Gigabyte G27FC A Používateľská príručka

Kategória
Televízory
Typ
Používateľská príručka
Uživatelská příručka k LCD monitoru
- 2 -
Autorská práva
© 2020 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. Všechna práva vyhrazena.
Obchodní známky uvedené v této příručce jsou ze zákona zaregistrovány k
příslušným vlastníkům.
Právní omezení
Informace v této příručce jsou chráněny zákony o autorském právu a jsou
majetkem společnosti GIGABYTE.
Společnost GIGABYTE si vyhrazuje právo provádět změny technických údajů
a vlastností v této příručce bez předchozího upozornění.
Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, kopírována,
překládána, přenášena nebo publikována v jakékoli formě nebo
jakýmikoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu
společnosti GIGABYTE.
Pro usnadnění používání tohoto monitoru si pečlivě přečtěte uživatelskou
příručku.
Další informace naleznete na našich webových stránkách:
https://www.gigabyte.com
Uživatelská příručka k LCD monitoru
- 3 -
SAFETY INFORMATION
Regulatory Notices
Uživatelská příručka k LCD monitoru
- 4 -
Uživatelská příručka k LCD monitoru
- 5 -
Uživatelská příručka k LCD monitoru
- 6 -
Uživatelská příručka k LCD monitoru
- 7 -
10
Uživatelská příručka k LCD monitoru
- 8 -
Uživatelská příručka k LCD monitoru
- 9 -
Bezpečnostní opatření
Před použitím monitoru si přečtěte následující Bezpečnostní opatření.
Používejte pouze příslušenství dodané s monitorem nebo příslušenství
doporučené výrobcem.
Uchovávejte plastové obalové sáčky pro produkt mimo dosah dětí.
Před připojením monitoru k elektrické zásuvce se ujistěte, že jmenovité
napětí napájecího kabelu je kompatibilní se specikací napájení v zemi, ve
které se nacházíte.
Zástrčka napájecího kabelu musí být zapojena do řádně zapojené a
uzemněné zásuvky.
Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama, aby nedošlo k úrazu elektrickým
proudem.
Umístěte monitor na stabilní a dobře větrané místo.
Neumisťujte monitor do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou elektrické radiátory
nebo přímé sluneční světlo.
Otvory na monitoru slouží k větrání. Nezakrývejte ani neblokujte větrací
otvory žádnými předměty.
Nepoužívejte monitor v blízkosti vody, nápojů nebo všech druhů tekutin. V
opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poškození
monitoru.
Před čištěním nezapomeňte odpojit monitor ze zásuvky.
Protože se povrch obrazovky může snadno poškrábat, nedotýkejte se
povrchu žádnými tvrdými nebo ostrými předměty.
K otření obrazovky použijte měkký hadřík, který nepouští vlákna. V případě
potřeby můžete k čištění monitoru použít čistič skla. Nikdy však nestříkejte
čistič přímo na obrazovku.
Pokud se monitor delší dobu nepoužívá, odpojte napájecí kabel.
Nepokoušejte se monitor sami rozebírat ani opravovat.
Uživatelská příručka k LCD monitoru
- 10 -
Obsah
SAFETY INFORMATION ........................................................................ 3
Regulatory Notices ............................................................................ 3
Bezpečnostní opatření ...................................................................... 9
ÚVOD ...................................................................................................... 12
Rozbalení .......................................................................................... 12
Obsah balení ..................................................................................... 14
Popis produktu .................................................................................. 15
ZAČÍNÁME ............................................................................................. 17
Instalace podstavce stojanu .............................................................. 17
Zvedněte monitor .............................................................................. 19
Nastavení úhlu pohledu .................................................................... 20
Instalace nástěnného držáku (volitelně) ........................................... 22
Zapojení ............................................................................................ 24
POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ ........................................................................... 25
Zapnutí/vypnutí napájení .................................................................. 25
Doporučení pro pohodlí uživatele ..................................................... 26
Výběr zdroje vstupu .......................................................................... 27
OPERACE .............................................................................................. 28
Quick Menu (Rychlá nabídka) .............................................................. 28
Průvodce funkčními klávesami ......................................................... 30
Kongurace nastavení zařízení ........................................................ 33
DODATKY............................................................................................... 42
Technické údaje ................................................................................ 42
Seznam podporovaných časování .................................................... 43
Odstraňování problémů .................................................................... 44
Základní údržba ................................................................................ 45
Poznámky k napájení USB ............................................................... 45
Uživatelská příručka k LCD monitoru
- 11 -
Servisní informace GIGABYTE ......................................................... 45
Uživatelská příručka k LCD monitoru
- 12 -
ÚVOD
Rozbalení
1. Otevřete horní kryt krabice. Postupujte podle pokynů pro vybalení,
které jsou připevněny na vnitřním krytu. Ujistěte se, že je krabice ve
správné orientaci a opatrně ji položte na stabilní povrch.
2. Otevřete vnitřní kryt. Uchopte sestavu pěny EPS (skrz otvory) a vytáhněte
ji z krabice.
Uživatelská příručka k LCD monitoru
- 13 -
3. Odstraňte předměty z horní EPS pěny.
4. Odstraňte horní EPS pěnu. Poté můžete vyjmout monitor ze spodní EPS
pěny.
Uživatelská příručka k LCD monitoru
- 14 -
Obsah balení
Krabice obsahuje následující položky. Pokud některá z nich chybí, kontaktujte
místního prodejce.
Monitor Základna monitoru Napájecí kabel
Kabel HDMI
Kabel USBStojánek Kabel DP
Vícejazyčná
instalační
příručka
Záruční list
Stručná příručka Záruční list
Poznámka: Uschovejte prosím krabici a obalové materiály pro budoucí pře-
pravu monitoru.
Uživatelská příručka k LCD monitoru
- 15 -
Popis produktu
Pohled zepředu
1
2
1 Indikátor LED napájení 2 Ovládací tlačítko
Uživatelská příručka k LCD monitoru
- 16 -
Pohled zezadu
USB 3.0PDHDMI-1 HDMI-2
1 53 4 6 7
2
1 Zdířka AC IN
2 Zámek Kensington
3 Porty HDMI (x2)
4 DisplayPort
5 Konektor pro připojení sluchátek
6 Porty USB 3.0 (x2)
7 Výstupní port USB
Uživatelská příručka k LCD monitoru
- 17 -
ZAČÍNÁME
Instalace podstavce stojanu
1.
Zarovnejte podstavec stojanu se stojanem pod stojanem. Poté připevněte
podstavec ke stojanu. Utáhněte šroub, aby byl podstavec monitoru zajištěn
na místě.
Poznámka: Šroub můžete utáhnout mincí nebo malým plochým šroubovákem.
Uživatelská příručka k LCD monitoru
- 18 -
2.
Zvedněte sestavený stojan a podstavec do svislé polohy a položte je na
stůl. Potom spusťte desku stojanu tak, aby se mohla bezpečnostní deska
automaticky uvolnit ze otvoru.
3.
Položte monitor obrazovkou dolů na výplň z krabice nebo na rovný povrch.
Roztrhněte polyethylenový sáček, nainstalujte stojan na zadní stranu
monitoru. Poté můžete uchopit rameno stojanu a vyjmout monitor z dolní
polystyrenové desky. Opatrně zvedněte monitor. Umístěte jej ve svislé
poloze na stůl.
Uživatelská příručka k LCD monitoru
- 19 -
Zvedněte monitor
Uchopte rameno stojanu a vyjměte monitor z krabice. Opatrně zvedněte
monitor, otočte jej a umístěte do svislé polohy tak, aby stojan stál na
rovném místě. Odmotejte pěnu z monitoru.
Poznámka: Krabici a obaly uschovejte pro budoucí použití, když by bylo třeba monitor
převážet. Použitý pěnový obal je ideální pro ochranu monitoru během přepravy.
Uživatelská příručka k LCD monitoru
- 20 -
Nastavení úhlu pohledu
Poznámka: Držte podstavec monitoru tak, aby se obrazovka při provádění úprav
nepřevrhla.
Nastavení úhlu náklonu
Nakloňte obrazovku dopředu nebo dozadu do požadovaného úhlu
pohledu (-5° až 20°).
20°
1 / 1

Gigabyte G27FC A Používateľská príručka

Kategória
Televízory
Typ
Používateľská príručka