Palram 705423 Návod na inštaláciu

Značka
Palram
Model
705423
Typ
Návod na inštaláciu
Bezpečnostné pokyny
Z dôvodu bezpečnosti výrazne odporúčame, aby výrobok montovali aspoň dvaja ľudia.
Uistite sa ešte pred vŕtaním, že nie je tam žiadne skryté potrubie alebo káble v stene.
Niektoré časti majú kovové hrany. Pri zaobchádzaní s časťami buďte opatrní.
Počas montáže vždy noste rukavice, topánky a bezpečnostné okuliare.
Nesnažte sa altánok zmontovať počas veterného počasia alebo vlhka.
Nepokúšajte sa o montáž výrobok, ak ste unavený, užili ste lieky, drogy alebo alkohol, alebo ak
máte sklon k závratom.
Bezpečne odstráňte všetky plastové obaly – udržujte ich mimo dosahu malých detí.
Udržujte deti mimo oblasti montáže.
Pri používaní schodkového rebríka alebo elektrického náradia sa ubezpečte, že nasledujete
bezpečnostné pokyny výrobcu.
Nelezte na strechu a nestavajte sa na ňu.
Neopierajte ani nekladajte na proly.
O opory neopierajte ťažké predmety.
Strechu a odkvapy čistite od snehu, špiny a lístia.
Pokiaľ bola farba poškodená počas montáže, môže byť xovaná.
Pokyny pri čistení
Keď je potrebné čistiť váš Prístrešok, používajte roztok jemného čistiaceho prostriedku a potom to
opláchnite studenou vodou
Nepoužívajte acetón, abrazívne čistiace prostriedky alebo iné špeciálne čistiace prostriedky na
čistenia panela.
Po ukončení montáže vyčistite výrobok.
Pred montážou
Miesto montáže si opatrne vyberte skôr, než s montážou začnete.
• Zvážte otvorenie dverí (vnútri alebo vonku).
Zoraďte si všetky časti a porovnajte ich so zoznam častí.
Súčiastky si rozložte tak, aby ste ich mali poruke. Malé súčiastky (šrúby, atď.) dajte do misky, aby
sa nestratili.
Prosím, poraďte sa so svojím miestnym orgánom prípadné povolenie je potrebné vystavať
zápojom.
Je možné nainštalovať až tri spoločne spojené produkty.
Vezmite prosím na vedomie: Kroky označené prerušovanými obrysmi sa týkajú len Rozšírení.
Berte na vedomie veľkosti potrebné na umiestnenie a pripojenie držiakov k stene.
Niektoré kroky sú irelevantné pre zostavu jedného krytu.
Pri montáži jedného alebo rozšíreného krytu môžu byť niektoré časti prebytočné.
Poznámka:
Ak je to potrebné, aplikujte, prosím, silikónový tesniaci prostriedok.
Vy ste výhradne zodpovedný za stanovenie toho, či je manipulácia, skladovanie, montáž,
inštalácia alebo používanie tohto produktu bezpečné a vhodné na akomkoľvek mieste alebo
akékoľvek dané aplikácie. Výrobca je nie je zodpovedný za škody a zranenia spôsobené
vám alebo akejkoľvek inej osobe alebo za škody na majetku, vyplývajúce z nesprávnej
manipulácie, skladovania, montáže, inštalácie alebo používania tohto produktu, alebo
v dôsledku nedodržiavania písomných inštrukcií Výrobca je ohľadne manipulácie,
skladovania, inštalácie, montáže a používania tohto produktu. Tento produkt je určený iba
na bežnú prevádzku v domácnosti. Nepoužívajte tento produkt na účely, na ktoré nie je
určený v rámci týchto inštrukcií alebo platných stavebných zákonov na mieste, kde sa tento
produkt bude používať. Vždy si dávajte pozor a používajte vhodné bezpečnostné zariadenia
(vrátane ochrany očí) pri montáži alebo inštalácii tohto produktu.
Počas montáže
Počas montáže použite pod časťami mäkký povrch, aby ste sa vyhli poškriabaniu a
poškodeniu.
Krok 1: Kompletovanie si naplánujte podľa počtu zakúpených striešok.
Krok 2: Veľkosti v súlade s krokom 1.
Krok 3: Skrutky a nástenné kotvy nie sú dodávané. Možno budete musieť použiť vŕtačku.
Krok 4: Použite vhodné skrutky a zástrčky pre konkrétny typ steny. Na nákrese uvádzame
skrutky a zástrčky vhodné pre betónové steny.
Krok 13: Pred zatváraním skrutiek nastavte a vycentrujte panel.
* Na konci montáže, prosím, dotiahnite všetky skrutky.
DÔLEŽITÉ
Prosím pred tým ako začnete s montážou si starostlivo prečítajte tento návod.
Prosím vykonávajte jednotlivé kroky podľa poradia v tomto návode.
Uchovajte si tento návod na bezpečnom mieste pre budúcu potrebu.
SK
WKeď narazíte na informačnú ikonu, riaďte sa náležitým krokom montáže, kde
nájdete ďalšie komentáre a rady.
Palrami 1-aastane piiratud garantii
Toote üksikasjad: Katusega uksekate
Palram Applications (1995) Ltd (Ettevõtte number: 512106824), kelle registrijärgne asukoht on Teradion Tööstuspargis, M. Misgav 20174,
Iisrael („Palram”) garanteerib, et Toode ei sisalda materjali- ega valmistamisvigu 10 aasta jooksul alates originaali ostukuupäev vastavalt
käesolevas garantiis sisalduvatele mõistetele, tingimustele ja tingimustele.
1. Tingimused
1.1 Käesolev garantii kehtib ainult siis, kui toode on paigaldatud, puhastatud, käideldud ja hooldatud vastavalt Palrami kirjalikele soovitustele.
1.2 Eespool nimetatust kõrvale kaldumata, vigastused, mis on põhjustatud jõu kasutamisest, valest käsitsemisest, sobimatust kasutamisest,
hooletusest või kokkupanemisest või hooldusest, õnnetustest, võõrkehadest, vandalismist, saasteainetest, muundamisest, värvimisest,
ühendamisest, liimimisest, tihendamisest, mis ei ole kooskõlas Kasutusjuhendiga või selle ühildumatute pesuvahenditega puhastamise
tagajärjel tekkinud kahjustustega ja toote väikeste kõrvalekalletega see garantii ei kehti.
1.3 Käesolev garantii ei kehti vääramatu jõu tagajärjel tekkinud kahju suhtes, mis hõlmab, kuid mitte ainult, rahe, tormi, tornaado, orkaan,
lumetorm, üleujutus, tulekahju.
1.4 Garantii on tühine, kui kasutatavad konstruktsiooniosad ja komponendid ei ole kooskõlas Palrami kirjalike soovitustega.
1.5 Käesolev garantii kehtib ainult toote algsele ostjale. See ei laiene ühelegi teisele toote ostjale või kasutajale (sealhulgas, kuid mitte ainult,
isikule, kes omandab toote algsest ostjast).
2. Nõuded ja teated
2.1 Iga garantiinõue tuleb Palramile kirjalikult teatada 30 päeva jooksul pärast defektse toote avastamist, lisades originaalse müügikviitungi ja
selle garantii.
2.2 Taotleja peab lubama Palramil kontrollida toodet ja paigalduskohta ise, kui toode on endiselt algasendis ja seda ei ole eemaldatud või
teisaldatud ega muudetud ega / või tagastatud toode Palramile testimiseks tagastatud.
2.3 Palram jätab endale õiguse uurida sõltumatult mis tahes ebaõnnestumise põhjust.
3. Hüvitis
3.1 Kui käesoleva garantiiga seotud nõue on nõuetekohaselt teavitatud ja Palram on selle heaks kiitnud, võib ostja Palrami valikul kas (a) osta
asendustoode või osa / osad; või (b) saada algse toote või osa / ostuhinna tagasimakseid vastavalt järgmisele ajakavale:
3.2 Kahtluse vältimiseks põhineb ülaltoodud ajakava kohaselt defektse osade / osade hüvitamise kindlaksmääramine vigase osa panusel
toote esialgse maksumusega. Palram jätab endale õiguse teha asendusi, kui toode või selle osa ei ole kättesaadav või vananenud.
3.3 Käesolev garantii ei kata toote eemaldamise ja paigaldamise kulusid ega kulusid ega makse või transpordikulusid ega muid otseseid või
kaudseid kahjusid, mis võivad tekkida toote riketest.
4. Üldtingimused Ja - Piirangud
4.1 MUUD TÄIENDATUD GARANTIIDES MÄÄRATUD TEISED GARANTIID, MILLELE ON VÄLJA ARVATUD VÕI KASUTATUD, TÄHELEPANU KÕIKI
KASUTATAVATE GARANTIITEGA VÕI KASUTATAVATE TÄHTSUSTE SUHTES KOHALDATAVAD GARANTIID ON VÄLJA JÄRGI.
4.2 VAJADUSEL, KUI ME OLEME ERILISELT SELLE GARANTIIS TUNNISTATUD, EI OLE PALRAMI VASTU VÕIMALIKE KAHJUDE VÕI KAHANDAMISE
KOHTA, KES VASTUTAB OTSESE, KINDLAKSMÄÄRATUD VÕI KASUTAMISEKS VÕI MUUDE TOODETEGA SEOTUD KASUTUST.
4.3 KUI PALRAM ON KEELATUD KOHALDATAVA ÕIGUSE JÄRGI, KUI KASUTATAKSE VÕIMALIKE KASUTATAVUSE GARANTIIDI VÕI TOODETE
SUHTES KOHALDAMISEKS, KÕIKI NENDE KASUTATUD GARANTII KESTUS ON VÄLJA KEHTIVATUD KÄESOLEVA GARANTII VÕI KUI VAJADUSEL,
KOHALDATAVA ÕIGUSEGA ESITATAV MAKSIMAALNE PERIOOD.
4.4 OSTJA ON VASTUTAV SELLE EEST, ET MÄÄRATA KINDLAKS, KAS TOOTE KÄSITSEMINE, LADUSTAMINE, MONTAAŽ, PAIGALDAMINE VÕI
KASUTAMINE ON IGAS KOHAS, MIS TAHES KASUTUSVALDKONNAS VÕI MIS TAHES KOHAS. PALRAM EI OLE VASTUTAB TOOTJA, MUUDE
ISIKUTE VÕI MÜÜGIKS KASUTAMISE, SÄILITAMISE, PAIGALDAMISE, PAIGALDAMISE VÕI KASUTAMISE VÕI KASUTAMISE, HOIUSTAMISE,
PAIGALDAMISE, PAIGALDAMISE, PAIGALDAMISE, PAIGALDAMISE, PAIGALDAMISE, PAIGALDAMISE, KASUTAMISE, KASUTAMISE,
KASUTAMISE, KASUTAMISE KOHTA. , TOOTE KOOSTAMINE JA KASUTAMINE.
4.5 TULEB, KUI MUUDE PALRAMI NÄIDATUD, KASUTATAKSE TOODET AINULT NORMAALSEKS JA KAUBANDUSLIKUKS KASUTAMISEKS. PALRAM
EI OLE VÕIMALIKE TOODE KASUTAMISEKS VÕIMALIKE KAHJUDE, KAHJUDE, KULUDE VÕI KULUDE KOHTA, MIDA KIRJALIKUD JUHENDID VÕI
MITTE KOHALDATAVAD ÕIGUSAKTID VÕI MUUD KOODID, MIS TULEB SOOVITUSES OSTJA KASUTADA TOOTE.
Periood pärast ostmist Asendustoode või osa / osad Tagasimakse
Alates ostukuupäevast kuni 1. aasta lõpuni Tasuta 100%
ET
SK
1-ročná obmedzená záruka Palram
Podrobnosti o produkte: Kryt brány bokov
Palram Applications (1995) Ltd (číslo spoločnosti: 512106824), ktorej sídlo je v priemyselnom parku Teradion, M.P Misgav 20174000,
Izrael (ďalej len „Palram“) poskytuje záruku, že výrobok bude bez chýb materiálu a vyhotovenia po 1 troch rokov od pôvodného
dátumu nákupu, na ktorý sa vzťahujú denície a podmienky obsiahnuté v tejto záruke.
1. Podmienky
1.1 Táto záruka je platná iba v prípade, že bol výrobok nainštalovaný, čistený a udržiavaný v súlade s písomnými odporúčaniami spoločnosti
Palram a ak sa s ním v súlade s nimi aj zaobchádza.
1.2 Ďalej sa táto záruka nevzťahuje ani na škody spôsobené použitím sily, nesprávnym zaobchádzaním, nevhodným použitím, nedbalým
používaním, montážou alebo údržbou, nehodami, nárazom cudzích predmetov, vandalizmom, znečisťujúcimi látkami, úpravami,
náterom, spájaním, lepením a tesnením, ktoré nie je v súlade s návodom, alebo poškodenie v dôsledku čistenia pomocou nevhodných
čistiacich prostriedkov a drobné odchýlky vo výrobku, a to ani pri splnení vyššie uvedených podmienok.
1.3 Táto záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku zásahu „vyššej moci,“ napríklad v dôsledku krupobitia, víchrice, tornáda,
hurikánu, snehovej búrky, povodne či požiaru.
1.4 Táto záruka neplatí, pokiaľ boli použité konštrukčné diely a komponenty, ktoré nie sú v súlade s písomnými odporúčaniami spoločnosti
Palram.
1.5 Táto záruka sa vzťahuje len na pôvodného kupujúceho výrobku. Záruka sa nevzťahuje na žiadneho iného kupujúceho alebo používateľa
výrobku (vrátane akejkoľvek ďalšej osoby, ktorá získala výrobok od pôvodného kupujúceho)..
2. Reklamácia a oznámenie
2.1 Každá reklamácia musí byť oznámené písomne spoločnosti Palram do 30 dní po zistení vady na výrobku. K oznámeniu musí byť priložený
originál dokladu o zakúpení a táto záruka.
2.2 Žiadateľ musí umožniť spoločnosti Palram prehliadku výrobku a samotné miesto inštalácie s výrobkom vo svojej pôvodnej polohe, z ktorej
nebol výrobok odstránený, presunutý alebo akýmkoľvek iným spôsobom zmenený a/alebo vrátiť daný výrobok spoločnosti Palram za
účelom prehliadky.
2.3 Spoločnosť Palram si vyhradzuje právo nezávisle vyšetriť príčiny akéhokoľvek zlyhania.
3. Náhrada
3.1 Ak je reklamácia v rámci tejto záruky riadne oznámená a potvrdená spoločnosťou Palram, kupujúci si môže podľa uváženia spoločnosti
Palram, buď
(a) zakúpiť náhradný výrobok alebo diel/-y; alebo
(b) dostať náhradu za pôvodný výrobok alebo jeho časť/časti kúpnej ceny, vždy podľa nasledujúceho postupu:
3.2 Pre vylúčenie pochybností bude výpočet týkajúci sa náhrady chybnej časti/-í podľa uvedeného postupu vychádzať z pomeru chybnej
časti k pôvodnej obstarávacej cene výrobku. Spoločnosť Palram si vyhradzuje právo poskytnúť náhradu v prípade, že nie je výrobok či
jeho časť k dispozícii alebo sa už viac nepoužíva.
3.3 Táto záruka sa nevzťahuje na žiadne náklady či výdavky na demontáž a montáž výrobku, dane, prepravné náklady alebo akékoľvek iné
priame alebo nepriame výdaje, ktoré môžu byť dôsledkom vady výrobku.
4. Všeobecné podmienky a obmedzenia
4.1 ZÁRUKY INÉ AKO VÝSLOVNE TU UVEDENÉ, VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO ODVODENÉ, VRÁTANE VŠETKÝCH ODVODENÝCH
ZÁRUK PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL SÚ VYLÚČENÉ, AK TO ZÁKON UMOŽŇUJE.
4.2 OKREM VÝSLOVNE UVEDENÉHO V TEJTO ZÁRUKE, SPOLOČNOSŤ PALRAM NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE STRATY ALEBO ŠKODY,
KTORÉ KUPUJÚCI UTRPÍ PRIAMO ALEBO NEPRIAMO, ČI V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA VÝROBKU ALEBO AKÝMKOĽVEK INÝM SPÔSOBOM
VZŤAHUJÚCIM SA K VÝROBKU.
4.3 AK NEMÔŽE SPOLOČNOSŤ PALRAM PODĽA PRÍSLUŠNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV VYLÚČIŤ DANÚ ZÁRUKU OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO
VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL VO VZŤAHU K VÝROBKU, TRVANIE VŠETKÝCH TAKÝCH ZÁRUK JE VÝSLOVNE OBMEDZENÉ NA DOBU
TEJTO ZÁRUKY, PRÍPADNE AK SÚ DLHŠIE, TAK NA MAXIMÁLNU DOBU POŽADOVANÚ PRÁVOM.
4.4 KUPUJÚCI JE VÝHRADNE ZODPOVEDNÝ ZA URČENIE, ČI JE MANIPULÁCIA, SKLADOVANIE, MONTÁŽ, INŠTALÁCIA, ALEBO POUŽITIE
PRÍPRAVKU BEZPEČNÉ A VHODNÉ V DANOM MIESTE, PRE DANÉ POUŽITIE ALEBO ZA URČITÝCH OKOLNOSTÍ. SPOLOČNOSŤ PALRAM
NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU ALEBO ZA ZRANENIE KUPUJÚCEHO, AKEJKOĽVEK INEJ OSOBY ALEBO MAJETKU V
DÔSLEDKU NEPRIMERANÉHO ZAOBCHÁDZANIA, SKLADOVANIA, INŠTALÁCIE, MONTÁŽE, POUŽITIA VÝROBKU ALEBO ZA NEDODRŽANIE
PÍSOMNÝCH POKYNOV TÝKAJÚCICH SA MANIPULÁCIE, SKLADOVANIA, INŠTALÁCIE, MONTÁŽE A POUŽÍVANIA VÝROBKU.
4.5 TENTO VÝROBOK JE URČENÝ IBA NA BEŽNÉ DOMÁCE A OBCHODNÉ POUŽITIE, POKIAĽ TO SPOLOČNOSŤ PALRAM VÝSLOVNE NEUVÁDZA
INAK. SPOLOČNOSŤ PALRAM NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA STRATU, ŠKODU, NÁKLADY ČI VÝDAVKY PLYNÚCE Z AKÉHOKOĽVEK POUŽITIA
TOHTO VÝROBOK, BEZ OHĽADU NA JEHO ÚČEL, POKIAĽ NIE JE ODPORÚČANÝ V PÍSOMNÝCH POKYNOCH ALEBO NIE JE DOVOLENÝ PODĽA
PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV ČI AKÝMIKVEK INÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI PLATNÝMI V MIESTE, KDE KUPUJÚCI DANÝ VÝROBOK
POUŽÍVA.
Obdobie po zakúpení Náhradný produkt alebo diel/-y Výška náhrady
Od dátumu nákupu až do konca prvého roka Bezplatne 100%
/

Táto príručka je vhodná aj pre