Xavax Picta Používateľská príručka

Značka
Xavax
Kategória
osobné váhy
Model
Picta
Typ
Používateľská príručka
35
Q Návod na použitie
Obsah
Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení . 35
Obsah balenia ...................................................35
Bezpečnostné upozornenia ................................ 35
Ovládacie prvky aindikácie ................................36
Uvedenie do prevádzky ...................................... 36
Prevádzka .......................................................... 36
Údržba a starostlivosť ........................................36
Vylúčenie záruky ................................................ 36
Servis a podpora ................................................36
Technické údaje ................................................. 37
Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok Xavax. Pred
prvým použitím si pozorne prečítajte návod na
použitie. Návod na použitie si starostlivo uchovajte,
aby ste ho vprípade potreby mohli použiť
1. Vysvetlenie výstražných symbolov a
upozornení
Upozornenie
Tento symbol označuje bezpečnostné
upozornenie, ktoré poukazuje na určité riziká
anebezpečenstva.
Poznámka
Tento symbol označuje dodatočné informácie,
alebo dôležité poznámky.
Nebezpečenstvo elektrického úderu
Tento symbol upozorňuje na nebezpečenstvo
dotyku neizolovaných častí výrobku, ktoré sú
eventuálne pod tak vysokým nebezpečným
napätím, že hrozí nebezpečenstvo
elektrického úderu.
2. Obsah balenia
osobná váha „Picta”
foto vložka
gombíková batéria CR2032
informácie o recyklácii
návod na použitie
3. Bezpečnostné upozornenia
Tento výrobok je určený na domáce použitie,
nie na komerčné účely. Chráňte zariadenie
pred prachom, vlhkosťou avysokými teplotami,
zariadeniepoužívajte vsuchých miestnostiach.
Dbajte na to, aby Vám zariadenie nespadlo
anevystavujte ho otrasom.
Zariadenie nepreťažujte.
Zariadenie neotvárajte. Ak je zariadenie
poškodené, ďalej ho nepoužívajte.
Obalový materiál odložte mimo dosah detí, hrozí
nebezpečenstvo udusenia
Obalový materiál odstráňte podľa platných
miestnych predpisov olikvidácií
Zariadenie neopravujte sami, tým by mohol
zaniknúť nárok na záruku
Upozornenie – batérie
Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu
(+/-). Ak batérie vložíte nesprávne, hrozí
nebezpečenstvo vytečenia batérií, alebo explózia
Batérie neskratujte.
Batérie nenabíjajte.
Nehádžte batérie do ohňa.
Batérie odložte mimo dosah detí.
Nedovoľte, aby deti menili batérie bez dozoru
Ak dlhší čas zariadenie nepoužívate, vyberte
zneho batérie
00095306man_cs_de_el_en_es_fi_fr_hu_it_nl_pl_pt_ro_ru_sk_sv_tr.indd 35 21.10.13 10:43
37
9. Údržba a starostlivosť
Zariadenie čistite jemnou navlhčenou
handričkou, ktorá nezanecháva žmolky. Pri čistení
nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.
Dbajte na to, aby sa do váhy nedostala voda.
10. Vylúčenie záruky
Firma Hama GmbH & Co KG neručí/nezodpovedá za
škody vyplývajúce zneodbornej inštalácie, montáže
alebo neodborného používania výrobku alebo
znerešpektovania návodu na používanie a/alebo
bezpečnostných pokynov.
11. Servis a podpora
S otázkami týkajúcimi sa výrobku sa prosím obráťte
na poradenské oddelenie firmy Hama.
Hotline: +49 9091 502-115 (nem./angl.)
Ďalšie informácie o podpore nájdete tu:
www.xavax.eu
12. Technické údaje
Presné váženie vďaka vysoko precíznej senzorovej
technológii
Max. zaťaženie 150 kg
Meranie po 100 g
Jednotka
kilogram (kg), libra
(lb), stone (st:lb)
Indikácia slabých batérií apreťaženia
Automatické vypnutie
Tlačidlá: UNIT na prepínanie sa medzi
jednotkami (zadná strana)
zobrazenie času
integrovaný foto rámček
Napájanie
1 gombíková
batéria CR2032
00095306man_cs_de_el_en_es_fi_fr_hu_it_nl_pl_pt_ro_ru_sk_sv_tr.indd 37 21.10.13 10:43
/