Princess 01.236001.24.001 Používateľská príručka

Kategória
Rýchlovarné kanvice
Typ
Používateľská príručka
EN
Instruction manual
NL
Gebruiksaanwijzing
FR
Mode d’emploi
DE Bedienungsanleitung
ES Manual de usuario
PT Manual de utilizador
IT Manuale utente
SV Bruksanvisning
CS Návod na použití
PL Instrukcja obsługi
SK Návod na použitie
Kettle Stainless Steel Deluxe
01.236001.24.001
NO Bruksanvisningen
1 5
2
3
4
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES /
TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS
COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR /
OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ / BESKRIVELSE AV DELER
© Princess 2022 | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands | www.princesshome.eu
IN NEED OF ACCESSORIES? VISIT
WWW.PRINCESSHOME.EU/NL-NL/CUSTOMERSERVICE/ACCESSORIES-SPAREPARTS
FOR ACCESSORIES AND SPARE PARTS TO EXTEND YOUR ITEM!
ENInstruction manual
SAFETY
By ignoring the safety instructions the
manufacturer cannot be held responsible for
the damage.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order to
avoid a hazard.
Never move the appliance by pulling the cord
and make sure the cord cannot become
entangled.
The appliance must be placed on a stable,
level surface.
The user must not leave the device
unattended while it is connected to the supply.
This appliance is only to be used for
household purposes and only for the purpose
it is made for.
This appliance shall not be used by children
aged less than 8 years. This appliance can be
used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not play
with the appliance. Keep the appliance and its
cord out of reach of children aged less than 8
years. Cleaning and user maintenance shall
not be made by children unless older than 8
and supervised.
To protect yourself against an electric shock,
do not immerse the cord, plug or appliance in
the water or any other liquid.
This appliance is intended to be used in
household and similar applications such as:
Staff kitchen areas in shops, offices and other working
environments.
By clients in hotels, motels and other residential type
environments.
Bed and breakfast type environments.
Farm houses.
Children shall not play with the appliance.
This appliance shall not be used by children.
Keep the appliance and its cord out of reach
of children.
PARTS DESCRIPTION
1. Cover
2. On/Off switch
3. Power indicator
4. Base
5. Button to open lid
BEFORE THE FIRST USE
Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10
cm. free space around the device. This device is not suitable for
installation in a cabinet or for outside use.
Before the first use boil a full kettle of water to clean the kettle and
discard this water.
Connect the power cable to the socket. (Note: Make sure the indicated
voltage on the device matches the local voltage before connecting the
device. Voltage 220V-240V 50-60Hz).
USE
Always remove the kettle from the base when filling it, this to avoid
water dripping into the base.
Make sure the water level will never exceed the maximum level
marker.
If not enough water is used, the kettle will switch off, with too much
water it may boil over. Switch the device on by pressing at the on/off
switch. The indicator light will be illuminated. Once the water has
boiled, the on/off switch returns automatically to the off position.
If the appliance is accidentally switched on when empty, the boil-dry
protection will automatically switch it off. Adding cool water will cool
the boil-dry protection mechanism which enables you to use the kettle
as normal.
CLEANING AND MAINTENANCE
Before cleaning, unplug the appliance and wait for the appliance to
cool down.
Use a soft damp cloth to clean the housing of the device.
Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive
cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the appliance.
Never immerse the kettle and base in water or any other liquids.
The device should be regularly decalcified. Use a descaling product
which is suitable for household appliances.
Rinse the kettle several times with clean water after descaling.
ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at
the end of its durability, but must be offered at a central point for the
recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
this important issue. The materials used in this appliance can be
recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an
important push to the protection of our environment. Ask your local
authorities for information regarding the point of recollection.
Support
You can find all available information and spare parts at
www.princesshome.eu!
NLGebruiksaanwijzing
VEILIGHEID
Als u de veiligheidsinstructies negeert, kan de
fabrikant niet verantwoordelijk worden
gehouden voor de mogelijke schade.
Als het netsnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door de fabrikant, de
onderhoudsmonteur van de fabrikant of door
personen met een soortgelijke kwalificatie om
gevaar te voorkomen.
Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer
te trekken en zorg dat het snoer niet in de war
kan raken.
Het apparaat moet op een stabiele, vlakke
ondergrond worden geplaatst.
De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd
achterlaten wanneer de stekker zich in het
stopcontact bevindt.
Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk
gebruik en voor het doel waar het voor bestemd
is.
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
kinderen jonger dan 8 jaar. Dit apparaat kan
worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
door personen met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek
aan de benodigde ervaring en kennis indien ze
onder toezicht staan of instructies krijgen over
hoe het apparaat op een veilige manier kan
worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen
die met het gebruik samenhangen. Kinderen
mogen niet met het apparaat spelen. Houd het
apparaat en het netsnoer buiten bereik van
kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en
onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij
ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
Dompel het snoer, de stekker of het apparaat
niet onder in water of andere vloeistoffen om
elektrische schokken te voorkomen.
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en
soortgelijk gebruik, zoals:
Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere
werkomgevingen.
Door gasten in hotels, motels en andere residentiële
omgevingen.
Bed&Breakfast-type omgevingen.
– Boerderijen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
kinderen. Houd het apparaat en het netsnoer
buiten bereik van kinderen.
ONDERDELENBESCHRIJVING
1. Deksel
2. Aan/uit-schakelaar
3. Stroomindicator
4. Basis
5. Knop om deksel te openen
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Haal het apparaat en de accessoires uit de doos.Verwijder de stickers,
de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond. Zorg voor
minimaal 10 cm vrije ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is niet
geschikt voor inbouw of gebruik buitenshuis.
Kook voor het eerste gebruik eerst een volle kan water om de kan te
reinigen. Gooi dit water weg.
Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact. (Opmerking: controleer of
het voltage op het apparaat overeenkomt met de plaatselijke
netspanning voordat u het apparaat aansluit. Voltage 220V-240V
50-60Hz).
GEBRUIK
Verwijder voor het vullen altijd de waterkoker van de basis om te
voorkomen dat er water in de basis druppelt.
Zorg ervoor dat het waterniveau nooit boven de maximummarkering
komt.
Bij te weinig water zal de waterkoker uitschakelen. Bij te veel water kan
het water overkoken. Schakel het apparaat in door op de aan/uit-
schakelaar te drukken. Het indicatielampje gaat branden. Zodra het
water kookt, gaat de aan/uit-schakelaar automatisch terug naar de uit-
stand.
Indien het apparaat per ongeluk leeg wordt ingeschakeld, schakelt de
droogkookbeveiliging het apparaat automatisch uit. Door het toevoegen
van koud water koelt de droogkookbeveiliging af en kunt u de waterkoker
weer op normale wijze gebruiken.
REINIGING EN ONDERHOUD
Verwijder voor reiniging de stekker uit het stopcontact en wacht tot het
apparaat is afgekoeld.
Gebruik een zachte vochtige doek om de behuizing van het apparaat te
reinigen.
Maak het apparaat schoon met een vochtige doek. Gebruik nooit
krassende en schurende schoonmaakmiddelen, schuursponzen of
staalwol, aangezien deze het apparaat kunnen beschadigen.
Dompel de waterkoker en de basis nooit onder in water of andere
vloeistoffen.
Het apparaat moet regelmatig worden ontkalkt. Gebruik een
ontkalkingsmiddel dat geschikt is voor huishoudelijke apparaten.
Spoel na het ontkalken de waterkoker een aantal keer met schoon water.
MILIEU
Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
overheid naar het inzamelpunt.
Support
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
www.princesshome.eu!
FRManuel d'instructions
SÉCURITÉ
Si vous ignorez les consignes de sécurité, le
fabricant ne peut être tenu pour responsable
des dommages.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par le fabricant, son
réparateur ou des personnes qualifiées afin
d'éviter tout risque.
Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le
cordon et veillez à ce que celui-ci ne s'enroule
pas.
L'appareil doit être posé sur une surface stable
et nivelée.
Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance
s'il est connecté à l'alimentation.
Cet appareil est uniquement destiné à des
utilisations domestiques et seulement dans le
but pour lequel il est fabriqué.
Cet appareil ne doit pas être utilisé par des
enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut
être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et
des personnes présentant un handicap
physique, sensoriel ou mental voire ne
disposant pas des connaissances et de
l'expérience nécessaires en cas de surveillance
ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en
toute sécurité et de compréhension des risques
impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer
avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son
cordon d'alimentation hors de portée des
enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la
maintenance utilisateur ne doivent pas être
confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou
plus et sont sous surveillance.
Afin de vous éviter un choc électrique,
n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil
dans de l'eau ou autre liquide.
Cet appareil est destiné à une utilisation
domestique et aux applications similaires,
notamment:
Coin cuisine des commerces, bureaux et autres
environnements de travail.
Hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel.
Environnements de type chambre d’hôtes.
– Fermes.
Les enfants ne doivent pas jouer avec
l'appareil.
Cet appareil ne doit pas être utilisé par les
enfants. Maintenez l'appareil et son cordon
d'alimentation hors de portée des enfants.
DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Couvercle
2. Interrupteur marche/arrêt
3. Indicateur d'alimentation
4. Base
5. Bouton du couvercle
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte.Retirez les
autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
Mettez l'appareil sur une surface stable plate et assurez un dégagement
tout autour de l'appareil d'au moins 10 cm. Cet appareil ne convient pas
à une installation dans une armoire ou à un usage à l'extérieur.
Faites bouillir une bouilloire d’eau avant la première utilisation pour
nettoyer la bouilloire et jetez cette eau.
Mettez le câble d'alimentation dans la prise. (Remarque : Assurez-vous
que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension locale
avant de brancher l'appareil. Voltage : 220 V-240 V 50-60 Hz).
UTILISATION
Retirez toujours la bouilloire de la base pour la remplir. Vous évitez ainsi
les gouttes sur la base.
Veillez à ne jamais dépasser le niveau d’eau au-delà du repère
maximum d’eau.
S’il n’y a pas suffisamment d’eau, la bouilloire s’éteint et s’il y en a trop,
l’eau déborde. Mettez l'appareil sous tension en appuyant sur
l'’interrupteur marche/arrêt. Le témoin s'allume. Dès que l'eau a bouilli,
l’interrupteur marche/arrêt revient automatiquement en position d'arrêt.
Si l'appareil est accidentellement mis en marche alors qu'il est vide, la
protection contre l'ébullition à sec se déclenche automatiquement.
Ajoutez de l'eau pour refroidir le mécanisme de protection contre
l'ébullition à sec afin de pouvoir utiliser la bouilloire normalement.
NETTOYAGE ET MAINTENANCE
Avant le nettoyage, débranchez l'appareil et attendez qu'il refroidisse.
Utilisez un chiffon doux humide pour nettoyer les surfaces de l’appareil.
Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez jamais de
nettoyant abrasif ni de tampon à récurer ou de laine d'acier, ce qui
pourrait endommager l'appareil.
N’immergez jamais la bouilloire et le socle dans l’eau ou tout autre
liquide.
L'appareil doit être détartré régulièrement. Utilisez un détartrant adapté
aux appareils électroménagers.
Après le détartrage, rincez plusieurs fois la bouilloire avec de l’eau
propre.
ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
Support
Vous retrouvez toutes les informations et pièces de rechange sur
www.princesshome.eu!
DEBedienungsanleitung
SICHERHEIT
Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann
der Hersteller nicht für Schäden haftbar
gemacht werden.
Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom
Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich
qualifizierten Personen ersetzt werden, um
Gefahren zu vermeiden.
Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen
am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das
Kabel nicht verwickeln kann.
Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen
Fläche platziert werden.
Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben,
während es an einer Stromquelle
angeschlossen ist.
Dieses Gerät darf nur für den
Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck
benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8
Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf
von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit
eingeschränkten körperlichen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel
an Erfahrung und Kenntnissen verwendet
werden, sofern diese Personen beaufsichtigt
oder über den sicheren Gebrauch des Geräts
unterrichtet wurden und die damit verbundenen
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit
dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät
und sein Anschlusskabel außerhalb der
Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht
von Kindern vorgenommen werden, es sei
denn, sie sind älter als 8 und werden
beaufsichtigt.
Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das
Gerät nicht in Wasser oder andere
Flüssigkeiten, um einen elektrischen Schlag zu
vermeiden.
Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt
und ähnlichen Anwendungen verwendet zu
werden, wie beispielsweise:
In Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen
gewerblichen Bereichen.
Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen.
In Frühstückspensionen.
In Gutshäusern.
Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
Dieses Gerät darf nicht von Kindern verwendet
werden. Halten Sie das Gerät und sein
Anschlusskabel außerhalb der Reichweite von
Kindern.
TEILEBESCHREIBUNG
1. Abdeckung
2. Ein/Aus-Schalter
3. Betriebsanzeige
4. Basis
5. Freigabetaste für den Deckel
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung.Entfernen
Sie sämtliche Aufkleber, Schutzfolien und Transportsicherungen vom
Gerät.
Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche und halten Sie
einen Abstand von mindestens 10 cm um das Gerät herum ein. Dieses
Gerät ist nicht für den Anschluss oder die Verwendung in einem Schrank
oder im Freien geeignet.
Vor Erstinbetriebnahme füllen Sie den Wasserkocher vollständig mit
Wasser und kochen es, um den Wasserkocher zu reinigen, dann
schütten Sie das Wasser weg.
Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Steckdose.
(Hinweis:Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts sicher, dass die
auf dem Gerät angegebene Netzspannung mit der örtlichen Spannung
übereinstimmt. Spannung 220V-240 V 50-60 Hz.
GEBRAUCH
Nehmen Sie den Wasserkocher zum Auffüllen immer von der Basis ab,
um zu vermeiden, dass Wasser in die Basis tropft.
Der Wasserstand darf die maximale Wasserstandmarkierung niemals
überschreiten.
Bei zu wenig Wasser schaltet der Wasserkocher aus, bei zu viel Wasser
kann es überkochen. Schalten Sie das Gerät durch Druck auf den Ein-/
Aus-Schalter ein. Die Kontrollleuchte leuchtet auf. Sobald das Wasser
kocht, stellt sich der Ein-/Aus-Schalter automatisch auf aus zurück.
Wird das Gerät im leeren Zustand versehentlich eingeschaltet, schaltet
der Trockengehschutz das Gerät automatisch aus. Wenn Sie kaltes
Wasser einfüllen, wird der Trockengehschutz abgekühlt, und Sie können
den Wasserkocher wieder ganz normal verwenden.
REINIGUNG UND PFLEGE
Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und warten Sie, bis das
Gerät abgekühlt ist.
Reinigen Sie das Gerätegehäuse mit einem weichen und feuchten Tuch.
Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie
niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle.
Dies würde das Gerät beschädigen.
Den Wasserkocher und die Basis niemals in Wasser oder sonstige
Flüssigkeiten tauchen.
Das Gerät sollte regelmäßig entkalkt werden. Verwenden Sie einen für
Haushaltsgeräte geeigneten Entkalker.
Nach dem Entkalken den Wasserkocher mehrere Male mit sauberem
Wasser ausspülen.
UMWELT
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
Informationen über eine Sammelstelle.
Support
Sie finden alle erhältlichen Informationen und Ersatzteile auf
www.princesshome.eu!
ESManual de instrucciones
SEGURIDAD
Si ignora las instrucciones de seguridad,
eximirá al fabricante de toda responsabilidad
por posibles daños.
Si el cable de alimentación está dañado,
corresponde al fabricante, al representante o a
una persona de cualificación similar su
reemplazo para evitar peligros.
Nunca mueva el aparato tirando del cable y
asegúrese de que no se pueda enredar con el
cable.
El aparato debe colocarse sobre una superficie
estable y nivelada.
El usuario no debe dejar el dispositivo sin
supervisión mientras esté conectado a la
alimentación.
Este aparato se debe utilizar únicamente para
el uso doméstico y sólo para las funciones para
las que se ha diseñado.
Este aparato no debe ser utilizado por niños
menores de 8 años. Este aparato puede ser
utilizado por niños a partir de los 8 años y por
personas con capacidades físicas, sensoriales
o mentales reducidas, o que no tengan
experiencia ni conocimientos, sin son
supervisados o instruidos en el uso del aparato
de forma segura y entienden los riesgos
implicados. Los niños no pueden jugar con el
aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera
del alcance de los niños menores de 8 años.
Los niños no podrán realizar la limpieza ni el
mantenimiento reservado al usuario a menos
que tengan más de 8 años y cuenten con
supervisión.
Para protegerse contra una descarga eléctrica,
no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en
el agua o cualquier otro líquido.
Este aparato se ha diseñado para el uso en el
hogar y en aplicaciones similares, tales como:
Zonas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros
entornos de trabajo.
Clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo
residencial.
Entornos de tipo casa de huéspedes.
– Granjas.
Los niños no pueden jugar con el aparato.
Este aparato no debe ser utilizado por niños.
Mantenga el aparato y el cable fuera del
alcance de los niños.
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
1. Cubierta
2. Interruptor de encendido/apagado
3. Indicador de encendido
4. Base
5. Botón de la tapa
ANTES DEL PRIMER USO
Saque el aparato y los accesorios de la caja.Quite los adhesivos, la
lámina protectora o el plástico del dispositivo.
Coloque el dispositivo sobre una superficie plana estable y asegúrese de
tener un mínimo de 10 cm de espacio libre alrededor del mismo. Este
dispositivo no es apropiado para ser instalado en un armario o para el
uso en exteriores.
Antes de utilizar el aparato por primera vez, hierva una jarra de agua
llena para limpiar la jarra y deseche esta agua.
Napájecí kabel zapojte do zásuvky. (Poznámka: Před zapojením
spotřebiče zkontrolujte, zda napětí uvedené na spotřebiči odpovídá
místnímu síťovému napětí. Napětí 220–240 V 50-60Hz).
USO
Retire siempre la jarra de la base cuando la llene; de esta forma, evitará
que gotee agua hacia la base.
Asegúrese de que el nivel de agua no sobrepase nunca la marca de
nivel máximo.
Si se utiliza poca agua, es posible que el hervidor se apague; con
demasiada agua, es posible que se salga. Encienda el dispositivo
presionando el interruptor de encendido/apagado. El piloto se
encenderá. Cuando el agua ha hervido, el interruptor de encendido/
apagado vuelve automáticamente a la posición de apagado.
Si el aparato se enciende accidentalmente cuando está vacío, la
protección de hervido en seco lo apagará. Añada agua fría para enfriar
el mecanismo de protección de hervido en seco de modo que pueda
utilizar el hervidor normalmente.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Antes de limpiar, desenchufe el aparato y espere a que el aparato se
enfríe.
Use un trapo suave humedecido para limpiar el chasis del dispositivo.
Limpie el equipo con un paño húmedo. No utilice limpiadores fuertes ni
abrasivos, estropajos ni lana de acero, ya que dañarían el aparato.
No sumerja el aparato ni la base en agua o cualquier otro líquido.
El dispositivo debe descalcificarse periódicamente. Utilice un producto
descalcificador adecuado para aparatos domésticos.
Enjuague la jarra varias veces con agua limpia después de la
descalcificación.
MEDIO AMBIENTE
Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final
de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el
reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato,
manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta
importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden
reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a
fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre
los puntos de recogida a las autoridades locales.
Soporte
Puede encontrar toda la información y recambios en
www.princesshome.eu!
PTManual de Instruções
SEGURANÇA
O fabricante não pode ser responsabilizado por
quaisquer danos se ignorar as instruções de
segurança.
Se o cabo de alimentação estiver danificado,
deve ser substituído pelo fabricante, o seu
representante de assistência técnica ou alguém
com qualificações semelhantes para evitar
perigos.
Nunca desloque o aparelho puxando pelo cabo
e certifique-se de que este nunca fica preso.
O aparelho deve ser colocado numa superfície
plana e estável.
O utilizador não deve abandonar o aparelho
enquanto este estiver ligado à alimentação.
Este aparelho destina-se apenas a utilização
doméstica e para os fins para os quais foi
concebido.
Este aparelho não deve ser utilizado por
crianças com idades compreendidas entre
menos de 8 anos. Este aparelho pode ser
utilizado por crianças com mais de 8 anos e por
pessoas com capacidades físicas, sensoriais
ou mentais reduzidas, assim como com falta de
experiência e conhecimentos, caso sejam
supervisionadas ou instruídas sobre como
utilizar o aparelho de modo seguro e
compreendam os riscos envolvidos. As
crianças não devem brincar com o aparelho.
Mantenha o aparelho e respetivo cabo fora do
alcance de crianças com idade inferior a 8
anos. A limpeza e manutenção não devem ser
realizadas por crianças a não ser que tenham
mais de 8 anos e sejam supervisionadas.
Para se proteger contra choques elétricos, não
mergulhe o cabo, a ficha nem o aparelho em
água ou qualquer outro líquido.
Este aparelho destina-se a ser usado em
aplicações domésticas e semelhantes tais
como:
Zonas de cozinha profissional em lojas, escritórios e outros
ambientes de trabalho.
Por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes de tipo
residencial.
Ambientes de dormida e pequeno almoço.
– Quintas.
As crianças não devem brincar com o aparelho.
Este aparelho não pode ser usado por
crianças. Mantenha o aparelho e respectivo
cabo fora do alcance de crianças.
DESCRIÇÃO DAS PEÇAS
1. Tampa
2. Interruptor ligar/desligar
3. Indicador de alimentação
4. Base
5. Botão da tampa
ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
Retire o aparelho e os acessórios da caixa.Retire os autocolantes, a
película ou plástico de proteção do aparelho.
Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e estável e deixe, no
mínimo, 10 cm de espaço livre à volta do aparelho. Este aparelho não
está adaptado para a instalação num armário ou para a utilização no
exterior.
Antes da primeira utilização, ferva uma caneca cheia de água para
limpar a mesma e retire a água.
Ligue o cabo de alimentação à tomada. (Nota: Antes de ligar o
dispositivo, certifique-se de que a tensão indicada no dispositivo
corresponde à tensão local. Tensão 220V-240V 50-60Hz).
UTILIZAÇÃO
Retire sempre a caneca da base quando a for encher para evitar deixar
cair água na base.
Certifique-se de que o nível da água nunca ultrapassa o marcador de
nível máximo.
Se utilizar água insuficiente, a caneca pode desligar-se. Com
demasiada água pode transbordar. Ligue o aparelho premindo o
interruptor de ligar/desligar. A luz indicadora acende-se. Assim que a
água tenha fervido, o interruptor de ligar/desligar volta automaticamente
à posição de desligar.
Se o aparelho se ligar acidentalmente quando vazio, a protecção de
ferver a seco irá desligar automaticamente o aparelho. Adicionar água
fria irá então arrefecer o mecanismo de protecção de ferver a seco, o
que lhe irá permitir utilizar a caneca normalmente.
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Antes de limpar, desligue o aparelho da tomada e aguarde até
arrefecer.
Utilize um pano suave húmido para limpar a estrutura do aparelho.
Limpe o aparelho com um pano húmido. Nunca utilize produtos de
limpeza ásperos ou abrasivos, esfregões ou palha de aço, já que
danificam o aparelho.
Nunca mergulhe a caneca ou a base em água ou noutros líquidos.
O aparelho deve ser descalcificado regularmente. Utilize um produto
descalcificante adequado para aparelhos domésticos.
Limpe a caneca várias vezes com água limpa após a descalcificação.
AMBIENTE
Este aparelho não deve ser depositado no lixo doméstico no fim
da sua vida útil, mas deve ser entregue num ponto central de reciclagem
de aparelhos domésticos elétricos e eletrónicos. Este símbolo indicado no
aparelho, no manual de instruções e na embalagem chama a sua
atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados neste
aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar aparelhos domésticos usados,
está a contribuir de forma significativa para a proteção do nosso
ambiente. Solicite às autoridades locais informações relativas aos pontos
de recolha.
Assistência
Encontra todas as informações e peças de substituição disponíveis em
www.princesshome.eu!
ITIstruzioni per l'uso
SICUREZZA
Il produttore non è responsabile di eventuali
danni e lesioni conseguenti la mancata
osservanza delle istruzioni di sicurezza.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito dal produttore, da un addetto
all'assistenza o da personale con qualifiche
analoghe per evitare rischi.
Non spostare mai l'apparecchio tirandolo per il
cavo e controllare che il cavo non possa
rimanere impigliato.
Collocare l'apparecchio su una superficie
stabile e piana.
Non lasciare mai l'apparecchio senza
sorveglianza quando è collegato
all'alimentazione.
Questo apparecchio è destinato a un uso
esclusivamente domestico e deve essere
utilizzato soltanto per gli scopi previsti.
L'apparecchio non deve essere utilizzato da
bambini di età inferiore agli 8 anni.
L'apparecchio può essere utilizzato da bambini
di almeno 8 anni e da persone con ridotte
capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure
senza la necessaria pratica ed esperienza sotto
la supervisione di un adulto o dopo aver
ricevuto adeguate istruzioni sull'uso in
sicurezza dell'apparecchio e aver compreso i
possibili rischi. I bambini non devono giocare
con l'apparecchio. Mantenere l'apparecchio e il
relativo cavo fuori dalla portata dei bambini di
età inferiore agli 8 anni. I bambini non devono
eseguire interventi di manutenzione e pulizia
almeno che non abbiano più di 8 anni e non
siano controllati.
Per proteggersi dalle scosse elettriche, non
immergere il cavo, la spina o l'apparecchio
nell'acqua né in qualsiasi altro liquido.
Questo apparecchio è concepito per uso
domestico e applicazioni simili come:
Aree cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti
lavorativi.
Per i clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale.
Ambienti di tipo Bed and breakfast.
– Fattorie.
I bambini non devono giocare con
l'apparecchio.
Questo apparecchio non deve essere utilizzato
dai bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo
cavo di alimentazione fuori dalla portata dei
bambini.
DESCRIZIONE DELLE PARTI
1. Coperchio
2. Interruttore On/Off
3. Indicatore di alimentazione
4. Base
5. Tasto per l'apertura del coperchio
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
Estrarre apparecchio e accessori dall'imballaggio.Rimuovere adesivi,
pellicola protettiva o plastica dall'apparecchio.
Posizionare l’apparecchio su una superficie piana stabile e assicurare
un minimo di 10 cm di spazio libero intorno. Questo apparecchio non è
idoneo per l'installazione in un armadietto o per uso all'aperto.
Al primo uso bollire un bollitore intero di acqua pulita per pulire la brocca
e gettare l’acqua.
Inserisci il cavo di alimentazione nella presa. (Nota: Assicurarsi che la
tensione indicata sull'apparecchio corrisponda alla tensione locale prima
di collegarlo. Tensione 220 V-240 V 50-60 Hz).
USO
Togliere sempre il bollitore dalla base quando lo si riempie per evitare la
penetrazione di acqua nella base.
Controllare che il livello di acqua non superi mai il simbolo del livello
massimo.
Se si utilizza una quantità insufficiente di acqua, il bollitore si spegne; se
si utilizza una quantità eccessiva di acqua, l’acqua può traboccare
quando bolle. Accendere il dispositivo premendo l'interruttore on/off. La
spia si accende. Quando l'acqua bolle, l'interruttore on/off torna
automaticamente in posizione off.
Se l'apparecchio viene acceso accidentalmente quando è vuoto, la
protezione da funzionamento a secco lo spegne automaticamente.
L'aggiunta di acqua fredda raffredderà il meccanismo di protezione da
funzionamento a secco consentendo di utilizzare il bollitore in modo
normale.
PULIZIA E MANUTENZIONE
Prima della pulizia, scollegare l'apparecchio ed attendere che
l'apparecchio si raffreddi.
Pulire l’alloggiamento dell’apparecchio con un panno morbido umido.
Pulire l'apparecchio con un panno umido. Non utilizzare detergenti
aggressivi e abrasivi, spugnette abrasive o pagliette d'acciaio, per non
danneggiare l'apparecchio.
Non immergere il bollitore e la base in acqua o in altri liquidi.
L'apparecchio deve essere decalcificato regolarmente. Utilizzare un
prodotto decalcificante indicato per elettrodomestici.
Pulire il bollitore varie volte con acqua pulita dopo la decalcificazione.
AMBIENTE
Questo apparecchio non deve essere posto tra i rifiuti domestici
alla fine del suo ciclo di vita, ma deve essere smaltito in un centro di
riciclaggio per dispositivi elettrici ed elettronici domestici. Questo simbolo
sull'apparecchio, il manuale di istruzioni e la confezione sottolineano tale
importante questione. I materiali usati in questo apparecchio possono
essere riciclati. Riciclando gli apparecchi domestici è possibile contribuire
alla protezione dell'ambiente. Contattare le autorità locali per informazioni
in merito ai punti di raccolta.
Assistenza
Tutte le informazioni e le parti di ricambio sono disponibili sul sito
www.princesshome.eu!
SVInstruktionshandbok
SÄKERHET
Om dessa säkerhetsanvisningar ignoreras kan
inget ansvar utkrävas av tillverkaren för
eventuella skador som uppkommer.
Om nätsladden är skadad måste den bytas ut
av tillverkaren, dess servicerepresentant eller
liknande kvalificerade personer för att undvika
fara.
Flytta aldrig apparaten genom att dra den i
sladden och se till att sladden inte kan trassla in
sig.
Apparaten måste placeras på en stabil, jämn
yta.
Använd aldrig apparaten obevakad när den är
ansluten till vägguttaget.
Denna apparat får endast användas för
hushållsändamål och endast för det syfte den
är konstruerad för.
Apparaten ska inte användas av barn som är
yngre än 8 år. Apparaten kan användas av barn
från och med 8 års ålder och av personer med
ett fysiskt, sensoriskt eller mentalt handikapp
eller brist på erfarenhet och kunskap om de
övervakas eller instrueras om hur apparaten
ska användas på ett säkert sätt och förstår de
risker som kan uppkomma. Barn får inte leka
med apparaten. Håll apparaten och nätkabeln
utom räckhåll för barn som är yngre än 8 år.
Rengöring och underhåll får inte utföras av barn
såvida de inte är äldre än 8 år och övervakas.
För att undvika elektriska stötar ska du aldrig
sänka ned sladden, kontakten eller apparaten i
vatten eller någon annan vätska.
Denna apparat är avsedd för hushållsbruk och
liknande användningsområden, såsom:
Personalkök i butiker, på kontor och i andra arbetsmiljöer.
Av gäster på hotell, motell och andra liknande boendemiljöer.
”Bed and breakfast” och liknande boendemiljöer.
– Bondgårdar.
Barn får inte leka med apparaten.
Apparaten ska inte användas av barn. Håll
apparaten och dess kabel utom räckhåll för
barn.
BESKRIVNING AV DELAR
1. Lock
2. På/av-knapp
3. Strömindikator
4. Bas
5. Lockknapp
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
Ta ut apparaten och tillbehören ur lådan.Avlägsna klistermärken,
skyddsfolie och plast från apparaten.
Placera enheten på en platt yta och se till att det finns 10 cm fritt
utrymme runt enheten. Enheten lämpar sig inte för placering i ett skåp
eller för användning utomhus.
Innan första användningen kokar du en full kanna med vatten för att
rengöra kannan och häller sedan ut vattnet.
Sätt i strömkabeln i uttaget. (Obs: Kontrollera att spänningen som anges
på enheten matchar spänningen i det lokala elnätet innan du ansluter
enheten. Spänning 220–240 V 50-60 Hz).
ANVÄNDNING
Ta alltid bort kannan från basen när du fyller på den för att undvika att
vatten droppar ned i basen.
Var noga med att aldrig hälla på mer vatten än till markeringen för
maxnivå.
Om det finns för lite vatten kommer kannan att stänga av sig själv, om
det finns för mycket vatten kan det koka över. Sätt på apparaten genom
att trycka på strömbrytaren. Indikatorlampan tänds. När vattnet har kokat
kommer strömbrytaren automatiskt att återgå till av-läget.
Om apparaten råkar sättas på av misstag när den är tom kommer
torrkokningsskyddet att automatiskt stänga av den. Om du häller på kallt
vatten kyler det ner torrkokningsskyddsmekanismen så att du kan
använda kannan på normalt sätt.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Innan rengöring, dra ur kontakten och vänta tills apparaten har svalnat.
Använd en mjuk, fuktig trasa för att rengöra strykjärnets kåpa.
Rengör apparaten med en fuktig trasa. Använd aldrig starka eller
slipande rengöringsmedel, kökssvampar (av Scotch-Brite-typ) eller
stålull. Sådana artiklar skadar apparaten.
Sänk inte ned kannan och basen i vatten eller någon annan vätska.
Apparaten ska avkalkas regelbundet. Använd en avkalkningsprodukt
som är lämplig för hushållsapparater.
Skölj ur kannan flera gånger med rent vatten efter avkalkningen.
OMGIVNING
Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den
slutat fungera. Den ska slängas vid en återvinningsstation för elektriskt
och elektroniskt hushållsavfall. Denna symbol på apparaten,
bruksanvisningen och förpackningen gör dig uppmärksam på detta.
Materialen som används i denna apparat kan återvinnas. Genom att
återvinna hushållsapparater gör du en viktig insats för att skydda vår miljö.
Fråga de lokala myndigheterna var det finns insamlingsställen.
Support
Du hittar all tillgänglig information och reservdelar på
www.princesshome.eu!
PLInstrukcje użytkowania
BEZPIECZEŃSTWO
Producent nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia w przypadku nieprzestrzegania
instrukcji bezpieczeństwa.
W przypadku uszkodzenia kabla zasilania, aby
uniknąć zagrożenia, musi on być wymieniony
przez producenta, jego agenta serwisowego lub
osoby o podobnych kwalifikacjach.
Nie wolno przesuwać urządzenia, ciągnąć za
przewód ani dopuszczać do zaplątania kabla.
Urządzenie należy umieścić na stabilnej i
wypoziomowanej powierzchni.
Nigdy nie należy zostawiać włączonego
urządzenia bez nadzoru.
Urządzenie przeznaczone jest tylko do
eksploatacji w gospodarstwie domowym, w
sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
Dzieci poniżej 8 roku życia nie mogą używać
tego urządzenia. Zurządzenia mogą korzystać
dzieci wwieku od 8 lat oraz osoby
oograniczonych możliwościach fizycznych,
sensorycznych ipsychicznych bądź
nieposiadające odpowiedniej wiedzy
idoświadczenia, pod warunkiem, że są
nadzorowane lub otrzymały instrukcje
dotyczące bezpiecznego używania urządzenia,
atakże rozumieją związane ztym zagrożenia.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Urządzenie oraz dołączony do niego kabel
należy przechowywać poza zasięgiem dzieci,
które nie ukończyły 8 lat. Czyszczenia
ikonserwacji nie powinny wykonywać dzieci
chyba, że ukończyły 8 lat iznajdują się pod
nadzorem osoby dorosłej.
Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym,
nie należy zanurzać przewodu, wtyczki ani
urządzenia w wodzie bądź w innej cieczy.
To urządzenie zaprojektowano do użycia w
domu oraz w celu podobnych zastosowań w
miejscach takich jak:
Pomieszczenia kuchenne w sklepach, biurach i innych
miejscach pracy.
Przez klientów w hotelach, motelach i innych ośrodkach tego
typu.
Ośrodki oferujące noclegi ze śniadaniem.
Gospodarstwa rolne.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Dzieci nie mogą używać tego urządzenia.
Trzymać urządzenie oraz przewód poza
zasięgiem dzieci.
OPIS CZĘŚCI
1. Pokrywa
2. Włącznik/wyłącznik
3. Wskaźnik zasilania
4. Baza
5. Przycisk pokrywy
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Urządzenie i akcesoria należy wyjąć z pudełka.Usuń zurządzenia
naklejki, folię ochronną lub elementy plastikowe.
Urządzenie umieścić na odpowiedniej, płaskiej powierzchni i zapewnić
minimum 10 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia. Urządzenie to nie
jest przystosowane do montażu w szafce lub do użytkowania na wolnym
powietrzu.
Przed pierwszym użyciem należy zagotować pełny czajnik wody w celu
jego wyczyszczenia, a następnie wodę tę należy wylać.
Kabel zasilający należy podłączyć do gniazda elektrycznego. (Uwaga:
przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie
wskazane na urządzeniu odpowiada napięciu sieci lokalnej. Napięcie
220–240 V 50-60 Hz).
UŻYTKOWANIE
Przed nalaniem wody czajnik należy zawsze zdjąć z podstawy, aby
uniknąć wylania się wody na podstawę.
Nie należy nigdy przekraczać oznaczenia maksymalnego poziomu
wody.
Przy zbyt małej ilości wody czajnik może się wyłączyć, przy zbyt dużej
ilości woda może się wylewać z chwilą zagotowania. Włącz urządzenie,
naciskając na włącznik/wyłącznik. Lampka sygnalizacyjna zaświeci się.
Po zagotowaniu wody włącznik/wyłącznik automatycznie powraca do
pozycji „wyłączony”.
Jeśli przypadkowo włączone zostanie puste urządzenie, zabezpieczenie
przed spaleniem w wyniku wygotowania automatycznie je wyłączy.
Wlanie zimnej wody schładza mechanizm zabezpieczenia przed
spaleniem w wyniku wygotowania, co umożliwia normalne korzystanie z
czajnika.
CZYSZCZENIE IKONSERWACJA
Przed czyszczeniem wyjąć wtyczkę z gniazda i odczekać, aż urządzenie
wystygnie.
Obudowę urządzenia należy czyścić miękką i wilgotną szmatką.
Urządzenie czyść wilgotną szmatką. Nigdy nie używaj ostrych ani
szorstkich środków czyszczących, zmywaków do szorowania lub
druciaków, aby nie uszkodzić urządzenia.
Nie należy nigdy zanurzać czajnika ani podstawy w wodzie lub innym
płynie.
Urządzenie należy regularnie odkamieniać. Należy korzystać ze
środków do odkamieniania odpowiednich dla urządzeń domowych.
Po odkamienianiu czajnik należy przepłukać kilka razy czystą wodą.
ŚRODOWISKO
Po zakończeniu eksploatacji urządzenia nie należy wyrzucać go
wraz z odpadami domowymi. Urządzenie to powinno zostać zutylizowane
w centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych. Ten symbol znajdujący się na urządzeniu, w instrukcjach
użytkowania i na opakowaniu oznacza ważne kwestie, na które należy
zwrócić uwagę. Materiały, z których wytworzono to urządzenie, nadają się
do przetworzenia. Recykling zużytych urządzeń gospodarstwa domowego
jest znaczącym wkładem użytkownika w ochronę środowiska. Należy
skontaktować się z władzami lokalnymi, aby uzyskać informacje
dotyczące punktów zbiórki odpadów.
Wsparcie
Wszelkie informacje iczęści zamienne można znaleźć stronie
www.princesshome.eu!
SKPoužívateľská príručka
BEZPEČNOSŤ
V prípade ignorovania týchto bezpečnostných
pokynov sa výrobca vzdáva akejkoľvek
zodpovednosti za vzniknutú škodu.
Ak je napájací kábel poškodený, musí ho
vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo
podobné kvalifikované osoby, aby sa zamedzilo
nebezpečenstvu.
Zariadenie nikdy nepremiestňujte za kábel a
dbajte na to, aby sa kábel nestočil.
Spotrebič je treba umiestniť na stabilnú, rovnú
plochu.
Nikdy nenechávajte spotrebič zapnutý bez
dozoru.
Tento spotrebič sa smie používať iba na
špecifikované účely v domácom prostredí.
Tento spotrebič nesmejú používať deti
mladších ako 8 rokov. Tento spotrebič smejú
detí staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú
znížené fyzické, senzorické alebo duševné
schopnosti, alebo osoby bez patričných
skúseností a/alebo znalostí používať, iba pokiaľ
na nich dozerá osoba zodpovedná za ich
bezpečnosť alebo ak ich táto osoba vopred
poučí o bezpečnej obsluhe spotrebiča a
príslušných rizikách. Deti sa nesmú hrať so
spotrebičom. Spotrebič a napájací kábel
uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8
rokov. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti,
ktoré sú mladšie ako 8 rokov abez dozoru.
Napájací kábel, zástrčku ani spotrebič
neponárajte do vody ani do žiadnej inej
kvapaliny, aby sa predišlo úrazu elektrickým
prúdom.
Toto zariadenie je určené iba na používanie v
domácnosti a na podobné účely a smie sa
používať, napríklad:
Vkuchynských kútoch vyhradených pre personál v obchodoch,
kanceláriách a v iných profesionálnych priestoroch.
Smú ho používať klienti hotelov, motelov a iných priestorov,
ktoré majú ubytovací charakter.
Vturistických ubytovniach.
Na farmách.
Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
Tento spotrebič nesmú používať deti. Spotrebič
a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí
mladších ako 8 rokov.
POPIS KOMPONENTOV
1. Kryt
2. Vypínač On/Off (Zapnúť/Vypnúť)
3. Indikátor napájania
4. Podstavec
5. Tlačidlo na otvorenie viečka
PRED PRVÝM POUŽITÍM
Spotrebič a príslušenstvo vyberte z obalu.Zo spotrebiča odstráňte
nálepky, ochrannú fóliu alebo plastové vrecko.
Zariadenie umiestnite na rovnú stabilnú plochu, pričom dbajte na to, aby
okolo zariadenia ostal voľný priestor minimálne 10 cm. Tento výrobok
nie je vhodný pre inštaláciu do skrine či na použitie vonku.
Pred prvým použitím uvarte na bod varu plnú kanvicu vody na vyčistenie
kanvice, džbánu a vylejte túto vodu.
Napájací kábel zapojte do zásuvky. (Poznámka: Pred zapojením
spotrebiča skontrolujte, či napätie uvedené na spotrebiči zodpovedá
napätiu siete. Napätie 220 V-240 V, 50-60 Hz).
POUŽÍVANIE
Vždy odstráňte kanvicu zo základne, keď ju napĺňate, tak sa vyhnete
tomu, aby voda kvapkala do základne.
Uistite sa, že úroveň vody nikdy nepresiahne maximálnu úroveň
označenia.
Ak nie je použité dostatočné množstvo vody, kanvica sa vypne, s príliš
veľa vodou sa môže prevariť a pretiecť. Spotrebič zapnite stlačením
hlavného vypínača. Rozsvieti sa kontrolka. Keď voda dosiahne bod
varu, hlavný vypínač sa automaticky vráti do vypnutej polohy.
Pokiaľ náhodou omylom zapnete prázdny spotrebič, ochrana proti
vyvareniu ho automaticky vypne. Pridaním studenej vody ochladíte
mechanizmus ochrany proti vyvareniu a kavnicu tak budete môcť
normálne používať.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Pred čistením odpojte spotrebič od elektrickej siete a počkajte, kým
vychladne.
Použite jemnú a hebkú mierne navlhčenú handričku na vyčistenie
plášťa, puzdra spotrebiča, zariadenia.
Zariadenie očistite vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte ostré a drsné
čistiace prostriedky, špongiu ani drôtenku, pretože by mohlo dôjsť k
poškodeniu zariadenia.
Nikdy neponárajte kanvicu a základňu do vody alebo akejkoľvek inej
tekutiny či tekutín.
Spotrebič je treba pravidelne odvápňovať. Používajte odvápňovací
produkt vhodný pre domáce spotrebiče.
Opláchnite kanvicu niekoľkokrát čistou vodou po procese odvápnenia.
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Tento spotrebič nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s
komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklačnom stredisku
určenom pre elektrické a elektronické spotrebiče. Tento symbol na
spotrebiči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú
skutočnosť. Materiály použité v tomto spotrebiči je možné recyklovať.
Recykláciou použitých domácich spotrebičov výraznou mierou prispievate
k ochrane životného prostredia. Informácie o zberných miestach vám
poskytnú miestne úrady.
Podpora
Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na
www.princesshome.eu!
NOBruksanvisning
SIKKERHET
Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for
eventuell skade hvis du ikke overholder
sikkerhetsinstruksjonene.
Hvis strømledningen er skadet, må den
erstattes av produsenten, forhandleren eller
tilsvarende kvalifisert personell for å unngå
fare.
Ikke flytt apparatet ved å dra i ledningen, og
pass på at ledningen ikke blir floket.
Apparatet må plasseres på et stabilt og jevnt
underlag.
Bruk aldri apparatet uten tilsyn.
Dette apparatet er bare for bruk i et hjem, og
kun for de oppgaver apparatet er laget for.
Dette apparatet skal ikke brukes av barn som
er under 8 år. Apparatet kan brukes av barn fra
8 år og oppover, av personer med fysisk,
sensorisk eller mental funksjonshemming eller
av personer som mangler nødvendig kunnskap
eller erfaring, hvis disse ledes eller instrueres
om hvordan de bruker apparatet på en sikker
måte og forstår farene som foreligger. Barn må
ikke leke med apparatet. Hold apparatet og
ledningen utenfor rekkevidden til barn som er
mindre enn 8 år. Rengjøring og vedlikehold må
ikke utføres av barn, med mindre de er over 8
år og under oppsyn.
For å beskytte mot elektrisk støt, dypp aldri
støpsel, ledning eller selve apparatet i vann
eller andre væsker.
Dette apparatet er beregnet for bruk i
husholdninger og lignende bruksområder, som:
Kjøkkenområder for personale i butikker, på kontorer og andre
arbeidsmiljøer.
Av klienter på hoteller, moteller og andre boligmiljøer.
Bed and breakfast-miljøer.
– Gårder.
Barn må ikke leke med apparatet.
Dette apparatet må ikke brukes av barn. Hold
apparatet og strømledningen utenfor
rekkevidde av barn.
DELEBESKRIVELSE
1. Deksel
2. På/av-bryter
3. Strømindikator
4. Base
5. Knapp for å åpne lokket
FØR FØRSTE GANGS BRUK
Ta apparatet og delene ut av boksen.Fjern klistremerker, beskyttende
folie eller plast fra apparatet.
Plasser enheten på en flat og stabil overflate og sørg for at det er minst
10 cm fri plass rundt det. Dette apparatet egner seg ikke for montering i
et skap eller for utendørs bruk.
Før førstegangs bruk må vannkokeren fylles helt med vann og la den
koke dette for å rengjøre den, og deretter må vannet tømmes ut i
vasken.
Sett støpselet i stikkontakten. (Merk: Kontroller at spenningen som er
angitt på apparatet, samsvarer med den lokale spenningen, før
apparatet kobles til. Spenning220 V–240 V 50–60 Hz).
BRUK
Løft alltid vannkokeren av fra basen når den fylles opp, slik at det ikke
drypper vann ned på basen.
Sørg for at vannivået aldri overstiger nivåmerket for maks vannmengde.
Med utilstrekkelig mengde vann vil vannkokeren slå seg av, og med for
mye vann vil den kunne koke over. Slå på apparatet ved å trykke på på/
av-bryteren Lampen begynner å lyse. Når vannet koker, går på/av-
bryteren automatisk til av-stilling.
Hvis apparatet slås på utilsiktet når det er tomt, vil
beskyttelsesanordningen for tørrkoking automatisk slå den av. Hvis du
har i kaldt vann vil beskyttelsesanordningen kjøles ned, og vannkokeren
kan brukes som normalt.
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
Før rengjøring må varmeovnens støpsel trekkes ut av kontakten og
ovnen må være avkjølt før rengjøringen begynner.
Bruk en myk og fuktet klut til å tørke av strykejernet.
Rengjør apparatet med en fuktig klut. Bruk aldri sterke eller slipende
rengjøringsmidler, skureputer eller stålull, som vil skade apparatet.
Senk aldri det vannkokeren ned i vann eller en annen væske.
Apparatet bør regelmessig avkalkes. Bruk et avkalkingsmiddel som er
egnet for husholdningsapparater.
Skyll vannkokeren flere ganger med rent vann etter avkalking.
MILJØ
Dette apparatet skal ved utløpet av sin brukstid ikke legges i
husholdningsavfallet, men bli levert til en sentral for gjenvinning av
elektriske og elektroniske husholdningsapparater. Dette symbolet på
apparatet, bruksanvisningen og emballasjen gjør deg oppmerksom på
dette. Materialene som er brukt i dette apparatet kan resirkuleres. Ved
resirkulering av brukte husholdningsapparater gir du et viktig bidrag til
beskyttelsen av vårt felles miljø. Spør dine lokale autoriteter etter
informasjon om innsamlingssted.
Hjelp
Du finner all informasjon og reservedeler på www.princesshome.eu!
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Princess 01.236001.24.001 Používateľská príručka

Kategória
Rýchlovarné kanvice
Typ
Používateľská príručka