Dell Latitude C800 Stručná príručka spustenia

Kategória
Zošity
Typ
Stručná príručka spustenia
support.dell.com Dell Latitude - informace o systému 2-9
DELL - DÙVÌRNÉ -pøedbì¾ná verze 3/19/01
(Rev. 11/3/98) UMÍSTÌNÍ SOUBORU: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRzb1.fm
Obr. 2-5. Pohled zprava
1 Reproduktor 6 Infračervený snímač
2 Volitelný síový konektor 7 Konektor IEEE 1394
3 Konektor volitelného
modemu
8 Sloty pro PC karty
4 Slot kabelu zabezpečení 9 Konektory audio
5 Šachta pevného disku 10 Vstup vzduchu
2-10 Dell Latitude - informace o systému
DELL - DÙVÌRNÉ -pøedbì¾ná verze 3/19/01
(Rev. 11/3/98) UMÍSTÌNÍ SOUBORU: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRzb1.fm
Obr. 2-6. Pohled zezadu
1 Větráky 5 Konektor pevné stanice
2 Síový konektor 6 Konektor paralelního portu
3 Konektor PS/2 (pro myš, klávesnici
nebo keypad)
7 Konektor sériového portu
4 Konektor pro připojení monitoru 8 Konektory USB
Poznámky, Upozornenia, Výstrahy
Textové bloky v tejto príručke môžu by vytlačené tučným písmom alebo kurzívou
a s ikonou poveda. Ide o poznámky, upozornenia a výstrahy. Používajú sa
nasledovne:
POZNÁMKA. POZNÁMKA uvádza dôleži informácie, ktoré umožňujú lepšie využitie
počítačového systému.
UPOZORNENIE. UPOZORNENIE naznačuje, že existuje riziko poškodenia
hardvéru alebo straty dát, a ponúka spôsob, ako zabráni problému.
VÝSTRAHA. VÝSTRAHA upozorňuje na potenciálne riziko ublíženia na zdraví
a ponúka spôsob, ako zabráni problému.
____________________
Informácie obsiahnutév tomto dokumente môžu podlieha zmenám bez predchádzajúceho
upozornenia.
© 2000 Dell Computer Corporation. Všetky práva vyhradené.
Akékovek kopírovanie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Dell Computer
Corporation je prísne zakázané.
Obchodné známky použi v texte: Dell, Latitude, AccessDirect a DELL E COM obchodné
známky spoločnosti Dell Computer Corporation; Microsoft a Windows ochranné známky
spolnosti Microsoft Corporation. Intel a Pentium ochranné známky a Celeron je obchodná
známka spoločnosti Intel Corporation.
Ostatné obchod známky a obchodné názvy v tomto dokumente sa môžu používa ako
referencie na entity, ktoré si uplatňujú nárok na tieto známky a názvy, alebo ako referencie na ich
produkty. Spoločnos Dell Computer Corporation sa zrieka akéhokovek nároku na vlastníctvo
obchodných známok a obchodných názvov iných ako vlastných.
marec 2001 P/N 773MR Rev. A01
support.dell.com Dell Latitude - systémo informácie 9-1
DELL - DÔVERNÉ - Úvod 3/19/01
(Rev. 11/3/98) UMIESTNENIE SÚBORU: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRxb1.fm
Dell Latitude -
systémové informácie
K príslušenstvu prenosného počítača Dell Latitude patrí i stručná písomná
dokumentácia. Táto dokumentácia obsahuje úvod informácie o začatí práce
s počítačom, bezpečnostné a právne informácie týkajúce sa počítača Dell, ako aj
informácie o alších dostupných dokumentoch k počítaču Dell a spôsobe ich
získania.
Iné dostupné dokumenty
Dokumenty, ktoré sa dodávajú s počítačom:
Úvod dokument Začíname pracova s počítačom, ktorý obsahuje podrobné
inštrukcie na pripojenie počítača.
POZNÁMKA. Úvodný dokument Začíname pracova s počítačom nie je
dostupný vo všetkých oblastiach.
Príručka používatea, ktorá je dokumentom HTML, obsahuje popis funkcií
počítača, návod na inštaláciu a konfiguráciu ovládačov a pomôcok, informácie
o programe inštalácie systému a návod na pripojenie zariadení ku konektorom
na zadnom paneli počítača. Príručka používatea sa nachádza na jednotke
pevného disku.
Možnomáteajniektoréztýchtodokumentov:
Aktualizácie dokumentov, ktoré sa niekedy dodávajú s počítačom, a popisujú
zmeny týkajúce sa počítača alebo softvéru. Aktualizácie by sa mali vždy číta
skôr, ako akákovek iná dokumentácia, pretože často obsahujú najaktuálnejšie
informácie.
Dokumentácia k operačnému systému, ktorá sa dodáva so softvérom
objednaným u spoločnosti Dell.
Dokumentácia, ktorá sa dodáva s voliteným príslušenstvom, nakúpeným
oddelene od počítača. Táto dokumentácia obsahuje informácie potrebné
na konfiguráciu a inštaláciu voliteho príslušenstva v počítači Dell.
9-2 Dell Latitude - systémové informácie
DELL - DÔVERNÉ - Úvod 3/19/01
(Rev. 11/3/98) UMIESTNENIE SÚBORU: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRxb1.fm
Dokumenty v sieti WWW
Aktuálnu verziu ktoréhokovek dokumentu na jednotke pevného disku, rovnako
ako iné informácie o riešení problémov nájdete v lokalite podpory
http://support.dell.com.
Bezpečnostné pokyny
Dodržiavaním nasledujúcich bezpečnostných pokynov môžete počítač ochráni
pred možným poškodením a zaisti bezpečnos.
Pri používaní počítača dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny:
Spodný panel prenosného počítača Latitude by počas práce nemal prís
do priameho styku s pokožkou. Pri dlhšej prevádzke sa na spodnom paneli
môže postupne zvyšova teplota. Nepretržitý kontakt s pokožkou by mohol
spôsobi boles, prípadne i popáleniny.
Nepokúšajte sa počítač opravova sami. Vždy presne dodržiavajte inštalačné
pokyny.
Súpravu batérií nikdy nenoste vo vrecku, ani v náprsnej taške, ani na žiadnom
inom mieste, kde by sa batérie mohli dosta do styku s kovovými predmetmi
(napr. kúčmi od auta), ktoré by v termináloch batérie mohli spôsobi skrat.
Výsledkom je nebezpečne vysoký elektrický prúd, ktorý môže spôsobi extrémne
vysokú teplotu a poškodenie prepálením.
Zabezpečte, aby bol kábel napájania adaptéra voný a neprekážal v ceste.
Ak na spúšanie počítača alebo dobíjanie batérie používate AC adaptér,
umiestnite ho na vetrané miesto, napr. na pracovný stôl alebo dlážku. AC
adaptér nezakrývajte papiermi ani ničím, čo by mohlo zabráni chladeniu.
Nepoužívajte ho ani v prepravnom kufríku.
Nepoužívajte počítač vo vlhkom prostredí, napr. blízko vane, umývadla,
pri bazéne alebo vo vlhkom suteréne.
Do vetracích otvorov počítača nevkladajte žiadne predmety. Môže dôjs
ku skratu vnútorných súčiastok a následnému požiaru alebo elektrickému
poškodeniu.
Používajte iba adaptér Dell PA-6 AC schválený pre tento typ počítača. Pri použití
iného AC adaptéra hrozí riziko požiaru.
Používajte iba moduly batérie schválené pre tento typ počítača. Pri použití iných
typov batérií hrozí riziko požiaru alebo explózie.
Elektrickému poškodeniu možno predís zapojením AC adaptéra a periférnych
káblov napájania do riadne uzemneného elektrického zdroja. Na zabezpečenie
správneho uzemnenia sú tieto káble vybavené zástrčkami s tromi hrotmi.
Nepoužívajte zásuvky adaptéra ani neodstraňujte z kábla uzemňujúci hrot.
Ak musíte použi predlžovací kábel, použite kábel s tromi drôtmi s riadne
uzemnenými kolíkmi.
support.dell.com Dell Latitude - systémové informácie 9-3
DELL - DÔVERNÉ - Úvod 3/19/01
(Rev. 11/3/98) UMIESTNENIE SÚBORU: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRxb1.fm
Pri použití predlžovacieho kábla s AC adaptérom sa presvedčte, že ampérová
hodnota produktov pripojených k predlžovaciemu káblu neprevyšuje ampérovú
hodnotu predlžovacieho kábla.
Ak chcete počítač odpoji od napájania, vypnite ho, vyberte súpravu batérií
a odpojte AC adaptér z elektrickej zásuvky.
Ak je súčasou počítača integrovaný alebo prídavný modem (karta PC Card),
kábel, ktorý sa s ním používa, by mal by vybavený káblom s minimálnou
vekosou 26 American wire gauge - AWG (americký štandardizovaný systém
vekostí blov) a RJ-11 modulovým káblom, ktorý spĺňa predpisy FCC.
Ak je súčasou počítača integrovaný alebo prídavný modem (karta PC Card),
pri blížiacej sa búrke odpojte kábel modemu, aby ste sa vyhli riziku zásahu
elektrickým prúdom na diaku (bleskom cez telefónne vedenie).
Počas búrky nepripájajte ani neodpájajte žiadne káble ani nevykonávajte žiadnu
údržbu alebo rekonfiguráciu. Zabránite tak potenciálnemu riziku zásahu
elektrickým prúdom.
Počas normálnej operácie sa karta PC Card môže vemi zahria. Pri vyberaní
karty PC Card po dlhodobom nepretržitom používaní bute opatrní.
Lítium-iónové batérie počítača neodhadzujte do ohňa ani do koša s odpadkami.
Mohli by vybuchnú. Použité batérie znehodnote tak, ako to prikazuje výrobca,
prípadne sa so žiadosou o pomoc obráte na miestnu organizáciu zaoberajúcu
sa likvidáciou odpadkov.
Na čistenie počítača používajte mäkkú textíliu navlhčenú vo vode. Je vhodnejšia
ako tekuté alebo aerosólové čistiace prostriedky, ktoré môžu obsahova horavé
látky.
Príprava na prácu vo vnútri počítača
Pri práci vo vnútri počítača dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny:
UPOZORNENIE. Jediným prípadom, kedy by ste mali zasahova do vnútra
počítača, je inštalácia pamäových modulov.
UPOZORNENIE. Prípadnému poškodeniu systémovej dosky môžete predís tak,
že po vypnutí počítača počkáte 5 minút a potom zariadenie odpojíte
aodstránitepamäovýmodul.
POZNÁMKA. Podrobné inštrukcie nájdete v príručke používatea.
Vypnitepočítačavšetkypripojenéperiférnezariadenia.
Odpojtepočítačavšetkypripojenéperiférnezariadeniazelektrickejzásuvky,
čím sa zníži prípad riziko poranenia alebo šoku.
Ak je počít v doku, vyberte ho.
Odpojte etky periférne zariadenia pripojené k počítaču vrátane telefónnych
alebo telekomunikačných liniek.
Z kazety na batérie vyberte batériu a v prípade potreby aj sekundárnu batériu
z modulárnej kazety.
9-4 Dell Latitude - systémové informácie
DELL - DÔVERNÉ - Úvod 3/19/01
(Rev. 11/3/98) UMIESTNENIE SÚBORU: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRxb1.fm
Uzemnite svoj organizmus tak, že sa dotknete nekrytého kovového povrchu
vstupno/výstupného (I/O) konektora na zadnej časti počítača.
Počas práce sa opakovane dotýkajte I/O panela, aby sa rozptýlila statická
elektrina, ktorá by mohla poškodi vnútor súčiastky.
Všeobecné pokyny EMC
Tienené signalizačné káble. Používanie tienených káblov je zárukou, že sa dodrží
klasifikácia EMC vhodná pre určené prostredie. Pre paralelné tlačiarne je
k dispozícii kábel od spoločnosti Dell Computer Corporation. Kábel si môžete
objedna u spoločnosti Dell Computer Corporation aj prostredníctvom siete
WWW na adrese http://www.dell.com.
Ochrana pred elektrostatickým vybitím. Statická elektrina že poškodi
elektronické súčiastky vo vnútri počítača. Statickému poškodeniu možno predís
vybitím statickej elektriny z vášho tela, skôr ako prídete do styku
s elektronickými súčiastkami počítača, ako je napríklad pamäový modul.
Môžete to urobi tak, že sa dotknete nekrytého kovového povrchu
vstupno/výstupného (I/O) panela.
Elektromagnetické rušenie (EMI) je akýkovek signál alebo vysielanie vyžarujúce
do voného priestoru alebo vede pozdĺž napájacích alebo signálnych káblov,
ktoré ohrozuje fungovanie rádiovej navigácie a iné bezpečnostné služby a vážne
znižuje, obmedzuje alebo opakovane prerušuje licenčnú rádiokomunikač
službu. Počítač Dell je navrhnutý tak, aby bol v súlade s predpismi platnými
pre EMI. Akékovek zmeny alebo modifikácie, ktoré neboli slovne schválené
spoločnosou Dell, môžu znamena stratu oprávnenia na prácu so zariadením.
Ďalšie právne informácie kajúce sa počítača môžete js v on-line príručke
používatea.
support.dell.com Dell Latitude - systémové informácie 9-5
DELL - DÔVERNÉ - Úvod 3/19/01
(Rev. 11/3/98) UMIESTNENIE SÚBORU: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRxb1.fm
Začíname pracova s počítačom
Ak chcete nastavi počítač, postupujte nasledovne:
1. Vybate krabicu s príslušenstvom (pozri obr. 9 - 1).
2. Obsah krabice s príslušenstvom, ktoré budete potrebova na dokončenie
nastavenia počítača, odložte nabok.
Krabica s príslušenstvom tiež obsahuje používateskú dokumentáciu a rôzny softvér
a doplnkový hardvér (napr. karty PC Card, ovládače a batérie), ktoré ste si objednali.
Obrázok 9 - 1. Obsah krabice s príslušenstvom
1 AC adaptér 5 kábel prídavného modemu
2 kryty na polohovací kolík 6 kábel adaptéra pre TV
a digitálny zvuk
3 kábel napájania AC adaptéra 7 cestov modul
4 dokumentácia k operačnému
systému
8 zdrojový disk CD (ResourceCD)
9-6 Dell Latitude - systémové informácie
DELL - DÔVERNÉ - Úvod 3/19/01
(Rev. 11/3/98) UMIESTNENIE SÚBORU: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRxb1.fm
Pripojenie AC adaptéra
Obrázok 9 - 2. Pripojenie AC adaptéra
support.dell.com Dell Latitude - systémové informácie 9-7
DELL - DÔVERNÉ - Úvod 3/19/01
(Rev. 11/3/98) UMIESTNENIE SÚBORU: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRxb1.fm
Zapnutie počítača
Ak chcete zapnú počítač, otvorte obrazovku a stlačte tlačidlo napájania (pozri
obrázok 9 - 3).
POZNÁMKA. Počítač vložte do doku, ke bol aspoň raz zapnutý a vypnutý.
Obrázok 9 - 3. Zapnutie počítača
9-8 Dell Latitude - systémové informácie
DELL - DÔVERNÉ - Úvod 3/19/01
(Rev. 11/3/98) UMIESTNENIE SÚBORU: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRxb1.fm
Komponenty počítača
Na obrázkoch 9 - 4, 9 - 5, 9 - 6 a 9 - 7 je zobrazené rozmiestnenie komponentov
počítača.
Obrázok 9 - 4. Pohad spredu
1 západka obrazovky 8 dotyko panel
2 obrazovka 9 batéria
3 kontrolky stavu systému 10 modulárna kazeta
4 prívod vzduchu 11 polohova kolík a tlačidlá
dotykového panela
5 kontrolky stavu klávesnice 12 kláves Dell AccessDirect
6 klávesnica 13 tlačidlo napájania
7 polohovací kolík 14 interný mikrofón
support.dell.com Dell Latitude - systémové informácie 9-9
DELL - DÔVERNÉ - Úvod 3/19/01
(Rev. 11/3/98) UMIESTNENIE SÚBORU: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRxb1.fm
Obrázok 9 - 5. Pohad sprava
1 reproduktor 6 IR senzor
2 volitený sieový konektor 7 konektor IEEE 1394
3 konektor prídavného
modemu
8 zásuvky na kartu PC Card
4 zásuvka pre bezpečnostný
kábel
9 zvukové konektory
5 kazeta pevného disku 10 prívod vzduchu
9-10 Dell Latitude - systémo informácie
DELL - DÔVERNÉ - Úvod 3/19/01
(Rev. 11/3/98) UMIESTNENIE SÚBORU: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRxb1.fm
Obrázok 9 - 6. Pohad zozadu
1 ventilátory 5 prepojovací konektor
2 konektor napájania AC 6 paralelný konektor
3 PS/2 konektor (pre myš
a klávesnicu)
7 sériový konektor
4 videokonektor 8 konektory USB
support.dell.com Dell Latitude - systémové informácie 9-11
DELL - DÔVERNÉ - Úvod 3/19/01
(Rev. 11/3/98) UMIESTNENIE SÚBORU: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRxb1.fm
Obrázok 9 - 7. Pohad zava
Výmena hlavnej batérie
VÝSTRAHA. Pri použití nesprávneho typu batérie hrozí riziko požiaru alebo
explózie. Na výmenu by sa mala použi iba batéria rovnakého alebo
ekvivalentného typu zakúpená u spoločnosti Dell. Batériu zo svojho počítača
môžete použi v ktoromkovek počítači z radu Latitude C okrem počítačov
Latitude CS alebo CSx. Batériu nepoužívajte v počítačoch z radu CS ani CSx
a naopak, batérie z týchto počítačov nepoužívajte vo svojom počítači.
UPOZORNENIE. Ak chcete zabráni strate dát, nevymieňajte batériu v čase, ke
je počítač zapnutý, iba ak je počítač pripojený do elektrickej zásuvky, alebo je
nainštalovaná druhá batéria.
UPOZORNENIE. V počítači používajte iba lítium-ióno batérie. Počítač
nepodporuje NiMH batérie (nikel-metal hydrid).
1 zarážka pevnej optickej jednotky 4 suvka pre bezpečnostný
kábel
2 pevná optická jednotka 5 reproduktor
3 S-video konektor s výstupom
pre TV
9-12 Dell Latitude - systémo informácie
DELL - DÔVERNÉ - Úvod 3/19/01
(Rev. 11/3/98) UMIESTNENIE SÚBORU: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRxb1.fm
Skôr ako nainštalujete novú batériu, stlačte tlačidlo na testovanie batérie
a skontrolujte, či je batéria nabitá. Ak je batéria prázdna, kontrolka batérie sa
nerozsvieti.
Ak chcete vymeni hlavnú batériu v kazete na batérie, postupujte nasledovne:
POZNÁMKA. Podrobné inštrukcie nájdete v príručke používatea.
1. Uložte zmeny a zatvorte všetky otvore súbory a aplikačné programy.
2. Ak je počítač v doku, vyberte ho.
3. Ak je v modulárnej kazete batéria, prejdite na bod 5.
UPOZORNENIE. Ak sa rozhodnete vymeni batériu s počítačom v úspornom
režime alebo režime dlhodobého spánku, máte na jej výmenu 2 minúty.
Po 2 minútach sa počítač vypne a všetky neuložené dáta sa stratia.
4. Ak sa jediná batéria v počítači nachádza v kazete na batérie a túto batériu chcete
vymeni, zapojte počítač do elektrickej zásuvky
alebo
uložte dáta jedným
z nasledujúcich spôsobov:
použite režim odstavenia alebo
použite režim dlhodobého spánku.
POZNÁMKA. Ďalšie informácie o režime odstavenia a dlhodobého spánku
nájdete v príručke používatea.
5. Zatvorte obrazovku počítača, prevráte počítač a vytiahnite batériu.
Obrázok 9 - 8. Odstránenie batérie z kazety na batérie
support.dell.com Dell Latitude - systémové informácie 9-13
DELL - DÔVERNÉ - Úvod 3/19/01
(Rev. 11/3/98) UMIESTNENIE SÚBORU: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRxb1.fm
6. Do kazety na batérie pevne zasuňte novú batériu. Kliknutie naznačuje, že batéria
je vložená správne.
7. Poda toho, v akom režime správy napájania sa počítač nachádza, stlačte
tlačidlo napájania, alebo otvorte obrazovku a pokračujte v normálnej práci.
9-14 Dell Latitude - systémo informácie
DELL - DÔVERNÉ - Úvod 3/19/01
(Rev. 11/3/98) UMIESTNENIE SÚBORU: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRxb1.fm
Informácie NOM (Norma Oficial Mexicana - platné iba
vMexiku)
Prezariadeniapopísanévtomtodokumenteplatianasledujúceinformácie,ktorésú
v súlade s požiadavkami oficiálnych mexických noriem (NOM):
Vývozca: Dell Computer Corporation
One Dell Way
Round Rock, TX 78682
Dovozca: Dell Computer de México,
S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 - 11˚ Piso
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.
Príjemca zásielky: Dell Computer de México,
S.A. de C.V. al Cuidado de Kuehne
& Nagel de
México S. de R.I.
Avenida Soles No. 55
Col. Peńon de los Bańos
15520 México, D.F.
Napájacie napätie: 100 - 240 V AC
Frekvencia: 50 - 60 Hz
Spotreba prúdu
(max.): 1,5 A
Výstup napätie: 20 V DC
Výstup prúd
(max.): 3,5 A
9-16 Dell Latitude - systémo informácie
DELL - DÔVERNÉ - Úvod 3/19/01
(Rev. 11/3/98) UMIESTNENIE SÚBORU: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRxb1.fm
Potrebujete pomoc?
Spoločnos Dell poskytuje množstvo nástrojov, ktoré umožnia, aby počítač podával
očakávaný výkon. Viac informác o týchto pomocných nástrojoch nájdete v sekcii
„Getting Help“ v on-line
príručke používatea
.
Ak máte s počítačom problémy, ktoré vám znemožňujú prístup k on-line príručke
používatea, použite program Dell Diagnostics, pomocou ktorého zistíte príčiny
problémov a získate návod na ich vyriešenie. Diagnostické testy časou disku
ResourceCD, ktorý ste dostali spolu s počítačom.
POZNÁMKA. Diagnostické preskúšanie spustite ešte predtým, ako sa obrátite
na technickú podporu Dell. Vaka diagnostickým testom získate informácie, ktoré
môžu by užitočné pre technickú podporu Dell.
Ak chcete spusti diagnostické preskúšanie, postupujte nasledovne:
1. Vypnite počítač.
2. Vybertepočítač,akjeprávevloženývdoku.
3. Zapnite počítač.
4. Ak chcete získa prístup k ponuke nastavenia systému, stlačte na začiatku
programu zavádzania tlačidlo <F2>.
POZNÁMKA. Zapíšte si aktuálne poradie zavádzania pre prípad, že ho budete
chcie obnovi po spustení programu Dell Diagnostics.
5. Zvote nasledovné poradie zavádzania:
POZNÁMKA.ZavádzasamôžeibazjednotkyCD-ROM,CD-RWalebo
DVD-ROM, ktorá je nainštalovaná ako pevná optic jednotka. Zavádzanie nie je
možné ani z nasledovných modulov nainštalovaných v modulárnej kazete:
prvé zavádzacie zariadenie: disketová jednotka
druhé zavádzacie zariadenie: jednotka CD/DVD/CD-RW
tretie zavádzacie zariadenie: inter pevný disk
6. Vložte disk ResourceCD do jednotky CD-ROM.
7. Vypnite počítač.
8. Zapnite počítač.
Počítač sa zapne a automaticky začne spúša program Dell Diagnostics.
9. Po skončení diagnostického programu vyberte z jednotky CD-ROM disk Dell
ResourceCD.
Ak chcete zmeni poradie zavádzania, zopakujte kroky 1 6 a prispôsobte poradie
zavádzania svojim potrebám. Reštartujte počítač.
Po spustení diagnostického programu sa na obrazovke objaví logo spoločnosti Dell,
za ktorým nasleduje správa, že sa zavádza diagnostický program. Po zavedení
diagnostického programu sa objaví ponuka tohto programu Diagnostics Menu.
Ak chcete z ponuky vybra nejakú možnos, zvýraznite ju a stlačte kláves <Enter>,
alebo stlačte kláves, ktorý zodpovedá zvýraznenému písmenu vo vybratej možnosti.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215

Dell Latitude C800 Stručná príručka spustenia

Kategória
Zošity
Typ
Stručná príručka spustenia