EINHELL Akku-Bohrschrauber TC-CD 18-2 Li Návod na používanie

Kategória
Akumulátorové kombinované vŕtačky
Typ
Návod na používanie

Táto príručka je tiež vhodná pre

SK
- 84 -
Obsah
1. Bezpečnostné pokyny
2. Popis prístroja a objem dodávky
3. Správne použitie prístroja
4. Technické údaje
5. Pred uvedením do prevádzky
6. Obsluha
7. Čistenie, údržba a objednanie náhradných dielov
8. Likvidácia a recyklácia
9. Skladovanie
10. Signalizácia nabíjačky
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 84Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 84 05.09.2016 14:13:2105.09.2016 14:13:21
SK
- 85 -
Nebezpečenstvo! - Aby ste znížili riziko poranenia, prečítajte si návod na obsluhu
Pozor! Používajte ochranu sluchu. Pôsobenie hluku môže spôsobiť poškodenie sluchu.
Pozor! Noste ochranné okuliare. Iskry vznikajúce pri práci alebo úlomky, triesky a prach vystupujúci z
prístroja by mohli viesť k trvalému poškodeniu zraku.
Pozor! Používajte ochrannú masku proti prachu. Pri práci s drevom a inými materiálmi môže vznikať
zdraviu škodlivý prach. Materiál obsahujúci azbest nesmie byť spracovávaný!
Aby sa zabránilo poškodeniu prevodovky, smú sa prepínať otáčkové stupne iba vtedy, keď je prístroj v
stave pokoja.
Skladovanie akumulátorov len v suchých miestnostiach s teplotou okolia v rozsahu +10 °C - +40 °C.
Skladovať akumulátory len v nabitom stave (min. 40 % nabité).
Určené len na použitie v suchých miestnostiach
Trieda ochrany II
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 85Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 85 05.09.2016 14:13:2105.09.2016 14:13:21
SK
- 86 -
Nebezpečenstvo!
Pri používaní prístrojov sa musia dodržiavať
príslušné bezpečnostné opatrenia, aby bolo
možné zabrániť prípadným zraneniam a vecným
škodám. Preto si starostlivo prečítajte tento ná-
vod na obsluhu/bezpečnostné pokyny. Následne
ich starostlivo uschovajte, aby ste mali vždy k
dispozícii potrebné informácie. V prípade, že
budete prístroj požičiavať tretím osobám, prosím
odovzdajte im spolu s prístrojom tento návod na
obsluhu/bezpečnostné pokyny. Nepreberáme
žiadne ručenie za nehody ani škody, ktoré vz-
niknú nedodržaním tohto návodu na obsluhu a
bezpečnostných pokynov.
1. Bezpečnostné pokyny
Príslušné bezpečnostné pokyny nájdete v
priloženej brožúrke.
Nebezpečenstvo!
Prečítajte si všetky bezpečnostné pred-
pisy a pokyny. Nedostatky pri dodržovaní
bezpečnostných predpisov a pokynov môžu
mať za následok úraz elektrickým prúdom, vz-
nik požiaru a/alebo ťažké poranenia. Všetky
bezpečnostné predpisy a pokyny si odložte
pre budúce použitie.
2. Popis prístroja a objem dodávky
2.1 Popis prístroja (obr. 1)
1. Nastavenie točivého momentu
2. Zobrazenie kapacity akumulátora
3. Prepínač smeru otáčania
4. Vypínač zap/vyp
5. Akumulátor
6. Nabíjačka
7. Prepínač 1. stupeň - 2. stupeň
8. Aretačné tlačidlo
9. Rýchloupínacie skľučovadlo
10. Diódové svetlo LED
2.2 Objem dodávky
Prosím, skontrolujte kompletnosť výrobku na
základe uvedeného objemu dodávky. V prípade
chýbajúcich častí sa prosím obráťte najneskôr
do 5 pracovných dní od zakúpenia výrobku s
predložením platného dokladu o kúpe na naše
servisné stredisko alebo na obchod, v ktorom ste
prístroj zakúpili. Prosím, dbajte pritom na záruč
tabuľku uvedenú v servisných informáciách na
konci návodu.
Otvorte balenie a opatrne vyberte prístroj von
z balenia.
Odstráňte obalový materiál ako aj obalové/
transportné poistky (pokiaľ sú obsiahnuté).
Skontrolujte, či obsah dodávky kompletný.
Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu prístro-
ja a príslušenstva transportom.
Pokiaľ možno, uschovajte si obal až do konca
záručnej doby.
Nebezpečenstvo!
Prístroj a obalový materiál nie sú hračky! Deti
sa nesmú hrať s plastovými vreckami, fóliami
ani malými dielmi! Hrozí nebezpečenstvo
prehltnutia a udusenia!
Akumulátorový vŕtací skrutkovač
Nabíjačka
Akumulátor
Originálny návod na obsluhu
Bezpečnostné predpisy
3. Správne použitie prístroja
Akumulátorový vŕtací skrutkovač je vhodný na
skrutkovanie a uvoľňovanie skrutiek, ako aj na
vŕtanie dreva, kovu a umelej hmoty.
Prístroj smie byť použitý len na ten účel, na ktorý
bol určený. Akékoľvek iné odlišné použitie sa
považuje za nespĺňajúce účel použitia. Za škody
alebo zranenia akéhokoľvek druhu spôsobené
nesprávnym používaním ručí používateľ / obslu-
hujúca osoba, nie však výrobca.
Prosím berte ohľad na skutočnosť, že naše príst-
roje neboli svojim určením konštruované na profe-
sionálne, remeselnícke ani priemyselné použitie.
Nepreberáme žiadne záručné ručenie, ak sa
prístroj bude používať v profesionálnych, reme-
selníckych alebo priemyselných prevádzkach ako
aj na činnosti rovnocenné s takýmto použitím.
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 86Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 86 05.09.2016 14:13:2105.09.2016 14:13:21
SK
- 87 -
4. Technické údaje
Napájanie napätím motora: .....................18 V d.c.
Otáčky pri voľnobehu: ...........0-350 / 0-1250 min
-1
Stupne točivého momentu: .......................... 18+1
Pravo-ľavo-točivý chod: ................................. áno
Šírka skľučovadla vrtáka: ..................max. 10 mm
Výstupné napätie nabíjačky: ...................23 V d.c.
Výstupný prúd nabíjačky: ............................. 0,5 A
Sieťové napätie nabíjačky: .100-240 V ~ 50/60 Hz
Typ akumulátora: ......................................... Li-Ion
Počet akumulátorových článkov: ....................... 5
Kapacita akumulátora: ............................... 1,5 Ah
Hmotnosť: ...................................................1,6 kg
Max. priemer skrutky: .................................. 6 mm
Max. priemer skrutky popisuje, aký môže mať
maximálny priemer skrutka, ktorú je možné
naskrutkovať do dreva. Podľa druhu dreva sa
môže priemer skrutky odlišovať.
Hlučnosť a vibrácie
Hodnoty hlučnosti a vibrácií boli merané podľa
európskej normy EN 60745.
Hladina akustického tlaku L
pA
.......... 70,88 dB (A)
Nepresnosť K
pA
............................................ 3 dB
Hladina akustického výkonu L
WA
...... 81,88 dB (A)
Nepresnosť K
WA
...........................................3 dB
Používajte ochranu sluchu.
Pôsobenie hluku môže spôsobiť poškodenie
sluchu.
Celkové hodnoty vibrácií (súčet vektorov troch
smerov) stanovené v súlade s EN 60745.
Vŕtanie do kovu
Emisná hodnota vibrácie a
h
2,5 m/s
2
Faktor neistoty K = 1,5 m/s
2
Skrutkovanie bez príklepu
Emisná hodnota vibrácie a
h
2,5 m/s
2
Faktor neistoty K = 1,5 m/s
2
Uvedená emisná hodnota vibrácií bola nameraná
podľa normovaného skúšobného postupu a môže
sa meniť v závislosti od druhu a spôsobu použitia
elektrického náradia a vo výnimočných prípadoch
sa môže nachádzať nad uvedenou hodnotou.
Uvedená emisná hodnota vibrácií sa môže použiť
za účelom porovnania elektrického prístroja s
inými prístrojmi.
Uvedená emisná hodnota vibrácií sa môže taktiež
použiť za účelom východiskového posúdenia
vplyvov.
Obmedzte tvorbu hluku a vibráciu na mini-
mum!
Používajte len prístroje v bezchybnom stave.
Pravidelne vykonávajte údržbu a čistenie
prístroja.
Prispôsobte spôsob práce prístroju.
Prístroj nepreťažujte.
V prípade potreby nechajte prístroj
skontrolovať.
Prístroj vypnite, pokiaľ ho nepoužívate.
Používajte rukavice.
Pozor!
Zvyškové riziká
Aj napriek tomu, že budete elektrický prístroj
obsluhovať podľa predpisov, budú existovať
zvyškové riziká. V súvislosti s konštrukciou
a vyhotovením elektrického prístroja môže
dôjsť k výskytu týchto nebezpečenstiev:
1. Poškodenie pľúc, pokiaľ sa nenosí žiadna
vhodná ochranná maska proti prachu.
2. Poškodenie sluchu, pokiaľ sa nenosí žiadna
vhodná ochrana sluchu.
3. Poškodenie zdravia, ktoré je následkom vi-
brácie rúk a ramien, pokiaľ sa prístroj bude
používať dlhšiu dobu alebo sa nevedie a
neudržuje správnym spôsobom.
Obmedzujte Vašu pracovnú dobu.
Pritom sa musia zohľadniť všetky časti prevádz-
kového cyklu (napríklad čas, počas ktorého je
elektrický prístroj vypnutý, ako aj čas, počas kto-
rého je síce zapnutý, ale beží bez záťaže).
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 87Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 87 05.09.2016 14:13:2105.09.2016 14:13:21
SK
- 88 -
5. Pred uvedením do prevádzky
Pred uvedením Vášho akumulátorového
skrutkovača do prevádzky si bezpodmienečne
prečítajte tieto pokyny:
1. Nabite akumulátor pomocou priloženej
nabíjačky. Prázdny akumulátor sa nabije
približne za 3 až 5 hodín.
2. Používajte len ostré vrtáky ako aj bezchybné
a vhodné skrutkovacie hroty.
3. Pri vŕtaní a skrutkovaní na stenách a múroch
je potrebné skontrolovať, či sa v nich nen-
achádzajú skryté elektrické vedenia, plynové
rozvody alebo vodovody.
6. Obsluha
6.1 Nabitie LI akumulátora (obr. 2-3)
1. Akumulátor (5) vybrať von z rukoväte, pritom
stlačiť aretačné tlačidlo (8) smerom nadol.
2. Porovnajte, či sieťové napätie uvedené na
typovom štítku zodpovedá prítomnému elekt-
rickému napätiu siete.
3. Zasuňte nabíjačku (6) do zásuvky a spojte
nabíjací kábel (a) s nabíjačkou (5). 3 kontrolky
LED zobrazenia kapacity akumulátora (2) sig-
nalizujú, že prebieha nabíjanie akumulátora.
- Akumulátor vybitý: všetky 3 kontrolky LED
striedavo blikajú
- 1/3 nabitá: ľavá kontrolka LED svieti, prost-
redná a pravá kontrolka striedavo blikajú
- 2/3 nabité: ľavá a prostredná kontrolka svie-
tia, pravá kontrolka bliká
4. Keď sa proces nabíjania po cca 3-5 hodinách
ukončí, svietia všetky tri kontrolky LED ešte
približne 10 minút. Odpojte nabíjačku z aku-
mulátora.
5. Ak všetky 3 kontrolky LED súčasne blikajú,
tak je teplota akumulátora príliš nízka alebo
príliš vysoká. Odpojte nabíjačku zo siete,
nechajte akumulátor jeden deň aklimatizovať
pri izbovej teplote a skúste to znovu.
6. Ak sa chyba zobrazuje aj naďalej, tak je
akumulátor defektný. Defektný akumulátor sa
nesmie naďalej používať resp. nabíjať. Odpoj-
te nabíjačku z akumulátora.
Ak by nemalo byť možné nabitie akumulátora,
skontrolujte prosím
či je v zásuvke prítomné sieťové napätie.
či je kontakt na nabíjacích kontaktoch
nabíjačky v bezchybnom stave.
Ak by ešte stále nemalo byť možné nabitie aku-
mulátora prosíme Vás, aby ste
nabíjačku a nabíjací adaptér
a akumulátor
zaslali nášmu zákazníckemu servisu.
V záujme dlhej životnosti akumulátora by ste
sa mali postarať o včasné opätovné nabitie LI
akumulátora. To je potrebné v každom prípade
vtedy, keď zistíte, že sa výkon akumulátorového
skrutkovača začne znižovať.
6.2 Nastavenie točivého momentu
(obr. 4/pol. 1)
Pozor! Nastavovací krúžok točivého mo-
mentu nastavovať len, ak je prístroj v stave
pokoja.
Akumulátorový skrutkovač je vybavený mecha-
nickým nastavením točivého momentu.
To čivý moment pre určitú veľkosť skrutky sa
nastavuje na nastavovacom krúžku (1). Točivý
moment je závislý od viacerých faktorov:
od druhu a tvrdosti spracovávaného materiá-
lu,
od druhu a dĺžky použitých skrutiek,
od požiadaviek, ktoré sú dané pre pevnosť
skrutkového spojenia.
Dosiahnutie nastaveného točivého momentu je
signalizované rapkajúcim vypínaním spojky.
6.3 Vŕtanie (obr. 4/pol. 1)
Na vŕtanie nastavte nastavovací krúžok točivého
momentu na posledný stupeň „vrták“. Na stupni
pre vŕtanie nie je klzná spojka aktívna. Pri vŕtaní je
k dispozícii maximálny točivý moment.
6.4 Prepínač smeru otáčania (obr. 5/pol. 3)
Pomocou tohto posuvného spínača umiest-
neného nad vypínačom zap/vyp môžete
nastaviť potrebný smer otáčania akumulátoro-
vého skrutkovača a akumulátorový skrutkovač
zabezpečiť proti samovoľnému zapnutiu. Môžete
voliť medzi ľavotočivým a pravotočivým smerom
otáčania. Aby sa zabránilo poškodeniu prevo-
dovky, smie sa prepínať smer otáčania iba vtedy,
keď je prístroj v stave pokoja. Ak sa nachádza
posuvný vypínač v strednej polohe, je ním zablo-
kovaný vypínač zap/vyp.
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 88Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 88 05.09.2016 14:13:2105.09.2016 14:13:21
SK
- 89 -
6.5 Vypínač zap/vyp (obr. 5/pol. 4)
Pomocou vypínača zap/vyp môžete plynulo riadiť
otáčky. Čím viac stlačíte tento vypínač, tým viac
sa zvýšia otáčky akumulátorového skrutkovača.
6.6 Prepnutie stupeň 1 - stupeň 2
(obr. 4/pol. 7)
Podľa polohy prepínača môžete pracovať s
vyššími alebo nižšími otáčkami. Aby sa zabrá-
nilo poškodeniu prevodovky, smú sa prepínať
otáčkové stupne iba vtedy, keď je prístroj v stave
pokoja.
6.7 Zobrazenie kapacity akumulátora
(obr. 1/pol. 2)
Zatlačte na vypínač pre zobrazenie kapacity aku-
mulátora (a). Zobrazenie kapacity akumulátora (2)
signalizuje stav nabitia akumulátora pomocou 3
kontroliek LED.
Svietia všetky 3 kontrolky LED:
Akumulátor je úplne nabitý.
Svietia 2 alebo 1 kontrolka LED:
Akumulátor má dostatočné zvyškové nabitie.
1 kontrolka LED bliká:
Akumulátor je prázdny, nabite akumulátor.
Všetky kontrolky blikajú:
Teplota akumulátora je prekročená. Vyberte aku-
mulátor z prístroja a nechajte ho aklimatizovať
jeden deň pri izbovej teplote. Ak sa chyba zobrazí
znovu, tak bol akumulátor hĺbkovo vybitý a je de-
fektný. Odoberte akumulátor z prístroja. Defektný
akumulátor sa nesmie naďalej používať resp.
nabíjať.
6.8 Diódové svetlo LED (obr. 1/pol. 10)
Diódové svetlo LED (10) umožňuje osve-
tlenie miesta skrutkovania, resp. vŕtania pri
nedostatočných svetelných podmienkach. Diódo-
vé svetlo LED (10) sa rozsvieti automaticky, keď
stlačíte vypínač zap/vyp (4).
6.9 Výmena nástrojov (obr. 6)
Pozor! Pri všetkých prácach na akumulátorovom
skrutkovači (napr. výmena nástrojov, údržba atď.)
uveďte prepínač smeru otáčania (3) do prostred-
nej polohy.
Akumulátorový skrutkovač je vybavený
rýchloupínacím skľučovadlom (9) s automa-
tickou aretáciou vretena.
Otáčaním otvorte skľučovadlo (9). Otvor
skľučovadla (a) musí byť dostatočne veľký,
aby sa do skľučovadla mohol vložiť nástroj
(vrták resp. skrutkovací hrot).
Zvoľte vhodný nástroj pre daný druh použitia.
Zasuňte nástroj čo najhlbšie do otvoru
skľučovadla (a).
Otáčaním pevne zatvorte skľučovadlo (9) a
skontrolujte potom pevné usadenie nástroja.
6.10 Skrutkovanie
Používajte, pokiaľ možno, skrutky so samočinným
centrovaním (napr. Torx, krížová skrutka), ktoré
zaručujú bezpečnú prácu. Dbajte na to, aby sa
zhodovali veľkosti a tvary použitého skrutkovacie-
ho hrotu a skrutky. Nastavte točivý moment tak,
ako to je popísané v tomto návode podľa veľkosti
použitej skrutky.
7. Čistenie, údržba a objednanie
náhradných dielov
Nebezpečenstvo!
Pred všetkými údržbovými a čistiacimi prácami
vytiahnite kábel zo siete.
7.1 Čistenie
Udržujte ochranné zariadenia, vzduchové
otvory a kryt motora vždy v čistom stave bez
prachu a nečistôt. Utrite prístroj čistou utier-
kou alebo ho vyčistite vyfúkaním stlačeným
vzduchom pri nastavení na nízky tlak.
Odporúčame, aby ste prístroj čistili priamo po
každom použití.
Čistite prístroj pravidelne pomocou vlhkej
utierky a malého množstva tekutého mydla.
Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace pros-
triedky ani riedidlá; tieto prostriedky by mohli
napadnúť umelohmotné diely prístroja. Dbajte
na to, aby sa do vnútra prístroja nedostala
voda. Vniknutie vody do elektrického prístroja
zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
7.2 Údržba
Vo vnútri prístroja sa nenachádzajú žiadne ďalšie
diely vyžadujúce údržbu.
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 89Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 89 05.09.2016 14:13:2105.09.2016 14:13:21
SK
- 90 -
7.3 Objednávanie náhradných dielov a
príslušenstva:
Pri objednávaní náhradných dielov je potrebné
uviesť nasledovné údaje:
Typ prístroja
Výrobné číslo prístroja
Identifikaččíslo prístroja
Číslo potrebného náhradného dielu
Aktuálne ceny a informácie nájdete na stránke
www.isc-gmbh.info
Tip! Pre dobré výsledky
práce odporúčame kvalitné
príslušenstvo značky
! www.kwb.eu
welcome@kwb.eu
8. Likvidácia a recyklácia
Prístroj sa nachádza v obale za účelom zabráne-
nia poškodeniu pri transporte. Tento obal je vyro-
bený zo suroviny a tým pádom je ho možné znovu
použiť alebo sa môže dať do zberu na recykláciu
surovín. Prístroj a jeho príslušenstvo sa skladajú
z rôznych materiálov, ako sú napr. kovy a plasty.
Poškodené prístroje nepatria do domového odpa-
du. Prístroj by sa mal odovzdať k odbornej likvi-
dácii na príslušnom zbernom mieste. Pokiaľ Vám
nie je známe takéto zberné miesto, informujte sa
prosím na miestnej samospráve.
9. Skladovanie
Skladujte prístroj a jeho príslušenstvo na tmavom,
suchom a nezamŕzajúcom mieste mimo dosahu
detí. Optimálna teplota pre skladovanie je medzi
5 až 30 °C. Skladujte tento elektrický prístroj v ori-
ginálnom balení.
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 90Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 90 05.09.2016 14:13:2105.09.2016 14:13:21
SK
- 91 -
Len pre krajiny EÚ
Neodstraňujte elektrické prístroje ako domový odpad!
Podľa Európskej smernice 2012/96/EU o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a v
súlade s národnými právnymi predpismi sa musia použité elektronické prístroje odovzdať do triedeného
zberu a musí sa zabezpečiť ich špeci cké spracovanie v súlade s ochranou životného prostredia (recy-
klácia).
Recyklačná alternatíva k výzve na spätné zaslanie výrobku:
Majiteľ elektrického prístroja je alternatívne namiesto spätnej zásielky povinný spolupracovať pri riad-
nej recyklácii prístroja v prípade vzdania sa jeho vlastníctva. Starý prístroj môže byť za týmto účelom
taktiež prenechaný zbernému miestu, ktoré vykoná odstránenie v zmysle národného zákona o recyklácii
a odpadovom hospodárstve. Netýka sa to dielov príslušenstva, priložených k starým prístrojom a po-
mocných prostriedkov bez elektronických komponentov.
Dodatočná tlač alebo iné reprodukovanie dokumentácie a sprievodných dokladov výrobkov, taktiež ich
častí, je prípustná len s výslovným súhlasom spoločnosti iSC GmbH.
Technické zmeny vyhradené
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 91Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 91 05.09.2016 14:13:2205.09.2016 14:13:22
SK
- 92 -
Servisné informácie
Vo všetkých krajinách uvedených na záručnom liste máme kompetentných servisných partnerov,
ktorých kontakty je možné prevziať zo záručného listu. Sú Vám k dispozícii pre akékoľvek servisné
požiadavky ako opravy, objednávanie náhradných a opotrebovávaných dielov alebo nákup spotrebných
materiálov.
Je potrebné dbať na to, že v prípade tohto výrobku podliehajú nasledujúce diely bežnému pracovnému
alebo prirodzenému opotrebeniu, resp. sú nasledujúce diely považované za spotrebný materiál.
Kategória Príklad
Diely podliehajúce opotrebeniu* Skľučovadlo, Akumulátor
Spotrebný materiál / spotrebné diely* Bitové násady/vrtáky
Chýbajúce diely
* nie je bezpodmienečne obsiahnuté v objeme dodávky!
V prípade nedostatkov alebo chýb Vás prosíme, aby ste príslušnú chybu nahlásili na adrese www.isc-
gmbh.info. Prosím, dbajte na presný popis chyby a odpovedzte pritom v každom prípade na nasledu-
júce otázky:
Fungoval prístroj predtým alebo bol od začiatku chybný?
Všimli ste si niečo pred vyskytnutím poruchy (symptóm pred poruchou)?
Aké chybné funkcie podľa Vás prístroj vykazuje (hlavný symptóm)?
Popíšte túto chybnú funkciu.
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 92Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 92 05.09.2016 14:13:2205.09.2016 14:13:22
SK
- 93 -
Záručný list
Vážená zákazníčka, vážený zákazník,
naše výrobky podliehajú prísnej kontrole kvality. V prípade, že nebude prístroj napriek tomu bezchybne
fungovať, je nám to veľmi ľúto a prosíme Vás, aby ste sa obrátili na našu servisnú službu na adrese
uvedenej na tomto záručnom liste. Radi Vám budeme k dispozícii taktiež telefonicky na uvedenom ser-
visnom telefónnom čísle. Pre uplatnenie nárokov na záručné plnenie platia nasledujúce podmienky:
1. Tieto záručné podmienky sa týkajú výlučne štandardných spotrebiteľov, t.j. takých osôb, ktoré tento
výrobok nechcú používať na účely v rámci svojich remeselníckych činností ani na iné samostatne
zárobkové činnosti. Tieto záručné podmienky upravujú dodatočné záručné plnenia, ktoré nižšie
uvedený výrobca poskytuje kupujúcim svojich nových prístrojov dodatočne k zákonnej záruke. Vaše
zákonné nároky na záruku nie sú touto zárukou dotknuté. Naše záručné plnenie je pre Vás zadarmo.
2. Záručné plnenie sa vzťahuje výlučne len na nedostatky na Vami zakúpenom novom prístroji nižšie
uvedeného výrobcu, ktoré sú spôsobené chybami materiálu alebo výrobnými chybami, a podľa
nášho uváženia sa obmedzuje na odstránenie týchto nedostatkov na prístroji alebo výmenu príst-
roja. Prosím, dbajte na to, že naše prístroje neboli svojim určením konštruované na profesionálne,
remeselnícke ani odborné použitie. Táto záručná zmluva sa preto neuzatvára, ak sa prístroj počas
záručnej doby používal v profesionálnych, remeselníckych alebo priemyselných prevádzkach, alebo
ak bol vystavený namáhaniu rovnocennému s takýmto použitím.
3. Z našej záruky sú vylúčené:
- Škody na prístroji, ktoré boli spôsobené nedodržaním montážneho návodu alebo na základe neo-
dbornej inštalácie, nedodržaním návodu na použitie (ako napr. pripojením na nesprávne sieťové
napätie alebo druh prúdu) alebo nedodržaním pokynov pre údržbu a bezpečnostných pokynov
alebo vystavením prístroja abnormálnym poveternostným podmienkam alebo nedostatočnou
starostlivosťou a údržbou.
- Škody na prístroji, ktoré boli spôsobené zneužívaním alebo nesprávnym používaním (ako napr.
preťaženie prístroja alebo použitie neprípustných pracovných nástrojov alebo príslušenstva),
vniknutím cudzích telies do prístroja (ako napr. piesok, kamene alebo prach, prepravné
poškodenia), použitím násilia alebo cudzieho pôsobenia (napr. škody spôsobené pádom).
- Škody na prístroji alebo na častiach prístroja, ktoré zodpovedajú príslušnému pracovnému,
bežnému alebo inému prirodzenému opotrebeniu.
4. Doba záruky je 24 mesiacov a začína plynúť od dátumu zakúpenia prístroja. Nároky na záruku sa
musia uplatniť pred koncom uplynutia záručnej doby do dvoch týždňov od zistenia nedostatku.
Uplatnenie nárokov na záruku po uplynutí záručnej doby je vylúčené. Oprava alebo výmena príst-
roja nevedie k predĺženiu záručnej doby ani nedochádza na základe tohto plnenia ku vzniku novej
záručnej doby pre prístroj ani pre akékoľvek inštalované náhradné diely. To platí taktiež pri použití
miestneho servisu.
5. Pre uplatnenie Vášho nároku, prosím nahláste defektný prístroj na adrese: www.isc-gmbh.info.
Prosíme, aby ste mali k dispozícii účtenku alebo iné doklady o zakúpení nového prístroja. Príst-
roje, ktoré budú zaslané bez príslušných dokladov alebo bez typového štítku, budú vylúčené zo
záručného plnenia kvôli nedostatočnej možnosti identi kácie. Ak spadá defekt prístroja pod naše
záručné plnenie, dostanete obratom naspäť opravený alebo nový prístroj.
Samozrejme Vám radi opravíme nedostatky na prístroji na Vaše náklady, ak tieto nedostatky nespadajú
alebo už nespadajú do rozsahu záruky. Prosím, pošlite nám v takom prípade prístroj na našu servisnú
adresu.
Ohľadne opotrebovávaných, spotrebných a chýbajúcich dielov poukazujeme na obmedzenia tejto
záruky podľa servisných informácií uvedených v tomto návode na obsluhu.
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 93Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 93 05.09.2016 14:13:2205.09.2016 14:13:22
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96

EINHELL Akku-Bohrschrauber TC-CD 18-2 Li Návod na používanie

Kategória
Akumulátorové kombinované vŕtačky
Typ
Návod na používanie
Táto príručka je tiež vhodná pre