Facom 921 A1 Návod na obsluhu

Značka
Facom
Kategória
Elektrické náradie
Model
921 A1
Typ
Návod na obsluhu
Protège meule intégral
Built-in wheel guard
Durchgehender Schleifteller-Schutz
Volledige slijpschijfbeschermer
Protege-muela integral
Proteggi mola integrale
Protecção integral do disco
Wbudowana osłona tarczy
Fuld beskyttelse af slibeskive
Ενσωµατωµένος προφυλακτήρας
Heltäckande skivskydd
Kiinteä laikansuojus
Kompletní ochrana brusného kotouče
Teljes korongvédő
Apărătoare a roţii integrată
Цялостен предпазител на шлифовъчния диск
Zabudovaný ochranný kryt kotúča
Встроенная защита абразивного диска
Innebygget skivebeskyttelse
Gachette de sécurité
Safety trigger
Sicherheits-Druckschalter
Veiligheidshendel
Gatillo de seguridad
Pulsante di sicurezza
Gatilho de segurança
Spust z zabezpieczeniem
Med sikkerhedsudløser
Σκανδάλη ασφαλείας
Säkerhetsavtryckare
Säkerhetsavtryckare
Turvaliipaisin
Bezpečnostní spoušť
Biztonsági retesz
Trăgaci de siguranţă
Предпазен спусък
Bezpečnostná spúšť
Предохранительная собачка
Sikkerhetsklemme
NU-V.AG50F_0616.indd 2 17/06/2016 13:26:59
SK
SÚČASŤOU TOHTO NÁVODU SÚ DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRED POUŽITÍM ZARIADENIA SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD. TENTO
NÁVOD SI STAROSTLIVO USCHOVAJTE. NEZAHOĎTE HO. ZAMESTNÁVATEĽ JE POVINNÝ INFORMOVAŤ SVOJICH ZAMESTNANCOV O
POKYNOCH UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODE. V PRÍPADE NEDODRŽANIA NASLEDUJÚCICH UPOZORNENÍ HROZÍ RIZIKO ZRANENIA.
ZAPNUTIE ZARIADENIA
BRÚSKY VYBAVENÉ BRÚSNYM ALEBO REZNÝM KOTÚČOM SÚ URČENÉ IBA NA
BRÚSENIE A ZAČISŤOVANIE HRÁN KOVOVÝCH ALEBO ZLIATINOVÝCH (HLINÍK,
MOSADZ, BRONZ a pod.) OBROBKOV. PRI AKOMKOĽVEK INOM POUŽÍVANÍ SA
SPOLOČNOSŤ FACOM VZDÁVA AKEJKOĽVEK ZODPOVEDNOSTI.
Zvyškové riziká
Napriek uplatňovaniu príslušných bezpečnostných predpisov a používaniu
bezpečnostných zariadení sa niektorým zvyškových rizikám nedá zabrániť. Sú to:
- Poškodenie sluchu.
- Riziko poranenia spôsobené lietajúcimi čiastočkami.
- Riziko popálenia v dôsledku zahriatia príslušenstva počas prevádzky na vysokú teplotu.
- Riziko poranenia v dôsledku dlhodobého používania.
- Riziko prachu z nebezpečných látok.
TOTO ZARIADENIE SA NESMIE POUŽÍVAŤ VO VÝBUŠNOM PROSTREDÍ.
Brúska je určená pre profesionálne rezanie a brúsenie.
NEPOUŽÍVAJTE brúsku za mokra ani v prítomnosti horľavých látok alebo plynov.
Táto brúska je profesionálny elektrický nástroj.
Nedovoľte deťom, aby prišli do kontaktu s nástrojom. Ak nástroj používajú neskúsené
osoby, vyžaduje sa dohľad.
- Malé deti a nevládne osoby. Tento prístroj nie je určený pre používanie malými deťmi a
nevládnymi osobami bez dozoru.
- Tento výrobok nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a
znalostí bez dozoru osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť. Nenechávajte deti
osamote s týmto výrobkom.
Toto zariadenie a jeho príslušenstvo sa musia používať v súlade s pokynmi uvedenými
v tomto návode. Pri používaní tohto zariadenia na iné účely by mohlo hroziť riziko
nebezpečného ohrozenia prítomných osôb a životného prostredia.
Toto zariadenie sa musí vždy používať, kontrolovať a udržiavať v súlade so všetkými
predpismi (miestnymi, regionálnymi, federálnymi a národnými), ktoré platia pre ručne
ovládané/v ruke držané pneumatické zariadenia.
Z bezpečnostných dôvodov a kvôli zabezpečeniu výkonnosti a zachovaniu maximálnej
životnosti súčiastok sa toto zariadenie musí napájať maximálnym vstupným stlačeným
vzduchom 6,2 baru (620 kPa) pomocou hadice s vnútorným priemerom 10 mm.
Pri používaní vyššieho ako uvedeného maximálneho prevádzkového tlaku 6,2 baru hrozí
riziko vzniku nebezpečných situácií, ako napríklad nadmerná rýchlosť, prasknutie častí,
vyšší krútiaci moment alebo vyššia sila, ktoré môžu poškodiť zariadenie a jeho príslušenstvo
alebo diel, na ktorom sa daný úkon vykonáva.
Dbajte na to, aby boli všetky hadice a prípojky správne dimenzované a dobre utiahnuté.
Hadice a prípojky používajte len určeným spôsobom.
Vždy používajte suchý, čistý a naolejovaný vzduch s maximálnym tlakom
6,2 baru. Prach, korozívne dymy a/alebo nadmerná vlhkosť môžu poškodiť motor
pneumatického zariadenia.
Zariadenia nikdy nemažte horľavými ani prchavými kvapalinami, ako napríklad kerozín,
motorová nafta alebo benzín.
Neodstraňujte žiaden štítok. Vymeňte akýkoľvek poškodený štítok.
Odporúča sa používať zavesenú hadicu.
Rýchlospojka pripojená priamo na vstupnú prípojku zvyšuje hmotnosť zariadenia a teda
zhoršuje manipuláciu s ním.
Pneumatické zariadenia musia byť vybavené a pripojené na rozvod stlačeného vzduchu
pomocou rýchlospojky, aby sa zjednodušilo ich vypnutie v prípade nebezpečenstva.
Na konci životnosti zariadenia sa odporúča rozmontovať zariadenie, odmastiť súčiastky
a rozdeliť ich podľa materiálov, aby sa tieto materiály mohli recyklovať.
• Pred inštaláciou, používaním, opravou, údržbou, výmenou príslušenstva alebo
prácou v blízkosti brúsky si prečítajte bezpečnostné pokyny a uistite, že im rozumiete. V
opačnom prípade môže dôjsť k vážnemu zraneniu.
• Brúsku smú zostavovať, nastavovať a používať len kvalifikované a vyškolené osoby.
• Túto brúsku neupravujte. Úpravy môžu znížiť účinnosť bezpečnostných opatrení a
zvýšiť riziká pre používateľa.
• Bezpečnostné pokyny nevyhadzujte, ale poskytnite ich používateľovi.
• Brúsku nepoužívajte, ak je poškodená.
• Majte na pamäti, že zlyhanie obrobku alebo príslušenstva, či dokonca samotného
vloženého nástroja, môže spôsobiť ich vystrelenie vysokou rýchlosťou.
• Dbajte na to, aby obrobok bol pevne uchytený.
• Dbajte na bezpečné upnutie brúsneho produktu do brúsky.
• Dbajte na to, aby kryt bol na svojom mieste, v dobrom stave a správne upevnený a
zabezpečte jeho pravidelnú kontrolu.
• Skontrolujte, či sa príruby, ako sú špecifikované výrobcom, používajú a sú v dobrom
stave, napríklad bez trhlín a rozstrapkaných koncov, a či sú v rovine.
• Skontrolujte, či hriadeľ alebo závit hriadeľa nie sú poškodené alebo opotrebované.
• Zabezpečte, aby iskry a drobné čiastočky vznikajúce pri používaní nástroja
nevytvárali nebezpečenstvo.
• Vyhýbajte sa kontaktu s rotujúcim hriadeľom a upevneným kotúčom, aby ste si
neporezali ruky a iné časti tela.
• Používatelia a pracovníci údržby musia byť fyzicky schopný zvládať veľkosť, hmotnosť
a silu tohto nástroja.
• Zachovávajte vyrovnanú polohu tela a bezpečný postoj.
• Pri práci nad hlavou noste ochrannú prilbu.
• Pri rezaní má obrobok byť uchytený tak, aby šírka otvoru počas činnosti zostávala
rovnaká alebo sa zväčšovala.
• Ak sa brúsny produkt zasekne v reznom otvore, vypnite brúsku a uvoľnite kotúč. Pred
pokračovaním skontrolujte, či je kotúč naďalej správne zaistený a nie je poškodený.
• Brúsne kotúče a rezacie kotúče sa nesmú používať na bočné brúsenie. Brúsky sa
nesmú používať s prekročením maximálnej obvodovej rýchlosti brúsnych produktov.
Používateľ musí skontrolovať, či sa v blízkosti nenachádzajú iné osoby.
• Iskry z brúsenia môžu zapáliť odev a spôsobiť ťažké popáleniny. Dbajte na to, aby
iskry nepadali na oblečenie. Noste nehorľavé oblečenie a majte v blízkosti vedro vody.
• Pred použitím skontrolujte brúsny produkt. Nepoužívajte abrazívne produkt, ktoré
(možno) spadli, alebo ktoré sú odštiepené, prasknuté alebo inak poškodené.
• Pred použitím skontrolujte, či je brúsny produkt správne upevnený a utiahnutý a spustite
brúsku bez zaťaženia v bezpečnej polohe aspoň 1 minútu; okamžite zastavte, ak zistíte
značné vibrácie alebo iné chyby a zistite príčinu týchto chýb.
• Zabráňte dotyku konca hriadeľa so spodnou časťou otvoru predmetov v tvare pohára,
kužeľa alebo zátky s otvormi so závitom, ktoré sa majú upevniť na hriadeľ zariadenia,
skontrolovaním ich rozmerov iných príslušných údajov.
• Ak sa brúsne produkty dodávajú alebo používajú s redukčnými adaptérmi alebo
priechodkami, používateľ musí zabezpečiť, že adaptér alebo priechodka sa nedostanú
do kontaktu s prednou stranou príruby a že sila uchytenia je dostatočná na zabránenie
prešmykovaniu brúsneho produktu.
• Ak sa príruby dodávajú pre niekoľko typov alebo veľkostí brúsneho materiálu, vždy
nasaďte správnu prírubu pre používaný brúsny materiál.
• Zabráňte priamemu kontaktu s vloženým nástrojom počas použitia a po použití,
pretože môže byť horúci alebo ostrý.
• Brúsny produkt skladujte a pracujte s ním opatrne v súlade s pokynmi spoločnosti
FACOM.
• Pošmyknutia, zakopnutia a pády sú hlavnými príčinami zranení na pracovisku. Dávajte
pozor na klzké povrchy v dôsledku používania nástroja a tiež na nebezpečenstvo
zakopnutia spôsobené vzduchovým vedením alebo hydraulickou hadicou.
• V neznámom prostredí postupujte opatrne. Môžu existovať skryté nebezpečenstvá,
napríklad elektrické vedenie alebo iné inžinierske siete.
• Zabezpečte, aby sa v oblasti práce s nástrojom nenachádzali žiadne elektrické káble,
plynové potrubia atď., ktoré môžu spôsobiť nebezpečenstvo pri poškodení nástrojom.
• Brúsku používajte a udržiavajte v súlade s týmito pokynmi, aby sa minimalizovali
emisie prachu alebo dymu.
UPOZORNENIE
NU-V.AG50F_0616.indd 51 17/06/2016 13:27:44
POUŽÍVANIE ZARIADENIA
Pred použitím zariadenia skontrolujte, či sa zariadenie nenachádza v
nebezpečnom prostredí (výbušný plyn, horľavá alebo nebezpečná kvapalina,
káblovod alebo elektrický kábel a pod.).
Pred pripojením zariadenia na prívod vzduchu skontrolujte, či spúšť zariadenia nie
je niečím zablokovaná v polohe Zapnúť a či sa na zariadení nenachádza nejaký
nastavovací alebo montážny nástroj.
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené na rozvod rýchlospojkou a či je odpojovací
vzduchový ventil v blízkosti, aby bolo možné v prípade zablokovania, prasknutia
alebo pri akomkoľvek inom probléme vzduch okamžite odpojiť.
Dbajte na to, aby ste mali ruky, široké odevy a dlhé vlasy v dostatočnej vzdialenosti
od otáčacieho mechanizmu zariadenia.
Nástroj zapnite uvoľnením poistnej páky. Dávajte pozor, aby maximálne prevádz-
kové otáčky neprekročili hodnotu bezpečných otáčok uvedenú na továrenskom
štítku na fréze.
Pred zapnutím nástroja sa uistite, že rezný kotúč je správne zostavený
a riadne utiahnutý. Používajte iba rezacie kotúče dimenzované nad 20 000 ot./min
a s priemerom 50 mm a priemerom stredového otvoru max. 10 mm.
Nepoužívajte
kotúče s väčším priemerom ako odporúčaným. Rezacie kotúče s väčším priemerom
otvoru môžu začať kmitať. Ak je v poriadku prívod vzduchu, hadice a prípojky, ale
nástroj stále nepracuje správne, zaneste ho do najbližšieho autorizovaného servisu
spoločnosti FACOM.
Je potrebné mať na pamäti a nezabúdať, že pri akomkoľvek motorizovanom zariadení
môže pri zapínaní a počas používania dôjsť k náhlym nárazom.
Skontrolujte, či je predmet, na ktorom sa úkon vykonáva, správne znehybnený.
V prípade zablokovania okamžite uvoľnite spúšť a zariadenie odpojte od prívodu
stlačeného vzduchu.
Používajte príslušenstvo odporúčané spoločnosťou FACOM.
Pri používaní iných ako originálnych náhradných dielov spoločnosti FACOM
môže hroziť riziko vzniku nebezpečnej situácie, môže sa znížiť výkonnosť a ruší sa
akákoľvek záruka.
Opravy smú vykonávať iba kvalifikovaní a oprávnení opravári. Obráťte sa na
najbližšieho distribútora výrobkov FACOM.
Pomocou plochého skrutkovača otáčaním nastavovacej skrutky znižujte/zvyšujte rýchlosť.
Nepoužívajte poškodené, rozstrapkané ani zničené hadice alebo
prípojky.
Pri používaní pneumatických zariadení môžu vznikať vibrácie.
Vibrácie, opakované pohyby a nepohodlné polohy môžu spôsobiť bolesť
v rukách a ramenách.
Zariadenie nepoužívajte v prípade nepohodlia, štípania alebo bolesti.
Pred opätovným použitím nástroja sa poraďte s lekárom.
Pri prenášaní zariadenie nedržte za hadicu.
Dbajte na to, aby ste mali vyváženú a stabilnú polohu. Počas používania
tohto zariadenia sa veľmi nenakláňajte dopredu.
Zariadenie nepoužívajte, ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov
alebo ak ste unavení.
Používajte ochranné prostriedky, ako napríklad okuliare, rukavice,
bezpečnostnú obuv, ako aj akustickú ochranu.
Počas používania zariadenia buďte obozretní, opatrní a pozorní.
Pred montovaním, odmontovaním alebo úpravou príslušenstva na
zariadenie alebo pred akoukoľvek údržbou na zariadení vždy vypnite
prívod stlačeného vzduchu a odpojte napájaciu hadicu.
Pri práci s niektorými materiálmi môže byť vystavenie sa prachu
nebezpečné pre zdravie.
Oboznámte sa so zložením opracovávaného materiálu a používajte
vhodné bezpečnostné prostriedky. V prípade pochybností použite
maximálne počet ochranných prostriedkov.
UPOZORNENIE
• Výfuk namierte tak, aby sa v prašnom prostredí minimalizovalo vírenie prachu.
• Ak vzniká prach alebo výpary, prioritou je kontrolovať ich v mieste emisií.
• Všetky integrované funkcie alebo príslušenstvo na zber, odsávanie alebo potláčanie
prachu alebo výparov vo vzduchu sa majú správne používať a udržiavať v súlade s pokynmi
výrobcu.
• Spotrebné materiály a vkladané nástroje vyberajte, udržiavajte a vymieňajte podľa
odporúčaní v pokynoch, aby sa zabránilo nadmernej tvorbe prachu alebo výparov.
• Pri práci s určitými materiálmi vznikajú emisie prachu a výparov, ktoré môžu spôsobiť
potenciálne výbušné prostredie.
• Vystavenie vysokým hladinám hluku môže spôsobiť trvalú stratu sluchu a iné problémy,
napríklad tinitus (zvonenie, bzučanie, pískanie alebo hučanie v ušiach). Preto je nevyhnutné
posúdiť riziká a prijať primerané opatrenia na ich kontrolu.
• Primerané opatrenia na zníženie rizika môžu zahŕňať napríklad tlmiace materiály na
zabránenie „zvoneniu“ obrobkov.
• Brúsku používajte a udržiavajte v súlade s návodom, aby sa zabránilo nadmernej tvorbe
hluku.
• Spotrebné materiály a vkladané nástroje vyberajte, udržiavajte a vymieňajte podľa
odporúčaní v návode, aby sa zabránilo nadmernej tvorbe hluku.
• Pri práci v chladnom prostredí noste teplé oblečenie a udržujte ruky teplé a suché.
• Brúsku používajte a udržiavajte v súlade s návodom, aby sa zabránilo nadmerným
vibráciám.
• Nedovoľte, aby vložený nástroj kmital na obrobku, pretože to môže spôsobiť značné
zvýšenie vibrácií.
• Spotrebné materiály a vkladané nástroje vyberajte, udržujte a vymieňajte podľa
odporúčaní v návode, aby sa zabránilo nadmerným vibráciám.
• Držte nástroj ľahko, ale pevne, s ohľadom na požadované sily reakcie rúk, pretože riziko
vyplývajúce z vibrácií je všeobecne väčšie v prípade silnejšieho úchopu.
• Použite podložky, ak sú poskytované s lepeným brúsnym produktom.
• Nikdy nemierte vzduch na seba ani na nikoho iného.
• Šľahajúce hadice môžu spôsobiť vážne zranenie. Vždy skontrolujte poškodené alebo
uvoľnené hadice a armatúry.
• V prípade použitia univerzálnych otočných spojok (zubová spojka) je nutné nainštalovať
poistný kolík a použiť zväzovacie bezpečnostné káble na ochranu pred možným zlyhaním
spoja medzi hadicou a nástrojom alebo medzi dvomi hadicami.
ÚDRŽBA
Brúska FACOM bola navrhnutá na dlhodobú prevádzku s minimálnou údržbou. Nepretržitá
uspokojivá prevádzka závisí od vhodnej starostlivosti o nástroj a pravidelného čistenia.
Mazanie
Každých osem hodín prevádzky, ak sa mazivo nepoužíva v sieti stlačeného vzduchu,
vstreknite 1/2 až 1 cm3 cez vstupné pripojenie zariadenia.
Čistenie
VÝSTRAHA: Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá ani iné agresívne chemikálie na čistenie neko-
vových častí nástroja. Tieto chemikálie môžu oslabiť plastové materiály, ktoré sa používajú
v týchto dieloch. Použite len handričku namočenú v jemnom mydlovom roztoku. Nedovoľte,
aby do nástroja vnikla kvapalina, a žiadnu časť nástroja nikdy neponárajte do kvapaliny.
NU-V.AG50F_0616.indd 52 17/06/2016 13:27:45
1/4 NPT
Ø 10 mm
3/8 "
Model
Menovité
otáčky
Spotreba vzduchu Prevádzkový tlak Hmotnosť Rozmery
rpm l/min bar kg mm
V.AG50F 20000 113 6,2 0,55 138 x 59 x 85
HLAVNÝ ROZVOD MINIMÁLNE 3-KRÁT
ROZMER PRÍVODU VZDUCHU DO
ZARIADENI
K ROZVODU
STLAČENÉHO
VZDUCHU
K PNEUMATICKÉMU
ZARIADENIU
NÚDZOVÝ VENTIL
MAZADLO
FILTER
REGULÁTOR
POMOCNÝ ROZVOD MINIMÁLNE
2-KRÁT ROZMER PRÍVODU VZDUCHU
DO ZARIADENIA
PRAVIDELNE
VYPÚŠŤAJTE
KOMPRESOR
MAZANIE
Pri tomto zariadení používajte vždy jedno mazadlo. Odporúča sa používať
nasledujúci filter-regulátor-mazadlo: FACOM N.580.
V prípade, že sa v rozvode stlačeného vzduchu nepoužíva mazadlo,
každých osem hodín prevádzky vstreknite ½ až 1 cm
3
oleja cez vstupnú
prípojku zariadenia.
ES VYHLÁSENIE O ZHODE
MY, SPOLOČNOSŤ FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - 91 420 MORANGIS - FRANCÚZSKO, NA NAŠU VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ VYHLASUJEME,
ŽE VÝROBOK
V.AG50F
– MINIATÚRNA UHLOVÁ BRÚSKA
Ø
50 mm Značka FACOM
– JE V SÚLADE S USTANOVENIAMI SMERNICE O „STROJOCH“ (2006/42/ES),
– AKO AJ V SÚLADE S USTANOVENIAMI HARMONIZOVANEJ EURÓPSKEJ NORMY
EN ISO 11148-7: 2012
Podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie súboru technickej dokumentácie a uskutočňuje toto vyhlásenie v
mene spoločnosti Facom.
20.03.2016
Technický riaditeľ
Markus Rompel
* k = neistota merania v dB ** k = neistota merania v m/s
²
ZAPNUTIE ZARIADENIA
Model Brúsny
kotúč
Výkon
motora
Priemer stredo-
vého otvoru
Max. šírka
kotúča
Hladina hluku Množstvo vibrácií
m/s²
Tlak dB(A) Výkon dB(A) Tlak dB(C)
mm kW
mm mm
k* k* k* k**
V.AG50F Ø 50 0,3 max. 10 max. 5 81 3 92 3 130 3 1,7 1,02
MINIATÚRNU UHLOVÚ BRÚSKU NIKDY NEPOUŽÍVAJTE BEZ
OCHRANNÉHO KRYTU
10 mm
NU-V.AG50F_0616.indd 53 17/06/2016 13:27:46
/

Táto príručka je tiež vhodná pre