Powerplus POWACG8010 Návod na obsluhu

Typ
Návod na obsluhu
POWACG8010 CS
Copyright © 2020 VARO S t r á n k a | 1 www.varo.com
1 OBLAST POUŽITÍ .............................................................................. 2
2 POPIS (OBR. A) ................................................................................. 2
3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ ............................................................. 2
4 SYMBOLY .......................................................................................... 3
5 SPECIFICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ .................................... 3
6 MONTÁŽ ............................................................................................ 3
7 PROVOZ............................................................................................. 3
7.1 Sací proces (obr. 3) ................................................................................................... 3
8 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA .......................................................................... 4
9 TECHNICKÉ DETAILY ...................................................................... 4
10 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ....................................................................... 4
POWACG8010 CS
Copyright © 2020 VARO S t r á n k a | 2 www.varo.com
ODSTRAŇOVAČ OLEJE/PALIVA
POWACG8010
1 OBLAST POUŽITÍ
Toto sací čerpadlo smí být použito pouze k vysávání benzínu, oleje a bezpečných kapalin.
Nikdy nepoužívejte zařízení k vysávání kyselin nebo jiných nebezpečných kapalin.
UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní
bezpečnosti pečlivě tuto příručku a obecné bezpečnostní pokyny. Váš
elektrický nástroj by se měl předávat dalším osobám jen s těmito pokyny.
2 POPIS (OBR. A)
1. Podtlakové čerpadlo
2. Těsnicí zátka
3. Sběrná nádoba
4. Sací hadice (1 m x Ø5 mm vhodná na kapalné laátky)
5. Sací hadice (1,3 m x Ø8 mm vhodná na olej)
6. Uzavírací spona
7. Nálevka
3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ
Odstraňte veškeré balicí materiály.
Odstraňte zbývající obaly a přepravní vložky (jsou-li přítomny).
Zkontrolujte úplnost obsahu obalu.
Zkontrolujte, zda na zařízení, síťové přívodní šňůře, zástrčce a veškerém příslušenství
nevznikly během přepravy škody.
Uložte si balicí materiály na co nejdelší dobu, nejlépe až do konce záruční doby. Potom je
zlikvidujte vyhozením do místního systému na odvoz odpadu.
VAROVÁ Balicí materiály nejsou vhodné na hraní! Děti si nesmějí hrát s
plastovými sáčky! Hrozí nebezpečí udušení!
1x sací hadice z PVC 1 m
1x sací hadice z PVC 1,3 m
1x těsnicí zátka
1x nálevka
1x sběrná nádoba
1x uzavírací spona
1x podtlakové čerpadlo
1x návod k použití
Jestliže některé díly chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na svého
obchodníka.
POWACG8010 CS
Copyright © 2020 VARO S t r á n k a | 3 www.varo.com
4 SYMBOLY
V této příručce případně na stroji se používají následující symboly:
Označuje riziko úrazu
nebo poškození nástroje.
Noste rukavice.
Před použitím si přečtěte
návod.
V souladu se základními
bezpečnostními normami platných
evropských směrnic.
Kouření je zakázáno.
Žádný otevřený oheň.
5 SPECIFICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
Je třeba přijmout vhodná opatření, aby zařízení zůstalo mimo dosah dětí.
Nepoužívejte ústa k profouknutí ucpaných hadic nebo jiných malých součástek.
Nedovolte, aby kapalina při plnění unikla z nádrže nebo vystříkla zpět.
Při práci s palivy nejezte, nekuřte a nepijte.
Po dokončení práce si důkladně očistěte ruce a obličej.
Pokud jste nepoužili zařízení po delší dobu, zkontrolujte před opakovaným použitím, zda
není poškozené.
Vadné díly je třeba nahradit originálními náhradními díly.
Nenechávejte zařízení (ať plné nebo prázdné) na přímém slunci.
Benzín je vysoce hořlavý a proto se s ním musí manipulovat se zvláštní opatrností.
Používejte sací čerpadlo pouze venku.
Při práci se zařízením nekuřte a držte se dostatečně daleko od otevřeného ohně.
Nebezpečí požáru a výbuchu.
Ujistěte se, že v okolí nejsou žádné hořlavé nebo výbušné materiály.
6 MONTÁŽ
Našroubujte podtlakové čerpadlo (1) do těsnicí zátky (2) a umístěte zátku pevně do
plastové nádoby (3).
Vsuňte dodanou sací hadici (4) do těsnící zátky (2).
7 PROVOZ
7.1 Sací proces (obr. 3)
Vložte konec sací hadice do nádoby, kterou si přejete vyprázdnit.
Čerpacími pohyby prováděnými pákou čerpadla se vytváří podtlak a kapalina je nasávána
do nádoby.
Sací hadici lze uzavřít dodanou uzavírací sponou (5), aby nevytékala.
Nenechávejte zařízení během sání bez dozoru.
POWACG8010 CS
Copyright © 2020 VARO S t r á n k a | 4 www.varo.com
Benzín a olej jsou nebezpečné látky, které je třeba likvidovat v souladu s veřejnými
bezpečnostními předpisy.
Důležité: Je-li nádoba, kterou chcete vyprázdnit, še než sací čerpadlo,
bude kapalina nadále proudit i po zastavení čerpacích pohybů. V tomto
případě lze kapalinu zastavit pomocí dodané uzavírací spony (5).
8 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Otřete zařízení čistým hadříkem.
Doporučujeme vyčistit zařízení ihned po použití.
9 TECHNICKÉ DETAILY
Model č.
POWACG8010
Objem nádoby
1,6 l
Hmotnost
0,445 kg
Sací hadice
1m - 1,3 m
10 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Bude-li vaše zařízení po delší době používání třeba vyměnit za nové, nelikvidujte použité
zařízení spolu s běžným domovním odpadem, ale proveďte to způsobem ekologicky
bezpečným.
Laskavě likvidujte použitý motorový olej způsobem slučitelným s péči o životní prostředí.
Navrhujeme vzít jej v uzavřeném kanystru na svou místní servisní stanici k regeneraci.
Nevyhazujte jej do odpadu ani jej nevylévejte na zem.
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4

Powerplus POWACG8010 Návod na obsluhu

Typ
Návod na obsluhu