Acer GF276 Stručná príručka spustenia

Značka
Acer
Kategória
Televízory
Model
GF276
Typ
Stručná príručka spustenia
Slovenčina
Stručný sprievodca spustením (Quick Start Guide – QSG) LCD monitora Acer
Dôležité bezpečnostné pokyny
Tieto pokyny si pozorne prečítajte.
1. Na čistenie obrazovky LCD monitora: Ubezpečte sa, že menovité elektrické hodnoty vášho monitora sú vhodné na prevádzku pri
napájaní striedavým prúdom dostupnom vo vašej lokalite.
Vypnite LCD monitor a vytiahnite napájací kábel zo zásuvky.
• Nastriekajte na handričku čistiaci roztok neobsahujúci rozpúšťadlá a jemne obrazovku vyčistite.
• NIKDY NESTRIEKAJTE ŽIADNU TEKUTINU PRIAMO NA OBRAZOVKU ANI NA KRYT.
NEPOUŽÍVAJTE NA LCD OBRAZOVKU ANI NA KRYT ŽIADNE ČISTIACE PROSTRIEDKY S OBSAHOM AMÓNIA ALEBO
ALKOHOLU.
• Spoločnosť Acer nenesie zodpovednosť za poškodenie v dôsledku použitia čistiacich prostriedkov s obsahom amónia alebo alkoholu.
2. Neumiestňujte LCD monitor blízko okna. Vystavenie monitora dažďu, vlhkosti alebo svetlu ho môže vážne poškodiť.
3. LCD obrazovku nevystavujte tlaku. Nadmerný tlak môže spôsobiť trvalé poškodenie displeja.
4. Neodstraňujte kryt, ani sa nepokúšajte opravovať tento prístroj vlastnoručne. Servis akéhokoľvek druhu má vykonať autorizovaný technik.
5. LCD monitor skladujte v miestnosti s teplotou -20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F). Skladovanie LCD monitora v prostredí mimo tohto
rozsahu môže viesť k trvalému poškodeniu.
6. Monitor okamžite vypojte zo siete a volajte autorizovaného technika, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
• Signálny kábel medzi monitorom a PC je rozstrapkaný alebo poškodený.
• Na LCD monitor sa vyleje tekutina alebo je monitor vystavený dažďu.
• Dôjde k poškodeniu LCD monitora alebo puzdra.
Pripevnenie monitora na podstavec
1. Vyberte monitor z balenia.
2. Pripevnite stojan na podstavec. (pre vybrané modely)
3. Na uzamknutie otočte v smere hodinových ručičiek. Ubezpečte sa, že podstavec je uzamknutý do stojana. (pre vybrané modely)
4. Upevnite podstavec na stojan otáčaním skrutky, pričom použijete integrovanú kartu alebo vhodnú mincu. (pre vybrané modely)
Pripojenie monitora k počítaču
1. Vypnite monitor a odpojte napájací kábel počítača.
2. 2-1 Pripojte obrazový kábel
a. Zabezpečte, aby bol monitor i počítač VYPNUTÝ.
b. Pripojte obrazový kábel VGA k počítaču.
2-2 Pripojte kábel HDMI
a. Zabezpečte, aby bol monitor i počítač VYPNUTÝ.
b. Pripojte kábel HDMI k počítaču.
2-3 Pripojte kábel DP
a. Zabezpečte, aby bol monitor i počítač VYPNUTÝ.
b. Pripojte kábel DP k počítaču.
3. Pripojte kábel Audio. (Voliteľný)
4. Pripojte jeden koniec adaptéra k monitoru a druhý koniec
k správne uzemnenej sieťovej zásuvke.
5. Zapnite monitor a počítač.
Najskôr zapnite monitor a potom zapnite počítač.
Táto postupnosť je veľmi dôležitá.
Vonkajšie ovládače
Č. Ikona Položka Popis
1, 2
Tlačidlo/kontrolka
napájania
Slúži na zapnutie/vypnutie monitora. Mod
farba indikuje zapnutie. Oranžová indikuje
pohotovostný režim/režim šetrenia energiou.
3 Funkcie OSD
Stlačením zobrazíte ponuku OSD. Opätovným
stlačením zadáte výber v ponuke OSD.
4Tlačidlo Vstup Stlačením tlačidla prepnite vstupné zdroje.
5Tlačidlo Hlasitosť
Stlačením tlačidla aktivujte systém na ovládanie
hlasitosti.
6Jas
Stlačením tlačidla otvoríte ovládanie položky
Brightness (Jas) a nastavíte ju na vami
uprednostňovanú úroveň.
7 Režim Stlačením aktivujte ponuku Režim.
DC-IN AUDIO IN
HDMIDP D-SUB
D-SUB
DP
HDMI
DC
DC-IN
HDMI D-SUB
DC-IN AUDIO IN
HDMIDP
DP
D-SUB
1234567
Slovenčina
Predpisy a bezpečnostné upozornenia
Upozornenie úradu FCC
Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú
stanovené tak, aby sa v zmysluplnej miere zabezpečila ochrana proti škodlivému rušeniu pri umiestnení v obytnej zóne. Toto zariadenie
generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať
škodlivé rušenie rádiových komunikácií.
Neexistuje však záruka, že pri konkrétnom umiestnení k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rádiového
alebo televízneho signálu, čo možno zistiť zapnutím a vypnutím zariadenia, používateľ by sa mal pokúsiť o nápravu rušenia prijatím
jedného alebo viacerých z nasledujúcich opatrení:
Zmeňte orientáciu zariadenia alebo premiestnite prijímaciu anténu.
Predĺžte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
Zapojte zariadenie do zásuvky na inom okruhu, než je zapojený prijímač.
Poraďte sa s predajcom alebo skúseným rádiovým/televíznym technikom.
Vyhlásenie o zhode so smernicami ES
Spoločnosť Acer Inc. týmto prehlasuje, že tento LCD monitor spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice o EMK
2014/30/EÚ, smernice o nízkom napätí 2014/35/EÚ, smernicu RoHS 2011/65/EÚ a smernicu 2009/125/ES o vytvorení rámca na stanovenie
požiadaviek na ekodizajn energetických výrobkov.
Upozornenie:
V rámci prevencie pred poškodením nezdvíhajte monitor za jeho podstavec.
Upozornenie: Tienené káble
Všetky pripojenia k iným počítačovým zariadeniam musia byť vykonané s použitím tienených káblov, aby sa dodržala zhoda s predpismi
o EMK.
Upozornenie: Periférne zariadenia
K tomuto zariadeniu možno pripojiť iba periférne zariadenia (vstupné/výstupné zariadenia, terminály, tlačiarne, atď.) certifikované na zhodu
s limitmi triedy B. Prevádzka s necertifikovanými periférnymi zariadeniami bude mať pravdepodobne za následok rušenie rádiového a
televízneho príjmu.
Pozor
Zmeny alebo modifikácie, ktoré nievýslovne schválené výrobcom, môžu mať za následok zneplatnenie oprávnenia používateľa
prevádzkovať tento produkt, ktoré udeľuje Federal Communications Commission (FCC – Federálny výbor pre komunikácie v USA).
Prevádzkové podmienky
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 smerníc FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať
škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí zniesť akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.
Upozornenie: Pre používateľov v Kanade
Tento digitálny prístroj triedy B zodpovedá kanadskej norme ICES-003.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Likvidácia nepotrebného zariadenia používateľmi v súkromných domácnostiach v Európskej únii.
Tento symbol na produkte alebo na jeho balení indikuje, že tento produkt sa nesmie likvidovať spolu s iným odpadom
z domácnosti. Namiesto toho ste zodpovední za likvidáciu svojho nepotrebného zariadenia tak, že ho odovzdáte na
určenom zbernom mieste pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia
nepotrebného zariadenia na konci jeho životnosti pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabezpečiť, aby bolo recyklované
spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Pre ďalšie informácie o tom, kde môžete odovzdať svoje
nepotrebné zariadenie na recykláciu, sa obráťte na svoj miestny mestský úrad, služby nakladania s odpadom, ktoré vaša
domácnosť využíva, alebo obchod, kde ste produkt zakúpili.
Slovenčina
ŠPECIFIKÁCIE
Na oficiálnych webových stránkach podpory spoločnosti Acer nájdete príručky a iné dokumenty pre svoj produkt značky Acer.
*Ročná spotreba energie sa vypočíta s použitím charakteristickej spotreby energie 4 hodiny denne, 365 dní v roku.
LCD Panel
Druh monitora Farebný TFT LCD
Veľkosť 27”W (68,6 cm)
Rozstup bodov 0,3125 mm (H) x 0,3125 mm (V)
Jas
250 cd/m
2
(charakteristický)
Kontrast 100000000:1 Max (ACM)
Pozorovací uhol 170° (H) 160° (V) (CR = 10)
Doba odozvy 1 ms (G ku G)
Typ panela TN
Video Analógové rozhranie R, G, B
Horizontálna frekvencia 30 – 85 kHz
Vertikálna frekvencia 55 – 75 Hz
Farby displeja 16,7 milióna
Max. obnovovacia frekvencia bodov
VGA: 210 MHz
HDMI 1.4/DP: 220 MHz
Maximálne rozlíšenie 1920 x 1080 pri 60 Hz
Technológia Plug & Play VESA DDCCI/DDC2B
Trieda energetickej účinnosti A
*Ročná spotreba energie 21 (kWh) (pre model so vstupom HDMI)
Príkon
Režim zapnutia 32 W (charakteristicky)
Režim spánku 0,48 W (charakteristicky)
Režim vypnutia 0,35 W (charakteristicky)
Vstupný konektor
D-Sub
HDMI 19-kolíkový
DP 20-kolíkový
Vstupný signál videa
Analógový: 0,7 Vp-p (štandardne), 75 OHM, kladný
Signál HDMI
Signál DP
Reproduktory 1 W x 2 (voliteľné)
Maximálna veľkosť obrazovky
Horizontálne: 597,6 mm
Vertikálne: 336,15 mm
Zdroj napájania
19 V 2.1 A (2,1 A)
Podmienky prostredia
Prevádzková teplota: 5 až 35 °C
Teplota skladovania: -20 až 60 °C
Prevádzková vlhkosť: 10% až 85%
Rozmery 639 (Š) x 442,1 (V) x 178,9 (H) mm
Hmotnosť (netto) 4,4 kg (netto)
Špecifikácie mechanizmu
Vyklopenie: -5° až +15° (iba v najvyššom bode možno ponúknuť 15 stupňov zaklopenia pre
uhol elevácie)
Otáčanie: Nie
Nastavenie výšky: Nie
Vyklápanie: Nie
Odpojiteľný stojan: Áno (odpojiteľný stojan uvoľňovaný pomocou skrutky)
Vonkajšie ovládače
Prepínač/tlačidlá
Tlačidlo zapnutia
PONUKA/ZADAŤ
Vstup
Hlasitosť
Jas
Režim
Funkcie
Jas
Kontrast
Zvýraznenie čiernej
Modré svetlo
ACM
Zvýšená ostrosť
Horizontálna poloha
Vertikálna poloha
Zaostrenie
Hodiny
Automatická konfigurácia
Gama
Teplota farieb
Režim sRGB
6-osový odtieň
6-osová sýtosť
Hlasitosť
Pretaktovanie
Aim point
Jazyk
Časový limit OSD
Transparentnosť
Číslo obnovovacieho kmito
čtu
Vstup
Automatický zdroj
Formát DP
Širokouhlý režim
Priradenie klávesových skratiek
DDC/CI
Úroveň čiernej HDMI
Režim rýchleho spustenia
Informácie o displeji
Obnovenie pôvodných nastavení
Všetky špecifikácie môžu podliehať zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.
/