Palram 703418 Návod na používanie

Typ
Návod na používanie

Táto príručka je tiež vhodná pre

Bezpečnostné pokyny
Z dôvodu bezpečnosti výrazne odporúčame, aby výrobok montovali aspoň dvaja ľudia.
Uistite sa ešte pred vŕtaním, že nie je tam žiadne skryté potrubie alebo káble v stene.
Niektoré časti majú kovové hrany. Pri zaobchádzaní s časťami buďte opatrní.
Počas montáže vždy noste rukavice, topánky a bezpečnostné okuliare.
Nesnažte sa altánok zmontovať počas veterného počasia alebo vlhka.
Nepokúšajte sa o montáž výrobok, ak ste unavený, užili ste lieky, drogy alebo alkohol, alebo ak
máte sklon k závratom.
Bezpečne odstráňte všetky plastové obaly – udržujte ich mimo dosahu malých detí.
Udržujte deti mimo oblasti montáže.
Pri používaní schodkového rebríka alebo elektrického náradia sa ubezpečte, že nasledujete
bezpečnostné pokyny výrobcu.
Nelezte na strechu a nestavajte sa na ňu.
Neopierajte ani nekladajte na proly.
O opory neopierajte ťažké predmety.
Strechu a odkvapy čistite od snehu, špiny a lístia.
Pokiaľ bola farba poškodená počas montáže, môže byť xovaná.
Pokyny pri čistení
Keď je potrebné čistiť váš Prístrešok, používajte roztok jemného čistiaceho prostriedku a potom to
opláchnite studenou vodou
Nepoužívajte acetón, abrazívne čistiace prostriedky alebo iné špeciálne čistiace prostriedky na
čistenia panela.
Po ukončení montáže vyčistite výrobok.
Pred montážou
Miesto montáže si opatrne vyberte skôr, než s montážou začnete.
• Zvážte otvorenie dverí (vnútri alebo vonku).
Zoraďte si všetky časti a porovnajte ich so zoznam častí.
Súčiastky si rozložte tak, aby ste ich mali poruke. Malé súčiastky (šrúby, atď.)
dajte do misky, aby sa nestratili.
Prosím, poraďte sa so svojím miestnym orgánom prípadné povolenie je
potrebné vystavať zápojom.
Poznámka:
Ak je to potrebné, aplikujte, prosím, silikónový tesniaci prostriedok.
Počas montáže použite pod časťami mäkký povrch, aby ste sa vyhli poškriabaniu a
poškodeniu.
Vy ste výhradne zodpovedný za stanovenie toho, či je manipulácia, skladovanie, montáž,
inštalácia alebo používanie tohto produktu bezpečné a vhodné na akomkoľvek mieste alebo
akékoľvek dané aplikácie. Výrobca je nie je zodpovedný za škody a zranenia spôsobené vám
alebo akejkoľvek inej osobe alebo za škody na majetku, vyplývajúce z nesprávnej manipulácie,
skladovania, montáže, inštalácie alebo používania tohto produktu, alebo v dôsledku
nedodržiavania písomných inštrukcií Výrobca je ohľadne manipulácie, skladovania, inštalácie,
montáže a používania tohto produktu. Tento produkt je určený iba na bežnú prevádzku
v domácnosti. Nepoužívajte tento produkt na účely, na ktoré nie je určený v rámci týchto
inštrukcií alebo platných stavebných zákonov na mieste, kde sa tento produkt bude používať.
Vždy si dávajte pozor a používajte vhodné bezpečnostné zariadenia (vrátane ochrany očí) pri
montáži alebo inštalácii tohto produktu.
Upozornenie: Predĺženie krytu je možné, avšak po jeho úplnom namontovaní to už nie je
možné.
* Na konci montáže, prosím, dotiahnite všetky skrutky.
DÔLEŽITÉ
Prosím pred tým ako začnete s montážou si starostlivo prečítajte tento návod.
Prosím vykonávajte jednotlivé kroky podľa poradia v tomto návode.
Uchovajte si tento návod na bezpečnom mieste pre budúcu potrebu.
SK
Poznámka :
Súprava na ukotvenie do steny, dodávaná s týmto produktom, je vhodná len pre betónové
steny. Iné typy stien potrebujú príslušnú xačnú súpravu na stenu.
SK RO
3-ročná obmedzená záruka Palram
Podrobnosti o produkte: Kryt brány bokov
Palram Applications (1995) Ltd (číslo spoločnosti: 512106824), ktorej sídlo je v priemyselnom parku Teradion, M.P Misgav 20174000,
Izrael (ďalej len „Palram“) poskytuje záruku, že výrobok bude bez chýb materiálu a vyhotovenia po 3 troch rokov od pôvodného
dátumu nákupu, na ktorý sa vzťahujú denície a podmienky obsiahnuté v tejto záruke.
1. Podmienky
1.1 Táto záruka je platná iba v prípade, že bol výrobok nainštalovaný, čistený a udržiavaný v súlade s písomnými odporúčaniami spoločnosti
Palram a ak sa s ním v súlade s nimi aj zaobchádza.
1.2 Ďalej sa táto záruka nevzťahuje ani na škody spôsobené použitím sily, nesprávnym zaobchádzaním, nevhodným použitím, nedbalým
používaním, montážou alebo údržbou, nehodami, nárazom cudzích predmetov, vandalizmom, znečisťujúcimi látkami, úpravami,
náterom, spájaním, lepením a tesnením, ktoré nie je v súlade s návodom, alebo poškodenie v dôsledku čistenia pomocou nevhodných
čistiacich prostriedkov a drobné odchýlky vo výrobku, a to ani pri splnení vyššie uvedených podmienok.
1.3 Táto záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku zásahu „vyššej moci,“ napríklad v dôsledku krupobitia, víchrice, tornáda,
hurikánu, snehovej búrky, povodne či požiaru.
1.4 Táto záruka neplatí, pokiaľ boli použité konštrukčné diely a komponenty, ktoré nie sú v súlade s písomnými odporúčaniami spoločnosti
Palram.
1.5 Táto záruka sa vzťahuje len na pôvodného kupujúceho výrobku. Záruka sa nevzťahuje na žiadneho iného kupujúceho alebo používateľa
výrobku (vrátane akejkoľvek ďalšej osoby, ktorá získala výrobok od pôvodného kupujúceho)..
2. Reklamácia a oznámenie
2.1 Každá reklamácia musí byť oznámené písomne spoločnosti Palram do 30 dní po zistení vady na výrobku. K oznámeniu musí byť priložený
originál dokladu o zakúpení a táto záruka.
2.2 Žiadateľ musí umožniť spoločnosti Palram prehliadku výrobku a samotné miesto inštalácie s výrobkom vo svojej pôvodnej polohe, z ktorej
nebol výrobok odstránený, presunutý alebo akýmkoľvek iným spôsobom zmenený a/alebo vrátiť daný výrobok spoločnosti Palram za
účelom prehliadky.
2.3 Spoločnosť Palram si vyhradzuje právo nezávisle vyšetriť príčiny akéhokoľvek zlyhania.
3. Náhrada
3.1 Ak je reklamácia v rámci tejto záruky riadne oznámená a potvrdená spoločnosťou Palram, kupujúci si môže podľa uváženia spoločnosti
Palram, buď
(a) zakúpiť náhradný výrobok alebo diel/-y; alebo
(b) dostať náhradu za pôvodný výrobok alebo jeho časť/časti kúpnej ceny, vždy podľa nasledujúceho postupu:
3.2 Pre vylúčenie pochybností bude výpočet týkajúci sa náhrady chybnej časti/-í podľa uvedeného postupu vychádzať z pomeru chybnej
časti k pôvodnej obstarávacej cene výrobku. Spoločnosť Palram si vyhradzuje právo poskytnúť náhradu v prípade, že nie je výrobok či
jeho časť k dispozícii alebo sa už viac nepoužíva.
3.3 Táto záruka sa nevzťahuje na žiadne náklady či výdavky na demontáž a montáž výrobku, dane, prepravné náklady alebo akékoľvek iné
priame alebo nepriame výdaje, ktoré môžu byť dôsledkom vady výrobku.
4. Všeobecné podmienky a obmedzenia
4.1 ZÁRUKY INÉ AKO VÝSLOVNE TU UVEDENÉ, VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO ODVODENÉ, VRÁTANE VŠETKÝCH ODVODENÝCH
ZÁRUK PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL SÚ VYLÚČENÉ, AK TO ZÁKON UMOŽŇUJE.
4.2 OKREM VÝSLOVNE UVEDENÉHO V TEJTO ZÁRUKE, SPOLOČNOSŤ PALRAM NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE STRATY ALEBO ŠKODY,
KTORÉ KUPUJÚCI UTRPÍ PRIAMO ALEBO NEPRIAMO, ČI V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA VÝROBKU ALEBO AKÝMKOĽVEK INÝM SPÔSOBOM
VZŤAHUJÚCIM SA K VÝROBKU.
4.3 AK NEMÔŽE SPOLOČNOSŤ PALRAM PODĽA PRÍSLUŠNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV VYLÚČIŤ DANÚ ZÁRUKU OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO
VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL VO VZŤAHU K VÝROBKU, TRVANIE VŠETKÝCH TAKÝCH ZÁRUK JE VÝSLOVNE OBMEDZENÉ NA DOBU
TEJTO ZÁRUKY, PRÍPADNE AK SÚ DLHŠIE, TAK NA MAXIMÁLNU DOBU POŽADOVANÚ PRÁVOM.
4.4 KUPUJÚCI JE VÝHRADNE ZODPOVEDNÝ ZA URČENIE, ČI JE MANIPULÁCIA, SKLADOVANIE, MONTÁŽ, INŠTALÁCIA, ALEBO POUŽITIE
PRÍPRAVKU BEZPEČNÉ A VHODNÉ V DANOM MIESTE, PRE DANÉ POUŽITIE ALEBO ZA URČITÝCH OKOLNOSTÍ. SPOLOČNOSŤ PALRAM
NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU ALEBO ZA ZRANENIE KUPUJÚCEHO, AKEJKOĽVEK INEJ OSOBY ALEBO MAJETKU V
DÔSLEDKU NEPRIMERANÉHO ZAOBCHÁDZANIA, SKLADOVANIA, INŠTALÁCIE, MONTÁŽE, POUŽITIA VÝROBKU ALEBO ZA NEDODRŽANIE
PÍSOMNÝCH POKYNOV TÝKAJÚCICH SA MANIPULÁCIE, SKLADOVANIA, INŠTALÁCIE, MONTÁŽE A POUŽÍVANIA VÝROBKU.
4.5 TENTO VÝROBOK JE URČENÝ IBA NA BEŽNÉ DOMÁCE A OBCHODNÉ POUŽITIE, POKIAĽ TO SPOLOČNOSŤ PALRAM VÝSLOVNE NEUVÁDZA
INAK. SPOLOČNOSŤ PALRAM NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA STRATU, ŠKODU, NÁKLADY ČI VÝDAVKY PLYNÚCE Z AKÉHOKOĽVEK POUŽITIA
TOHTO VÝROBOK, BEZ OHĽADU NA JEHO ÚČEL, POKIAĽ NIE JE ODPORÚČANÝ V PÍSOMNÝCH POKYNOCH ALEBO NIE JE DOVOLENÝ PODĽA
PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV ČI AKÝMIKVEK INÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI PLATNÝMI V MIESTE, KDE KUPUJÚCI DANÝ VÝROBOK
POUŽÍVA.
Certicat de garanție Palram cu o durată determinată de 3 ani
Detalii produs: Copertina ușii pentru baldachin
Palram Applications (1995) Ltd (Număr de înregistrare: 512106824), cu sediul social în Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174000, Israel („Palram”)
garantează că Produsul nu prezintă defecte de material sau de fabricaie pentru o perioadă de 3 ani de la data cumpărării, cu respectarea deniiilor
și a termenilor și condiiilor din prezentul certicat de garanie.
1. Condiții
1.1 Prezentul certicat de garanie este valabil doar dacă Produsul a fost instalat, curăat, manipulat și întreinut în conformitate cu
recomandările scrise ale Palram.
1.2 Fără a deroga de la cele de mai sus, daunele cauzate de folosirea forei în exces, de manipularea incorectă, utilizarea necorespunzătoare,
respectiv de utilizarea, montarea sau întreinerea neglijente, accidentele, impactul cu obiecte străine, vandalismul, materiile poluante,
alterarea, vopsirea, conectarea, lipirea, etanșarea care nu au fost efectuate în conformitate cu manualul de utilizare, respectiv daunele
rezultate din curăarea cu detergeni nepotrivii și deviaiile minore ala Produsului nu sunt acoperite de prezentul certicat de garanie.
1.3 Acest certicat de garanie nu acoperă daunele rezultate din situaii de foră majoră, care includ, dar nu se limitează la, grindină, furtună,
tornadă, uragan, viscol, inundaie, foc.
1.4 Acest certicat de garanie este nul dacă piesele și componentele structurale utilizate nu sunt compatibile cu recomandările scrise ale
Palram.
1.5 Acest certicat de garanie este acordat exclusiv cumpărătorului iniial al Produsului. Nu se extinde asupra niciunui alt cumpărător sau
utilizator subsecvent al Produsului (inclusiv, dar fără a se limita la, orice persoană care preia Produsul de la cumpărătorul iniial).
2. Solicitări și noticări
2.1 Orice solicitare efectuată în baza prezentului certicat de garanie trebuie noticată în scris companiei Palram în termen de 30 de zile de la
descoperirea Produsului defect și trebuie să includă și bonul scal original și prezentul certicat de garanie.
2.2 Cel care face solicitarea trebuie să permită companiei Palram să verice Produsul în cauză și locul montării sale cât timp Produsul se aă
încă în poziia sa originală și înainte de a  demontat sau modicat în vreun fel și/sau să permită returnarea Produsului la Palram pentru
efectuarea de teste.
2.3 Palram își rezervă dreptul de a cerceta în mod independent cauza oricărei defeciuni.
3. Despăgubiri
3.1 Dacă o solicitare efectuată în baza prezentului certicat de garanie este noticată în mod corect și aprobată de Palram, cumpărătorul,
la alegerea Palram, poate e (a) cumpăra un Produs sau o piesă/piese de înlocuire; e (b) primi înapoi preul original al Produsului sau al
piesei/pieselor, ambele variante cu respectarea următorului calendar:
3.2 Pentru a înlătura orice fel de dubiu, calculul pentru a stabili cuantumul despăgubirilor pentru piesa/piesele defectă(e), în conformitate
cu calendarul de mai sus, va porni de la procentul valoric al piesei defecte în preul original al Produsului. Palram își rezervă dreptul de a
furniza înlocuitori dacă Produsul sau orice piesă a acestuia nu mai sunt disponibile sau nu se mai fabrică.
3.3 Acest certicat de garanie nu acoperă costurile sau cheltuielile generate de demontarea sau montarea Produsului, respectiv taxele sau
costurile generate de livrare sau de orice alte pierderi directe sau indirecte care ar putea rezulta ca urmare a defectării Produsului.
4. Condiții și limitări de ordin general
4.1 CU EXCEPIA SITUAIILOR MENIONATE EXPRES ÎN PREZENTUL CERTIFICAT DE GARANIE, TOATE CELELALTE GARANII, EXPRES
PREVĂZUTE SAU IMPLICITE, INCLUSIV TOATE GARANIILE COMERCIALE IMPLICITE SAU FAPTUL DE A FI POTRIVIT PENTRU UN ANUMIT SCOP
SUNT EXCLUSE ÎN MĂSURA MAXIM PERMISĂ DE LEGE.
4.2 CU EXCEPIA SITUAIILOR MENIONATE EXPRES ÎN PREZENTUL CERTIFICAT DE GARANIE, PALRAM NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU NICIO
PIERDERE SAU DAUNĂ SUFERITĂ DE CUMPĂRĂTOR ÎN MOD DIRECT, INDIRECT SAU CA O CONSECINĂ A UTILIZĂRII SAU ÎN LEGĂTURĂ, ÎN
ORICE ALT MOD, CU PRODUSUL.
4.3 ÎN CAZUL ÎN CARE PALRAM NU ARE DREPTUL, ÎN CONFORMITATE CU ORICE REGLEMENTARE APLICABILĂ, SĂ EXCLUDĂ GARANIILE
COMERCIALE IMPLICITE SAU FAPTUL DE A FI POTRIVIT PENTRU UN ANUMIT SCOP CU PRIVIRE LA PRODUS, DURATA VALABILITĂII
ORICĂROR ASTFEL DE GARANII IMPLICITE ESTE LIMITATĂ ÎN MOD EXPRES LA DURATA PREZENTULUI CERTIFICAT DE GARANIE SAU, ÎN
CAZUL ÎN CARE ESTE MAI MARE, LA DURATA MAXIMĂ IMPUSĂ DE REGLEMENTĂRILE APLICABILE.
4.4 CUMPĂRĂTORUL ESTE SINGURUL RESPONSABIL PENTRU A STABILI DACĂ MANIPULAREA, DEPOZITAREA, MONTAJUL, INSTALAREA SAU
UTILIZAREA PRODUSULUI SUNT SIGURE ȘI POTRIVITE PENTRU ORICE LOC, PENTRU ORICE APLICAIE ȘI ÎN ORICE SITUAIE. PALRAM
NU ESTE RESPONSABILĂ PENTRU NICIO DAUNĂ SAU RĂNIRE SUFERITĂ DE CUMPĂRĂTOR, DE ORICE ALTĂ PERSOANĂ SAU BUN CE
REZULTĂ DIN MANIPULAREA, DEPOZITAREA, MONTAJUL, INSTALAREA SAU UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE A PRODUSULUI SAU DIN
NERESPECTAREA INSTRUCIUNILOR SCRISE CU PRIVIRE LA MANIPULAREA, DEPOZITAREA, MONTAJUL, INSTALAREA SAU UTILIZAREA
PRODUSULUI.
4.5 CU EXCEPIA UNEI INDICAII CONTRARE EXPRESE DIN PARTEA PALRAM, PRODUSUL ESTE DESTINAT NUMAI UTILIZĂRII NORMALE
CASNICE ȘI COMERCIALE. PALRAM NU ESTE RESPONSABILĂ PENTRU NICIO PIERDERE, DAUNĂ, COSTURI SAU CHELTUIELI CE REZULTĂ DIN
UTILIZAREA PRODUSULUI ÎN ORICE ALT SCOP, ALTUL DECÂT CEL RECOMANDAT ÎN INSTRUCIUNILE SCRISE SAU CARE NU ESTE PERMIS DE
ORICE REGLEMENTĂRI APLICABILE SAU ALTE CODURI ÎN VIGOARE ÎN LOCUL ÎN CARE CUMPĂRĂTORUL VA FOLOSI PRODUSUL.
Obdobie po zakúpení Náhradný produkt alebo diel/-y Výška náhrady
Od dátumu nákupu až do konca prvého roka Bezplatne 100%
Koniec 1. roka až do konca 2. roka kupujúci zaplatí 33% z pôvodnej kúpnej ceny 66%
Koniec 2. roka až do konca 3. roka kupujúci zaplatí 66% z pôvodnej kúpnej ceny 33%
Perioadă după data cumpărării Produs sau piesă/piese de înlocuire
Rambursare
De la data cumpărării până la nalul primului an Gratuit 100%
De la nalul primului an până la nalul celui de-al doilea an cumpărătorul va plăti 33% din preul original plătit 66%
De la nalul celui de-al doilea an până la nalul celui de-al treilea an cumpărătorul va plăti 66% din preul original plătit 33%
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39

Palram 703418 Návod na používanie

Typ
Návod na používanie
Táto príručka je tiež vhodná pre