do polohy RUN
Znečistený vzduchový lter Filter vyčistite alebo vymeňte
Motor beží nepravidelne Znečistené, nesprávne nastavené
alebo nesprávne zapaľovacie sviečky
Zapaľovacie sviečky očistite / nastavte
alebo vymeňte
Nadmerné množstvo dymu Nesprávna zmes paliva použite správnu zmes paliva (50:1)
Pri poruchách, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke alebo ktoré si neviete odstrániť sami, sa prosím obráťte na náš
príslušný zákaznícky servis.
233
Service-Info
CZ H SK
Tisztelt AL-KO-ügyfél!
Motoros kaszájának bowdenjeit
gyárilag előre beállítottuk.
Ha jelentősen megváltoztatja
a „kerékpárkormány-fogantyú”
pozícióját, az a bowden
meghosszabbodásával járhat
és a gázkar működési zavarát
okozhatja.
Ha a kasza vágószerszáma
nem áll meg az indítás és
a félgázzár kioldása után,
a beállítócsavar (ábra - a)
segítségével állítsa után a
bowdent.
Ezt követően ismét biztosított a
gázkar helyes működése.
Figyelem!
Sérülésveszély forgó
vágószerszámok miatt!
Csak leállított motor
mellett állítsa után a
bowdeneket
A működést
kizárólag lefektetett
kaszán ellenőrizze
Vážený zákazníku rmy AL-KO,
bovdeny Vaší motorové kosy
jsou přednastaveny výrobcem.
Změníte-li značně polohu
„rukojeti kolového typu“, může
dojít k prodloužení bovdenu a
tím k poruše funkce plynové
páky.
Pokud se střihací nástroj kosy
po nastartování a odblokování
poloplynové uzávěrky nezastaví,
je třeba bovden nastavit pomocí
seřizovacího šroubu (obrázek
-a).
Pak bude opět zaručena
správná funkce plynové páky.
Pozor!
Nebezpečí zranění
otáčejícími se střihacími
nástroji!
Bovdeny seřizujte
pouze při vypnutém
motoru.
Funkci kontrolujte
pouze u položené
kosy.
Vážený zákazník spoločnosti
AL-KO,
bowdeny Vašej elektrickej
kosačky sú prednastavené vo
výrobe.
Ak sa pozícia „bicyklového
držadla Bike“ výrazne zmení,
môže prísť k predĺženiu
bowdenu a tým pádom k
poruche páčky akcelerátora.
Ak sa rezný nástroj kosačky
po naštartovaní a uvoľnení
blokovacieho zariadenia
polovičného plynu nezastaví,
musí byť bowden nastavený
pomocou nastavovacej skrutky
(obrázok -a).
Následne je opäť zaručená
správna funkcia plynovej páčky.
Pozor!
Nebezpečenstvo
poranenia vplyvom
rotujúcich rezných
nástrojov!
Bowdeny nastavujte
len pri vypnutom
motore
Funkčnosť
kontrolujte len pri
ležiacej kosačke
SK
251
Vyhlásenie o zhode - ES
Týmto vyhlasujeme, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do prevádzky,
zodpovedá požiadavkám harmonizovaných smerníc EÚ,
bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.
Výrobok
Motorový vyžínač, odstredivou
spojkou
Výrobné číslo
G2302305
Výrobca
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Splnomocnenec
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Typ
BC 4535 II
Smernice EÚ
2006/42/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (13)
2002/88/EG
Harmonizované normy
ISO 11806:2009-01
ISO 14982:1998-09
Hlučnosť
nameraná / zaručená
BC 4535 II 109 / 113 dB(A)
Vyhodnotenie zhody
2000 /14/EG
príloha V
Kötz, 2010-12-14
Antonio De Filippo, Managing Director
Záruka
Prípadnú materiálovú alebo výrobnú chybu počas zákonnej záručnej lehoty odstránime podľa nášho rozhodnutia pomocou
opravy alebo náhradnej dodávky. Premlčacia doba je určená podľa práva krajiny, kde bolo zariadenie nakúpené.
Náš prísľub záruky platí len v prípade, že: Záruka stráca platnosť v prípade, že:
Zariadenie bolo správne obsluhované
Dodržiaval sa návod na obsluhu
Používali sa len originálne náhradné diely
Na zariadení boli vykonané pokusy o opravu
Na zariadení boli vykonané technické zmeny
Zariadenie sa nepoužívalo podľa účelu, na ktorý bolo
určené (napr. priemyselné alebo komunálne použitie)
Zo záruky sú vylúčené:
Poškodenia laku, ku ktorým došlo normálnym opotrebovaním
Opotrebovávané diely, ktoré sú na karte náhradných dielov označené rámčekom XXX
XXX
(X)
Spaľovacie motory – Pre tieto platia samostatné záručné podmienky príslušného výrobcu motora
V prípade záruky sa obráťte, prosím, s týmto vyhlásením o záruke a dokladom o nákupe na vášho predajcu alebo na
najbližší autorizovaný zákaznícky servis. Týmto prísľubom záruky zostávajú zákonné nároky kupujúceho voči predávajúce-
mu na odstránenie nedostatkov nedotknuté.
────
────
1 / 1

AL-KO BC 4535 II Premium Používateľská príručka

Kategória
Vyžínače trávy
Typ
Používateľská príručka
Táto príručka je tiež vhodná pre